Bayındırlık ve İskan Bakanlığını Etik Kuruluna Şikayet Ettik

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilana çıkmaksızın sözleşmeli personel alması, skandal niteliğinde bir uygulama olmasına rağmen, ne yazılı ve görsel basın ne de muhalefet partileri konuyla ilgilenmemiş ve ilgilenmemektedir. Ancak memurlar.net olarak geçen hafta yayımladığımız detayların takibini yapmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede Bayındırlık ve İskan Bakanlığını Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmeliğe aykırı davrandıkları gerekçesiyle Başbakanlıkta kurulmuş bulunan "Kamu Görevlileri Etik Kuruluna" şikayet ettik. Detay için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2005 00:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması"na ilişkin Kanun 08/06/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun uygulamasını gösteren yönetmelik ise 13/04/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlamıştır.

Kanun, Kurula yapılacak başvuruların 3 ay içinde içinde sonuçlandırılacağını hüküm altına almış ve inceleme sonucunun ilgililere ve Başbakanlık Makamına yazılı olarak bildirileceğini belirtmiştir. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin, etik davranış ilkelerine aykırı işlem veya eylemi olduğunu tespit etmesi ve bu kararın kesinleşmesi halinde, bu durumu Başbakanlık, Kurul kararı olarak Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuracaktır.

Özetle Kurulun memurlar.net başvurusunu uygun bulması halinde ilgili yetkililer hem Başbakan'a bildirilecek hem de Resmi Gazetede teşhir edilecektir.

Başvuruda neler yer aldı?

1- "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin" Hizmet standartlarına uyma başlıklı 7'inci maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar" hükmü yer almaktadır. Buna göre personel alımı yapacak olan bir bakanlığın bunu uygun araçlarla kamuoyuna duyurması gerekmektedir. Bu amir hüküm olup, idareciye taktir hakkı tanımamaktadır.

2- Adı geçen yönetmeliğin "Dürüstlük ve tarafsızlık" başlıklı 9'uncu maddesinde "Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.
Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.
Kamu görevlileri, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler."
hükmü yer almaktadır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 9'uncu maddede belirtilen hiçbir ilkeye uymamıştır. En başta ilan yapmamıştır. İlana çıkmadığı içinde bazı kişilere öncelik ve ayrıcalık tanımıştır. Bu işlemleri tümüyle keyfi bir tutumdur.

3- Adı geçen yönetmeliğin "Saygınlık ve güven" başlıklı 10'uncu maddesinde "Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.
Kamu görevlileri, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar.
Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler.
" hükmü yer almaktadır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yaptığı bu uygulamayla adalet ilkesine zarar vermiş, kamu yönetimine olan güveni sarsmıştır. Bakanlık bu işleminde keyfi davranmıştır.

4- Adı geçen yönetmeliğin "Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması" başlıklı 14'üncü maddesinde "Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.
..."
hükmü yer almaktadır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yaptığı uygulamayla gizli kapaklı ilana çıkmış, böylece eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılığa yol açmıştır.


DİĞER HUSUSLAR

-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği başvuru için menfaat ihlalinin olmasını şart olarak belirtmemektedir.

Kurulun yetkileri:

Bilgi ve belge isteme yetkisi
Madde 27 ? Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kurulun başvuru konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgeleri süresi içinde vermek zorundadırlar.
Kurul, bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan ilgili temsilcileri çağırıp bilgi alma yetkisine sahiptir.

İnceleme ve araştırma yetkisi
Madde 28 ? Kurul, etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, resen veya yapılacak başvurular üzerine, gerekli inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir. Kurul, etik ilkelere aykırı davranış ve uygulamalar hakkında yapacağı inceleme ve araştırmalara esas olmak üzere gerektiğinde yetkili makamlar kanalıyla kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge toplayabilir.
Kurul inceleme ve araştırmasını etik davranış ilkelerinin ihlal edilip edilmediği çerçevesinde yürütür. Kurul yapacağı inceleme ve araştırmayı, en geç üç ay içinde sonuçlandırır.
Kurul, ayrıca kurum ve kuruluşlarda etik davranış ilkelerinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda faaliyet, inceleme ve araştırma yapabilir.


İŞTE KURUL ÜYELERİ

PROF.DR.MEHMET SAĞLAM

1938 Göksun, Kahramanmaraş - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ? Kızılcahamam Kaymakam Refiki, Of-Trabzon Kaymakam Vekilliği - Queen College, Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesinde ?Yönetim Bilimleri? alanında (Yüksek Lisans, Doktora) ? Öğretim Görevlisi, Doçent ve Profesör ?yönetim ve organizasyon alanı? (Hacettepe Üniversitesi) - TOBB Genel Sekreterliği - Dekanlık ( 1984- 1985 Gazi Üniversitesi) - YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı (1986-1992) - Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü (1985-1992) - Avrupa Üniversiteleri (CRE) Daimi Komite Üyeliği (1986-1995) - Türk Devletleri Üniversiteleri Birliği Kurucu Başkanlığı (1993-1995) - YÖK Başkanlığı (1992-1995) - XX ve XXI inci Dönem Kahramanmaraş Milletvekili - TBMM Milli Eğitim Komisyonu Eski Başkanı - Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu Eski Başkanı - Milli Eğitim Eski Bakanı - İngilizce ve Fransızca - Evli, 2 Çocuk.

TEOMAN ÜNÜSAN

21.10.1940 İstanbul - A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi - Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsü (Paris), Fransızca - Ula, Silopi, Yalvaç, Avanos, Fatsa Kaymakamlıkları ? Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Nüfus İşleri Genel Müdür Yardımcılığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü - İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü - Mersin Valisi - İçişleri Bakanlığı Müsteşarı - İçişleri Eski Bakanı - TOBB Başkan Özel Müşaviri.

Dr BURHAN ÖZFATURA

08.06.1943, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Maliye Hesap Uzmanı, 1973-1974 yıllarında Belçika-Brüksel'de Katma Değer konusunda ihtisas - Endüstri, İşgücü ve Planlaması Doktorası (Dokuz Eylül Üniversitesi) - İzmir Defterdarlığı - Başbakanlık Müşavirliği (1989-1991) - 1991-1994 Yeminli Mali Müşavirlik - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı (1984-1989) (1994-1999) ? Finans ve Yönetim Danışmanlığı (1999-2004) ? Yeşilay Denetim Kurulu Üyesi ? Hesap Uzmanları Kurulu İstişare Heyeti Üyesi ? Fransızca ? Evli, üç çocuk.

SABRİ COŞKUN

05.03.1937 Isparta, Şarkikaraağaç - Sağlık Meslek Okulu, Sağlık Memurluğu (1956) - Ankara Hukuk Fakültesi(1966) - Danıştay Yardımcılığı (1966) - Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (1969) - Paris Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsü (1974), Danıştay Kanun Sözcülüğü - Danıştay Üyeliği (1984'de seçildi) - Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği, Başkan Vekilliği - Danıştay 2.Daire Başkanlığı - Uluslararası Seçim Kurulları Birliği Onur Üyeliği - Bosna Hersek Federasyonu Seçim Kurulları Birliği, Amerika Dünya Seçim Sistemleri Vakfı Onur Üyeliği - Avukat (Ankara Barosu) ? Fransızca - Evli, iki çocuk.

ERDOĞAN KESİM

4.11.1938, Çorum - İstanbul İktisat Fakültesi (1959) - Sayıştay Meslek Mensubu (1962) - Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanı (1973) - Sayıştay Üyeliği (TBMM tarafından 1990'da seçildi) - Sayıştay Genel Sekreterliği 1996 ? ABD Sayıştayı Performans Denetimi Programı (1997) - Sayıştay 5. Daire Başkanlığı - İngilizce.

FİLİZ DİNÇMEN

1939 Zonguldak - A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi ? Dışişleri Meslek Memuru (1960) - BM ve AET Daimi Temsilcilikleri ve Tahran Büyükelçiliğinde çeşitli görevler ? Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük (1976-1980) - Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü - Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü, Lahey Büyükelçiliği, BM, AET ve Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği - Bakanlık Sözcülüğü - Müsteşar Yardımcılığı - Viyana Büyükelçiliği - Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği - TBMM Başkanı Başdanışmanlığı - Bakanlık Müşavirliği - Vatikan Büyükelçiliği.

MUHARREM GÖKTAYOĞLU

1939 Polatlı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Tokat-Reşadiye, Erzurum-Çat ve Rize-Pazar Kaymakamlığı - Vali Yardımcılığı, Belediye Başkanlığı ve Vali Vekilliği (Muş ? 1981) - Mülkiye Müfettişliği, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı - İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (1985-1986) - Elazığ Valiliği (1986-1991) - Mersin Valiliği (1991-1992) - Merkez Valiliği (1992-1996) - Müsteşar Yardımcılığı, Müsteşar Vekilliği - Aydın Valiliği (1996-2000 ile 2003-2004) - Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Evli, iki çocuk.

PROF DR.BİLAL ERYILMAZ

01.09.1950 Uşak - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (1977) ? Yüksek Lisans, Ege Üni. İktisat Fak. (1980) ? Doktora, Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD ? Araştırmacı, Reading Üniversitesi (İngiltere, 1982 ? 1983) - Doçent Yönetim Bilimleri 1989 ? Profesör, Kamu Yönetimi 1995 - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcılığı (1994) ? Yönetim Kurulu Üyeliği (DEÜ) - Senato Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı (Sakarya Üniversitesi) - Bilim Kurulu Üyeliği, Sakarya Valiliği (1999-2001) - Danışmanlık, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası (1997-2001) - Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ).

DR.OKTAY DURAN

İzmir, 1941, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi ? Basım Sanayiimiz Kağıt ve Karton Üretiminin Ülkemizdeki Durumu tezi ile Yüksek Lisans (1988), Basım İşletmeciliği tezi ile Doktora (1991) - Cem Ofset A.Ş., Sümer Yayın Matbaacılık San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kartonsan A.Ş.Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi, TÜSİAD Üyesi - İstanbul Sanayi Odası, Meclis Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Meclis Başkan Vekili ? İngilizce - Evli, 2 çocuk.

Bu Habere Tepkiniz