1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu Personeli Kanun Taslağı'nın Tam Metni

Kamu personeli kanun taslağının getirdiği yeni düzenlemeler geçen hafta içerisinde sitemizde yayımlanmıştı. Tüm taslağın incelendiği bu özel dosyamızı görmek için tıklayın. Diğer taraftan, daha önce yayımlayacağımızı belirtmemize rağmen sitemizdeki teknik akaslıklardan dolayı "Kamu Personel Kanunu Taslağının" tam metnini bugün yayımlıyoruz. ekleri hariç olmak üzere taslağın tüm metnini görmek için tıklayınız. (Dosya büyüklüğü: 126 KB)
23 Ağustos 2004 00:00
Yazdır

KAMU PERSONELİ KANUNU TASLAĞI

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Temel İlkeler
Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, memurların ve sözleşmeli personelin hizmet şartlarını, hizmete alınmalarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, aylık ve ücretlerini, diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve diğer özlük işlerini düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Kanun, genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birliklerde, sosyal güvenlik kuruluşlarında, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan memurlar ve sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Temel ilkeler
Madde 3- Bu Kanunun temel ilkeleri şunlardır:

a) Eşitlik ve tarafsızlık: Kamu hizmetlerine alınmada hizmetin gerektirdiği niteliklerden başka bir ayırım yapılamaz; mevzuat tüm kamu görevlilerine saydamlık, doğruluk ve adalet ilkeleri doğrultusunda uygulanır.

b) Kariyer: Memurlara, yaptıkları hizmetler için gerekli eğitim, bilgi, yeterlilik, tecrübe ve yetişme şartlarına uygun şekilde ilerleme ve yükselme imkanı sağlanır.

c) Yeterlilik: Memurların ve sözleşmeli personelin kamu hizmetlerine girmeleri, ilerlemeleri, yükselmeleri ve görevlerine son verilmesi önceden belirlenmiş nesnel niteliklere, sosyal ve etik normlara ve başarı durumlarına dayanır.

d) Başarı değerlendirmesi: Görevin etkili ve verimli yürütülmesi, yaratıcılık, girişimcilik, çalışma disiplini, görevin yürütülmesinde gösterilen gayret ve başarı sicil ile değerlendirilir ve bu değerlendirmeler yeterliğin tespitinde, ilerleme ve yükselmelerde, hizmetle ilişiğin kesilmesinde başlıca dayanaktır.

e) Hesap verilebilirlik: Kamu hizmetleri saydamlık içerisinde yürütülür, memurlar ve sözleşmeli personel, yaptıkları her türlü eylem ve işlemin maddi ve moral sonuçlarından sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM
İstihdam Şekilleri, Kadro ve Pozisyonlar

İstihdam şekilleri
Madde 4- Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetleri, memurlar, diğer kamu görevlileri, tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel ile geçici personel ve işçiler eliyle yürütülür. Hangi kamu hizmetlerinin hizmet satın alınması yoluyla gördürülebileceği kanunla düzenlenir.

a) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri kamu erkini kullanarak yerine getirenler veya bu kuruluşlarda strateji ve genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim işlerinde görevli ve yetkili olanlar, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılırlar. Memur kadrolarının standart unvanları, ekli I sayılı listede gösterilmiştir.

b) Sözleşmeli personel: Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle yükümlü oldukları ve memurlarca yerine getirilmesi gerekmeyen kamu hizmetlerinin ifası amacıyla, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşme ile tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak çalıştırılan ve işçi sayılmayan personeldir. Sözleşmeli personel pozisyonlarının standart unvanları bu Kanuna ekli II sayılı listede gösterilmiştir.

c) Geçici personel: İhtiyaç duyulan geçici ve süreli hizmetlerde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen süre, ücret ve sayılar ile diğer esas ve usuller çerçevesinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan personeldir. Bu şekilde çalıştırılabilecek personelin sayısı ile bunlara verilecek ücretin üst sınırı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenir.

d) Diğer kamu görevlileri: Hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar ve kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretim elemanları, subay ve astsubaylar, uzman erbaş ve uzman jandarmalardır.

e) İşçiler: İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan personeldir.

Bu Kanuna tabi kurumlar, yukarıda yazılı istihdam şekilleri dışında personel çalıştıramazlar.

Kadro ve pozisyon
Madde 5- Kadro; kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere memurun atandığı belirli ödev, hak, yetki ve sorumlulukla donatılmış görev mevkiidir.

Pozisyon; hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin hizmetini ifa etmesini sağlamak amacıyla ödev, hak, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş görev mevkiidir.

Her kadro ve pozisyonun görev, yetki ve sorumluluğu ile bu kadro ve pozisyonlara atanacaklarda aranacak nitelikler, Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikte gösterilen esas ve usuller çerçevesinde her kurum için ayrı ayrı yapılacak norm kadro ve norm pozisyon çalışmalarına dayalı olarak belirlenir.

Kadro ve pozisyonların tespiti
Madde 6- Kadrosuz memur, pozisyonsuz sözleşmeli personel çalıştırılamaz.

Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların hizmet gereklerine uygun olarak hizmet birimi bazında memur ve sözleşmeli personel kadro ve pozisyonlarının ihdası, iptali, değişikliği ve aktarılması, norm kadro ve pozisyon çalışmalarının sonuçları da dikkate alınarak özel kanun hükümlerine göre yapılır. Kadro ve pozisyon cetvellerinde, her kurum için gerekli kadro ve pozisyonların unvan ve sayıları gösterilir. Norm kadro ve pozisyon sayısının değişmesi dışında kadro ve pozisyonların birimler itibariyle dağılımı değiştirilemez.

Sözleşmeli personel pozisyonları, bu pozisyonlarda çalışan kişiler açısından iş sürekliliği sağlamaz.

Sözleşmeli personel, deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen hizmet içi eğitim çalışması hariç, pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici veya sürekli olarak görevlendirilemez ve çalıştırılamaz.

İKİNCİ KISIM
Ödev ve Sorumluluklar ile
Genel Haklar ve Yasaklar


BİRİNCİ BÖLÜM
Ödev ve Sorumluluklar

Sadakat ve tarafsızlık
Madde 7- Memurlar ve sözleşmeli personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel ilkelerine sadakatla bağlı kalmak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde sadakatla uygulamak zorundadır. Memurlar ve sözleşmeli personel, aşağıdaki yemin metninin yazılı olduğu belgeyi imzalayarak göreve başlarlar.

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

Memurlar ve sözleşmeli personel siyasi partilere üye olamaz; görevlerini yerine getirirken herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

Memurlar ve sözleşmeli personel, her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, Devletin bağımsızlığını ve ülkenin bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar.


Davranış ve işbirliği
Madde 8- Memurlar ve sözleşmeli personel, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını yurt içinde ve yurt dışında hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadır.

Memurların ve sözleşmeli personelin, işbirliği içinde çalışmaları esastır.

Amir sorumluluğu
Madde 9- Amir durumundaki memur ve sözleşmeli personel, mevzuatta ve görev tanımlarında belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak, yaptırmak, maiyetindekileri yetiştirmek, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Amir, maiyetindekilere hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır.

Amir, maiyetindekilere mevzuata aykırı emir veremez ve maiyetindekilerden hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Memur ve sözleşmeli personel sorumluluğu
Madde 10- Memurlar ve sözleşmeli personel, mevzuatta ve görev tanımlarında belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Memurlar ve sözleşmeli personel, amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yinelerse, bu emir yerine getirilir. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

Kişisel sorumluluk ve zarar
Madde 11- Memurlar ve sözleşmeli personel görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Memurların ve sözleşmeli personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın zarar veren tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

Zararların ödetilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte zararı verenin toplam aylık veya toplam ücretini geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre zararı verence ödenir.

Kişilerin uğradıkları zararlar
Madde 12- Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi veya bu kurum ve kuruluşlarca tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.

İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminattan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Kişisel sorumluluk ve zararla ilgili madde ile bu maddede belirtilen zararların türü, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Mal bildirimi
Madde 13- Memurlar ve sözleşmeli personel kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları ile alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar.

Basına bilgi verme veya açıklama yapma
Madde 14- Memurlar ve sözleşmeli personel, görev alanları ile ilgili olarak gizlilik derecesi olmayan bilgileri, basın ve yayın organları ile haber ajanslarına birim yöneticisinin izni ile verebilir.

Basın ve yayın organları ile haber ajanslarına kamu görevleri ile ilgili açıklamalar, Başbakanlık ve bakanlıklarda müsteşarlar, Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının en üst amirleri, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ile bakanlar ve bunların yetkili kılacakları görevliler tarafından yapılabilir.

Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili kıldığı personel dışında hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.

Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen yerler dışına çıkarılmaması ve iadesi
Madde 15- Memurlar ve sözleşmeli personel, görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, birim yöneticisince izin verilen yerler dışına çıkaramazlar, özel işlerinde kullanamazlar.

Memurlar ve sözleşmeli personel, görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge araç ve gereçleri görevleri değiştiği veya sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memur ve sözleşmeli personelin mirasçılarını da kapsar.

Kılık ve kıyafet kuralları
Madde 16- Memurlar ve sözleşmeli personel, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler.

İkamet ve seyahat
Madde 17- Memurlar ve sözleşmeli personelin, görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.

Memurlar ve sözleşmeli personel, görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla görevli olduğu kurumun o yerdeki birim amirinin izni ile birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet edebilirler.

Memurlar ve sözleşmeli personel, ikamet ettikleri il hudutlarını yetkili amirlerini bilgilendirmek suretiyle terkedebilirler. Yurt dışına çıkışlarda atamaya yetkili amirden izin alınmak zorunludur.


İKİNCİ BÖLÜM
Genel Haklar
Güvence
Madde 18- Kanunlarda yazılı haller dışında memurun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

Bulunduğu kurumda veya başka kamu kurumlarında bu Kanuna göre aralıksız 10 yıl süreyle sözleşmeli personel olarak istihdam edilmiş olanların, bu Kanunda ve sözleşmelerinde gösterilen görev, yetki ve sorumlulukları ihlal etmedikleri sürece sözleşmeleri yenilenir.

Emeklilik
Madde 19- Memurlar ve sözleşmeli personelin, özel kanunlarda yazılı şartlar içinde emeklilik hakları vardır.

Çekilme
Madde 20- Memurlar, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.

Müracaat, şikayet, bilgi ve belge isteme, dava açma
Madde 21- Memurlar ve sözleşmeli personel kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Memurlar ve sözleşmeli personelin kendileri ile ilgili bir hakkın kazanılmasına veya kaybedilmesine dayanak teşkil eden bilgi ve belge örneği verilmesine dair istekleri, bilgi ve belgelerin Devlet güvenliğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı devletlerle ilişkilere ilişkin olmaması koşuluyla, bu konudaki diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınmak suretiyle karşılanır.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Mesleki örgüt ve sendika kurma
Madde 22- Memurlar ve sözleşmeli personel mesleki örgütler kurabilirler ve bu örgütlere üye olabilirler.

Memurlar ve sözleşmeli personel özel kanununda belirtilen istisnalar ve hükümler çerçevesinde sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.

İzin
Madde 23- Memurlar ve sözleşmeli personel, bu Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.

Kovuşturma ve yargılama
Madde 24- Memurlar hakkında görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve dava açılması özel kanun hükümlerine tabidir.

İsnat ve iftiralara karşı koruma
Madde 25- Memurlar ve sözleşmeli personel hakkındaki ihbar ve şikayetlerin uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memur ve sözleşmeli personelin en üst amiri, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, belediyelerde ise belediye başkanları, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.

Hukuki yardım
Madde 26- Bu kanun kapsamına giren ve görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat eden memurlar ve sözleşmeli personele, belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar ile davanın avukata vekalet verilmesi suretiyle takip edilmiş olması durumunda avukatlık asgari ücret tarifesinde öngörülen avukatlık ücreti kurumlarınca ödenir.

Bilgi verme ve görüş alma
Madde 27- Çalıştıkları kurumların iç işleyişine ilişkin yapılacak değişikliklerde memurlar ve sözleşmeli personele önceden bilgi verilir, personelin bu konuda görüşleri alınır.

Danışma Kurulları
Madde 28- Memurlar ve sözleşmeli personel ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere Danışma Kurulları kurulur.

Bu kurullar; Yüksek Danışma Kurulu ve Kurum Danışma Kuruludur.

Yüksek Danışma Kurulu, kamu personeli yönetimi ile ilgili genel konularda istişari mütalaa vermek üzere merkezi bir teşekkül olarak kurulur.

Kurum Danışma Kurulu ise memurlar ve sözleşmeli personel ile ilgili genel konularda, istişari mütalaa vermek üzere her kurumda en üst amirin başkanlığında kurulur. Kurum Danışma Kurulları yılda en az 2 defa toplanır. Bu kurullar eşit sayıda idare temsilcisi ile personel temsilcisinden meydana gelir.

Kurum Danışma Kurullarının kuruluşu, idareyi temsilen katılacak üyelerin kimler olacağı, personel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bunların çalışma usul ve esasları, bulundukları kurumun en üst amirince düzenlenir.

Yüksek Danışma Kurulu
Madde 29- Devlet Personel Başkanının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında; Başbakanlık Müsteşarı, Danıştay temsilcisi, Devlet Personel Başkanı, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürü ve ilgisine göre Devlet Personel Başkanınca önerilecek diğer kurum ve kuruluş temsilcileri ile kamu meslek kuruluşları temsilcilerinden ve en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu başkanından oluşur.

Yüksek Danışma Kurulu, yılda en az 1 defa toplanır. Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

Yüksek Danışma Kurulundaki temsilcilerin nasıl seçileceği ile kurulun çalışma usul ve esasları Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yasaklar

Müşterek Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
Madde 30- Müracaat, şikayet, bilgi ve belge isteme hakkının kullanılmasında birden fazla memur ve sözleşmeli personelin müştereken toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları yasaktır.

Memurların kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri, sözleşmeli personelin ise birlikte sözleşmelerini feshetmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de hizmetlerin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylemlerde bulunmaları yasaktır.

Grev yasağı
Madde 31- Memurlar ve sözleşmeli personelin greve karar vermeleri, grev düzenlemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Memurlar ve sözleşmeli personel, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler.

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
Madde 32- Memurlar ve tam zamanlı sözleşmeli personel, Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticari ve sınai işletmelerde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil olamazlar, özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla serbest meslek faaliyetlerinde bulunamazlar. Anonim şirketlerde kurucu ortak, komandit şirkette komandite ortak, diğer şirketlerde kurucu ortak veya ortak olamazlar.

Memurlar ve sözleşmeli personelin görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler, üyesi oldukları dernekler, yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, bunların kurdukları birlik veya üst birlikler ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulu üyeliği görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasağın dışındadır.

Reşit olmayan veya kısıtlı olan çocukları ile eşleri bu maddeyle yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar ve sözleşmeli personel, bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kısmi zamanlı sözleşmeli personel, bu nitelikteki kendi faaliyetlerini de aynı süre içerisinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
Madde 33- Memurlar ve sözleşmeli personelin doğrudan veya aracı eliyle hediye istemeleri, görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri veya almaları yasaktır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.

Memurlar ve sözleşmeli personelin denetimleri altında bulunan veya kendi görevleri veya mensup oldukları kurum ile ilgisi olan bir kişi veya kuruluşlardan, doğrudan veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlamaları yasaktır.

Gizli bilgileri açıklama yasağı
Madde 34- Memurlar ve sözleşmeli personelin, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Göreve Alınma, Hizmet Şartları ve Şekilleri


BİRİNCİ BÖLÜM
Göreve Alınma Usul ve Şartları

Merkezi sınav şartı
Madde 35- İlk defa memur veya sözleşmeli personel olarak göreve alınacakların ülke genelinde merkezi olarak yapılacak yazılı sınava girerek başarılı olmaları şarttır.

Memurlar ve sözleşmeli personel, memur statüsünden sözleşmeli personel statüsüne, sözleşmeli personel statüsünden memur statüsüne geçişlerde ayrıca merkezi yazılı sınava tabi tutulmazlar.

Sınavın duyurulması
Madde 36- İlk defa memur ve sözleşmeli personel olarak göreve alınacaklar için yapılacak merkezi yazılı sınav ve bu sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme işlemlerine ilişkin hususlar, Resmi Gazete ile ülke genelinde yayımlanan tirajı yüksek gazetelerden en az ikisi ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurulur.

Yönetmelik
Madde 37- Merkezi yazılı sınav ile ihtiyaç duyulacak kadro ve pozisyonlar için yapılacak diğer sınavlara ve adayların yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Genel ve özel şartlar
Madde 38- Memur ve sözleşmeli personel olarak göreve alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. a) Tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı,
b) Taksirli suçlar ile yukarıda sayılanlar dışındaki suçlardan tecil edilmiş veya affa uğramış olanlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasıyla,
hükümlü bulunmamak,
6. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Bu kanunun özürlülerle ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

Türk vatandaşı olma şartının aranmayacağı pozisyonlar ile bunun usul ve esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir.

B) Özel şartlar: Kadro veya pozisyonlar için ilgili mevzuatta öngörülen eğitim-öğretim şartları ile özel mevzuatında aranan diğer şartları taşımak.

Özürlülerin çalıştırılması
Madde 39- Kurumlar, dolu memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları toplamının % 3'ü oranında özürlü personel çalıştırmak zorundadır.

Özürlülerin bu kadro veya pozisyonlara ilk defa alınmaları için yapılacak sınavlar, çalıştırılacakları görevler ile özürlü çalıştırılmasına ilişkin diğer hususlar Maliye, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak Özürlüler İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve görevden ayrılan özürlü personel sayısını her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Özürlüler İdaresi Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, birinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Özürlüler İdaresi Başkanlığı sorumludur.

İlk defa memur veya sözleşmeli personel olarak göreve alınma
Madde 40- İlk defa memurluğa girmeye hak kazananlar kurumlarınca aday memur olarak atanırlar.

Memurlar kurumlarınca tutulacak memur kütüğüne kaydolunurlar. Her memura bir numara verilir, kimlik belgesi düzenlenir ve bir özlük dosyası tutulur.

İlk defa sözleşmeli personel olmaya hak kazananlar ile bir yıllık hizmet sözleşmesi yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere o yılın sonuna kadar yapılır. Sözleşmeli personel ile akdedilecek hizmet sözleşmeleri takvim yılı itibarıyla yıllık olarak düzenlenir. Hizmet sözleşmelerinin esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Sözleşmeli personel kurumlarınca tutulacak sözleşmeli personel kütüğüne kaydolunurlar. Her sözleşmeli personele bir numara verilir, kimlik belgesi düzenlenir ve bir özlük dosyası tutulur.

İKİNCİ BÖLÜM
Adaylık
Adaylık süresi
Madde 41- Adaylık süresi, bir yıldır. Bu süre içinde aday memurun başka kurumlara naklen ataması yapılamaz.

Aday memurların yetiştirilmesi
Madde 42- Aday olarak atanan memurlar, bütün memurların ortak nitelikleri, kurumları ve görevleri ile ilgili adaylık eğitimine ve staja tabi tutulurlar. Eğitim ve stajda başarılı olan ve adaylık süresi sonunda olumlu sicil alan adaylar, memur olarak atanırlar.

Hastalık izinleri nedeniyle eğitim ve stajdaki başarı durumları değerlendirilemeyen veya haklarında sicil raporu doldurulamayanların adaylık sürelerinde, kullanılan hastalık izin süreleri dikkate alınmaz.

Eğitim ve staj süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Adaylık süresi içinde veya sonunda ilişik kesme
Madde 43- Adaylık süresi içinde;
a) Adaylık eğitimi ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanların,
b) Aylıktan kesme veya basamak ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerde bulunanların, cezanın verildiği tarihte,
c) Olumlu sicil alamayanların,
sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu madde uyarınca ilişikleri kesilenler 3 yıl geçmeden ve yeni bir sınav sonucuna göre atanma hakkı elde etmeden memurluğa alınmazlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İstisnai Memurluklar

İstisnai memurluklar
Madde 44- a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcılığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığına,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcılığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Başkanlık Danışmanlığına,
c) Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşarlığına,
d) Başbakanlık ve Bakanlıklarda Başmüşavirlik, Müşavirlik, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, Özel Kalem Müdürlüklerine,
e) Başbakanlık Basın Müşavirliğine, Bakanlar Kurulu Sekreterliğine,
f) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine,
g) Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliklerine, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine,
h) Milli İstihbarat Teşkilatı memurluklarına,
i) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine,

bu Kanunun sınav ve atamaya ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın memur atanabilir. Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirleri hakkında da bu hükümler uygulanır.

İstisnai memurluklara atanmada aranacak şartlar
Madde 45- İstisnai memur kadrolarına, memur ve sözleşmeli personel olarak alınacaklarda aranan genel şartları taşıyanlar atanabilir.

Kuruluş kanunlarındaki özel hükümler saklıdır.

Başbakanlık ve bakanlık müsteşarlıklarına, Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere atanacakların en az 12 yıl memur ve sözleşmeli personel olarak çalışmış olmaları şarttır. Basamak ve kıdem yılında değerlendirilecek hizmetler de bu süreye dahildir.

İstisnai memurluklara atananlara bu kanunun uygulanacak hükümleri
Madde 46- İstisnai memurluklara atananlar hakkında bu kanunun adaylık dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.

İstisnai memurluklardan alınma
Madde 47- İstisnai memurluklara ilişkin unvan ile mali ve sosyal haklar, diğer kadrolara atanmalarda kazanılmış hak teşkil etmez.

İstisnai memurluklara ilk defa açıktan atanmış olanlar, bu memurluklarda adaylık süresi kadar çalışmış olmadan memur kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına atanamazlar.

İstisnai memurluklardan alınanlar, yukarıdaki hükümler çerçevesinde hizmet gerekleri, kadro ve pozisyon durumu ile kadro veya pozisyon için aranan diğer şartlar göz önünde bulundurularak, başka bir kadro veya pozisyona atanırlar ve bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

İstisnai memurluklardan alınanların, memur kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından birinde istihdam edilmeleri halinde istisnai memurluklarda geçen süreleri basamak ilerlemesinde veya kıdem yıllarında değerlendirilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Göreve Başlamada Süre ve Göreve Başlamama Hali

Göreve başlama süresi
Madde 48- İlk defa, yeniden veya yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki bir göreve atanan memurlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü,
b) Başka yerlerdeki bir göreve atanan memurlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen günden itibaren en geç onbeş gün içerisinde,

göreve başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu kararıyla kısaltılabilir.

Sözleşmeli personel sözleşmede belirtilen süre içerisinde göreve başlarlar.

Yukarıdaki süreler;
a) Kanunî izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında ataması yapılan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
b) Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
c) Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.
Memurun izinli veya geçici görevde bulunması tebligata engel olmaz.

Bu maddede geçen "aynı yer" ve "başka yer" deyimlerinin kapsamı, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.

Göreve başlamama hali
Madde 49- Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan süresi içinde göreve başlamayan memurların atamaları iptal edilir ve bunlar bir yıl süreyle memur olarak istihdam edilemezler. Ancak, belge ile ispatlanan zorlayıcı sebeplerin bulunması durumunda bu süreler en çok iki aya kadar uzatılır.

Belge ile ispatlanan zorlayıcı bir sebep olmaksızın; başka yerdeki bir göreve atananlardan süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar.

Belge ile ispatlanan zorlayıcı bir sebep olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayan sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilmiş sayılır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
İlerleme ve Yükselme

Basamakların belirlenmesi
Madde 50- İlk defa memur olarak atananlar 1 inci basamaktan göreve başlar ve basamak ilerlemesine ilişkin esaslar çerçevesinde 9 uncu basamağa kadar ilerleyebilirler.

Basamak ilerlemesi
Madde 51- Olumsuz sicil alınan yıllar hariç, bulunduğu basamakta 3 yıl çalışan memurlar, bu sürenin dolmasını izleyen yılbaşından geçerli olmak üzere bir üst basamağa ilerlemiş sayılırlar.

Basamak ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstehak olmadıkları sonradan tesbit edilenlerin basamak ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

Kıdem yılı
Madde 52- Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin olumsuz sicil aldıkları süreler hariç çalıştıkları her yıl bir kıdem yılı kabul edilir.

Basamak ilerlemesinde ve kıdem yılının tespitinde değerlendirilecek hizmetler
Madde 53- Bu Kanuna tabi sözleşmeli personel olarak çalışılan süreler memurluğa atanma halinde basamak ilerlemesinde, memur olarak çalışılan süreler ise sözleşmeli personel statüsüne geçiş halinde kıdem yılının tespitinde değerlendirilir.

Bakanlık, milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevleri ile askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta, yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında, uluslararası kuruluşlarda ve diğer personel kanunlarına tabi olarak çalışılan sürelerin tamamı ile bu maddede sayılanlar dışında olup hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik kurumlarına tabi serbest olarak veya özel sektörde çalışanların bu hizmetlerde geçen sürelerinin yarısı, basamak ilerlemesinde ve kıdem yılının tespitinde dikkate alınır.

Görevde yükselme
Madde 54- Memurların ve sözleşmeli personelin hiyerarşik üst kadrolara atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.


ALTINCI BÖLÜM
Yer Değiştirme

Yer değiştirme suretiyle atama
Madde 55- Memurların yer değiştirme suretiyle atamaları; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller ve ilçeler gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

Memurların yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Karşılıklı olarak yer değiştirme
Madde 56- Aynı kurumun farklı birimlerinde bulunan memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.

Görev ve görev yerinin değiştirilmesi
Madde 57- Memurlar, nitelikleri ve hizmet gerekleri dikkate alınarak aynı veya başka yer ve birimlerdeki aynı veya başka unvanlı kadrolara atanabilirler.

Kurumlararası naklen atama
Madde 58- Memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında, istekleri, kurumların muvafakati ile aynı veya başka unvanlı bir kadroya naklen atanmaları mümkündür.

Bir kadroya dayalı olarak istihdam edilen ve en az iki yıl başarılı görev yapmış olan diğer kamu görevlilerinin, bu kanuna tabi kurumlardaki memur kadrolarına naklen atanmalarında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Görevde iken ilk defa atanacaklar için yapılan sınav sonucuna göre başka bir kurumdaki bir kadroya atanma hakkı elde eden aday memurlar hakkında başka kurumlara naklen atanma yasağı uygulanmaz.

Memurların ilk defa atanacaklar için yapılan sınav sonucuna göre başka kurumdaki bir kadroya atanmalarında kurumların muvafakatı aranmaz.

Atamalarda aile biriminin muhafaza edilmesi
Madde 59- Atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur, isteği halinde, atamaya tabi tutulan memur ya da diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin atandığı yerde niteliğine uygun bir kadroya atanır. Memur ya da diğer personel kanunlarına tabi olan eşin atandığı yerde memur olan eşin atanabileceği niteliğine uygun boş bir kadro bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde bu memura eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aylıksız izin verilebilir.

Kadrosu kaldırılan memurlar
Madde 60- Kadrosu kaldırılmış olanlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında; buna imkân bulunmadığı takdirde başka kurumlarda, niteliklerine uygun bir kadroya öncelikle atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar niteliklerine uygun işlerde görevlendirilir. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait mali ve sosyal hak ile yardımlardan yararlanmaya devam ederler.

Söz konusu personelin eski kadrolarına ait en son ayda aldığı görev aylığı net tutarının, atandıkları yeni kadrolarının görev aylığı net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark, kapanıncaya kadar, istekleri dışında yapılan atamalar hariç atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.


YEDİNCİ BÖLÜM
Silah Altına Alınma

Silah altına alınma
Madde 61- Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar ve sözleşmeli personel askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar.

Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurlar ve sözleşmeli personel silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.

Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri
Madde 62- Memur veya sözleşmeli personel iken muvazzaf askerlik görevini yapmak üzere silâh altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp görevine dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren otuz gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami on gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

Hazarda eğitim ve manevra maksadıyla veya seferde muvazzaflık dışında silah altına alınan memurlar ve sözleşmeli personel terhis tarihinden itibaren on gün içinde göreve başlarlar.


SEKİZİNCİ BÖLÜM
Vekalet, İkinci Görev ve Ders Görevi

Vekalet görevi
Madde 63- Kanuni izin, geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer ve benzeri nedenlerle görevlerinden geçici olarak ayrılan memurlarca yürütülen görevler ile boş kadrolara ait görevler, kurum içinden veya diğer kurumlardan görevlendirilecek memurlara vekaleten gördürülebilir.

Vekalet görevi, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolara ait görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amirin onayı ile verilir. Vekalet onaylarında, vekil tarafından asıl görevin de yürütülüp yürütülmeyeceği belirlenir. Bir memurun üstünde birden çok vekalet görevi bulunamaz.

İkinci görev
Madde 64- Memurlara ve sözleşmeli personele esas görevlerinin yanında;

A) Hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;
1. Bu Kanuna tabi kurumların tabiplikleri, işyeri hekimlikleri, diş hekimlikleri, veteriner hekimlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu uzmanlıkları,
2. Asıl görevlerinin bulunduğu yerdeki belediyelerin, mühendis, mimar ve şehir plancılarınca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,
3. Tabiplere; baştabiplik ve baştabip yardımcılığı,
4. Diş hekimlerine ve veterinerlere; meslekleri ile ilgili baştabiplik,
5. Veteriner, diş hekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,
6. Öğretmenlere; okul müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,

B) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara veya sözleşmeli personele gördürülmesi öngörülen hizmetler,

ikinci görev olarak verilebilir.

Baştabip ve baştabip yardımcılığı ile okul müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı dışındaki görevlerin ikinci görev olarak yürütülebilmesi için boş kadro veya pozisyon bulunması şarttır. İkinci görev, kadro veya pozisyon şartı aranan görevlerde bu kadro veya pozisyonlara atama yapmaya yetkili amirin onayı ile, diğerlerinde mevzuatında belirlenen makamlar tarafından verilir. Bir memurun üstünde birden çok ikinci görev bulunamaz.

Yukarıda sayılan haller dışında memurlar ve sözleşmeli personele ikinci görev verilemez. Ancak, hakemlik, tasfiye memurluğu ve bilirkişiliğe; özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına; spor hizmetleri uygulamalarına; uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülen proje ve çalışmalara; yükseköğretim kurumları, Adli Tıp Kurumu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve özel kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına ilişkin görevler ile bu görevler için mevzuatı uyarınca belirlenen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.

Ders görevi
Madde 65- Her türlü eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim elemanı bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim elemanlarına, memurlara ve sözleşmeli personele veyahut açıktan görevlendirileceklere ücret ile ders veya ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun Kararı ile tespit olunur.


DOKUZUNCU BÖLÜM
Memur ve Sözleşmeli Personel Statüsünün Sona Ermesi
ve Yeniden Atanma

Memurluğun sona ermesi
Madde 66- Memurların;
a) Bu Kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması,
b) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,
c) Memurluktan çekilmesi,
d) İstek, yaş haddi, malüllük ve sicil sebeplerinden biri ile Emekliye ayrılması,
e) Ölümü,
hallerinde memurluğu sona erer.

Çekilme
Madde 67- Memur, bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir.

Çekilmek isteyen memur çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Çekilme isteği bir ay içinde kabul edilmediği takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir aylık süre sınırlamasına tabi değildir.

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afete uğrayan yerlerdeki memurlar, çekilme isteğinin kabulüne kadar görevlerini bırakamazlar.

İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 iş günü devam etmesi halinde, memur çekilmiş sayılır.

Çekilmede devir ve teslim süresi
Madde 68- Çekilen memurlardan devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet gereklerine göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler ile diğer esas ve usuller, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.

Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları
Madde 69- İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, boş kadro bulunmak ve bu kadronun niteliklerini taşımak şartıyla yeniden atanabilirler.

Bir kadroya dayalı olarak istihdam edilen diğer kamu görevlilerinden en az iki yıl başarılı görev yaptıktan sonra görevlerinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve bu kadronun niteliklerini taşımak şartıyla memur kadrolarına atanabilirler.

Ancak, memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

a) Bu Kanunun çekilmeye ilişkin hükümlerine uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
b) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile çekilmeye ilişkin maddenin ikinci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
c) Çekilmede devir-teslim ile ilgili yükümlülüklere uymayanlar üç yıl geçmeden,
d) Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulüne aykırı hareket edenler hiçbir surette,

memurluğa yeniden atanamazlar.

Sözleşmeli personelin görevinin sona ermesi
Madde 70- Sözleşmeli personelin görevi;
a) Bu Kanun ve sözleşme hükümlerine göre sözleşmenin feshi,
b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,
c) Sözleşme süresinin sona ermesi,
d) İstek, yaş haddi, malüllük, sicil sebeplerinden biri ile Emekliye ayrılma,
e) Ölüm,

hallerinde sona erer.

Sözleşmeli personelin yeniden atanması
Madde 71- Memurluktan çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin oluşması nedeniyle sözleşmeleri feshedilenler ile olumsuz sicil almış olma nedeniyle sözleşmeleri iki defa yenilenmeyenler hariç, sözleşmeleri yenilenmeyenler ve feshedilenler, niteliklerini taşımak kaydıyla boş pozisyonlara yeniden atanabilirler.

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken zorunlu yer değiştirmeye tabi memur ve diğer kamu görevlisi olan eşinin zorunlu olarak başka bir yere atanması nedeniyle sözleşmelerini feshedenler, eşlerinin atandığı yerde önceki unvanlarına ilişkin pozisyonlara veya niteliklerine uygun herhangi başka bir pozisyona atanabilirler.

ONUNCU BÖLÜM
Çalışma Süreleri ve İzinler

Çalışma süreleri
Madde 72- Memurların ve sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit edilebilir.

Sözleşmeli personel, sözleşmelerine konulacak hükümlerle kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınarak tam zamanlı ya da kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacakların çalışma süreleri sözleşmelerinde belirtilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.

Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur.

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların ve sözleşmeli personelin çalışma süre ve usulleri, Devlet Personel Başkanlığının onayı alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir.

Radyoloji işleri ile radyum ve radyoaktif maddelerle yapılan işlerde çalışanların çalışma süresi günde 6,5 saati aşamaz. Bu görevleri yapan kimseler hastanelerde başka işlerde çalıştırılamazlar.

Yıllık izin
Madde 73- Memurların ve tam zamanlı çalışan sözleşmeli personelin yıllık izin süresi, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda adaylık ve askerlik dahil her türlü statüde çalışılan süreler dikkate alınarak hizmeti 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlar için 15 iş günü, 6 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 20 iş günü, 15 yıldan fazla (15 yıl dahil) olanlar için 25 iş günüdür.

Kısmi zamanlı olarak çalışan sözleşmeli personelin yıllık izin süreleri, tam zamanlı olarak çalışılan sürelere oranlı olarak belirlenir.

Yıllık izin bulunulan yıl içinde kullanılır.

Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

Öğretmenler yaz tatili ile yarı yıl tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez.

Radyoloji işleri ile radyum ve radyoaktif maddelerle yapılan işlerde çalışanlara hizmet süresine bakılmaksızın 20 iş günü kesintisiz olmak üzere toplam 30 işgünü yıllık izin kullandırılır.

Mazeret izni
Madde 74- a) Memur ve sözleşmeli personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta süreyle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir. Memur ya da sözleşmeli personelin sağlık durumu dikkate alınarak doğum öncesi izin süresi üç haftaya kadar indirilebilir. Bu durumda kullanılmayan doğum öncesi izin süresi, doğum sonrası izin süresine eklenir.

b) Memura ve sözleşmeli personele, eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine üç gün izin verilir.

c) Memura ve sözleşmeli personele, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin ve çocuğunun ölümü ile kendisinin veya eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine beş gün izin verilir.

d) Yukarıda belirtilen haller dışında, merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatıyla, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 iş günü izin verilebilir.

Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa alınan bu izin yıllık izinden düşülür. Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz.

Yıllık ve mazeret izinleri sırasında mali ve sosyal hak ve yardımlara dokunulmaz.

Hastalık izni
Madde 75- Memurlara ve sözleşmeli personele, hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, mali ve sosyal hak ve yardımlarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.

Memurlardan, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda adaylık ve askerlik dahil her türlü statüde çalışılan süreler dikkate alınarak;

a) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
b) On yıldan fazla hizmeti olanlara on iki aya kadar,
c) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara on sekiz aya kadar,

izin verilir. Tam zamanlı çalışan sözleşmeli personel için bu süreler yarısı kadar, kısmi zamanlı olarak çalışan sözleşmeli personel için çalıştıkları sürelerin tam zamanlı sürelere oranı dikkate alınarak belirlenecek süre kadar uygulanır.

Memurlar ve sözleşmeli personelin, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı en çok süreler kadar izin verilenler, bu izinlerinin sonunda işe başlayabilmek için, iyileştiklerine dair raporu (Yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) getirmek zorundadırlar. İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar ve sözleşmeli personel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenlerden emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar tekrar görev almak istedikleri takdirde, niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.

Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik
Madde 76- Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu raporlar ve hastalık izinlerine ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ile Dışişleri Bakanlıklarının görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Aylıksız izin
Madde 77- Memurun bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla memurlara, istekleri üzerine en çok bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

Memurlara yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memurluk süreleri boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Doğum yapan memurlara, istekleri halinde doğum sebebiyle verilen mazeret izinlerinin bitiminden itibaren en çok on iki aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Sürekli görevle yurt dışına atanan veya bursla gidenler dahil yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen memur, sözleşmeli personel, diğer kamu görevlisi veya öğrencilerin memur olan eşlerine, memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin maddesi çerçevesinde görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur 10 iş günü içinde görevine dönmek zorundadır. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasından sonraki 10 iş günü içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.


ONBİRİNCİ BÖLÜM
Başarı ve Sicil
Başarı ve sicil dosyası
Madde 78- Her memurun ve sözleşmeli personelin bir başarı ve sicil dosyası bulunur. Başarı değerlendirme ve sicil amirleri tarafından düzenlenecek başarı ve sicil raporları ile varsa inceleme veya denetim raporları ve mal bildirimleri başarı ve sicil dosyalarına konulur.

Özlük ile başarı ve sicil dosyasının önemi
Madde 79- Memurların ehliyetlerinin tespitinde, ilerleme ve yükselmelerinde, emekliye ayırma veya hizmetle ilişiklerinin kesilmesinde; sözleşmeli personelin ise ehliyetlerinin tespitinde, sözleşmelerinin yenilenmesi veya feshinde özlük ile başarı ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

Başarı değerlendirme ve sicil amirleri
Madde 80- Başarı ve sicil raporu vermeye yetkili başarı değerlendirme ve sicil amirleri, kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Başarı ve Sicil Genel Yönetmeliğine uygun olarak çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenir.

Başarı ve sicil raporlarının doldurulması
Madde 81- Başarı değerlendirme ve sicil amirleri, düzenleyecekleri başarı ve sicil raporlarında, memurların ve sözleşmeli personelin, görevlerinde, ülkeyi ve çalıştıkları kurumlarını temsilde ve çıkarlarını korumada gösterdikleri başarılarını, yöneticilik ehliyetlerini, yaratıcılıklarını, girişimciliklerini, çalışma disiplinlerini, genel ehliyet ve liyakatlerini değerlendirerek tespit ederler.

Başarı değerlendirme ve sicil amirleri, maiyetlerindeki memurların ve sözleşmeli personelin başarı ve sicil raporlarında ayrıca, bunların kişilikleri ile genel durum ve davranışları bakımından olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve eksiklikleri hakkında da görüşlerini bildirirler. Başarı değerlendirme ve sicil amirlerinin adil ve tarafsız davranmaları zorunludur.

Memurların ve sözleşmeli personelin başarılarının değerlendirilmesinde, varsa, kurum çalışanlarının ve kurum hizmetlerinden yararlananların, genel kabul görmüş bilimsel yöntemlerle belirlenen hizmete ilişkin değerlendirmelerinden de yararlanılır.

Başarı değerlendirme ve sicil amirleri hakkında, daha üst amirlerce düzenlenecek başarı ve sicil raporlarında, maiyetlerinde çalışanların başarılarını değerlendirme düzeyi göz önünde bulundurulur.

Memurların ve sözleşmeli personelin başarı değerlendirme ve sicil raporları her yıl Aralık ayı içinde, aday memurların başarı değerlendirme ve sicil raporları ise adaylık süresinin bitiminden önceki on beş gün içinde, ilk defa göreve alınan sözleşmeli personelin başarı değerlendirme ve sicil raporları ise bir yıllık sözleşme süresinin bitiminden önceki on beş gün içinde doldurulur. Bu başarı değerlendirme ve sicil raporunun doldurulduğu yıl için bu memurlar ile sözleşmeli personele başka bir başarı değerlendirme ve sicil raporu doldurulmaz.

Başarının geliştirilmesi
Madde 82- Başarı değerlendirme ve sicil raporlarının doldurulması ve izlenmesi sonucu, olumsuz davranışların, kusur veya eksikliklerin ya da teknik veya davranışsal yetersizliklerin tespiti halinde;

a) Kamu hizmeti üreten kurumun hedefleri,
b) Kamu yöneticilerinin hedefleri,
c) Çalışanların kurumdan beklentileri ve amaçları ile üretim veya hizmetin kalitesinin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerileri,

dikkate alınarak, personelin bireysel gelişimi ve kurumsal ilerleme ve kuruma yapacakları katkı için ihtiyaç duydukları eğitim ve alt yapı olanaklarının sağlanması esastır.

Başarı ve sicil değerlendirmeleri ve bildirilmesi
Madde 83- Memur ve sözleşmeli personelden, 100 tam not üzerinden yapılan değerlendirme sonucu, başarı ve sicil notu ortalaması 0-59 olanlar "yetersiz", 60-69 olanlar "geliştirilmesi gerek", 70-79 olanlar "yeterli", 80-89 olanlar "iyi", 90-100 olanlar "pekiyi" kabul edilir. Başarı ve sicil değerlendirmesinde yetersiz kabul edilenler "olumsuz", diğerleri "olumlu" sicil almış sayılırlar.

Memurlar ve sözleşmeli personel hakkındaki başarı ve sicil değerlendirmeleri gizli bir yazı ile kendilerine tebliğ edilir.

Kendilerine tebligat yapılan memurlar ve sözleşmeli personel, buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde atamaya veya sözleşme imzalamaya yetkili amirlerine itiraz edebilirler. İlgililer hakkında başarı ve sicil raporunu düzenlemiş olan en üst amirler, atamaya veya sözleşme imzalamaya yetkili amirlerce kendilerine intikal ettirilen itirazla ilgili kararlarını, itiraz tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı olarak ilgiliye ve atamaya veya sözleşme imzalamaya yetkili amire bildirirler.

İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurların görevlerine son verilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır.

Olumsuz sicil alan sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmez. Bu şekilde sözleşmesi yenilenmeyenler bir yıl içinde Devlet memuru veya sözleşmeli personel olarak istihdam edilemezler.

Başarı ve sicil genel yönetmeliği
Madde 84- Memurların ve sözleşmeli personelin mesleki ehliyetinin tespiti amacı ile başarı ve sicil raporunda bulunacak bilgiler, ayrılış başarı ve sicil raporunun verileceği haller, başarı ve sicil raporlarının şekli, taşıyacağı sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü, muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar ile itiraz ve bunu inceleyecek merciler; vali ve kaymakamların hangi memurların ve sözleşmeli personelin birinci, ikinci ve üçüncü başarı ve sicil amirleri olduğu, hangi memurlar ve sözleşmeli personel hakkında da ek başarı ve sicil raporu verecekleri ve diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak Başarı ve Sicil Genel Yönetmeliğinde düzenlenir.

Başarı ve Sicil Genel Yönetmeliğinin, başarı ve sicil değerlendirme sistemine ilişkin hükümleri hakkında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün görüşü alınır.

Takdirname
Madde 85- Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara ve sözleşmeli personele merkezde atamaya ve sözleşme yapmaya yetkili amirler, il ve ilçelerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.

Takdirname başarı ve sicile dosyasına konulur.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Disiplin

Disiplin cezaları, ceza verilmesini gerektiren fiil ve haller
Madde 86- Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili mevzuatın emrettiği ödevleri yerine getirmeyen, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayan veya yasakladığı işleri yapan memur veya sözleşmeli personele, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezalarından birisi verilir.

Devlet memurlarına ve sözleşmeli personele verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A- Uyarma: Memura ve sözleşmeli personele görevinde gayretli ve/veya davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslara uyulmasında, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya özensiz davranmak, görevinin gerektirdiği gayreti göstermemek,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,
c) Kurumlarca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
e) Kamu görevlisine yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Kılık ve kıyafete ilişkin düzenlemelere aykırı davranmak,
h) Görevin takım çalışması, eşgüdüm ve işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

B- Kınama: Memura ve sözleşmeli personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır :

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslara uyulmasında, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
b) Kazanç getiren sürekli faaliyetlerin bildirilmesine ilişkin yükümlülüklere uymamak,
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
d) Hizmet dışında kamu görevlisinin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek veya özel işlerinde kullanmak,
f) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak veya kötü muamelede bulunmak,
g) Özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek,
h) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak veya bu nitelikte yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
i) Yazılı emir ve konusu suç teşkil eden emre ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, verilen emirlere itiraz etmek,
j) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
k) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak,
l) Müşterek müracaat veya şikayeti gösteri haline dönüştürmek,
m) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin görevle ilgili olmayan toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

C- Aylıktan kesme: Memurun toplam aylığından, sözleşmeli personelin toplam ücretinden 1/5 kesinti yapılmasıdır.

Aylıktan kesme cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslara uymamak, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
b) Özürsüz olarak kesintisiz 2-4 iş günü göreve gelmemek,
c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
f) Hizmet içinde kamu görevlisinin saygınlığını ve kamu görevlisine güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
g) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde propaganda veya dağıtmak amacıyla bulundurmak,
h) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri görevle ilgili olmayan toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

D- Basamak ilerlemesinin durdurulması: Memurun, basamak ilerlemesinin iki yıl süre ile durdurulmasıdır.

Basamak ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görevi esnasında alkol veya uyuşturucu kullanmış halde bulunmak, Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde idarenin izin vermediği alanlarda ve zamanlarda alkollü içki içmek,
b) Memurlar için özürsüz olarak kesintisiz 5-9 iş günü göreve gelmemek, sözleşmeli personel için izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bir sözleşme dönemi içinde 5 gün göreve gelmemek,
c) Görevini kendisine veya başkasına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak,
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
e) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
f) Yetkili olmadığı halde basın ve yayın organları ile haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi vermek veya açıklama yapmak,
g) Yasaklanan kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
h) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
i) İhtara rağmen belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
j)Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
k) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, cinsel tacizde bulunmak,
l) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
m) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
n) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

Yukarıdaki fiilleri işleyen sözleşmeli personelin sözleşmesi feshedilir. Bu madde hükmüne göre sözleşmesi feshedilenler bir yıl içinde Devlet memuru veya sözleşmeli personel olarak istihdam edilemezler.

E- Memurluktan çıkarma: Memurun, 10 yıl içinde bir daha atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.

Memurluktan çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
c) Siyasi partiye üye olmak,
d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 iş günü göreve gelmemek,
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
f) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına ve hizmet sunmakla yükümlü olduğu kişilere karşı fiili tecavüzde bulunmak,
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
i) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

"d" bendi hükmü hariç olmak üzere Memurluktan çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin oluşması halinde sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilir. Bu şekilde sözleşmesi feshedilenler 10 yıl süreyle memur ya da sözleşmeli personel olarak istihdam edilemezler.

Disiplin cezası verilmesinde özel durumlar
Madde 87- Aşağıdaki hallerde bir derece ağır disiplin cezası verilir:
a) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekrarlanması,
b) Farklı fiil veya haller nedeniyle verilen aynı disiplin cezasının üçüncü defa uygulanması,
c) Aynı disiplin cezasını gerektiren birden çok fiil veya halin bir arada bulunması.

Mevcut son üç yıllık başarı ve sicil değerlendirmeleri "iyi" veya "pekiyi" derecede olan ve sicilinde disiplin cezası bulunmayan memurlara; memurluktan çıkarma cezası hariç, ceza verilmesini gerektiren fiil ve haller için öngörülen cezadan bir derece hafif olan ceza verilebilir, uyarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller için ise ceza verilmeyebilir.

Son basamakta bulunan memurların, basamak ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiilleri işlemeleri durumunda, toplam aylıklarından 1/4 oranında kesinti yapılır. Bu kişiler hakkında basamak ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiil veya halin tekrarı halinde memurluktan çıkarma cezası verilir

Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Disiplin cezası verme yetkisi
Madde 88- Uyarma ve kınama cezaları disiplin amirleri tarafından, aylıktan kesme ve basamak ilerlemesinin durdurulması cezaları disiplin amirlerinin isteği ve memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı üzerine atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

Memurluktan çıkarma cezası disiplin amirlerinin isteği ve birim amirinin uygun görmesi üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde ilgili disiplin amirleri 15 iş günü içinde yetkileri dahilindeki başka bir disiplin cezasını vermeye veya yetkileri dışındaki cezaları ilgili disiplin kuruluna önermeye yetkilidir.

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Disiplin kurulları
Madde 89- Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile bir Disiplin Kurulu; her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve ayrıca Milli Eğitim Müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu kurulur.

Disiplin kurullarında görevli en üst düzey personelden hiyerarşik bakımdan daha üstte bulunan memurlar hakkında bağlı ve ilgili kuruluşlarda ilgisine göre Başbakanlık veya bakanlık disiplin veya yüksek disiplin kurulu, bakanlıklarda Başbakanlık Disiplin veya Yüksek Disiplin Kurulu, Başbakanlıkta Başbakanlık Yüksek Disiplin Kurulu tarafından karar verilir. Başbakanlık Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hakkında ise ilgili olanlar dışındaki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerince karar verilir.

Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiil veya halin vukuundan sonra görev yeri değişen personelin disiplin soruşturması eski kurum veya birimince yapılır. Bu durumdaki personele disiplin cezası verilmesi hususunda ilgisine göre yeni kurum veya birimindeki disiplin amirleri ve kurulları yetkilidir.

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ve bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar ile uygulamaya ilişkin diğer esas ve usuller Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak genel yönetmelikle düzenlenir.

Disiplin amirleri
Madde 90 - Disiplin amirleri, kurumların kuruluş yapıları, hiyerarşik kademeleri ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak özel yönetmeliklerinde belirlenir.

Zamanaşımı
Madde 91- Disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve basamak ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren durumlarda bir ay içinde,
b) Memurluktan çıkarma cezası verilmesini gerektiren durumlarda altı ay içinde,

disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Karar süresi
Madde 92- Disiplin amirleri, uyarma ve kınama cezalarına ilişkin kararlarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Aylıktan kesme ve basamak ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca karara bağlanır.

Yüksek disiplin kurullarının soruşturma usulü
Madde 93- Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenenler, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

Savunma hakkı
Madde 94- Memurlar ve sözleşmeli personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

Disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur ve sözleşmeli personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Cezai kovuşturma ile disiplin soruşturmasının bir arada yürütülmesi
Madde 95- Bir fiilden dolayı disiplin soruşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

Aynı olaydan dolayı memur veya sözleşmeli personel hakkında ceza kovuşturmasına başlanmış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez.

Memurun veya sözleşmeli personelin ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

Bu Kanuna tabi personel hakkında işledikleri iddia edilen fiiller sebebiyle yetkili mercilerce düzenlenen; soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlar, takipsizlik kararları, iddianame ile mahkemelerce verilen nihai kararların bir örneği ilgili mercilerce, personelin bağlı olduğu kuruma gönderilir.

Uygulama
Madde 96- Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

Aylıktan kesme cezası, cezanın verildiği tarihi takip eden aysonunda uygulanır.

Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, memurluktan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kendilerine aylıktan kesme veya basamak ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler merkez teşkilatlarında daire başkanlığı ve hiyerarşik olarak daha üstü kadrolara, taşra teşkilatlarında ise bölge müdürlüğü ile Bakanlık il müdürlüğü ve defterdarlık kadrolarına atanamazlar.

Atamaları Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Disiplin cezalarının sicilden silinmesi
Madde 97- Disiplin cezaları, memurun ve sözleşmeli personelin siciline işlenir. Memur ve sözleşmeli personel, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren 5 yıl çalıştıktan sonra, aylıktan kesme ve basamak ilerlemesinin durdurulması cezalarının uygulanmasından itibaren 10 yıl çalıştıktan sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezaların sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

Cezaların sicilden silinmesine ilişkin süreler içerisinde başvuran memur ve sözleşmeli personelin, olumsuz sicil almamış olması kaydıyla, disiplin cezasının silinmesine karar verilir ve sicil dosyasındaki ilgili disiplin bölüm çıkarılarak yenisi düzenlenir.

İtiraz
Madde 98- Uyarma ve kınama cezalarına karşı, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kuruluna, diğer disiplin cezalarına karşı ise yüksek disiplin kuruluna, kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.

İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 20 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.


ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevden Uzaklaştırma

Görevden uzaklaştırma
Madde 99- Görevden uzaklaştırma, kamu hizmetlerinin yürütülmesi bakımından görevi başında kalmasında sakınca görülen memurlar ve sözleşmeli personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın veya ceza kovuşturmasının herhangi bir safhasında da alınabilir.

Yetkililer
Madde 100- Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır:

a) Atamaya ve sözleşme imzalamaya yetkili amirler; Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atananlar için ilgili Bakan,
b) Başbakanlık, Bakanlık, bağlı veya ilgili kuruluş şeklinde kurulan Müsteşarlık, Başkanlık veya Genel Müdürlük müfettişleri,
c) İllerde valiler,
d) İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakatı alınması şartı ile, ilçelerde kaymakamlar.

Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.

Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu
Madde 101- Görevinden uzaklaştırılan memurlar ve sözleşmeli personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Memuru veya sözleşmeli personeli görevden uzaklaştırdıktan sonra süresi içinde soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların ve sözleşmeli personelin hak ve yükümlülüğü
Madde 102- Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlara, bu süre içinde toplam aylıklarının veya toplam ücretlerinin üçte ikisi ödenir. Bunlar bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

Göreve tekrar başlatılmanın zorunlu olduğu hallerde, görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların ve sözleşmeli personelin aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, ilerleme ve yükselmelerinde değerlendirilir.

Memurun Göreve tekrar başlatılmasının zorunlu olduğu haller
Madde 103- Görevden uzaklaştırma tedbiri;

a) Haklarında sözleşmenin feshini veya memurluktan çıkarmayı gerektiren ceza dışında başka bir disiplin cezası verilenler veya disiplin cezası verilmesine gerek görülmeyenler,
b) Soruşturma izni verilmeyenler ile haklarında takipsizlik veya beraat kararı verilenler,
c) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın memur veya sözleşmeli personel olarak istihdama engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,
d) Af kanunları uyarınca soruşturma veya kovuşturması kaldırılanlar,

hakkında, yetkili kişilerce, müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında ise atamaya yetkili amirlerce kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında görevden uzaklaştırmaya yetkili amirin sorumluluğuna ilişkin hükümler uygulanır.

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri
Madde 104- Görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun ve sözleşmeli personelin görevine dönmesinde kamu hizmetinin yürütülmesi bakımından sakınca görülmeyen hallerde; müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya veya sözleşme yapmaya yetkili amirlerce, diğerleri için ise görevden uzaklaştırma kararını alanlarca her zaman kaldırılabilir.

Süre
Madde 105- Bir disiplin soruşturması nedeni ile alınan görevden uzaklaştırma tedbiri en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmeyen memur veya sözleşmeli personel görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması sebebiyle görevden uzaklaştırma tedbiri alınması halinde, müfettişlerce görevinden uzaklaştırılanlar için atamaya veya sözleşme yapmaya yetkili amir, diğerleri için ise görevden uzaklaştırmaya yetkili amir, ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi konusunda karar verir ve ilgiliye yazı ile tebliğ eder.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Memurların ve Sözleşmeli Personelin Yetiştirilmesi


BİRİNCİ BÖLÜM
Kurumlarca Yurt Dışında Eleman Yetiştirilmesi

Kurumlarca yurt dışında eleman yetiştirilmesi
Madde 106- Kurumların yurt dışında eleman yetiştirme ihtiyacı, yurt dışına gönderilecek öğrenci sayısı ve öğrenim konusu, ilgili kurumların teklifi üzerine Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenmek suretiyle 8/4/l929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde karşılanır.

1416 sayılı Kanun hükümlerine göre kurumlarca yurt dışında okutulan öğrencilerin, öğrenim sürelerinin tamamlanmasından itibaren iki ay içinde kurumlarına başvurmaları ve başvuru tarihini izleyen üç ay içinde atanmaları zorunludur.


İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet İçinde Yetiştirme

Hizmet içi eğitim
Madde 107- Memurların ve sözleşmeli personelin yetişmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine ilgili kurumlarca çıkarılacak yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

Genel eğitim planı
Madde 108- Memurların ve sözleşmeli personelin eğitimi ile ilgili genel plan, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkları ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ve ihtiyaç duyulacak diğer kurumların görüşleri alındıktan sonra Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.

Ortak eğitim merkezleri
Madde 109- Kurumların ortak hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünün görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile eğitim merkezleri açılabilir.

Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilme ve mecburi hizmet
Madde 110- Adaylığı sona ermiş memurlar ile en az üç yıl aralıksız çalışmış olan sözleşmeli personel, meslekleriyle ilgili ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilmek amacıyla; eğitim, araştırma, inceleme veya staj yapmak, bilgilerini artırmak, kurs veya lisans üstü öğrenim görmek üzere; kurumlarınca açılacak yarışma sınavlarında başarı göstererek veya seçme suretiyle Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek kontenjanlara dayalı olarak bütçe imkanları çerçevesinde veya kurumlarınca sağlanan dış burslara dayanılarak, bir aydan kısa ve iki yıldan fazla olmamak üzere program süresiyle sınırlı olarak yurt dışına gönderilebilirler. Bu usuller dışında bir ay ve daha fazla süreyle yetiştirilmek amacıyla memur veya sözleşmeli personel yurt dışına gönderilemez.

Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla şahsen özel burs sağlayan memurlara iki yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Yukarıda belirtilen süreler en çok bir kat uzatılabilir.

Birinci fıkra uyarınca bütçe imkanları çerçevesinde veya kurumlarınca sağlanan dış burslara dayanılarak yurtdışına gönderilenler, kadrolarında veya pozisyonlarında bırakılırlar, bunlara mali ve sosyal hak ile yardımların kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının %60'ı kurumlarınca ödenir. Bunların ilerleme ve yükselmeleri, emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder.

Kurumlarınca bütçe imkanları çerçevesinde gönderilenlere, 1 inci basamaktan aylık alan bekar meslek memurlarına gittikleri ülkede ödenmesi öngörülen yurtdışı net aylığının 2/3'ü ödenir. Kurumlarınca sağlanan dış burslara dayanılarak gönderilenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler, her türlü vergiden müstesnadır.

Bu madde hükümlerine göre yurt dışına gönderilenler veya kendilerine aylıksız izin verilenler, program süresinin veya iznin bitimini takip eden 10 gün içinde görevlerine başlarlar.

Bütçe imkanları çerçevesinde veya kurumlarınca sağlanan dış burslara dayanılarak üç ay veya daha fazla süreyle gönderilenler, yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburî hizmetle yükümlüdürler. Mecburî hizmet yükümlülüğü, bu Kanun kapsamına giren kurumlar arasında devredilebilir.

Yasama organı üyeliğinde, belediye başkanlığında ve muvazzaf askerlikte geçen süre mecburî hizmetten sayılmaz ve bu görevler süresince mecburi hizmet yükümlülüğü ertelenir.

Yetiştirilmek amacıyla bu madde uyarınca lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim için yurt dışına gönderilecek memur ve sözleşmeli personel, sadece Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yükseköğretim kurumlarında eğitim görebilirler.

Eğitim amacıyla yurt dışına gönderileceklerin öğrenim konuları, çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.

Yurt dışındaki eğitim masraflarının tahsili
Madde 111- Üç ay veya daha fazla süreyle; bu Kanuna göre meslekleriyle ilgili ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilmek amacıyla; eğitim, araştırma, inceleme veya staj yapmak, bilgilerini artırmak, kurs veya lisans üstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek personel ile aynı amaçlarla ilgili mevzuatına göre yurt dışına gönderilen tüm kamu personeli ve l416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer kanun hükümleri uyarınca yurt dışına gönderilen öğrencilerden örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır.

Süresi içinde görevine başlamayanlar ile atanma için başvurmayanlar, gerekli belgelerini tamamlamayanlar veya atandıktan sonra mecburî hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden görevinden ayrılanlar, çekilmiş sayılanlar, sözleşmeleri feshedilenler veya bir ceza ile görevine son verilenler, kendileri için kurumlarınca yapılmış olan her türlü masraflar karşılığında aynı döviz cins ve miktarı üzerinden borçlandırılırlar. Borç toplamından mecburî hizmetin tamamlanan kısmına tekabül eden miktar indirilir. Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödetilecek meblâğ dikkate alınarak beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Borç, Türk Lirası ile ödenir ve yapılan ödeme, tahsil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilân edilen efektif satış kuru üzerinden dövize çevrilerek borç toplamından mahsup edilir.

İlgilinin kusuru veya eğitimdeki başarısızlığı nedeniyle yurt dışından geri çağrılması veya eğitim süresi sonunda başarısız olması durumunda da, ilgili için yapılmış olan her türlü masraflar aynı esaslara göre ödetilir.

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin (ı) bendi kapsamında bulunanlar hakkında bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Yurt dışına gönderileceklere ilişkin hususlar
Madde 112- Bu Kanuna göre yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek memurların ve sözleşmeli personelin yarışma sınavları ile seçilme usul ve şartları, çalışmalarının nasıl izlenip denetleneceği, haklarındaki disiplin soruşturmasının ne suretle yapılacağı ve geri çağrılmalarını gerektirecek haller ile kurumlarca sağlanan dış burs ve şahsen özel burs sağlanmasına ilişkin hususlar, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı mensupları hakkında yukarıdaki hususlar, Başbakan tarafından belirlenir.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi
Madde 113- Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları özel bir kanunla düzenlenir.

Koordinasyon ve denetim
Madde 114- Devlet Personel Başkanlığı, yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve bu faaliyetleri denetlemekle görevlidir.


BEŞİNCİ KISIM
Mali Haklar ile Sosyal Hak ve Yardımlar


BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar

Kapsam
Madde 115- Memurlar ile sözleşmeli personelin mali hakları ile sosyal hak ve yardımları ancak bu Kanunda düzenlenir. Bunlara, bu Kanunla sağlanan mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar dışında herhangi bir ödeme yapılamaz ve yarar sağlanamaz.

Ancak;
1- Hakemlik, tasfiye memurluğu ve bilirkişiliğe; özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına; spor hizmetleri uygulamalarına; uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülen proje ve çalışmalara; yükseköğretim kurumları, Adli Tıp Kurumu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve özel kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına ilişkin görevler için mevzuatı uyarınca belirlenen ücretlere,

2- İlgili kanunları uyarınca;
a) Kaçakçılıkla mücadele kapsamında verilen ikramiyelere,
b) Bir takvim yılında (9000) gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarın oniki katını geçmemek üzere avukatlara ve hukuk müşavirlerine verilen avukatlık vekalet ücretlerine,
c) Devlet davalarını takip edenlere verilen yol giderleri ve tazminatlara,
d) Talep üzerine daire dışında verilen hizmetler karşılığında tahsil edilen tutarlardan yapılan ödemelere
e) Tabii afet nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin hizmetlerde görev alanlara yapılan tazminat ödemelerine,
ilişkin hükümler saklıdır.

Tanımlar
Madde 116- Bu Kanunda geçen;

a) Mali haklar: Temel aylık, temel ücret, görev aylığı, görev ücreti, görev güçlüğü ve sorumluluk ödemesi, başarı ödemesi, ödül, fazla çalışma ve genel tatilde çalışma ücreti, nöbet ücreti, ders görevi ücreti, vekalet ücreti ile ikinci görev ücretini,

b) Sosyal hak ve yardımlar: Memurlar ve sözleşmeli personele kira yardımı, yemek yardımı, giyecek yardımı, çocuk yardımı, tedavi yardımı, ölüm yardımı ve cenaze gideri olarak ödenen tutarlar ile konut tahsisi veya çocuk bakımevi olarak sağlanan ayni yardımları,

c) Basamak: Olumsuz sicil alınan yıllar hariç olmak üzere, üç yıllık hizmet süresine bağlı olarak temel aylık tablosundaki ilerleme adımını,

d) Görev kıdem yılı: Memurların görev aylığı almakta oldukları kadro unvanında geçirdikleri süreyi (bu kadrolarda iken memur veya diğer kamu görevlisi olarak başka görevlerde bulunduktan sonra aynı unvanlı kadrolara geri dönenler için bu görevlerde geçen süreler dahil),

e) Aylık Katsayı: Memurlar ile sözleşmeli personelin mali hakları ile sosyal hak ve yardımlarının belirlenmesinde esas alınan gösterge rakamlarının parasal tutarlara çevrilmesinde uygulanacak sayıyı,

f) Aysonu: Her ayın 15'ini,

g) Kurum: Kamu kurum ve kuruluşlarını,

h) Birim: Kurumların iç hizmet birimlerini,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Mali Haklar

Toplam aylık ve toplam ücret
Madde 117- Toplam aylık, memurlara temel aylık ve görev aylığı olarak yapılan ödemelerin toplamıdır.

Toplam ücret, sözleşmeli personele temel ücret ve görev ücreti olarak yapılan ödemelerin toplamıdır.

Bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen ceza ya da başka nedenlerle yapılacak zorunlu kesintilerde toplam aylık veya toplam ücret esas alınır.

Temel aylık
Madde 118- Memurlara ödenecek temel aylık, aylık katsayısı ile aşağıdaki temel aylık gösterge cetvelinde yer alan gösterge rakamlarının çarpımı sonucu bulunan tutardır.

TEMEL AYLIK GÖSTERGE CETVELİ

Basamak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gösterge 12.500 12.700 13.100 13700 14.500 15.500 16.300 16.900 17.300 17.500

Temel ücret
Madde 119- Temel ücret, sözleşmeli personelin kıdem yılında değerlendirilen her üç yıllık hizmet süresine 1 inci basamaktan başlamak suretiyle, temel aylık gösterge cetvelinde karşılık gelen basamak için öngörülen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır.

Sözleşmeli personelin temel ücretinde, kıdem yılında değerlendirilen hizmet süreleri itibarıyla her üç yıllık sürenin dolmasını izleyen yılbaşından geçerli olmak üzere bir üst basamakta yer alan gösterge rakamları uygulanır.

Görev aylığı
Madde 120- Memurlara, bu Kanuna ekli I sayılı Görev Aylığı Cetvelinde gösterilen oranlar üzerinden hesaplanacak görev aylığı ödenir.

En yüksek görev aylığı, (120.000) gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar olup, Başbakanlık Müsteşarına ödenir. Diğer memurlara ödenecek görev aylığı tutarı, en yüksek görev aylığı tutarının, anılan cetvelde kadro unvanları veya kadro unvanları ile birlikte bulundukları basamaklara veya görev kıdem yılına göre belirlenmiş bulunan oranlar esas alınarak tespit edilir.

Görev aylığı oranı, ilgili kadrolara asaleten atananlar için bu kadrolarda bulunulduğu sürece ödemelere esas olup, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak teşkil etmez.

Görev ücreti
Madde 121- Sözleşmeli personele, bu Kanuna ekli II sayılı Görev Ücreti Cetvelinde gösterilen oranlar üzerinden hesaplanacak görev aylığı ödenir.

En yüksek görev ücreti (120.000) gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Sözleşmeli personele ödenecek görev ücreti tutarı, en yüksek görev ücret tutarının bu Kanuna ekli II sayılı Görev Ücreti Cetvelinde pozisyon unvanları veya pozisyon unvanları ile birlikte kıdem yılları itibarıyla belirlenmiş bulunan oranlar esas alınarak tespit edilir.

Yurt dışı aylık ve ücretleri
Madde 122- Kurumların yurt dışı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelin yurt dışı aylık ve ücretleri, emekli kesenek ve karşılıkları ile ödemeye ilişkin esas ve usuller, her ülkenin ekonomik durumu, para birimi ve geçim şartları ile temsil görevi ve aile yükümlülüğü gözönünde tutulmak suretiyle Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit olunur. Yurt dışında verilecek aylık ve ücretin üst sınırları Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenir. Bu şekilde tespit olunacak yurtdışı aylıklar net olarak belirlenir ve bu tutarlardan herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

Sürekli görevle yurt dışına atananların aylık ve ücretleri görevlerine başladıkları tarihten itibaren; bunlardan yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve atananların aylık ve ücretleri ise atanma emrinin tebliği tarihini izleyen onbeşinci gün sonuna kadar birinci fıkra uyarınca yapılan belirlemelere göre ödenir.

Yurt dışında bulunanlardan yerlerine atananların gelişine kadar bekleme emri alanlara atama emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere, geçici görevle merkeze çağırılanlara ise en çok bir ay süre için yurt dışı aylık ve ücreti ödenir.

Sürekli görevle yurt dışına atananlara, geçici görevle merkeze çağrılanların bir aylık süreleri ile yıllık izin süreleri dışında, yurt içinde geçirilen süreler için yurt dışı aylık ve ücreti ödenmez. Ancak, yurt dışı görev süresince toplam dört ayı geçmemek üzere, yurt içinde yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süresince birinci fıkrada yer alan esaslara göre belirlenen aylık ve ücretin 1/3'ü esas alınarak yurt dışı aylık ve ücreti ödenir.

Sürekli görevle yurt dışında bulunanların başka bir ülkeye naklen atanmalarında yurt dışı aylık ve ücretleri ikinci ve üçüncü fıkrada yer alan esaslara göre ödenir.

Görev güçlüğü ve sorumluluk ödemesi
Madde 123- Memurlar ile sözleşmeli personele, en yüksek görev aylığının %30'unu geçmemek üzere görev güçlüğü ve sorumluluk ödemesi yapılabilir. Yapılan görevin güçlüğü, sorumluluğu ve riskleri, iş yoğunluğu, çalışma şartları, görev yerinin sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi, geçim şartları ve coğrafi özellikleri ile görev ve görev yerine ilişkin diğer özellikler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak, bu ödemenin kimlere ve hangi miktarlarda yapılacağı ile ödemeye ilişkin esas ve usuller, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu ödemeye ilişkin değişiklikler, izleyen mali yılın başından itibaren yürürlüğe girmek üzere her yılın Eylül ayı sonuna kadar ve yılda bir defada yapılır.

Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden görev güçlüğü ve sorumluluk ödemesi % 50 eksik yapılır.

Başarı ödemesi
Madde 124- Memurlar ve sözleşmeli personele, bir önceki yılın Aralık ayı toplam aylık veya toplam ücretlerinin; bu Kanun hükümleri çerçevesinde geçmiş takvim yılının sicil sonucuna göre "iyi" sicil alanlara %25'i, "pekiyi" sicil alanlara ise %50'si oranında Haziran ayında başarı ödemesi yapılır.

Sicil dönemi içerisinde disiplin cezası alınması durumunda o dönem için başarı ödemesi yapılmaz.

Ödül
Madde 125- Görevlerinde üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görülen memurlar ve sözleşmeli personele, birim amirlerinin önerisi ve ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir toplam aylık veya toplam ücret tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile bir toplam aylık veya toplam ücret tutarında bir ödeme daha yapılabilir.

Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödül verilen memur sayısı, kurumun yılbaşındaki kadro sayısının, sözleşmeli personel sayısı ise yılbaşındaki toplam pozisyon sayısının %1'inden fazla olamaz.

Fazla çalışma ve genel tatilde çalışma ücreti
Madde 126- Sözleşmeli personele normal mesai saatleri dışında her bir saat fazla çalışma için ödenecek ücret, temel ücretinin aylık normal çalışma saatine bölünmesiyle bulunacak tutardır.

Sözleşmeli personele ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacakları çalışma için ödenecek saat ücreti, temel ücretinin aylık normal çalışma saatine bölünmesiyle bulunacak tutarın %25 fazlasıdır.

Bir haftada yapılacak fazla çalışma süresi 10 saati, bir yılda ise 300 saati geçemez. Savaş, seferberlik, doğal afetler gibi zorlayıcı nedenlerle yapılacak fazla çalışma sürelerinde saat sınırlamaları dikkate alınmaz.

Ek ders ve nöbet ücretinden yararlanılan süreler için ayrıca bu madde kapsamındaki ödemeler yapılmaz.

Fazla çalışma yaptırılacak haller ve süreler ile diğer esas ve usuller Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenir.

Nöbet ücreti
Madde 127- En az 25 yataklı tedavi kurumlarında normal mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, normal, acil veya branş nöbeti tutan sağlık personeline, nöbet süresi kesintisiz 8 saatten az olmamak kaydıyla, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak ayda 80 saatten fazlası için ödeme yapılmaz.

Unvan Gösterge
Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabip 120
Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda, bu tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda doktora yapmış olanlar 110
Diş Tabibi 100
Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 75
Diğer sağlık personeli 50

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında tıpta uzmanlık eğitimi yapanlar hakkında da uygulanır.

Ders görevi ücreti
Madde 128- Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda fiilen ders veren memurlar ile sözleşmeli personele her ders saati için (150) gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödenecek ders görevi ücretine ilişkin miktar, esas ve usuller, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

Vekalet ücreti
Madde 129- Boş kadrolara ait görevlerin vekaleten yürütülmesi halinde, vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren en çok altı ay süreyle; dolu kadrolara ait görevlerin vekaleten yürütülmesi halinde ise, vekalet görevinin üç aydan fazla süren kısmı için, vekalet görevini fiilen yürüten memurlara, vekaleten yürüttüğü göreve ait kadronun görev aylığının, asıl görev aylığından fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet ücreti olarak ödenir.

Vekalet görevi verilen memurlara vekalet ücreti ödenebilmesi için, vekalet onayının usulüne uygun olarak alınmış olması ve vekilin vekaleten yürüttüğü göreve ait kadroya atanma şartlarını taşıması zorunludur.

İkinci görev ücreti
Madde 130- Usulüne uygun olarak verilen ikinci görevi fiilen yürüten memur veya sözleşmeli personele, bir kadro veya pozisyona ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde bu kadro veya pozisyonun görev aylığı veya görev ücretinin %20'si; herhangi bir kadro veya pozisyon ihdas edilmeyen görevlerin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde ise almakta oldukları görev aylığı veya görev ücretinin %20'si ikinci görev ücreti olarak ödenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal Hak ve Yardımlar

Konut tahsisi
Madde 131- Memurlar ve sözleşmeli personelden kimlere kamu konutu tahsis edileceği, tahsis biçimi, oturma süresi, kira, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeler ile esas ve usuller özel kanunu çerçevesinde yürütülür.

Kira bedeli
Madde 132- Memurlar ve sözleşmeli personele; kadro, pozisyon ve görev unvanı ile kadrosunun veya pozisyonunun bulunduğu görev yerinin nüfus, yerleşim yapısı, konut talep ve arzı, gelişmişlik düzeyi ve benzeri hususları birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle (7000) gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşmamak üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek tutarda aylık kira bedeli ödenebilir. Eşlerden her ikisinin de kira bedeline müstehak olması halinde sadece birisine ödeme yapılır.

Kapsama dahil olanlardan, kendilerine görevleri nedeniyle konut tahsis edilmiş bulunanlar ile muhtelif kanunlara göre kira yardımından yararlananlar ve bunların eşlerine kira bedeli ödenmez.

Mahalli idareler, kapsama dahil personele kira bedeli ödeyip ödememeye ve bu madde uyarınca Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarları aşmamak şartıyla daha düşük miktarlarda ödeme yapmaya yetkilidir.

Yemek bedeli
Madde 133- Memurlar ile sözleşmeli personele (1500) gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar aylık yemek bedeli olarak ödenir. Bu bedelin kimlere ve hangi durumlarda ödeneceği ile ödenmesine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Giyecek yardımı
Madde 134- Memurlar ile sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca resmi elbise (üniforma) giymeleri zorunlu olanlara yapılacak giyecek yardımına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur.

Çocuk yardımı
Madde 135- Memurlar ve sözleşmeli personele, herbir çocuğu için (1000) gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek tutarda aylık çocuk yardımı ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için bu yardım yapılmaz. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan çocuk yardımı daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın eşlerden hangisine ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Bu gösterge, %40 ve daha fazla özürlü olduğu usulüne uygun olarak belgelenen çocuklar için (2000) olarak uygulanır. Memurlar ve sözleşmeli personelin geçimini sağladığı üvey çocukları ile evlat edindikleri çocukları için de bu yardım verilir. Bu yardıma çocuğun doğumunun beyanını izleyen aysonundan itibaren hak kazanılır. Bu yardım çocuğun;
a) Ölümü,
b) Evlenmesi,
c) 18 yaşını doldurması (orta ve yükseköğrenim yapmakta bulunan çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar ve çalışamayacak derecede malullükleri sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler için süresiz olarak yardım verilmesine devam olunur),
d) Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışması,
e) Burs alması veya Devletçe okutulması,
hallerinde olayın vukuunu takip eden aysonunda kesilir.

Eşlerden her ikisinin de çocuk yardımına müstehak olması halinde sadece birisine ödeme yapılır.

Çocuk bakımevi
Madde 136- Memurlar ve sözleşmeli personelin çocukları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevleri kurulabilir.

Bunların kuruluş ve işletme esas ve usulleri Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Tedavi yardımı
Madde 137- Memurlar ve sözleşmeli personel ile her hangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve ikiden fazla dahi olsa çocuk yardımına müstehak çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde ya da sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Ancak tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, tedaviye tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır.

Sağlık Bakanlığı (Milli Savunma Bakanlığında görevli personel için bu Bakanlık) tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve Sağlık Bakanlığınca onaylanan raporlara göre yurt içinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılan memurlar ve sözleşmeli personel ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve ikiden fazla dahi olsa çocuk yardımına müstehak çocukları tedavi için yurt dışına gönderilirler. Bunların yurt dışı tedavi giderleri iki yılı geçmemek üzere kurumlarınca ödenir. Bu süre içinde acil haller hariç olmak üzere raporda gösterilen hastalıktan başka yapılan tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi için süre uzatılamaz. Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde, ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zorunluluğunu gösteren rapor, sağlık ateşeliği veya misyon şefliğince hastanın kurumuna ve Sağlık Bakanlığına gönderilir. Bu işlem, her altı ayda bir tekrarlanır.

Yurt dışında;
a) Sürekli görevde bulunan memurlar ve sözleşmeli personel ile eşlerinin, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuk yardımına müstehak çocuklarının,
b) Geçici görev, eğitim, araştırma, inceleme veya staj yapmak, bilgilerini artırmak, kurs veya lisans üstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilen memurlar ve sözleşmeli personelin,
c) (b) bendinde belirtilen nedenlerle kesintisiz olarak en az üç ay süreyle yurt dışına gönderilen memurlar ve sözleşmeli personelin eşleri ile çocuk yardımına müstehak çocuklarının,
hastalanmaları ve mahalli usule göre tedavilerine lüzum gösterilmeleri halinde tedavi giderleri kurumlarınca karşılanır. Ancak, (a) ve üç aydan kısa olanlar hariç (b) fıkraları kapsamına girenlerin, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca tespit olunan esaslar çerçevesinde bulundukları ülkelerdeki uygulamalara göre kurumları tarafından mahallinde sigorta ettirilmeleri mümkündür. Bu takdirde, ilgililerin sigorta primleri kurumlarınca karşılanır, kendilerine ayrıca tedavi giderleri ödenmez.

Ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si memur ve sözleşmeli personel tarafından ödenir. Maliye Bakanlığı ödenecek söz konusu miktarı ilgililere yapılan toplam aylık veya toplam ücretten kesinti yaptırmak suretiyle tahsil ederek alacaklılara aktarmaya yetkilidir. Ancak, sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz olduğu Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı kurumlarınca ödenir.

Tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilere (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmı ve buna ilişkin esas ve usuller Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Ölüm yardımı
Madde 138- Memur veya sözleşmeli personelden; memur veya sözleşmeli personel olmayan eşi ile ikiden fazla dahi olsa çocuk yardımına müstehak çocuğu ölenlere (10.000) gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda; memurun veya sözleşmeli personelin ölümü halinde ise sağlığında bildirdiği kimseye, eğer bildirimde bulunmamışsa eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine (20.000) gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ölüm yardımı verilir.

Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara ve sözleşmeli personele verilecek ölüm yardımı yukarıdaki fıkralara göre belirlenir.

Çocuğu ölen eşlerden her ikisinin de bu yardıma müstehak olması halinde sadece birisine ödeme yapılır.

Cenaze giderleri
Madde 139- Memurlar ve sözleşmeli personelin ölümü halinde cenaze giderleri kurumlarınca ödenir. Memurlar ve sözleşmeli personel ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarından ölenlerin cenazelerinin yurt içinde başka bir yere nakli veya yurt dışından yurt içine getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır. Yurt dışında ölen memur ve sözleşmeli personelin yanlarında bulunan eşleri ile bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının yurda dönüş yol giderleri de ayrıca kurumlarınca ödenir.

Tedavi yardımına ve cenaze giderlerine ilişkin esas ve usuller, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik ile belirlenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Haklar ile Sosyal Hak ve Yardımlara İlişkin Ortak Hükümler

Aylık katsayısı
Madde 140- Bu Kanunda yer alan mali ve sosyal hak ve yardımların hesaplanmasına esas olmak üzere belirlenen gösterge rakamlarının parasal tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı; genel ekonomik durum ve mali imkanlar ile geçim şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tespit olunur.

Katsayıdaki değişiklik emekli keseneği açısından aylıkta artış veya eksiliş sayılmaz.

Vergi ve kesintiler
Madde 141- Memurlar ve sözleşmeli personel için bu Kanunun mali haklar bölümünde belirtilen bütün ödemelerden gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Sosyal hak ve yardımlar bölümünde belirtilen ödemelerden ise damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez ve bunlar borç için haczedilemez.

Emeklilik keseneği ve kurum karşılığının hesaplanmasında memurlar için toplam aylık, tam zamanlı sözleşmeli personel için ise toplam ücret esas alınır.

Ödeme zamanı ve esasları
Madde 142- Memurlar ve sözleşmeli personele bu Kanun kapsamında ay itibarıyla yapılması gereken bütün ödemeler, çalışılan ayın sonunda yapılır. Emekliye ayrılma ve ölüm halinde o aya ait söz konusu ödemeler ay sonunda tam olarak ödenir. Yukarıda sayılan haller dışında ay içinde memur veya sözleşmeli personel statüsü sona erenlere ise çalıştıkları günlere isabet eden bu ödemeler ay sonunda gün hesabıyla ödenir.

Ay içinde kadro veya pozisyon unvanı değişenler, yeni mali haklarına değişikliği izleyen ay sonundan itibaren hak kazanırlar.

Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen memurlarla, başka kurumlara atanan memurların eski görevlerinden ayrıldıkları tarihten sonraki aylıkları yeni görev yerinde ödenir. Yeni görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

Görev yeri değiştirilen memurlardan, izin kullanılması, geçici görev, hesapların devir ve teslim işlemleri veya eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilmesi nedenleriyle ay sonuna kadar yeni görevlerine başlayamayanların aylıkları, eski görev yerlerinde ödenir.

Kısmi zamanlı olarak çalışan sözleşmeli personele, aynı unvan ve kıdem yılındaki tam zamanlı sözleşmeli personelin toplam ücreti esas alınarak, çalıştığı süreyle orantılı olarak toplam ücret ödenir. Bunlar, başarı ödemesi ve ödül dışındaki mali haklar ile tedavi yardımı, ölüm yardımı ve cenaze giderleri dışındaki sosyal hak ve yardımlardan yararlanamazlar.

ALTINCI KISIM
Diğer Hükümler
İzleme Komitesi
Madde 143- Bu Kanunun uygulanmasında zaman içerisinde ortaya çıkabilecek yeni durumları izlemek, tespit ve değerlendirmek suretiyle oluşturulacak çözüm önerilerini Bakanlar Kuruluna sunmak üzere; Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Devlet Personel Başkanı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü ile en çok üyeye sahip üç kamu görevlileri sendikaları konfederasyonun başkanları ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından belirlenecek 2 öğretim üyesinden oluşan 9 kişilik bir İzleme Komitesi kurulur.

İzleme Komitesinin çalışma esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığınca çıkarılacak Yönetmelikle belirlenir.

Uygulamaya yön verme
Madde 144- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

Bu Kanun uygulanmasında yeterli hüküm bulunmaması dolayısıyla kesin bir şekilde halledilmesine imkan bulunmayan durumları, bu Kanunun benzer hükümleri ile genel ilkelerini dikkate almak suretiyle İzleme Komitesinin önerisi üzerine çözümlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak, Bakanlar Kurulu kararıyla çözümlenen hususlara ilişkin gerekli kanuni düzenlemeler Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde yapılır.

Geçici Madde 1- İntibak hükümlerinin, bu Kanunun alacağı son şekle göre bilahare yapılması gerekmektedir.

Geçici Madde 2- Bu Kanun uyarınca 15 Ocak 2006 tarihinde ay itibarıyla yapılacak ödemeler 16 Aralık 2005 - 15 Ocak 2006 dönemi için yapılmış sayılır.

Geçici Madde 3- Limited şirket ortağı olan ve bu Kanunla ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunma yasağı kapsamında olan memur ve tam zamanlı sözleşmeli personel, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu ortaklıktan ayrılırlar.

Geçici Madde 4- Bu Kanun kapsamında yer almayan diğer kamu görevlileri hakkında, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bunların mali ve sosyal hak ile yardımların belirlenmesinde, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mülga Devlet Memurları Kanununa ve aynı kanunla diğer kanunlara yapılan atıfların uygulanmasına aynı şekilde devam olunur. (Diğer kamu görevlilerinin mali hakları ile sosyal hak ve yardımlarının bu Kanun kapsamında düzenlenmesi halinde bu maddeye gerek kalmayacaktır.)

Geçici Madde 5- Tasfiye edilinceye kadar döner sermayeli işletmelerde ve fonlarda çalışan memurlar ve sözleşmeli personel hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 6- Nöbet ücreti ödemeleri, döner sermayesi olan sağlık kurum ve kuruluşlarında döner sermaye gelirlerinden yapılır.

Geçici Madde 7- Açıktan atanan vekillerin durumu düzenlenecektir.

Geçici Madde 8- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki çekilme ve çekilmiş sayılma durumları dikkate alınır.

Geçici Madde 9- Temel aylık tablosundaki basamaklara intibak hükümleri düzenlenecektir.


Düzenlenmesi gereken diğer hususlar

- Mevcut emeklilerin intibaklarının sağlanması, bu intibakın mali boyutu ve bu Kanun çerçevesinde yeni emeklilik rejiminin düzenlenmesi,
- İstisnai memur kadroları dışında bırakılanların durumu,
- Yönetmeliklerin çıkarılma süresi,
- Diğer kanunlarda 657 sayılı Kanuna ve özellikle aylıklara ilişkin atıflar,
- Mevcut sözleşmeli personelin intibakı,
- Mevcut memurlardan sürekli sözleşmeli statüye geçirilmesi gerekenlerin durumu,
- Bazı görevlere atamalar için zorunlu hizmet süreleri veya diğer şartlar
- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 5 inci maddesine göre vatandaş olmadan memur olarak çalışanların durumu,
- Geçici görevlendirmelerin düzenlenmesi,
- Şahsa bağlı kadrolarda bulunanların durumları ile diğer şahsa bağlı hakların düzenlenmesi,
- Yurtdışı sürekli görev süresinin düzenlenmesi (Dışişleri personeli hariç),
- Sorunların çözümünde ihtisasa uygun olarak görüş verecek idarenin belirlenmesi (Maliye ve/veya DPB),
- Aylıkların bayram tatili gibi hallerde önceden ödenebilmesinde Maliye Bakanlığına yetki verilmesi,
- Sözleşmeli personel tarafından yürütülmesi gereken hizmetlerde istihdam edilen işçilerin sözleşmeli personel yapılması,
- Bazı görevlere atanmak için asgari hizmet süreleri,
- Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve MİT personelinin bazı mali haklarının belirlenmesinde Bakanlar Kurulu yerine kendi birimleri veya Başbakana yetki verilmesi,
- Sanatçıların, 2 sayılı cetvelde azami miktarı belirlenmiş olan görev ücretlerin, puan esasına göre uygulanması konusunda ilgili yönetim kurullarına yetki verilmesi,
- İntibaklar esnasında görevde olmayanların durumu,
- Mevcut döner sermaye ödemelerinin yeniden düzenlenmesi,


Uyum Düzenlemeleri
- Kadro Kanunu
- Sendika Kanunu
- SHÇEK'in yetiştirdiği çocukların istihdamı
- Kısmi zamanlı sözleşmeli personelin emeklilik rejimi (bunlar SSK'lı olmalı)
- Ulaşım servislerinin maliyetinin kullanan personele yansıtılması (maliyetin tam olarak tespit edilememesi halinde toplu taşım bedeli)

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 143- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile memurlar ve sözleşmeli personel hakkında diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 144- Bu Kanunun mali haklar ile sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümleri 1.1.2006 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 145- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 55,609 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam