1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yapılan son değişikliğe göre beyanname verme süreleri

20 Mayıs 2007 22:31
Yazdır

Vahit Yaşar AKIN

Gelir Uzmanı

yasarakin@yahoo.com

YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE BEYANNAME VERME SÜRELERİ

I.GİRİŞ

04/04/2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun'un 10.maddesi ile bazı Vergi Kanunları'nın ilgili maddelerinde yapılan değişikliklerle, beyanname verme süreleri 04/04/2007 tarihinden geçerli olmak üzere değişikliğe uğramıştır. Ayrıca aynı Kanunla yapılan değişiklikle; Vergi Usul Kanunu'na eklenen mükerrer 28'inci madde hükmü ile ?Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili? kılınmıştır.

II.BEYANNAME VERME SÜRELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yıllık Gelir Vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannamesi ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

1.Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi :

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 92. maddesinde yer alan ?Mart ayının 15. günü akşamına kadar ? ibaresi ?Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar? olarak,

- Gelirin sadece Basit Usulde tespit edilen Ticari Kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın ?Şubat ayının 15. günü akşamına kadar ? ibaresi ?Şubat ayının başından 25.günü akşamına kadar? olarak değiştirilmiştir.

BEYANNAMENİN ADI BEYAN VERME SÜRESİ 1. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ 2. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ AÇIKLAMA
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Basit Usul Beyanı İçin) Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar Şubat ayı sonuna kadar Haziran ayı sonuna kadar 5615 S.K. 10.madde
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Gerçek Usul Beyanı İçin) Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar Mart ayı sonuna kadar Temmuz ayı Sonuna kadar 5615 S.K. 10. madde

2.Geçici Vergi Beyannamesi:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120/2. maddesinde yer alan ?Geçici Verginin beyan süresini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 10.? ibaresi ?Geçici Verginin beyan süresini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar? olarak değiştirilmiştir.

BEYANNAMENİN ADI BEYAN VERME SÜRESİ 1. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ AÇIKLAMA
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (01-03 Dönemi) 14 Mayıs akşamına kadar 17 Mayıs akşamına kadar 5615 S.K. 10.madde
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (04-06 Dönemi) 14 Ağustosa kadar 17 Ağustos akşamına kadar 5615 S.K. 10.madde
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (07-09 Dönemi) 14 Kasıma kadar 17 Kasım akşamına kadar 5615 S.K. 10.madde
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (10-12 Dönemi 14 Şubata kadar 15 Şubat akşamına kadar 5615 S.K. 10.madde

3.Muhtasar Beyanname :

a)Aylık Muhtasar Beyanname :

5035 sayılı Kanunun 48/4-e maddesiyle değiştirilen ve 01/01/2004'ten geçerli olmak üzere 02/01/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare ?ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar? ibaresi ?ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar? olarak değiştirilmiştir.

BEYANNAMENİN ADI BEYAN VERME SÜRESİ 1. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ AÇIKLAMA
MUHTASAR BEYANNAME (Aylık olanlar) Ertesi ayın 23. günü akşamına kadar Beyanname verecekleri Ayın 26'sı akşamına kadar 5615 S.K. 10.madde

b)Üç Aylık Muhtasar Beyanname :

5035 sayılı kanunun 48/4-e maddesiyle değiştirilen ve 01/01/2004'ten geçerli olmak üzere 02/01/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ?20. günü akşamına kadar? ibaresi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ?23. günü akşamına kadar? olarak değiştirilmiştir.

BEYANNAMENİN ADI BEYAN VERME SÜRESİ 1. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ AÇIKLAMA
MUHTASAR BEYANNAME (3 aylık olanlar, 01-03 dönemi) 23 Nisan akşamına kadar 26 Nisan akşamına kadar 5615 S.K. 10.madde
MUHTASAR BEYANNAME (3 aylık olanlar, 04-06 Dönemi) 23 Temmuz akşamına kadar 26 Temmuz akşamına kadar 5615 S.K. 10.madde
MUHTASAR BEYANNAME (3 aylık olanlar,07-09 dönemi) 23 Ekim akşamına kadar 26 Ekim akşamına kadar 5615 S.K. 10.madde

4.KDV Beyannamesi :

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 41. maddesinde yer alan ?20. günü? ibaresi ?24. günü? olarak değiştirilmiştir.

BEYANNAMENİN ADI BEYAN VERME SÜRESİ 1. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ AÇIKLAMA
K.D.V. BEYANNAMESİ (Aylık olanlar) Takip eden Ayın 24.günü akşamına kadar Beyanname verecekleri ayın 26'sı akşamına kadar 5615 S.K. 10.madde

5.Kurumlar Vergisi Beyannamesi :

Kurumlar Vergisi'nin beyanname verme ve ödeme süreleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile belirlenmiş olup, 04/04/2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile beyanname verme ve ödeme sürelerinde değişiklik yapılmamıştır.Buna göre Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14/3.maddesine göre, Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1. gününden 25. günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir .Ödemesi ise, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 21.maddesi hükmüne göre beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenecektir.

BEYANNAMENİN ADI BEYAN VERME SÜRESİ 1. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ AÇIKLAMA
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ Nisan ayının başından 25. günü akşamına kadar Nisan ayı sonuna kadar (Tamamı) 5520 S.K. 14.madde

6.Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Verilecek Beyanname :

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67/1-7. maddesinde Banka ve Aracı Kurumlar tarafından verilecek beyanname tevkifat ?dönemini izleyen ayın 20. günü akşamına kadar? ibaresi ?dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar ? değiştirilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 67/14. maddesi Türkiye'de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında 2006 yılında yapılan işlemlerden elde edilen kazanç için (1) numaralı fıkrada belirtilen tevfikat oranı ?0? olarak uygulanır.Tam ve dar mükellef kurumların aralarında yaptıkları vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden doğan kazançları bakımından bu madde hükümleri uygulanmaz ibaresi ?31/12/2008 tarihine kadar uygulanmaz? olarak değiştirilmiştir.

BEYANNAMENİN ADI BEYAN VERME SÜRESİ 1. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ AÇIKLAMA
BANKA VE SİGORTA MUAMELE VERGİSİ BEYANNAMESİ Ertesi ayın 15. günü akşamına kadar Ertesi ayın 15. günü akşamına kadar  

III.ÖDEME SÜRELERİ :

04/04/2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile yukarıda belirtilen vergi türlerinin beyanname verme süreleri değiştirilmiş olup, ödeme süreleriyle herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.


IV.SONUÇ :

4 Nisan 2007 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ?Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, beyannamelerin vergileme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanuni süresinden itibaren 1 ayı geçmeyecek şekilde yeniden? belirleyebilecektir.

Bu yetkiye dayanılarak uygulama birliğinin sağlanması açısından;

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. ve 30'uncu maddeleri uyarınca vergi kesintisi yapmak zorunda olan yükümlüler tarafından ertesi ayın 23. üçüncü günü akşamına kadar,

-Damga Vergisi Kanunu'nun 22. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunan mükellefler ile 23. maddesi kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarca beyannamelerin, ertesi ayın başından 23. günü akşamına kadar, beyannamelerini ilgili vergi dairesine verebileceklerdir.

BEYANNAMENİN ADI BEYAN VERME SÜRESİ 1. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ AÇIKLAMA
DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ Ertesi ayın 23'üncü günü akşamına kadar Ertesi ayın 26'ıncı günü akşamına kadar 5615 S.K. 10.madde (VUK 371 Genel Tebliği)

Buna göre;

-Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kâğıtların,

-Genel bütçeli daireler dışında kalan ve istihkaktan kesinti yapmak durumunda bulunan daire ve müesseseler tarafından 1 ay içinde kesilen, Damga Vergisi'ne ait beyannamelerin ertesi ayın 23. günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

Geçici vergi uygulamasına yönelik olarak da ?Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair? 5615 sayılı Kanun ile süreler açısından yapılan değişiklik uyarınca da;

-Bakanlar Kurulu geçici vergi dönemlerini 3 aya indirmeye, geçici verginin beyan süresini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü, ödeme süresini ise 17. günü akşamı olarak belirlemeye yetkilidir.

-Hesaplanan geçici 6 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve 17. akşamına kadar ödenir.

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından 13 Nisan 2007 tarihinde Geçici Vergi Beyannamesi ile ilgili olarak 63 numaralı Gelir Vergisi sirkülerleriyle yapılan açıklama uyarınca ?Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120. maddesinde yapılan değişikliğe göre dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi ve aynı ayın 17. günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.?

Halihazırda 2000/1514 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile geçici vergi dönemleri üçer aylıktır. Ancak bu dönemler için beyanname verme süresi, kanun maddesinde yer almamamış olup, bu konuda bir belirsizlik bulunmaktadır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 39,822 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam