1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlköğretim Din Kültürü öğretmenleri, liselere müdür olarak atanabilir

Eskişehir İdare Mahkemesi, YÖK'ün görüşü doğrultusunda İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunlarının ortaöğretim kurumlarına müdür olarak atanabileceğine karar verdi.
16 Ocak 2013 08:58
Yazdır

T.C.

ESKİŞEHİR

2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2012/342

KARAR NO : 2012/795

DAVACI : AHMET GÜNGÖR

[VEKİLİ] : Av. HAMZA ÖZÇİFCİ

M. Bolel Huzurevi Cad. Avnibey Apt. No:1 Kat:1 Adliye Sarayı Karşısı / ESKİŞEHİR

DAVALI : KÜTAHYA VALİLİĞİ -KÜTAHYA

DAVANIN ÖZETİ : Kütahya İli, Simav İlçesi, Simav Ticaret Meslek Lisesi Müdürü olan davacının Kütahya İli, Simav İlçesi, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdür yardımcılığına atanmasına ilişkin 14.03.2012 günlü 05121 sayılı işlemin, hizmet gereği bir atama nedeninin bulunmadığı, hukuka aykırı olduğu, müdürlük sınavında elde ettiği puanla münhal bulunan okulları tercih ettiğinden ve mevzuat gereği görevde yükselme puanı ile bir kez tercih yapabileceğinden aynı puanla tekrardan müdürlük görevine başvurma imkanının elinden alındığı, mezunu olduğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi diplomasında bölümü olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak yazılmasının ortaöğretim kurumlarında derse giremeyeceği anlamına gelmeyeceği, yönetici atamalarında mezun olunan alanın değil görev yapılan alanın esas alınması gerektiğinin ilgili kılavuzda da belirtildiği, aksi bir yaklaşımın Anayasanın eşitlik ve hukuk devleti ilkesine aykırı olacağı, İlahiyat Fakültelerinin hem imam hatip lisesi meslek dersleri alan öğretmenliğine hem de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan dersleri öğretmenliğine kaynak teşkil ettiği, kazanılmış hakkının geri alındığı, atama isteğinde bulunan yönetici adayının atanmak istediği kurumda alanının bulunması halinde yönetici olarak atamasının mümkün bulunduğu, İlahiyat Fakültesinden mezun olduğu ve öğretmenliğe atandığı yıl itibariyle İlahiyat Fakültelerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği alanı dışında öğretmenlik veren bir alan bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Yönetmeliğin 7. maddesinin (ç) bendi ile 07.07.2009 günlü 80 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı birlikte değerlendirildiğinde, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programından mezun olanların ortaöğretim kurumlarına atanmalarının mümkün olmadığı sonucuna varıldığı, işlemde sehven yazılmış olan sebep unsurunun, Valilik onayında açıkça belirtildiği, davacının atamasının iptal edilmesiyle Yönetmelik hükümleri gereği hiç atanmamış sayılacağından herhangi bir hak kaybının söz konusu olmayacağı, atamaların hukuk kurallarına bağlı kalınarak yapılmasına asgari özen gösterildiği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nce duruşma için önceden belirlenen 14/11/2012 tarihinde saat 10.00'da yapılan duruşmaya davacı ve vekili Av. Hamza Özçifci'nin, davalı idare vekili Av. Ali Rıza Erdal'ın geldiği göürlerek gelen taraflara usulüne göre söz verilip dinlendikten sonra duruşmaya son verildi. Dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Kütahya İli, Simav İlçesi, Simav Ticaret Meslek Lisesi Müdürü olan davacının Kütahya İli, Simav İlçesi, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdür yardımcılığına atanmasına ilişkin 14.03.2012 günlü 05121 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin 7. maddesinin (ç) bendinde "Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak" yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar arasında sayılmıştır.

Talim Terbiye Kurulu'nun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararıyla kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar'ın Ortak Alanlar başlıklı 9. maddesinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alan olduğu belirtilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 25/06/2003 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden mezun olduğu, Kütahya İli, Simav İlçesi, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdür yardımcılığı görevini sürdürmekte iken 2009 yılında girdiği eğitim kurumları müdür ve müdür yardımcılığı seçme sınavı sonucuna göre Kütahya Valiliği'nin 26/01/2012 tarih ve 1664 sayılı işlemiyle Simav Ticaret Meslek Lisesi Müdürü olarak atandığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 28/02/2012 tarih ve 10094 sayılı görüş yazısına göre İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programından mezun olanların ortaöğretim kurumlarının yöneticiliklerine atanmalarının mümkün olmadığı değerlendirilerek davacının yukarıda alıntılanan yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen şartı taşımadığından bahisle ataması iptal edilerek Kütahya Valiliği'nin 14.03.2012 günlü 05121 sayılı işlemiyle eski görev yeri olan Simav İlçesi, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdür yardımcılığına atanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu uyuşmazlık İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programından mezun olanların ortaöğretim eğitim kurumlarına yönetici olarak atanıp atanamayacaklarından kaynaklanmaktadır.

Olayda, davalı idarece dava konusu işlemin sebep unsuru olarak davacının mezun olduğu lisans programının alanı itibariyle ortaöğretim kurumlarına yönetici olarak atanma imkanı bulunmadığının gösterildiği, bunun dayanağının ise Talim Terbiye Kurulu'nun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararı olduğu, karar ekinde yer alan çizelgede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine kaynak olarak gösterilen üç bölümün yer aldığı, bunların İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültesi olduğu, bu bölümlerden İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunlarının ortaöğretim kurumlarına atanamayacakları ibaresinin yer aldığı görülmektedir.

Öte yandan davacı tarafından 12/03/2012 tarhli dilekçe ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunarak, mezun olduğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünün 2006 yılında kapatılrak Eğitim Fakülteleri içerisinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünün açıldığı bu duruma göre mezun olduğu programın yeni açılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği eşdeğer olup olmadığının sorulduğu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 06/04/2012 tarih ve 15709 sayılı yazısına göre 27/07/2010 tarihiinde Eğitim Fakültelerindeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü adının İlköğretim Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü olarak değiştirildiği, yüksek öğretim kurumları bünyesinde fakülte adı ayrı olmasına rağmen program adlarının aynı olması halinde bu programların birbirine denk sayıldığı, dolayısıyla davacının mezun olduğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programı ile Eğitim Fakülteleri bünyesinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programının eşdeğer sayıldığı belirtilmiştir.

Bu duruma göre; her ne kadar Talim Terbiye Kurulu kararının eki çizelgede İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunlarının ortaöğretim kurumlarına yönetici olarak atanamayacakları belirtilmişse de, anılan karar ile kabul edilen esaslarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alan dersi olduğu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06/04/2012 tarih ve 15709 sayılı yazısına göre İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programı ile Eğitim Fakülteleri bünyesinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programının eşdeğer sayıldığı dikkate alındığında, Simav Ticaret Meslek Lisesi Müdürü olarak atanan davacıın yukarıda aktarılan yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığı açık olup ataması iptal edilerek eski görev yeri olan Simav İlçesi, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdür yardımcılığına atanmasına yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 155,40.-TL yargılama gideri ile karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.200,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta ücreti avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 16/11/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

AYŞE BAŞARAN

32645Üye

ALİ ÇELEN

101640Üye

ADEM ÇOBAN

107162

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
22:00 - Vodafone arena'da yenen çıkmadı21:48 - Van Sağlık Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama!21:43 - Elazığ'da depremzedeler için 180 konut yapılıyor21:38 - ABD meclisi, firari FETÖ'cüleri ayakta alkışladı21:33 - CHP kongresinde kadın delegeye sert sözler: Otur lan!21:27 - 'Kamu bankacılık sisteminde büyük sıkıntılar çekiliyor'21:21 - Çocuk istismarı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı21:16 - Büyükelçi Ozan Ceyhun, hakkındaki iddiaları yanıtladı21:11 - Düğünlerde 'imitasyon' altın dönemi21:06 - ABD'de Halk Bankası'nın talebine ret
21:01 - 7 yıl sonra sonuçlandı: Kopan parmağın bedeli 12 bin TL!20:56 - Yeni iş kapısı TikTok olabilir!20:51 - KKTC'de koronavirüs alarmı20:45 - Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakımda20:39 - Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü20:33 - Ayağı kangren olan Ekin'in tedavisine başlandı20:27 - Baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu20:21 - AK Parti'li Ceylan: Başbuğ efendi bizi suçluyor ama...
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam