Uzlaştırma Kurulu Kararının Tam Metni

15-29 Ağustos 2005 tarihleri arasında yapılan toplu görüşmelerde Hükümet ile Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen temsilcileri arasında anlaşamaya varılmış ancak KESK bu anlaşmaya bazı maddeler yönünden şerh koymuştu. Ancak, bu şerhe dayanarak geçen hafta içinde Uzlaştırma Kuruluna giden KESK'in başvurusu Kurul tarafından reddedilmiştir. Kurul kararını görmek için başlığa tıklayınız.

Haber Giriş : 07 Eylül 2005 19:57, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T. C.
BAŞBAKANLIK
Devlet Personel Başkanlığı

Sayı :B.02.1.DPB.0.22/ 07.09.2005*016041'

...

Bilindiği üzere Kamu işveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar arasındaki 2005 yılı Toplu Görüşmeleri 15-29 Ağustos 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, 29.08.2005 tarihinde yapılan son toplantıda imzalanan Toplu Görüşme tutanağım Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve bu konfederasyona bağlı sendikalar şerhli olarak imzalamışlardır.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 01/09/2005 tarihinde Uzlaştırma Kurulu'nü toplantıya çağırmış olup, Uzlaştırma Kurulu 06-07 Eylül 2005 tarihlerinde toplanmış ve bir örneği ekte yer alan 2005/1 sayılı kararını almıştır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim

Şaban TALAŞ
Devlet Personel Başkanı V.


UZLAŞTIRMA KURULU KARARI

KARAR NO: 2005/1

Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının 15-29 Ağustos 2005 tarihleri arasında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 28 vd. maddeleri uyarınca yürüttükleri toplu görüşmeler sonucu düzenlenen mutabakat metnini, şerh koyarak imzalayan Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu Başkanı tarafından yapılan 01 Eylül 2005 tarihli başvurusu ve Kurul Başkanının çağrısı üzerine Uzlaştırma Kurulu 06 Eylül 2005 tarihinde Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Osman Güven Çankaya'nın başkanlığında Üniversitelerarası Kurul'ca seçilen üyeler Prof.Dr.Turgut Tan, Prof.Dr.Fevzi Devrim, Prof.Dr.Kadir Arıcı ve Prof.Dr. Eyüp Bedir'in iştiraki ile Yüksek Hakem Kurulu toplantı salonunda toplanmıştır.

Kurulumuz öncelikle başvurunun usul açısından değerlendirilmesi konusunda karar almıştır. Usul konusunda açılan tartışma sonucunda, Kurulumuz toplu görüşme' sonucunda taraflar arasında bir mutabakat metninin imzalanmış olduğunu dikkate alarak, aşağıdaki gerekçelerle, esasa girilmemesine oy çokluğu ile karar vermiştir:
1. Uzlaştırma Kurulu'nun görevleri Anayasa (m.53), 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdare Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

2. Anayasa'ya (m.53) göre, "...Toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idari ve kanuni düzenlemenin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Toplu görüşme sonunda mutabakat metni imzalanmamışsa anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir." 4688 sayılı Yasa'nm 34 ve 35.maddelerine göre de, Uzlaştırma Kurulu'nun göreve başlayabilmesi için, toplu görüşme süresi sonunda tarafların anlaşmaya varamamış ve dolayısıyla bir mutabakat metni imzalanmamış olması gerekmektedir.

3. Kurulumuza sunulan dosya incelendiğinde, taraflarca bir mutabakat metninin imzalanmış olduğu, ancak kamu görevlilerini temsilen toplantıya katılan 14 üyeden üç üyenin imzalarının yanına şerh koydukları görülmektedir.

Yasal düzenlemeler incelendiğinde toplu görüşmenin iki tarafı olduğu; tarafların eşit sayıda üye ile toplu görüşmeye katılmasının esas alındığı anlaşılmaktadır. 4688 sayılı Yasa'nm ilk düzenlemesinde en çok temsili haiz konfederasyonun çalışanları temsil etmesi esası benimsenmiş iken, daha sonra yapılan değişiklikle en fazla temsile esas sendikaların ve 'konfederasyonların da katılımı sağlanmıştır. Ancak, görüşmelerin iki taraflı olması ve kamu çalışanları tarafına en çok temsili haiz kamu çalışanları konfederasyonun başkanının başkanlık yapması esasında bir değişiklik olmamıştır.(memurlar.net)

4. 4688 sayılı Yasa'da toplu görüşmenin yürütülmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamakta, görüşmelerin hangi esaslar içinde yapılacağının taraflarca belirleneceği (m.33) öngörülmektedir. Ancak, dosyanın incelenmesinden tarafların bu konuda herhangi bir esas belirlemedikleri anlaşılmaktadır. 5. Mutabakat metninin oluşması için taraflara mensup üyelerin oybirliğinin gerektiğine ilişkin bir hükmün Yasa5da bulunmaması bir yana; Yasa'mn 34.maddesinin gerekçesinde "...toplu görüşme sonucu düzenlenecek mutabakat zaptının geniş bir uzlaşmaya dayandırılması da amaçlanmıştır" denilmektedir. Kamu görevlilerini temsilen toplantıya katılan üyelerden yalnız üçünün, mutabakat metnini bazı konulara ilişkin şerh koyarak imzalanmaları geniş bir mutabakatın varlığını ortadan kaldırmamaktadır. Kaldı ki, yukarıda da belirtildiği gibi, toplu görüşme süresi sonunda anlaşmaya varılamaması halinde, mutabakat metni değil, anlaşmazlık konularını belirleyen bir tutanak düzenlenmesi ile yetinilmesi gerekirdi.

Açıklanan gerekçelerle yapılan başvuru ile ilgili işin esasına girilmemesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
Osman Güven ÇANKAYA (Muhalif)

Üye
Prof.Dr.Turgut TAN

Üye
Prof.Dr.Kadir ARICI

Üye
Prof. Dr. Fevzi DEVRİM

Üye
Prof. Dr. Eyüp BEDİR


KARŞIOY
Uzlaştırma Kurulunca ön mesele olarak kabul edilen hususlar, taraflarca düzenlenen 29/08/2005 tarihli mutabakat metni başlıklı belgenin 4688 sayılı Yasanın 34'üncü maddesine uygun mutabakat metni olup olmadığı, Kurula başvuran ve belgeyi muhalefetle imzalayan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunun başvuru yetkisinin bulunup bulunmadığı noktalarındadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki bir belge başlığı ile değil tüm metin ve imzaları konan karşı oylarla birlikte değerlendirilir. Somut olayda kamu görevlileri adına kimin taraf olduğunun belirlenmesi önem arz ekmektedir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendıkalan Kanununun 29'uncu maddesi "Taraflar" başlığını taşımakta, birinci fıkrada "Toplu görüşmenin tarafları, kamu adına KAMU İŞVEREN KURULU, kamu görevlileri adına HER HİZMET KOLUNDA KURULU YETKİLİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ile bunların bağlı bulunduğu KONFEDERASYONLARDIR." denilmektedir. Yasanın bu düzenlemesine göre Kamu İşverenleri Kurulu tek olarak taraf olduğu halde, kamu görevlileri her hizmet kolunda kurulu yetkili kamu görevlileri sendıkalan ile bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar her biri ayrı olmak üzere çoğul olarak taraf belirlenmiştir. 30'uncu maddede bunun belirlenme usulü açıklanmıştır. Buna göre tespit edilen ve görüşmelere katılan yetkili sendika ve konfederasyonlara birbirini temsil etme yetkisi verilmemiştir.

Yasa ve yönetmelikte görüşme ve oylama şekli belirlenmemiştir. Taraflar, görüşmelerin başlangıcında yasanın 33/son maddesi gereğince, görüşmelerin hangi esaslar içinde yapılacağını da karara bağlamamışlardır.(memurlar.net)

Yasanın 29/1 maddesinin açık lafzı gereği görüşmelere katılan yetkili sendika ve konfederasyonların ayrı ayrı taraf kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Böyle olunca 29/8/2005 tarihli belgeye l, 3 ve 4'üncü maddeler yönünden itirazı bildiren, bu konuda Uzlaştırma Kuruluna başvuracağını kararın altına yazan ve Uzlaştırma Kuruluna başvuran konfederasyon yönünden yasanın 34'üncü maddesi gereğince düzenlenmiş bir mutabakat metninin varlığından söz edilemez. Nitekim Kamu İşveren Kurulunca Kurulumuza mutabakat metninin tamamlandığı yolunda bir itirazda da bulunulmamıştır.

Açıklanan bu nedenlerle Uzlaştırma Kuruluna başvuran Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunun isteklerinin esastan görüşülmesi kanaatinde olduğumdan çoğunluğun yukarıda açıklanan kararına katılamıyorum.

Osman Güven ÇANKAYA
Yüksek Hakem ve Uzlaştırma Kurulu Başkanı

Bu Habere Tepkiniz