MEB, Şubat ayı 17 bin öğretmen ataması için kılavuzu yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2012 17:37, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı, Şubat ayı 17 bin öğretmen ataması için kılavuzu yayımladı.


KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ


İLGİLİ MEVZUAT

a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

http://ikgm.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/milli_egitim_temel_kanunu_1739.pdf

b) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.7201&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

c) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=4.5.652&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

ç) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

http://ikgm.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_ogretmenlerinin_atama_ve_yer_degistirme_yonetmeligi.pdf

d) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,

http://ikgm.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_bagli_okul_ve_kurumlarin_yonetici_ve_ogretmenlerinin_norm_kadrolarina_iliskin_yonetmelik.pdf

e) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

http://ikgm.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/kamu_gorevlerine_ilk_defa_atanacaklar_icin_yapilacak_sinavlar_hk_genel_yonetmelik.pdf

f) Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı,

http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_esaslar.pdf , http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf

2. GENEL AÇIKLAMALAR

2.1. Bu Kılavuz, öğretmenlik için aranan genel ve özel şartlar, başvuru, tercihler ve atamaya ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup içerik olarak başvuru, atama, göreve başlama iş ve işlemleri ile buna ilişkin eklerden oluşmaktadır. Bu süreçler alt başlıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. PDF formatındaki Kılavuz, http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden indirilebileceği gibi konu başlıkları seçilerek ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilecektir.

2.2. Bir önceki atama dönemine ait başvuruların geçerlilik süresi, bu Kılavuz'da belirtilen başvuru tarihi itibarıyla sona ermiştir. Atanamayan adayların gerekli şartları taşımaları hâlinde yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2.3. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, gerekli şartları taşımaları kaydıyla ?ilk atama? kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. Kadrolu öğretmenliğe atanamayanlar, bulundukları eğitim kurumundaki görevlerine devam edeceklerdir.

2.4. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başladığı ve bu faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi hususları dikkate alınarak ?sözleşmeli öğretmen?lere, kendi alanında bulundukları il için kontenjan ayrılmış olması kaydıyla görev yaptıkları eğitim kurumunu tercih hakkı verilmiştir. Kendi kurumlarını tercih edenler, puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralamada bulundukları il kontenjanına girebildikleri takdirde, kendi kurumlarına kadrolu öğretmen olarak atanabileceklerdir.

Böyle bir atama sonucunda, o ?il?de ilan edilen eğitim kurumlarından birinin kadrosu kullanılacağından il kontenjanı düşecek, dolayısıyla da ilanda yer alan eğitim kurumlarından biri atama yapılamadan boş kalacaktır.

2.5. Hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların kadrolu öğretmenliğe atanmaları durumunda, 06 Şubat 2012 tarihinden itibaren sözleşmeleri feshedilecektir. Aynı şekilde görevine başlamadan silah altına alınmış olan sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. Bunların kadrolu öğretmenliğe atanmaları halinde, sözleşmeli görevlendirmeleri atama tarihi itibarıyla iptal edilecektir.

2.6. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken askerlik ve doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilenler, kadrolu öğretmenliğe başvurabileceklerdir.

2.7. Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlerden; göreve başlayıp belirli bir süre çalıştıktan sonra ayrılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94'üncü maddesinin 2'nci ve 3'ncü fıkrasına uygun olarak çekilenlerin altı ay geçmeden, aynı Kanun'un 94'üncü maddesinin 2'nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden kadrolu öğretmen olmak için başvuruda bulunamayacaklardır.

2.8. Memuriyetten sözleşmeli öğretmenliğe / personel statüsüne (657-4/B) geçmiş olup kadrolu öğretmenliğe atanmak için başvuruda bulunacakların, memuriyetten ayrılış tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97'nci maddesinde belirtilen bekleme süresini doldurmuş olmaları gerekmektedir.

2.9. Hâlen silâh altında bulunanlar ile atamanın yapılacağı tarihten sonraki celp dönemlerinde sevke tabi olanlar, başvuruda bulunabileceklerdir. Bu durumda olup atananlar, terhis tarihini takip eden ?bir ay? içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvurarak göreve başlamak durumundadırlar.

2.10. Adaylar; sağlık, askerlik, adli sicil ve emeklilik durumlarını başvuru esnasında Elektronik Başvuru Formu'nda beyan edeceklerdir.

2.11. Öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dâhil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

2.12. Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen asıl devlet memuru olarak görev yapanlar ile bu görevden ?adaylığı kaldırıldıktan sonra? ayrılmış olanlar, istemeleri hâlinde geçerli olan KPSSP10 sonucuna göre ilk atama (Kılavuz 4.1.) çeşidiyle başvuru yapabileceklerdir.

Bunlardan hâlen devlet memuru olarak görev yapanlardan öğretmenlik için başvuru yapacak olanlar, EK-5/a yazı ile kurumuna başvurmak suretiyle EK-5/b belgesinin ilgili bölümünün görevli oldukları kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanmış olması kaydıyla ?muvafakat? almak durumundadırlar.

2.13. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlgi (f) kararı gereği üniversitelerin ?okul öncesi öğretmenliği ile anaokulu öğretmenliği? bölümü mezunlarının, ?çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği? alanına başvuru hakları bulunmamaktadır. Öğretmen adayları Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programlarının birbirine eşdeğer olduğu yönündeki 08/07/2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararını ibraz ederek başvurularını onaylattıkları tespit edilmiştir. Ancak, bu "karar"ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazıları ile iptal edildiği hususu Bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu belgenin geçerliliği bulunmamaktadır.

2.14. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunları, diğer şartları taşımak kaydıyla ?Türk dili ve edebiyatı alanı?na başvuru yapabileceklerdir.

2.15. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'in ?Gerçeğe Aykırı Belge Verilmesi veya Beyanda Bulunulması? başlıklı bölümün 9'uncu maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ?Gerçek Dışı Beyan ve Usulsüz İşlem? başlıklı bölümün 54'üncü maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.

2.16. Bu Kılavuz'da yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler, ?ilgili?lere ayrı ayrı tebligat yapılamayacağından uygulamalara yönelik açıklamalar, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir.

3. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

3.1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3.3. ?Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,?

3.4. Mezun olduğu yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin "kararı"na göre, atanacağı alana uygun olmak,

3.5. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, ?Adli Sicil Kaydı? bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise ?sicil kaydı inceleme komisyonu?nca atanması uygun bulunmak,

3.6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94'üncü maddesine göre devlet memurluğundan çekilmiş olan ve çekilmiş sayılanlarda, aynı Kanun'un 97'nci maddesinde belirtilen bekleme süresini ?başvuruların son günü itibarıyla? doldurmuş olmak,

3.7. Öğretmenliğe daha önce ilk defa, açıktan atama veya kurumlar arası çeşidiyle atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda; atandığı tarihe göre, ilan edilen başvuru tarihlerinin son günü itibarıyla en az bir yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

3.8. Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan ?ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için İngilizce öğretmenliği sertifikası programları?ndan birini başarıyla tamamlamış olmak,

3.9. ?Pedagojik formasyon ya da ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi? olmayan adaylarda, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)'nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak,

3.10. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,

3.11. Sağlık yönünden Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,

3.12. Öğretmenliğe ?ilk defa atanacaklar? bakımından, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (26.01.1973 ve daha sonra doğumlu olmak),

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında; sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda; en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra, mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında ?40 yaşından gün almamış olmak şartı? aranmaz.

3.13. Adaylık dönemi içinde (sağlık durumu hariç) görevine son verilenlerden, görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,

3.14. İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda; 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılmış ve KPSSP10 türünde puana sahip olmak,

3.15. Askerlik yönünden bakaya kalmamak (Askerlik hizmetinden muaf, tecilli ya da hâlen askerde olanlar başvuru yapabileceklerdir.),

3.16. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

4. BAŞVURU ÇEŞİTLERİ

4.1. İlk Atama;

Kamu görevlerine ?ilk defa? atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılmış ve KPSSP10 türünde puana sahip olmak şartıyla;

a. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,

b. Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

c. Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

ç. Aday devlet memuru olarak halen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile öğretmen veya devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,

d. Kamu kurum ve kuruluşlarında 399 dâhil kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan ilk defa öğretmenliğe atanacaklar,

bu kapsamda başvuruda bulunacaklardır.

?İlk atama? çeşidiyle başvuracaklar, geçerli olan KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre değerlendirileceklerdir. Birden fazla sınava katılan adayların (2010 ve 2011), ?yüksek olan KPSSP10 puanları? Başvuru Formu'na otomatik olarak yansıtılmıştır. Lisans düzeyindeki öğrenimlerinin son sınıfından önce ?ara sınıf? öğrencisi iken lisans mezunu gibi KPSS'ye girenlerin sınav sonucu geçersizdir. Yüksek puan olması nedeniyle ?ara sınıf? öğrencisi iken girilen sınav puanı Başvuru Formu'na yansıtılmış ise Elektronik Başvuru Formu'ndaki ?KPSS Puanı? başlıklı seçenek üzerinden adaylar, kendileri değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yapmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak, atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.

?İlk Atama? kapsamında başvuruda bulunacaklarda, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (26.01.1973 ve daha sonra doğumlu olmak) şartı aranır.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında; sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda; ?en az bir yıl? fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında, ?40 yaş?ından gün almamış olmak şartı aranmaz.

5. ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK PROGRAMLAR

5.1. Yurt İçi Programlar

Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarından mezun olanların, hangi alanların öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı ve eki Çizelge'yle belirlenmiştir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adayların, hangi alanın öğretmenliğine atanabilecekleri bakımından bu çizelgeyi dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurul kararları ile yargı kararlarına dayalı olarak aşağıda belirtilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile bu alanlara kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar, birlikte değerlendirilmek üzere aynı öncelikte başvuruda bulunabileceklerdir.

Buna göre;

a) Beden Eğitimi Öğretmenliğine;

- Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan 21/05/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibarıyla kayıtlı olup mezun olanlar,

- Yurt içindeki tüm üniversitelerin ?beden eğitimi ve spor yüksekokullarından? 08/12/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullarda kayıtlı olup mezun olanlardan, pedagojik formasyonu bulunanlar, başvuruda bulunabileceklerdir.

b) Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine;

- 14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul kararı ile 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan ?iş eğitimi (iş ve teknik eğitimi, ev ekonomisi, ticaret)? alan öğretmenliğine, karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile 2006-2007 öğretim yılında ilgili fakültelerde bu dersin öğretmenliği için öğrenim görmekte olanlardan,

- İş eğitimi (iş ve teknik eğitimi, ev ekonomisi, ticaret) alanlarından mezun olanlardan,

?Teknoloji ve tasarım alanı öğretmenliği?ne başvuranlar, kaynak program mezunları ile aynı öncelikte değerlendirilecektir.

Alanlara kaynak yükseköğretim programları, Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresindeki ?Arşiv / Kimler Öğretmen Olabilir? / Ek Çizelge? bölümü ile ?Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları? bölümlerinde detaylı olarak verilmiştir.

5.2. Yurt Dışı Programlar

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (yurt içi üniversiteleri olarak değerlendirildiğinden) mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, bu belgelerini sunmaları hâlinde birinci öncelikli, söz konusu belgeyi ibraz edememeleri hâlinde KPSSP10'dan 75 ve üzerinde puan alanlar, ikinci öncelikli olarak değerlendirilmek üzere başvuru yapabileceklerdir. Ancak, denklik belgesinde, ?Öğretmen atamalarında geçersizdir.? şerhi bulunanların öğretmenliğe başvuruları kabul edilmeyecektir.

6. PEDAGOJİK FORMASYON

Pedagojik formasyon; Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi üniversitelerce öğretmenlik meslek bilgisi alanında düzenlenen belgelerdir.

Yakın Doğu Üniversitesince verilen İngilizce öğretmenliği için ?İngilizce öğretmenliği sertifikası? hariç; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışı üniversitelerden alınan belgeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denklik yapılmadığı sürece kabul edilmemektedir.

Geçerli kabul edilen belgeler:

a) ?Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi?,

b) 21 kredilik ?pedagojik formasyon belgesi? (1993?1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler kabul edilecektir.),

c) 33 kredilik ?ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası?,

ç) İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için ?İngilizce öğretmenliği sertifikası? (Yakın Doğu Üniversitesi dâhil),

d) Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları ?pedagojik formasyon belgesi?,

Bunlardan ?sınıf öğretmenliği sertifikası? sınıf öğretmenliği hariç, diğer tüm alan öğretmenliği başvurularında geçerlidir.

Eğitim fakültesi mezunları ve resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ile üniversitelerde (vakıf ve özel üniversiteler hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan, yukarıda sayılan belgeler istenmeyecektir.

7. BAŞVURU, TERCİHLER VE ONAY İŞLEMLERİ

7.1. Başvurular

7.1.1. Öğretmenlik başvuruları, 26 Ocak - 02 Şubat 2012 tarihleri arasında il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru onay bürolarında kabul edilecektir.

Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar, başvurularını 26 Ocak - 02 Şubat 2012 tarihleri arasında herhangi bir bilgisayardan http://ikgm.meb.gov.tr internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu'nu kullanarak yapacaklardır. Başvurunun geçerlilik kazanabilmesi için bilgisayar aracılığıyla doldurulacak Form'un ?Başvuru Onay Büroları?nda onaylatılması gereklidir.

Adayların başvurularını onaylatmaları için, aşağıda belirtilen belgelerin, asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte, ?Başvuru Onay Büroları?na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin birer örnekleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanıp teslim alınarak ?asıl?ları adaylara geri verilecektir. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar, noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla başvurabileceklerdir.

Başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da en geç bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adayların, yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatmaları gerekmektedir.

7.1.2. Başvuru Formu üzerinde beyan edilen bilgilerden sadece adaylar sorumlu olacaktır. Bu nedenle Kılavuz, dikkatli bir şekilde okunduktan sonra Elektronik Başvuru Formu'nun doldurulması gerekmektedir ( Başvuru ve onay süresi dolduktan sonra adayların itirazı ya da düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.).

7.1.3. Başvuru Formu'na, adayların atama biçimi, kimlik bilgileri ile KPSSP10 puan türü yansıtılmıştır. Adaylar, Form üzerinde; alanını, mezun olduğu yükseköğretim programını, başvuruyu onaylatacağı il/ilçeyi ve tercihlerini seçtikten sonra, adres bilgilerini gireceklerdir.

7.1.4. Aday tarafından girilmesi gereken kısımlar boş bırakıldığı takdirde sistem, başvuruyu kaydetmeyecektir.

7.2. Başvuruda İstenecek Belgeler

Adaylar, başvuruda ve göreve başlamada istenilen belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ile birlikte başvuruda bulunabilirler. Belgelerin birer örnekleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp teslim alınarak belgelerin asılları adaylara geri verilecektir.

7.2.1. Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler:

a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri Elektronik Başvuru Formu'na otomatik olarak yansımayan adaylardan),

b) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için ?İngilizce öğretmenliği sertifikası programları?ndan birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin kurumca onaylı örneği,

c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlara, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen "yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi"

ç) Felsefe bölümü mezunlarından, 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına; sosyoloji bölümü mezunlarından, 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge (Bu belge, pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

d) Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan, ?programa kayıt tarihini gösteren belge? (Mezuniyet belgesinde ?kayıt tarihi? yazılı olanlardan ayrıca bu belge istenmeyecektir.),

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan KPSS sonucuna göre başvuru yapacaklardan ?muvafakat belgesi?,

f) Adli sicil kaydı bulunanlardan ?sabıka sorgulama belgesi? ile buna ilişkin mahkeme kararı,

g) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir YÖK tarafından verilmiş belge,

ğ) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan ?seviye tespit sınavı?na katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge,

ilgili adaylardan istenecektir.

Başvuru yapacaklarca; "sağlık, adli sicil, askerlik durumları" Elektronik Başvuru Formu'nda beyan edilecektir.

Öğretmenlik başvurularında istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınarak elektronik başvuru sayfasına yansıtılması hâlinde, bu belgeler adaylardan ayrıca istenmeyecektir.

Beyana dayalı bilgiler, teknik alt yapısı hazır olan ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda teyit edilir. Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler ile adayın beyanı arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra, başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilir. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilir, ataması yapılmış olsa bile ataması iptal edilir.

7.3. Sözleşmeli Öğretmenlerin Başvuruları

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, gerekli şartları taşımaları kaydıyla "ilk atama" kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. Kadrolu öğretmenliğe atanamayanların bulundukları eğitim kurumundaki görevleri ve sözleşmeleri devam edecektir.

Sözleşmeli öğretmenlerden kadrolu öğretmenliğe atananlar, atandıkları ilde göreve başlamak zorunda olduklarından görevli oldukları eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile yapılan sözleşmeleri feshedilecektir.

7.4. Tercihler

Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar, Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Tercihler, atama yapılacak eğitim kurumları arasından aynı ilden veya farklı illerden istenilen öncelikte seçilebilecektir.

Tercih dışı seçenek olarak;

a) ?Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.?

b) ?Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.?

seçeneklerinden birinin tercih edilmesi zorunludur.

Tercihlerine atanamayan adaylardan, tercih dışı seçenek olarak (a) seçeneğini tercih edenler, boş kalan eğitim kurumları için tekrar değerlendirmeye alınmayacaklardır. (b) seçeneğini tercih edenler, öğretmen kontenjanı verilen eğitim kurumları için bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaklardır.

Bilişim teknolojileri alanında; ?bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü / bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri? mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

?İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği? mezunu aday öğretmenler, sadece ilköğretim okullarını tercih edebileceklerdir.

Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

Sözleşmeli öğretmenler, görevli bulundukları ?il?de kendi alanlarında kontenjan bulunması halinde bulundukları eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Söz konusu eğitim kurumları sadece, sözleşmeli öğretmenlerin tercihine sunulacak olup bunlar kendi eğitim kurumlarını 25 kurum tercihi arasından istedikleri sırada tercih edebileceklerdir. Hâlen sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumlarına, ihtiyaç nedeniyle, il milli eğitim müdürlüğü tarafından kontenjan verilmiş ise bu eğitim kurumları, diğer adaylar tarafından da tercih edilebilecektir.

Başvuru bürolarında yapılacak olan onay işleminden sonra (hatalı başvurular hariç), tercihlerde değişiklik yapılamayacağından tercihlerin dikkatli yapılması gerekmektedir.

7.5. Başvuru Formu'nun Doldurulması

Elektronik Başvuru Formu'nun doldurulmasına ilişkin işlem basamakları;

7.5.1. İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://ikgm.meb.gov.tr internet adresine giriniz.

7.5.2. Sayfada, Elektronik Başvuru Formu'na ulaşmanız için ?İlk Atama Başvuru İşlemleri? linkini tıklayınız.

7.5.3. Karşınıza, Elektronik Başvuru Formu giriş ekranı gelecektir. Giriş ekranındaki uyarıları dikkatli bir şekilde okuyunuz. T.C. Kimlik Numaranızı ilgili ?kutu?ya yazdıktan sonra atanmak istediğiniz ?alan?ı seçerek ?Giriş? tuşuna tıklayınız. Resimli ?Elektronik Başvuru Formu? ekranı gelecektir. İlk atama başvuru ekranında bulunan KPSSP10 puanı ise ÖSYM'den elektronik ortamda alınarak sisteme yansıtılmıştır. Başvuru ekranındaki kimlik bilgileri ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.

1) Başvuru ekranında; ?İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!? uyarısı gelenler ile nüfus cüzdanındaki T.C. Kimlik Numarası'nı doğru girmesine rağmen farklı kişiye ait kimlik bilgileri görüntülenen adaylar, nüfus müdürlüklerine başvurarak ?İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından gerekli düzeltmeyi yaptıracaklardır.

2) KKTC vatandaşları, başvuru girişi sırasında ekranda ?İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!? uyarısı ile karşılaşacaktır. Bu adayların İçişleri Bakanlığı veri tabanında kayıtları bulunmaması nedeniyle Elektronik Başvuru Ekranına kimlik bilgileri yansıtılamamıştır. Bilgilerin güncellenmesi için; EK-4 dilekçe örneğinin doldurularak, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına faks yoluyla (0 312 418 03 81) gönderilmesi gerekmektedir. Adaylar, yapılacak düzeltme işlemi sonrasında, ÖSYM'ce verilen on basamaklı rakam dizisinin başına 9 (dokuz) yazmak suretiyle başvuru ekranına ulaşabileceklerdir.

3) Başvuru ekranında; ?Bakanlıkça ilan edilen yıllara ait KPSSP10 puanı bulunmuyor!? uyarısı gelen adayların, KPSS sonuç belgelerindeki diğer puan türleri, öğretmenlik için geçersiz olduğundan başvuru hakları bulunmamaktadır.

ÖSYM başvuru formunda (KPSS) T.C. Kimlik Numarasını hatalı kodlayan adayların giriş ekranında da aynı uyarı mesajı gelecektir. Bu adaylar ile KPSS Sonuç Belgesi'ndeki bilgilerinde yanlışlık bulunan adaylar, ÖSYM'ye başvurarak yaptıracağı düzeltme işleminden sonra düzenlenen yeni belge ile birlikte EK-4 dilekçe örneği doldurularak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına bizzat veya vekilleri aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

4) Ataması yapılan adaylar, bağlı oldukları askerlik şubesinden temin edecekleri Askerlik Durum Belgesinin bir örneğini atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

5) Başvuru ekranında;

a) ?Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Kayıtlarda son (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız tespit edilmiştir!)?,

b) ?Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 1 yıllık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)?

c) ?Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 6 aylık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)?

ç) Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarına daha önce ilk atama biçimi dışında atandığınız tespit edilmiştir!)?,

d) ?Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında adaylığınızın kaldırıldığı tespit edilmiştir!)?,

e) ?Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarından diğer kamu kurumlarına naklen atandığınız tespit edilmiştir!)?,

f) ?Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında hâlen kadrolu olarak çalışmakta olduğunuz tespit edilmiştir!)?,

uyarıları ile karşılaşılabilir.

Bu tür uyarı gelen ve uyarının yanlış olduğunu iddia eden adayların, başvuru ekranına yansıyan uyarının incelenebilmesi ve başvuru ekranının aktif hâle getirilebilmesi için, EK-4 dilekçe örneğini doldurarak bu dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığının EK-3'te verilen iletişim adreslerine, "e-posta" yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

6) Geçerli KPSSP10 puanının sınava girilen yılı, adaylarca başvuru ekranında tercih edilerek belirtilecektir. Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce ?ara sınıf? öğrencisi iken girdikleri sınav sonucu Başvuru Formu'na yansımış olan adayların, bu sınav sonucu geçersiz sayıldığından, geçerli sonucun yılını dikkat ederek tercih etmeleri gerekecektir. Aksi hâlde başvuru değerlendirmeye alınmayacak, atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.

Lisans öğreniminin son sınıfında öğrenci iken sınava girenlerden, sınava girdiği dönemde mezun olamayıp daha sonraki dönemlerde mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Ancak, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak, içeriğinde ?KPSS'ye katıldığı ??/?? eğitim-öğretim yılında lisans öğreniminin son sınıfında öğrenim görmüştür.? ifadesinin bulunduğu belgenin "onay bürosu"na teslim edilmesi gerekmektedir.

7) Elektronik Başvuru Formu'nda mezun olduğunuz yükseköğretim programı, ?seçmiş olduğunuz alan karşılığı?nda, TTK'nin 80 sayılı karar eki Çizelge'de yer verilen bölümlere uygun olarak Bakanlığımız veri tabanında kayıtlı bulunan bilgilere göre listelenmektedir. Üniversitelerin mezuniyet belgelerinde, mezun olunan programlara ilişkin yıllar itibarıyla farklı isimler kullanmaları, listede benzer isimde birçok program adının yer almasına neden olmuştur. Listede yer alan okullardan mezuniyet belgenize uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.

Adayların mezun olduğu yükseköğretim programı, atanacağı alana kaynak olduğu hâlde, listelenen programlar arasında yer almıyor ise adaylar,?diploma / mezuniyet belgesi örneği? ile birlikte ?EK-4 dilekçe örneği?ni doldurarak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığının EK-3'te verilen iletişim adreslerine e-posta yoluyla göndereceklerdir. Gönderilen belgenin yapılan inceleme sonucu TTK'nin 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı karar eki Çizelge'de yer verilen bölümlere uygunluğu tespit edilmesi hâlinde ?Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları? listesine ilave edilecektir.

Yurt dışı üniversitelerde mezun olup mezuniyetleri öğretmenliğe kaynak olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği verilenlerde, Başvuru Formu'nda mezuniyet bölümüne denklik belgesinde yer alan denklikle ilgili ifade yazılacaktır.

8) Elektronik Başvuru Formu'nda ?mezun olunan yükseköğretim kurumu?ndan alınmış mezuniyet belgesinde yer alan ?mezuniyet tarihi? ile Beden Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım alanlarından ilk defa öğretmenliğe başvuru yapacaklar için ?üniversiteye kayıt tarihi?nin de girilmesi zorunludur.

9) Eğitim fakültesi dışındaki okullardan mezun olmuş ve lisans diplomalarının arkasında ?Pedagojik Formasyon Görmüştür.? ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin ?tarih? ve ?sayı?sını girmeleri zorunludur. Alacakları belgede, ?sayı alanı? boş olan adayların, ekranda ilgili alana ?0 (sıfır)? girmeleri gerekmektedir.

Pedagojik formasyon şartı aranan yükseköğretim programlarından mezun adayların başvuru sayfasında, ?Pedagojik formasyon belgesi var? kutusu bulunacaktır. Belgesi bulunanların, bu bölümü işaretledikten sonra, ilgili kısımlara belgenin ?tarih? ve ?sayı?sını girmeleri, belgesi bulunmayanların ise bu ?kutu?yu boş bırakarak başvurularını kaydetmeleri gereklidir. Bu şekilde işlem yapılarak pedagojik formasyonu bulunmayan adayların atama önceliği belirlenecektir.

10) Başvurunuzu sadece ?Başvuruyu Onaylatacağınız İl? alanında seçmiş olduğunuz ilin başvuru bürolarında onaylatabilirsiniz. Form'u farklı bir ilde onaylatmak isterseniz, Elektronik Başvuru Formu'nda Onay İlini değiştirmeniz gerekmektedir.

11) Tebligat adres bilgilerinin (mahalle, sokak, numara, semt/ilçe, il ve posta kodu) tam olarak girilmesi zorunludur. Ayrıca telefon numaranız ile e-posta adresinizi de ilgili alanlara yazabilirsiniz.

12) Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ya da bu görevlerinden ?adaylık?ları kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanlardan , KPSSP10 puanıyla ilk atamaya başvuru yapacak adayların başvuru sayfasında yer alan ?Hâlen bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmaktayım.? veya ?Bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmakta iken ayrıldım.? bilgi başlıklarının beyan edilmesi, bu seçeneği beyan edenlere açılacak olan, ?Çalıştığı Kurum ya da Kuruluşun Adı?, ?Görevi/Unvanı? ile ?Aylık Derece ve Kademesi? bilgi başlıklarının da beyan edilmesi gerekmektedir.

13) Tercihte bulunurken, önce ?İller? sütunundaki başvuru alanınıza açık olan illerden biri seçilmelidir. Daha sonra ?İlçe/Kurumlar? sütununda listelenen eğitim kurumlarından istediğiniz eğitim kurumunu seçebilirsiniz. Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde aynı ilden yapabileceğiniz gibi farklı illerden istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde toplam 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipsiniz (Kontenjanı 25 (yirmi beş) sayısının altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilir.). Diğer seçenekleri Kılavuz'un 7.4'üncü maddesindeki ?Tercihler? başlıklı kısımda yapılan açıklamalar doğrultusunda doldurunuz.

14) Form'daki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra ?Kaydet? butonunu tıklayarak Başvuru Formu'nu doldurma işlemini tamamlamış olacaksınız. Ancak, Form'da girilmesi zorunlu alanlarda eksiklik olması hâlinde, ekrana yansıyacak hatalarınıza ilişkin uyarı mesajlarını dikkate alarak Form'daki hatalı bilgileri düzeltmeniz gerekmektedir.

15) Başvuran adaylar; Elektronik Başvuru Formu'na girilen bilgileri gösterir bilgisayar çıktısı (rapor) alamayacaktır. Bilgisayar çıktısı, başvuru onay bürolarında onaylama işlemi sonucunda verilecektir.

16) Form'da fotoğrafları bulunmayan adayların fotoğrafları, başvuru bürolarında onaylama işlemi sırasında Form'a yansıtılacaktır. Bu adayların fotoğraflarını tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere, disket / CD'ye aktararak başvuru bürolarına gitmeleri veya bu işlemin onay bürosunda yapılabilmesi için yanlarında fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.

17) Elektronik Başvuru Formu'ndaki bilgilerinizi başvuru bürolarına onaylatmadan önce istediğiniz şekilde düzeltme yapabilirsiniz. Onay işleminden sonra Form üzerinde düzeltme söz konusu değildir. Belgeye dayalı geçerli bir mazeretle (tercih değişikliği hariç) Elektronik Başvuru Formu'nuzu onaylayan görevli personel tarafından başvurunuz iptal edilebilecektir. Bu takdirde başvurunuzu yeniden yapmanız gerekmektedir.

7.6. Başvuru Büroları

İlk atama başvuruları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

Başvuruların alınacağı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli, ihtiyacı karşılayacak sayıda yetkin personelden ?Başvuru Onay Komisyonu? oluşturulacaktır. Bu komisyonda yer alacak personel, başvuru ve onay işlemleri için belirlenen masalarda görevlendirilecektir.

Başvuru bürosuna gelen adaylar, ilgili onay masasına yönlendirilecektir. Gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

Başvuru onay bürolarındaki görevlilerce çözümlenemeyen konular ile uygulamada tereddüt edilen hususlar hakkında Bakanlık ve taşra teşkilatı arasında bilgi alışverişini sağlayan ?İKGM İnsan Kaynakları Forumu? kullanılacaktır. Bakanlığa iletilecek soru / sorunlara verilecek cevaplar ?çevirim içi? olarak izlenebilecek, bu sayede uygulamadaki birlikteliğin devamı sağlanacaktır.

7.6.1. Başvuru Bürolarında Yapılacak İş ve İşlemler

1. Adayın kimlik belgesi, vekâletname ile gelenlerin vekâletname ve kimlik belgesi, büro görevlilerince kontrol edildikten sonra, Elektronik Başvuru Formu'nun onaylama işlemine ilişkin Onay Modülü'ne girilecektir. Adayın Başvuru Formu'nda beyan ettiği bilgiler ile ibraz edilen belgelerin uygunluğuna ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir. Bu bilgilerin uygunluğu hâlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir.

2. Elektronik Başvuru Formu'nda, adayın mezuniyet belgesi tarihi ile Beden Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım alanlarından ilk defa öğretmenliğe başvuru yapacaklar için ek olarak ?üniversiteye kayıt tarihi?nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır.

3. Onay Modülü'nde, adayın seçmiş olduğu ?yükseköğretim programı? için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından, uyarıların okunduğu anlamını taşır. Evrak incelemesi sırasında işaretlemiş olduğunuz uyarılara dikkat ediniz.

4. Adayların mezuniyet tarihleri ile ekrana yansıtılan KPSS tarihleri karşılaştırılacaktır. Sınava girdiği tarihten sonra mezun olmuş adaylarca, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı ?KPSS'ye katıldığı ??/?? eğitim-öğretim yılında lisans öğreniminin son sınıfında öğrenim görmüştür.? ifadesinin bulunduğu belgenin onay bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

5. Adayın Elektronik Başvuru Formu'nda seçmiş olduğu ?yükseköğretim programı?, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranınıza ?Pedagojik Formasyon Belgesi Var Mı?? sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Bazı lisans diplomalarının arkasında ?Pedagojik Formasyon Görmüştür.? ifadesi bulunanlar, öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarından, ?pedagojik formasyon derslerini aldığını ve bu derslerin kredilerini gösterir belge? alacaklardır. Bu durumda ilgili alanlara alınan bu belgenin tarih ve sayısının yazılması gerekmektedir.

Pedagojik Formasyon Belgesi'nde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir. Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanlardan, muvafakat verildiğine ilişkin EK-5/b belgesinin ilgili bölümünün onay kısmı kontrol edilecektir.

7. Bu adayların, hizmet belgeleri dikkatle incelenerek adayın derece ve kademesi, memuriyetteki ve öğretmenlikteki hizmet süreleri, görevden ayrılış nedenine göre yasal bekleme süresini doldurup doldurmadığına dikkat edilecektir. Ancak, 2547 sayılı Kanun'a tabi olarak üniversitelerde görevli iken ayrılanlarda; 6 aylık veya 1 yıllık bekleme süresi aranmayacaktır. Bunlara ait belgeler başvuru onayı süreci içinde elektronik ortamda İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığının illere göre belirlenmiş e-posta adreslerine gönderilecektir.

8. Elektronik Başvuru Formu'nda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının Form'a yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Form'a aktarılması sağlanacaktır.

9. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra, Başvuru Formu'nun ?üç adet çıktı?sı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formu'nun ?iki nüshası? belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

10. Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanlardan başvuranlar, çalıştıkları kurumlardan muvafakat aldıklarına dair imzalı ve onaylı EK-5/b belgesini beyan etmek zorundadır. Bu tür başvurular, kurum muvafakati verilmiş ise onaylanacaktır. Muvafakat yerine geçen belge aslı onaylandıktan sonra diğer belge asıllarıyla birlikte ?aday?a geri verilecektir. Fotokopileri yukarıda belirtildiği şekilde muhafaza edilecektir.

11. Onaylanmış Başvuru Formu'nu yanlış doldurduğunu (tercihleri hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların başvuruları, belgeleri yeniden incelenmek suretiyle isteğinin uygunluğu hâlinde iptal edilerek yeniden başvuruda bulunması sağlanacaktır.

7.6.2. Onay Sürecine İlişkin Uyarılar

1. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

2. Lisans öğrenimlerinin ara sınıf öğrencisi iken girilen KPSSP10 sonuçları geçersizdir.

3. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecektir. İlgili Grup Başkanlığının değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A?5 maddesinde sayılan suçlardan hükümlü olup daha sonra mahkeme kararıyla adli sicilinden bu cezası silinmiş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanların, muvafakat verildiğine ilişkin EK-5/b belgesinin ilgili bölümünün onay kısmı kontrol edilecektir.

6. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olup ?beden eğitimi öğretmenliği?ne başvuracak olanların 21/05/1999 tarihinden önce mezun olduklarına veya bu tarih itibarıyla kayıt yaptırmış olmalarına dikkat edilecektir.

7. Beden eğitimi ve spor yüksekokullarından mezun olanlarda, 08/12/1999 tarihinden önce mezun olup olmadığı ya da belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullara kayıt yaptırmış olduklarına dikkat edilecektir.

7.6.3. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

1. Elektronik Başvuru Formu dışında dilekçe ile yapılan başvurular,

2. Başvuru takvimi dışındaki başvurular,

3. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış başvurular,

4. Geçersiz KPSSP10 puanı ile (ara sınıf öğrencilerinin puanları) yapılan başvurular,

5. Atama alanı ve biçimini yanlış seçenlerin başvuruları,

6. Atama önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yükseköğretim programını yanlış seçenlerin başvuruları,

geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu bağlamda; başvuru şartlarını taşımadığı hâlde, gerçeğe aykırı belge düzenleyerek, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak ya da evrakta tahrifat yaparak başvuruda bulunanlar ile gerçek durumunu gizleyerek başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atama yapılmış olsa bile, atamaları iptal edilerek haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

8. ATAMA

8.1. İlk Atama

İlk defa atanacaklar; mezuniyetleri itibariyle TTK ?kararları?nda atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarının atama önceliği esas alınarak ?KPSSP10 puan üstünlüğü? esasına göre tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında değerlendirileceklerdir.

Aynı atama önceliği bulunan eğitim fakültesi dışındaki yükseköğretim programlarından mezun adaylar, ?pedagojik formasyonu? ya da ?ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans? programlarından birini;

§ Tamamlamış olmaları halinde, eğitim fakültesi mezunları ile eşit öncelikle değerlendirilecektir.

§ Tamamlamamış adaylar ise KPSSP10'nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak şartıyla, yukarıda belirtilen adayların atanmalarından sonra, ?kontenjan kalması halinde? değerlendirileceklerdir.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda almış oldukları puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla ?eğitim bilimleri testi?ndeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda, Kamu Personel Seçme Sınavı'nda sırasıyla ?genel kültür ve genel yetenek testleri?ndeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday ?bilgisayar kurası? ile belirlenir.

9. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Atananlara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre iadeli taahhütlü tebligat yapılarak tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir.

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, EK-1 ?Atama Takvimi?nde belirtilen göreve başlama tarihinde, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir. Göreve ilk defa başlayacak öğretmenlerimizin, bulundukları illerde Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve 06/02/2012 tarihinde başlayacak olan oryantasyon programına (uyum eğitimi) alınacaklarından, EK-1 ?Atama Takvimi?nde belirtilen 06/02/2012 tarihinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanların tebligatları, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır. Bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak atanmaları nedeniyle 06 Şubat 2012 tarihinden itibaren ?sözleşmelerinin feshi?ni isteyeceklerdir. ?Sözleşme feshi?nin istenmesi hâlinde, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla ?asıl?ları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

Göreve başlayacak adaylardan, bu ?Kılavuz'un ?Adaylardan İstenecek Belgeler? başlıklı 7.2'nci maddesinde belirtilen belgeler? istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde ?Adli sicil kaydı vardır.? ibaresi bulunanlara ait ?sabıka sorgulama belgesi? ile buna ilişkin ?mahkeme kararı?, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak ?Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu?nun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Adayın sağlık durumunun, öğretmen olarak görev yapmasına engel oluşturabileceği hususunda tereddüt oluşması hâlinde, göreve başlatılmayıp ?yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceği?ne ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alınacak ?sağlık kurulu raporu? istenecektir.

9.1. Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:

Öğretmen olarak ataması yapılanlar;

a) Başvuru esnasında istenilen belgeler,

b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),

ç) Elektronik Başvuru Formu'nun onaylı örneği,

ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.

Başvuru yapanların ?sağlık, adli sicil, askerlik durumları? ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/hâlen çalışanlardan KPSS sonucuna göre başvuranların ?Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları?, Elektronik Başvuru Formu'nda beyan edilmiştir.

1- Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda, buna ilişkin belgeler, adaydan ayrıca istenmeyecektir.

2- İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Öğretmenliğe Başvuru Formu'ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu valilikçe değerlendirilecektir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılacaktır. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığı) bildirilecektir.

9.2. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca iadeli taahhütlü tebligat yapıldığı hâlde, yasal süre içinde göreve başlamayanların atama işlemi, 657 sayılı Kanun'un 62 ve 63'üncü maddeleri gereğince iptal edilecektir. Bu durumda olanların, atandıkları tarihten itibaren ?1 (bir) yıl? dolmadan yeniden öğretmenlik başvuruları kabul edilmeyecektir.

ATAMA TAKVİMİ Sıra No YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH
1 Duyuru Yapılması / Kılavuz'un Yayımlanması 24 - 25 Ocak 2012
2 Başvuruların Kabul Edilmesi 26 Ocak - 02 Şubat 2012
3 Atamaların Yapılması, Sonuçların Basın ve İnternet Yoluyla Duyurulması 03 Şubat 2012
4 Atanan Öğretmen Adaylarının Göreve Başlamaları 06 Şubat 2012
ATAMA YAPILACAK ALANLAR VE KONTENJAN ÇİZELGESİ Sıra No Alan Kodu Alan Adı
Kontenjan
1 7028 Adalet 3
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1
3 7092 Arapça 15
4 2265 Beden Eğitimi 712
5 1119 Bilişim Teknolojileri 143
6 1123 Biyoloji 87
7 1963 Büro Yönetimi 5
8 1207 Coğrafya 185
9 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 119
10 7033 Denizcilik/Gemi Elektroniği 1
11 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 3
12 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 2
13 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 783
14 7035 El San.Tek./El Sanatları 6
15 7036 El San.Tek./Nakış 1
16 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50
17 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 16
18 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1
19 1371 Felsefe 126
20 1386 Fen ve Teknoloji 639
21 1390 Fizik 110
22 4951 Gazetecilik 1
23 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 1
24 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 10
25 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 9
26 1925 Görsel Sanatlar/Resim 216
27 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 3
28 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 10
29 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 2
30 7047 Harita-Tapu-Kadastro 4
31 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 4
32 7048 Hayvan Sağlığı 1
33 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 108
34 1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 510
35 1524 İngilizce 1.768
36 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 8
37 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 22
38 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 105
39 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1
40 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 1
41 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 7
42 2353 Matematik 481
43 4972 Metal Teknolojisi 6
44 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 3
45 4976 Muhasebe ve Finansman 22
46 1822 Müzik 376
47 4439 Okul Öncesi Öğretmenliği 2.077
           
48 4978 Pazarlama ve Perakende 3
49 2838 Radyo-Televizyon 1
50 1894 Rehber Öğretmen 883
51 4901 Sağlık Bilgisi 3
52 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 12
53 7074 Sağlık/Hemşirelik 39
54 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 1
55 2403 Sınıf Öğretmenliği 4.931
56 2510 Sosyal Bilgiler 424
57 2036 Tarih 193
58 4900 Teknoloji ve Tasarım 386
59 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 2
60 7082 Tekstil Tek/Tekstil İplik 1
61 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 9
62 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 489
63 2143 Türkçe 546
64 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 14
65 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 299
TOPLAM 17.000

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber