1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet Memurlarının Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Sevkine İlişkin Sağlık Bakanlığınca Yayımlanan Usul ve Esaslar

27 Eylül 2003 22:31
+Aa- Yazdır
TEŞHİS VE TEDAVİ AMACIYLA ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINA HASTA SEVKİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A- GENEL ESASLAR
1- Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevkine İlişkin Usul ve Esaslara Hakkında Tebliğ ve bu Genelgede adı geçen birinci basamak resmi sağlık kuruluşları ifadesinden resmi kurum tabiplikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi, SSK sağlık istasyonu ve dispanseri anlaşılır.
Birinci basamak özel sağlık kuruluşu ifadesinden, "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamında açılan özel poliklinikler anlaşılır.
Hekimlerin, mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtıkları muayenehaneler bu kapsam dışındadır.
2- İkinci basamak resmi sağlık kurumları ifadesinden devlet hastaneleri anlaşılır.
İkinci basamak özel sağlık kurumları ifadesinden ise, Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te tanımlanan ve Bakanlığımızca ruhsatlandırılan tıp merkezleri ve özel dal merkezleri anlaşılır.
3- Üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ifadesinden, eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal hastaneleri ve üniversite hastaneleri anlaşılır.
4- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek sağlık hizmetlerinin faturalandırma, ödemeler ve diğer mali hükümler ile yapılacak sözleşmeye ilişkin düzenlemeleri Maliye Bakanlığınca ayrıca düzenlenir.
5- Belgelendirilmesi kaydıyla acil hallerde hastalar, özel sağlık kurum ve kuruluşu tarafından kabul edilerek, teşhis ve tedavileri yapılacaktır. Gerekli sevk evrağı ilgililere tarafından usulüne uygun olarak sonradan tamamlanır.
6- İl sağlık müdürlükleri, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, belirlenen usul ve esaslara uygun hizmet verip vermediklerini gece ve gündüz denetleyeceklerdir. Bu amaçla, yapılacak işin gerektirdiği nitelikleri haiz yeterli sayıda personelden oluşan en kısa sürede ekip veya ekipler oluşturulur.
7- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, ruhsatlandırılmalarına esas olan mevzuat hükümleri doğrultusunda faaliyetlerinin geçici veya sürekli durdurulması halinde, faaliyetten men süreleri il sağlık müdürlüklerince defterdarlıklara derhal bildirilir.
8-Gerçeğe aykırı fatura düzenlendiğinin ve/veya yapılmayan tetkiklerin faturalarda gösterildiğinin belirlenmesi halinde, bu fiilleri işleyen özel sağlık kurum veya kuruluşu, genel hükümlere göre yapılacak idari, mali ve hukuki işlemler saklı kalmak kaydıyla, hasta sevki yapılmayacağı yönünde yetkili idarelerce uyarılır. Bu fiillerin tekrarı halinde, idari, mali ve hukuki müeyyidelerin yanında ilgili özel sağlık kurum veya kuruluşuna 4 yıl süre ile hasta sevk edilemez.
Özel sağlık kurum ve kuruluşunun sorumlu hekimi, mesul müdürü ve işletme sahibi, müteselsilen, ortaya çıkan durumdan sorumlu tutularak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
9- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca sevk evrakında yapılacak işlemler reçetelendirme, verilecek tek hekim raporu veya sağlık raporları ile çıkış işlemleri Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen esaslara göre yapılır.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilen sağlık raporları, mesul müdür veya başhekim tarafından onaylanır. Bu şekilde onaylanmamış sağlık raporları geçersiz sayılır.
10- Uygulamanın özel sağlık kurum ve kuruluşlarına anlatılması ve karşılaşılan sorunların çözümü konusunda Bakanlıkla bilgi alışverişi konusunda il sağlık müdürü birinci derecede sorumludur.
11- Yukarıda belirtilen esas ve usullerde yer almayan hususlarda Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'ndeki genel hükümler dikkate alınır.


B- MEMURUN RESMİ SEVK BELGESİNİN DÜZENLEYEN KURUMLARCA YAPILACAK İŞLER
1- Memurun veya bakmakla yükümlü bulunduklarının talebi üzerine düzenlenen resmi sevk belgesini düzenleyen kurumlar, hastayı birinci basamak resmi veya özel sağlık kuruluşuna göndereceklerdir.
2- Hastaya ait resmi sevk belgesi, resmi veya özel sağlık kuruluşu isimi yazılmadan doldurulur. Hasta, sevk belgesi ile birinci basamak resmi veya özel sağlık kuruluşuna doğrudan müracaat eder.

C- BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINCA YAPILACAK İŞLER
1- Birinci basamak resmi veya özel sağlık kuruluşuna sevk belgesi ile başvuran hastaların muayene, tetkik ve tedavileri Tebliğ esasları doğrultusunda yapılır.
2- Resmi veya özel sağlık kuruluşuna sevk belgesi ile başvuran hastalardan, birinci basamak sağlık kuruluşu tarafından gerekli görülenler ikinci basamak resmi veya özel sağlık kurumlarına gitmek üzere sevk edilir.
İkinci basamak resmi veya özel sağlık kurumlarına sevk yapılırken, hastane ve hekim seçme hakkı dikkate alınarak hastane ve hekim adı belirtilmeden sadece ilgili uzmanlık dalının adı yazılır.
Sevk evrakında resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşunun adı yer almayacaktır. Örneğin, Sincan Devlet Hastanesi Göz Kliniğine sevki uygundur yerine, sadece "Göz Kliniğine sevki uygundur" şeklinde sevk yapılır.
3- Birinci basamak özel sağlık kuruluşları kendilerine müracaat eden hastaları il sağlık müdürlüklerince onaylanmış Hasta Kayıt Defterine (EK-2) kaydeder.
4- Birinci basamak özel sağlık kuruluşları tarafından hazırlanacak faturalara, istenen diğer evrakla birlikte Hasta Çıkış Özeti (EK-1) eklenir.
5- Birinci basamak özel sağlık kuruluşuna, aynı hastanın aynı hastalığı için 15 gün içinde yeniden yapılacak takip ve kontrollerinden dolayı ödeme yapılmayacağından, hastayı muayene eden hekim tarafından takip ve kontrol tarihi resmi sevk belgesine açıkça yazılır.
6- Birinci basamak özel sağlık kuruluşlarında yapılabilecek tetkik ve tahliller, hemogram, tam idrar, açlık kan şekeri, üre, kreatinin, bilürubin, ALT, AST, EKG, akciğer grafisi ve direkt karın grafisi, direkt ekstremite grafisi, gaitada-amip giardia aranmasından ibarettir.
7- Birinci basamak özel sağlık kuruluşu faturaya, Maliye Bakanlığı tarafından istenecek diğer belgeler yanında, mesul müdür tarafından onaylı hastanın tahlil sonuçlarını gösteren belge ile sağlık karnesinin kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfasının fotokopisini ve sevk evrakının aslını ekler.
8- Belgelendirilmesi kaydıyla acil hallerde hastalar, özel sağlık kuruluşu tarafından kabul edilerek, teşhis ve tedavileri yapılır. Gerekli sevk evrağı ilgililer tarafından usulüne uygun olarak sonradan tamamlanır.


D- İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINCA YAPILACAK İŞLER

1- İkinci basamak özel sağlık kurumları, birinci basamak sağlık kuruluşlarından sevkle hasta kabul edebileceği gibi doğrudan müracaat eden hastaları da kabul edebilir.
Ancak, ikinci basamak özel sağlık kurumlarına birinci basamak sağlık kuruluşlarından sevk edilmeksizin doğrudan başvurulması halinde, birinci basamak faturalama işlemlerinde Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen birinci basamak birim fiyatları (sağlık ocağı faturalandırması) esas alınır. Diğer bir deyişle %30 indirim yapılır. Bu indirim faturalarda açıkça gösterilir.
Özel sağlık kurumları sunmuş oldukları sağlık hizmetinin karşılığı olarak hastadan, ilk müracaatta bildirmek kaydıyla fark ücreti talep edebilirler.
2- İkinci basamak özel sağlık kurumu, sadece ruhsatında yer alan uzmanlık dallarında hasta kabul edebilir. Bu nedenle, hastaların mağdur olmaması için ikinci basamak özel sağlık kurumları veya bunların dernekleri özel sağlık kurumlarının ruhsatlı uzmanlık dalları ile ilgili olarak sevk yapmaya yetkili birinci basamak özel ve resmi sağlık kuruluşlarını bilgilendirir.
3- Hastalık gruplarında tanıya dayalı (paket) fiyat belirlenmesi ve ilan edilmesi halinde, faturalar bu fiyatlar üzerinden düzenlenir. Birinci basamak resmi veya özel sağlık kuruluşlarından sevk edilmeksizin ikinci basamak özel sağlık kurumlarına doğrudan başvuru halinde tanıya dayalı (paket) fiyat üzerinden %30 indirim yapılır. İndirim faturalarda ayrıntılı olarak gösterilir.
4- İkinci basamak özel sağlık kurumunca hastanın başka bir sağlık kurumuna (eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal hastaneleri ve üniversite hastaneleri hariç) sevk edilmesi halinde, sevki yapan özel sağlık kurumu, toplam fatura bedeli üzerinden % 30 indirim yapar ve bu indirim, faturalarda ayrıntılı olarak gösterilir.
5- Belgelendirilmesi kaydıyla acil hallerde hastalar, özel sağlık kurumu tarafından kabul edilerek, teşhis ve tedavileri yapılır. Gerekli sevk evrağı ilgiler tarafından usulüne uygun olarak sonradan tamamlanır.
6- Üçüncü basamak sağlık kurumları, Büyükşehirlerde birinci ve ikinci basamak diğer illerde ikinci basamak resmi ve özel sağlık kurumlarından sevkle hasta kabul eder.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
02:43 - Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak01:56 - THY, günlük ortalama 448 uçuşla Avrupa'da liderliğini devam ettirdi01:27 - Kısıtlamaya uymayan şahıslar kendilerini uyaran polise saldırdı: 3 gözaltı01:13 - CDC, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımını tavsiye etti00:04 - YÖK kararı sonrası üniversitelerde araştırma görevlisi istihdamı azaldı!00:01 - 13 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
23:55 - Erdoğan, Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı23:52 - Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor23:43 - 'İsrail'in her türlü değere aykırı eylemleri derhal durdurulmalı'23:39 - Nemrut'un Krater Gölü, görsel şölen sunuyor23:37 - Egzoz emisyonu muayenesi 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek23:36 - Deniz salyası içme suyu tesisinin filtrelerini tıkadı
23:34 - Doktor Zeynep Erdoğan'a veda23:17 - ABD havayolu şirketleri Tel Aviv uçuşlarını iptal etti22:59 - Çin'den Türkiye'ye gelen aşı sayısı belli oldu22:57 - ABD Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor22:55 - Kılıçdaroğlu: Belediye Kanunu'nun değişmesi lazım
22:29 - MEB: 17 Mayıs'ta uzaktan eğitim yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam