1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Mevzuata Göre Hukuki Durumları

Norm kadro mevzuatı oldukça geniş bir alan tutmaktadır. Konuya doğrudan ve dolaylı olmak üzere 4 kanun, 1 KHK, 1 Yönetmelik, 1 kılavuz ve 13 adet yönetmelik bulunmaktadır. Bugün yayımlayacağımz bu dosyada hem ilgili mevzuatın norm kadroya ilişkin hükümleri hem de 13 adet soru ve bu soruya verilen cevap yer almaktadır. Dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayın.
03 Nisan 2005 18:56
Yazdır

Norm kadro fazlası öğretmenlerimizi ilgilendiren mevzuat şunlardır.

190 sayılı kanun hükmünde kararname
657 sayılı devlet memurluğu kanunu
4359 sayılı kanun
3797 sayılı kanunun norm kadro ile ilgili maddeleri
4855 sayılı kanun
norm kadro yönetmeliği
norm kadro uygulama kılavuzu
1999/90 sayılı genelge
2000/09 sayılı genelge
2000/19 sayılı genelge
2000/22 sayılı genelge
2000/28 nolu genelge
2000/64 nolu genelge
2000/68 nolu genelge
2000/81 nolu genelge
2000/95 nolu genelge
2000/100 nolu genelge
2001/14 nolu genelge
2002/79 nolu genelge
2003/33 nolu genelge

Norm kadro yönetmeliği gereğince norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, kendilerine branşlarında ihtiyaç olmadığı nedeniyle norm kadro fazlası olarak belirlenmişlerdir.

Fakat her nedense bu öğretmenler idareciler tarafından maaş karşılığı adı altında branşları dışında çalıştırılmak istenmektedirler. Norm kadro fazlası olan öğretmenlerin kendi branşları dışında maaş karşılığı olarak nöbet, idari görev, kütüphane memurluğu, atölye görevi gibi görevler bulunarak maaş karşılığı görevlerini doldurmaları istenmektedir.

Unutulmamalıdır ki norm kadro fazlası öğretmenlere ihtiyaç bulunmadığı için bu öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirlenmiştir. Ve 4359 sayılı kanun gereğince milli eğitim bakanlığına verilen öğretmen serbest kadrolarına atanmışlardır. Maaş karşılığı bir görev yapmaları gerekmemektedir. Norm kadro fazlası öğretmenler kadroları kaldırılan devlet memurları statüsündedirler.ayrıca idare bir kişiyi bir yerden alıp başka bir yere ataması halinde yeni atandığı yerdeki çalışma şartları önceki çalışma şartlarından ağır olamaz.

4359 sayılı kanunun geçici 3. maddesi 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 9.maddesi ve 657 sayılı kanunun 91. maddeleri gereğince norm kadro fazlası öğretmenlerin maaş karşılığı olarak branşı dışında bir işle maaş karşılığının doldurulması kanunlara aykırıdır.

190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE

"Madde 9 - Kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen serbest kadrolar, hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla, yedinci maddede belirtilen usule uygun olarak Bakanlar Kurulunca değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir.

(Değişik 5/7/1991 - KHK - 434/1 md.; Aynen kabul : 26/12/1991 - 3767/1 md.) Kanunlar ve anlaşmalar gereği yapılması şart olan veya önceden tahmin edilemeyen hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların, karşılanması amacıyla tutulan veya boş olan kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya,mevcut kadroları birden fazla dereceyi kapsayacak şekilde değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur.

Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda bir defa yapılır."

4359 SAYILI KANUNDA

"Geçici Madde 3-Bu Kanunun 9,10,11 ve 12 nci maddeleri ile değiştirilen 3797 sayılı Kanunun 53,56,61 ve 62 nci maddelerinde belirtilen işlemler bu Kanunun yayım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Kadroların belirlenecek norm kadro sayılarına göre dağıtılmasından sonra mevcut personel bu kadrolar ile ilişkilendirilir. İhtiyaç fazlası personelin memuriyet mahalli içerisindeki ya da istekleri halinde memuriyet mahalli dışındaki boş kadrolara atamaları yapılır.

Bu şekilde atamaları yapılamayan personel, bulundukları birimde şahsa bağlı olarak eski görevlerini yapmaya devam ederler ve boş kadro temin edilmedikçe başka birimlere atanamazlar. Bu durumdaki personelin herhangi bir şekilde görevden ayrılması halinde, yerlerine başka personel atanamaz. Şahsa bağlı olarak görev yapan personele en son kadrosu esas alınarak aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesine devam edilir.

Memuriyet mahalli içindeki birimlerde şahsa bağlı olarak görev yapan personelin durumuna uygun olan bir kadro boşaldığında bu kadroya öncelikle atanırlar. "


657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA;

"Kadroları kaldırılan devlet memurları:
"Madde 91 - Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder.

Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamayanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar.

Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz.

(Ek: 31/7/1970 - 1327/42 md.) Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 71 inci madde esaslarına uyulmak kaydiyle diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler. "


Deyimler:
"Madde 147 - (Değişik:30/5/1974 - KHK/12;Aynen kabul:15/5/1975 - 1897/1 md.)
Bu Kanunda geçen;
A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, " İfade eder."

Bu bağlamda norm kadro fazlası öğretmenlere branşları dışında maaş karşılığı bir görev verilmesi kanunlara aykırıdır. Zaten öğretmenin maaş karşılığı branşında gireceği ders olsaydı norm kadro fazlası olmazdı, ama bu öğretmenlerinde bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünülerek 2000/81 nolu genelge çıkarılmıştır bu genelge dikkatle incelendiğinde öğretmeninin eğer kendi branşında dersi varsa maaş karşılığı eğer yoksa diğer derslerde istekli olması halinde ücretle görevlendirilmesi gerektiğini belirtir. Bu görevlendirmeler içinde:2000/81 nolu genelgede

"a) 11-15 Eylül 2000 tarihleri arasında öğretmenlere gerekli duyuru yapılacak duyuruda başvuru süresi, zamanı ve yeri belirtilecektir.

b) Başvurular, 18-22 Eylül 2000 tarihleri arasında kabul edilecektir.

c) Görevlendirmeler, okul/koordinatör okul müdürünün bildirimi, il milli eğitim müdürünün önerisi üzerine valilik onayı ile 2-6 Ekim 2000 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır.

d) Görevlendirilen öğretmenlere ilişkin bilgiler, EK-2 Formla 27 Ekim 2000 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü Otomasyon Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir."

hükümlerindeki yapılacak işlemlerin her yıl yenilenmesi gerekir başvurularda hizmet puanlarına göre değerlendirme yapılacaktır. Ve bu hizmetler karşılığında 2000/81 nolu genelgede belirtilen ücret yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre ödeme yapılmalıdır. Ve 4359 sayılı kanunun geçici 3. maddesi 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 9.maddesi ve 657 sayılı kanunun 91 maddeleri gereğince norm kadro fazlası öğretmenlerin maaş karşılığı olarak branşı dışında bir işle maaş karşılığının doldurulması kanunlara aykırıdır.

"a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların;

1) 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamında her türlü yasal izin, geçici görev veya diğer zorunlu nedenlerle görevinden geçici olarak ayrılan öğretmenlerden boşalacak dersleri okutmak üzere,

2) 8 inci maddesi kapsamında yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları ile ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda, okuma-yazma kurslarında, İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında ve açık öğretim kurumları Öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitimi uygulamalarında,

3) 13 Üncü maddesi kapsamında yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak,

4) 16 ncı maddesi kapsamında ders dışı eğitim çalışmalarında,

5) 18 inci maddesi kapsamında ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, öğretim programı ve malzemelerini hazırlama, geliştirme, inceleme, araştırma; eğitim ve öğretim kurumlarına grafik, fotoğraf, ders araç-gereci hazırlama veya sağlama; makine, Teçhizat ve ders aracı üretme; belirli bir projede uzmanlık kazandırma çalışmalarında,

6) 21 İnci maddesi kapsamında milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarında her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde,

b) İngilizce eğitim yapan yüksek Öğretim kurumlarından mezun olanlar ile yüksek öğrenimleri öncesinde hazırlık sınıfında veya Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde İngilizce eğitim görerek başarılı olan, Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre Almanca ve Fransızca öğretmeni olarak atanabilme koşullarını taşıyanlardan yüksek öğretim veya yüksek öğretim Kurumlarıyla bakanlığımızın işbirliği çerçevesinde İngilizce, alanında açılan en az 2,3 ay süreli (en az; 240 saat) kursları tamamlayan. Kamu Personeli Yabancı Dil bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce alanında (E) düzeyinde (50 puan) başarılı olan sınıf öğretmenleri ilköğretim okullarında İngilizce derslerinde

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel öğretim kurumlarınca açılan en az 2-4 ay süreli Bilgisayar Kurslarına katılarak başarılı olduğunu belgelendirenler. ilköğretim okullarının 4 ve 5 inci sınıflarında bilgisayar derslerinde.

d) Esas alanları (branşları) müzik, resim-iş ve iş eğitimi olan öğretmenlerin bu branşlara ilişkin norm kadrolarla ilişkilendirmeleri yapıldıktan sonra, ilköğretim kurumlarında müzik, resim-iş ve iş eğitimi derslerinde öğretmen açığının bulunması durumunda, daha önce hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen sınıf öğretmenlerinden norm kadro fazlası olarak ayrılanlar,
bu kurumlarda anılan dersleri okutmak üzere,

e) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi branş öğretmenleri, ilköğretim okullarının 4 ve 5 inci sınıflarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde,

f) Okul öncesi öğretmeni ihtiyacının karşılanamaması durumunda, bu alandaki öğretmen ihtiyacı için sınıf öğretmenleri,

g) ilgili mevzuatı çerçevesinde; öğrencilerin öğretim yılı içinde yapacakları staj çalışmalarında, mesleki ve teknik eğitimde okul-sektör işbirliğine yönelik tanıtım programlarımın hazırlanmasında; il millî eğitim danışma kurullarınca belirlenecek yarışmaların düzenlenmesi ve yürütülmesinde, veli ve öğrenci eğitimine yönelik olarak beslenme, sağlık, boş zamanların değerlendirilmesi ve verimli ders çalışma konularında program hazırlanmasında; hazırlanan program çerçevesinde toplantı, seminer ve sempozyum vb. organizasyonlarda konuşmacı düzenleyici olarak ve eğitim kurullarınca belirlenen çalışmalarda,

görevlendirilebileceklerdir."

2000/810nolu genelgede yukarıda belirtilen kısımlarda norm kadro fazlası öğretmenler görevlendirilebileceklerdir. Bu görevlendirmelerin Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların ilgili maddelerine göre eğer branşı içinde ve mesai saatleri süresince derse girerse maaş karşılığı diğer durumlarda ücret yönetmeliğinde belirtildiğine göre karşılığında ücret ödenmesi gerekmektedir.

Devletimiz kamu maliyesi açısından norm kadro fazlası öğretmenlerin demoralize olmamaları ve devletin zarar uğramaması için 2002/79 nolu genelgeyi yayınlayarak norm kadro fazlası öğretmenlerin öncelikle daha önceki görev yaptıkları okul atanmalarını ve eğer okullarında branşlarında girebilecekleri dersler var ise bu derslere girmelerini emretmiştir. Genelgeye göre norm kadro içindeki öğretmenler ile fazlalık öğretmenlere dersler maaş karşılığı dağıtılacak kalan dersler norm içersindeki öğretmenlere ücretli olarak verilecektir.

Ayrıca 2002/79 nolu genelgenin 5. maddesinde göre ikametlerine uygun olan okullarda görevlendirilmesi konusunda özen gösterilmesini hükmektedir.

"5. Norm kadro fazlası olan öğretmenlerin görevlendirilmelerinde, mağduriyetlerine neden olunmaması bakımından, daha önce görev yaptıkları veya ikametlerine uygun olan okullar olmasına, birden fazla okul veya kurumda görev verilecekler bakımından ise aynı eğitim bölgesi içinde ve ulaşım koşulları uygun olan okullar olmasına özen gösterilecektir."

Norm kadro fazlası öğretmenlerin il içi ve iller arası atanmalarını kolaylaştırmak amacıyla illere norm kadro sayılarının % de 5. nispetinde il milli eğitim müdürlüklerine kadrolar verilmiştir. Bu kadrolarla ilgili açıklamalar 4855 sayılı kanun ile 2003/33 sayılı genelgede yer almaktadır.

NORM KADRO YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
"Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar.
Bu fazlalığın giderilmesine kadar öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci Madde gereğince yapılan atamalar hariç. Hiçbir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır."

NORM KADRO İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI:

SORU-1 Norm kadro hangi kritere ve tarihe göre yapılır.

CEVAP-1 Norm kadro Danıştay 5.dairesinin norm kadro hizmet puanına göre yapılacaktır. kararlarına göre hizmet puanına göre yapılır hizmet puanından başka herhangi bir kriter yoktur. 2001/14 nolu genelge hükümlerine göre de 11.08.2000 tarihinde okulda mevcut kadrolu öğretmenlerden branşlarında ihtiyaç bulunan sayılara göre ( bu sayılar ek 1. de belirtilir) hizmet puanlarına göre norm kadro ile ilişkilendirilirler.ve ek 2.belgesine yazılırlar Fazla olanlarda norm kadro fazlası olarak ek-3 belgesine yazılır. Bu çizelgelerdeki (ek.1 ek.2 ek.3) isimler 3797 sayılı kanunun 62. maddesinin 3.fıkrasına göre değiştirilemez örneğin norm kadro fazlası 5.öğretmen varsa bir tane ihtiyaç doğduğu zaman 1.sıradaki norm kadro ile ilişkilendirilir norm kadro fazlası sayısı 4. indirilir ve norm kadro fazlası olarak buraya başka atama yapılamaz.açığa çıkan 5.norm kadro fazlası kadrosu il milli eğitim müdürlüğüne aktarılır (3797 madde 62)

SORU-2 Norm kadro çizelgeleri değiştirilebilir mi?

CEVAP-2 Norm kadro çizelgeleri 3797 sayılı kanunun 62. maddesinin 3. fıkrasına,ve norm kadro yönetmeliğinin 19 maddesine norm kadro yönetmeliğinin 18 maddesinde sayılan haller dışında göre değiştirilemez. Sadece öğrenci sayılarının artması veya azalması halinde norm kadroya giren veya çıkan olur. Tabi bu durumda en son giren en önce çıkar.

SORU-3 aylık karşılığı ders saatlerini dolduramayan norm kadro fazlası Öğretmenler idari çalışmalarda görevlendirilebilir mi?

CEVAP-3 Aylık karşılığı ders saatlerini dolduramayan norm kadro fazlası Öğretmenlerin idari çalışmalarda görevlendirilmek suretiyle aylık karşılığı ders görevlerini tamamlattırma yoluna gidileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.Nitekim norm kadro uygulaması kapsamında aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders görevlerini görevli oldukları kurumlarda dolduramayan öğretmenlerin branşlarında Öğretmen ihtiyacı bulunan diğer kurumlarda görevlendirilmeleri gerekmektedir. Personel Genel müdürlüğünün 06/03/2000 tarih ve 24845 sayılı yazısı. Dolayısıyla da norm kadro fazlası öğretmenlerin idari görev altında çalıştırılmaları mümkün değildir.

SORU-4 Norm kadro fazlası öğretmenlere nöbet görevi verilebilirmi.?

CEVAP-4 norm kadro fazlası öğretmenlere branşında ihtiyaç duyulmadığından norm kadro fazlası olarak tespit edilmişlerdir. norm kadro okullarda ihtiyaç bulunan personeli tespit ettiğine göre okullarda nöbet hizmetleri de tespit edilen bu öğretmenlerce yürütülecektir ayrıca norm kadro fazlası öğretmenler 4359 sayılı kanunla serbest kadrolara atanmış ve 657 sayılı kanun 91 maddeyle kadroları kaldırılmış devlet memurları gibidir. Ve her türlü hakları koruma altına alınmıştır bu nedenle norm kadro içerisinde yer alan bir öğretmen gibi nöbet görevi verilemez.

SORU-5 norm kadro fazlası teknik öğretmenler maaş karşılığını doldurmak için mesai saatleri dışında yüz yüze eğitimde görevlendirilebilir mi.?

CEVAP-5 yüz yüze eğitim mesai saatleri içinde yapılırsa görevlendirilebilir fakat mesai saatleri dışında yapıldığından devlet memurları kanununa göre mesai saatleri dışında memur çalıştırılamaz çalıştırılırsa karşılığında ücret ödenir. 81 nolu genelge ve ücret yönetmeliği bu konuda açıktır.

SORU-6 Norm kadro yönetmeliğinden önce müdür yardımcısı olan biri öğrenci sayılarının düşmesi sebebiyle norm kadro dışarısına çıkarılır mı.

CEVAP -6 norm kadro yönetmeliğinden önce idareci olan bir öğrenci sayılarının düşmesiyle norm kadro dışına çıkarılamaz (4359 sayılı kanunun geçici 2. maddesi)

SORU-7 Norm kadro fazlası teknik öğretmenlere maaş karşılığı atölye görevi verilebilirmi?

CEVAP-7 2000/81 nolu genelgenin görevlendirmeler bahsi
"5) 18 inci maddesi kapsamında ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, öğretim programı ve malzemelerini hazırlama, geliştirme, inceleme, araştırma; eğitim ve öğretim kurumlarına grafik, fotoğraf, ders araç-gereci hazırlama veya sağlama; makine, Teçhizat ve ders aracı üretme; belirli bir projede uzmanlık kazandırma çalışmalarında, görevlendirilebileceklerdir."

Hükümleri gereğince teknik öğretmenler atölyelerde maaş karşılığı görevlendirilmektedirler. fakat adı geçen 18 madde ise bu görevlendirmenin kapsamını belirtir ve yetkinin milli eğitim bakanının kendisinde olduğunu söyler ve yapılan hizmetin karşılığında 6 ay süreyle ücret ödenmesi gerektiğini söyler zaten atölye görevi gibi bir tanım öğretmenlerin maaş karşılığı yapacakları işler arasında değildir ve öğretmenlerin 4359 sayılı kanunun geçici 3. maddesi 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 9.maddesi ve 657 sayılı kanunun 91 maddeleri gereğince norm kadro fazlası öğretmenlerin maaş karşılığı olarak branşı dışında bir işle maaş karşılığının doldurulması kanunlara aykırıdır.

Bu kanun maddeleri sebebiyle maaş karşılıklarını doldurma mecburiyetleri yoktur. Zaten maaşlarını dolduracak kadar dersleri bulunsa norm kadro içerisine girerler. Ücret yönetmeliğinin 18 maddesi aşağıdadır.

"Ders Kitabı ve Aracı Hazırlama Görevi
Madde 18- (Değişik:20.05.1999/23700) Ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, Öğretim programı ve malzemelerini hazırlamak, geliştirmek, incelemek, araştırmak; eğitim ve öğretim kurumlarına grafik, fotoğraf, ders araç-gereci hazırlamak veya sağlamak; makine, teçhizat ve ders aracı üretmek; belirli bir projede uzmanlık kazandırmak amacıyla Bakanlıkça görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere,

görevlendirildikleri tarihte ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın haftada; kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda branşlarındaki emsali yönetici ve öğretmenlere ödenen ek ders ücreti kadar ücret bir takvim yılında 6 ayı geçmemek üzere ödenir. Ancak, hizmet gerekleri bakımından 6 aylık sürenin yeterli olmadığı durumlarda gerekçe ve personel sayısına da yer verilerek ek ders ödeme süresi Bakan onayı ile 12 aya kadar uzatılabilir."

Kısaca atölyede görevlendirme ücret yönetmeliğinin 18 maddesi kapsamında olması gerekir ve bu yetki sadece bakanın kendisine aittir. Ve karşılığında 6 ay boyunca ücret ödenmesi gerekir.

SORU-8 Norm kadro fazlası olan bir okula, bir bölgeye, koordinatör okula veya yerleşim merkezine aynı branştan atama yapılması mümkün mü dür.?

CEVAP-8 norm kadro yönetmeliğinin geçici 1. maddesinin son fıkrasında "Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branştan o yerleşim merkezi veya eğitim bölgesine dahil okul ve kurumlara atama yapılmaz." 2000/22 sayılı genelgenin " C. NORM KADRO FAZLASI ÖGRETMENLERIN KOORDINATÖR OKUL VEYA KURUMA ATANMASI VE BUNLARIN NORM KADROYLA ILISKILENDIRILMESI

4. Ayni Eğitim bölgesi veya yerleşim yerinde daha sonra o branştan oluşacak öğretmen ihtiyacı, fazla konumda bulunan öğretmenlerden yukarıda belirtilen yöntemle atama işlemine devam edilerek karşılanacak ve bu fazlalık giderilinceye kadar o Eğitim bölgesi veya yerleşim yerine o branştan hiçbir şekilde öğretmen ataması yapılmayacaktır. "
hükümleri gereğince okula,eğitim bölgesine koordinatör okula atama yapılamaz bu kişiler 4855 sayılı kanun 2003/33 sayılı genelge hükümleri gereğince il milli eğitim müdürlüğü emrine verilen % 5 lik kadrolara atanabilir.

SORU-9 Norm kadro fazlası öğretmen var iken öğretmen olmayan birilerine okulda vekil öğretmenlik adı altında ücretli ders verilebilirmi.?

CEVAP-9 ücret yönetmeliğinin "Madde 19............... Aynı belediye sınırları içinde, branşında aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler diğer branşlardaki öğretmenler ile 9'uncu maddede sayılanlara verilemez.
İlköğretim okullarında; resim, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlâk bilgisi, laboratuar derslerini münhasıran okutan sınıf öğretmenlerinden, aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini kendi okullarında dolduramayanlar hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır." Madde 9. ise "Madde 9- Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde,
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Esaslar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8. sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, ortaöğretim kurumlarında 24 saate, kadar,

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden,
1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta Öğretim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında, ek ders görevi verilebilir."
Hükümlerini içerir. Buna göre norm kadro fazlası öğretmen var iken dışarıdan birisine ücretli ders verilemez.

SORU-10 Görevinden istifa eden müdür yardımcısının norm kadroya göre durumu ne olur.?

CEVAP-10 2000 /68 nolu genelge madde 6.da "6. İlgi (a) Yönetmelik gereği her derece ve türdeki okul ve Kurumların yönetici norm kadroları öğretmen norm kadrolarının dışında belirlenmiştir. Bu nedenle, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından norm kadro ile ilişkilendirilmelerinden sonra herhangi bir şekilde bu görevlerinden ayrılanlar, bulundukları okul ve kurumda branşlarında açık öğretmen norm kadrosu bulunması durumunda öncelikle bu kadroyla ilişkilendirileceklerdir. Bunlardan görevli olduğu okul veya kurumda branşında açık öğretmen norm kadrosu bulunmaması nedeniyle ilişkilendirilemeyenler birden fazla Eğitim bölgesi oluşturulan yerlerde koordinatör okula, Eğitim bölgesi oluşturulmayan veya tek Eğitim bölgeli yerlerde ise ayni yerleşim yeri içindeki branşında bos öğretmen norm kadrosu bulunan okul ve kurumlara atanacaklardır. Bunun mümkün olamaması halinde, bulundukları okul veya kurumda norm kadro fazlası öğretmen olarak kalacaklardır." Hükümlerine göre norm kadro fazlası olarak belirlenecektir.

SORU-11 Öğrenci sayılarının düşmesi halinde müdür yardımcıları sayısında değişiklik olur mu?

CEVAP -11 norm kadro yönetmeliğinden önce müdür yardımcısı olanlar hariç norm kadro yönetmeliğine göre müdür yardımcısı atanan var ise öğrenci sayısının düşmesi halinde bu müdür yardımcısı da norm kadro dışında kalır puanının yüksek olması önemli değildir norm kadro yönetmeliğine göre müdür yardımcısı olmuşsa yönetmelik kriterine göre öğrenci sayısının düşmesiyle kendiside norm kadro dışında kalır. Norm kadro yönetmeliğinden önce müdür yardımcısı olan kişinin puanı düşük olsa dahi 4359 sayılı kanun geçici 2. maddesi gereğince görevine devam eder.

SORU-12. norm kadro fazlası öğretmenler kütüphane, yemekhane ve benzeri görevlerde maaş karşılığı görevlendirilebilir mi?

CEVAP -12 norm kadro fazlası öğretmenlerin ilgili mevzuatına göre (3797,4359,ve 657nin 91 maddesi) bütün hakları koruma altına alınmıştır bu öğretmenlerin maaş karşılıklarını doldurmaları için 340 sayılı kara gereğince branşlarındaki derslere girmesi gerekmektedir.branşlarında ihtiyaç fazlası olduklarına göre de bir öğretmeni memurmuş gibi öğretmenlik görevi dışında başka bir işte görevlendirmek yasal değildir.

SORU-13 gönüllü olarak norm kadro fazlası kalınabilir mi?

CEVAP -13 Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun madde 9.da
"Madde 9 - Öğretmenlerin Yukarıdaki Maddelere Göre Kabulüne Mecbur Oldukları görevlerin herhangi birinden çekilmeleri esas vazifelerinden istifa etmiş sayılmalarını gerektirir. Öğretmenlikte veya Milli Eğitim hizmetlerinde yirmi beş yılı tamamlayanlara muvafakat etmedikleri takdirde ek ders verilemez."
Hükümleri yer alır buna göre gönüllü olarak bir öğretmen norm kadro fazlası yapılamaz.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 243,560 defa okundu. 29 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam