KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro
 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri
 
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
 
'Şırınga çikolata' firması: Adli Tıp raporunu bekliyoruz
 
Hakim ve savcı adaylarına 70 puan şartı getirildi
 
Lamborghini Aventador SVJ 6 km'lik yolda 338 km hıza ulaştı Video
 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maliye Bakanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarını temsil eden dernekler arasında görüş birliğine varılan protokol metni

22 Ekim 2003 21:33
Yazdır

Maliye Bakanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarını temsil eden dernekler arasında görüş birliğine varılan protokol ile bu protokolde yer alan diğer konulara ilişkin metinler

PROTOKOL

I- AMAÇ

Maliye Bakanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarını temsil eden dernekler arasında, devlet memurları ile emekli ve malüllük aylığı alanlarla, bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, dul ve yetim aylığı alanların özel sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene ve tedavi edilmeleri konusunda aşağıda belirtilen hususlarda görüş birliğine varılmış ve bu protokol düzenlenmiştir.

II- KAPSAM ve DAYANAK

Bu protokol hükümleri;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1, 209, ek geçici 9 ve 16 ncı maddeleri, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu,

2- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 ncu maddesi,

3- 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,

kapsamında bulunan kişiler hakkında uygulanır.

Sağlık hizmeti sunacak kurum ve kuruluşlar açısından ise; Özel Hastaneler Yönetmeliği 2.Maddesi kapsamına giren hastaneler ile, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan Poliklinik ve Merkezler hakkında uygulanır (muayenehaneler hariç).

III- TANIMLAR

Bu protokolde geçen deyimlerden:

1- Bakanlık : Maliye Bakanlığını,

2- Sandık : T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünü,

3- Dernek : Özel Sağlık Kurumları Derneklerini,

4- Sağlık Kurumu : İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını,

5- Sağlık Kuruluşu : Birinci basamak sağlık kuruluşlarını, (Muayenehaneler hariç)

6- Hak Sahibi : Kapsam maddesinde sayılan kişileri,

7- Talimat : Maliye Bakanlığınca yayımlanan tedavi yardımına ilişkin cari yıl

Bütçe Uygulama Talimatını,

8- Kurum : Kapsam maddesinde sayılan kanunlara tabi kurumları ifade eder.

IV- UYGULANACAK ESASLAR

A- SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINCA HASTA KABULÜNDE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Birinci basamak sağlık kuruluşları, muayene ve tedavi hakkından yararlanacak kimseleri, kurumlarından alacakları sevk belgesi ve sağlık karnesini (5434 Sayılı Yasanın geçici 139 uncu maddesi kapsamında olanlar için sadece sağlık karnesi.) ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir. İkinci basamak sağlık kurumları ise, birinci basamak sağlık kuruluşlarından ilgili branşı belirten sevk belgesi ile hasta kabul edeceklerdir. İbraz edilen sağlık karnesinin, tedavisi yapılan hastaya ait olup olmadığına ilişkin kimlik tespiti özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılacaktır. Kimlik tespitinde, nüfus cüzdanı aslı veya örneği, emekli tanıtım kartı ve sürücü belgesi aranacaktır.

2- Sağlık Kurum ve Kuruluşları bu protokol, yasal ve diğer mevzuat düzenlemeleri ile tespit edilen basamak zincirine uygun olarak hasta kabul edeceklerdir.

3- Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına başvuran hastalar, bu kurum ve kuruluşlarda full-time

(tam zamanlı) çalışan ve kamuda çalışmayan hekimler tarafından muayene ve tedavi

edilecektir. Full-Time çalışmanın tespitinde sağlık kurum ve kuruluşları ile hekim arasında imzalanan sözleşme esas alınacaktır.

Sağlık kurumlarınca, hastanın tedavisi sırasında, üst uzmanlık dallarından bir hekimin konsültasyonunun zorunlu olduğunun, hastanın başka bir sağlık kuruluşuna nakledilmesinin sağlığını veya hayatını tehlikeye düşüreceğinin belgelendirilmesi halinde Hususi Hastaneler Kanununun 12 nci maddesine göre hastane dışından hekim çağırılabilir.

4- Sağlık Kurum ve Kuruluşu sunmuş olduğu sağlık hizmeti karşılığı olarak fark ücreti talep etmesi halinde, ne kadar fark ücreti alacağına ilişkin olarak, ilk başvuruda hastayı bilgilendirecektir.

5- Sağlık Kurum ve kuruluşu başvuran hastalar arasında vak'a seçimi yapmayacaktır.

6- Sağlık Kurum ve kuruluşunda birinci muayeneden sonra takip ve kontrolü gereken hastanın sağlık karnesine, muayeneyi yapan doktorlar tarafından takip ve kontrol tarihi açıkça yazılacaktır.

7- Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılabilecek tetkik ve tahliller, hemogram, tam idrar, açlık kan şekeri, üre, ALT, AST, EKG, akciğer grafisi ve direkt karın grafisi, direkt ekstremite grafisi, gaitada-amip giardia aranmasından ibarettir. Bunların dışında yapılan tetkik ve tahliller için ödeme yapılmaz.

8- Sağlık kurum ve kuruluşlarınca Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve Talimatta belirlenen esaslara uyularak verilecek reçete, tek hekim veya sağlık kurulu raporları Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenenler gibi geçerlidir.

9- Bu protokolün yürürlüğe konulması ile T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü arasında 7.11.2000 tarihinde imzalanan ?Ortak Tedavi Uygulama Protokolu?nun, bu protokole aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam edilir.

B-SAĞLIK KURUM VE KURULUŞUNCA DÜZENLENECEK BELGELER

Sağlık Kurum ve Kuruluşları;

1- Hastaların ad-soyadını, devlet memuru kurum sicil numarası/emeklilik sicil numarasını, sağlık karnesi seri numarasını, yapılan işlemlerin ücretlerini içeren faturaları ve faturaların düzenli olarak kaydedildiği üç nüsha icmal listelerini,

2- Yapılan işleme ilişkin ayrıntılı tıbbi rapor ile ilaç listelerini,

3- Talimat eki 5/a listesi 76 ila 84 maddelerinde sayılan tıbbi malzemeler sağlık kurumunca ithal edilmiş ise ithalat faturalarının ve gümrük belgelerinin, piyasadan temin edilmiş ise alış faturalarının yetkili kişi tarafından aslı gibi olduğuna dair onaylı fotokopilerini,

4- Kullanılan tüm sarf malzemelerinin listesini,

ödemeyi yapacak kuruma göndereceklerdir.

5- Fatura nizamına uygun fatura düzenlenmesi özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda olup faturalar ödemeyi yapacak kurumun ve sandığın kontrolünü kolaylaştıracak şekilde düzenlenecektir.

6- Tedavi giderlerinin ödenmesi işlemleri dial-up, internet veya bilgisayar ortamında yapılabilir. Bu takdirde özel sağlık kurum ve kuruluşları bu sisteme dahil olmak için kurumların istediği donanım, yazılım ve alt yapıyı sağlamak zorundadırlar.

V- MALİ HÜKÜMLER

1. Fatura ve raporların değerlendirilmesi sonucunda ödenecek bedellerin belirlenmesi yetkisi ödeme yapacak kurumlara aittir. Ödemeden Talimat/Protokol hükümlerine uyulmaması nedeniyle kesinti yapılacak olması halinde kesinti gerekçesi sağlık kurum ve kuruluşuna bildirerek alınacak bilgiye göre fatura iade edilir ya da eksik ödeme yapılır. Ödemenin eksik yapılması halinde eksik ödenen tutarın KDV'den düşülebilmesi için eksik ödenen faturaya ilişkin belge verilir.

2. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ve tedavi hizmetlerinin ödenmesinde talimat ile birinci basamak sağlık hizmetleri için tespit edilen birim fiyatları esas alınır.

3. Sağlık kurumlarında yapılan muayene ve tedavi hizmetlerinin ödenmesinde protokolün taraflarınca tanıya dayalı olarak hazırlanan ve ekli listede yer alan paket fiyatlar uygulanır. Tedavi paketleri dışındaki muayene ve tedavi hizmetlerinin ödenmesinde ise talimat ile belirlenen birim fiyatlar esas alınır.

4. Sağlık kurum ve kuruluşuna aynı hastalık nedeniyle 15 (onbeş) gün içinde yapılacak takip ve kontroller için ayrıca ödeme yapılmaz.

5. Sağlık kuruluşunun hastayı, ikinci basamak resmi veya özel sağlık kurumuna sevk etmesi halinde, toplam fatura bedeli üzerinden Maliye Bakanlığınca tespit edilen oranda indirim yapılacaktır.

6. İkinci basamak sağlık kurumlarına birinci basamak sağlık kuruluşlarından sevk edilmeksizin doğrudan başvurulması halinde, Maliye Bakanlığınca tespit edilen oranda indirim yapılacaktır.

7. İkinci basamak sağlık kurumlarından tıp merkezleri ve özel dal merkezlerinde Maliye Bakanlığınca tespit edilen oranda indirim yapılacaktır.

8. Acil hallerde ve birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından sevk alınmasının mümkün olmadığı; hafta sonu, resmi tatil ve resmi çalışma saatleri dışında belgelendirilmesi kaydıyla hastalar, sağlık kurumu tarafından, sevk zincirine bakılmaksızın kabul edilerek muayene ve tedavileri yapılır. Tedavi giderleri Talimatta yer alan fiyat tarifesine göre ödenir.

9. İkinci basamak sağlık kurumunca hastanın, eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal hastaneleri ve üniversite hastaneleri hariç, başka bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde, toplam fatura bedeli üzerinden Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek oranda indirim yapılır ve bu indirim, faturalarda ayrıntılı olarak gösterilir.

10. Muayeneyi yapan sağlık kurum ve kuruluşunun tomografi, magnetik rezonans, nükleer tıp gibi ileri tetkik hizmetlerini satın alması halinde, satın alınan hizmet için, Talimatta tespit edilen fiyat üzerinden ödeme yapılır. Ancak, Sandıkça daha düşük fiyat tespit edilmişse ödemede bu fiyatlar esas alınır.

11. Muayene ve Tedavide kullanılan ve paket fiyata dahil olmayan gerekli tıbbi cihaz ve malzemeler, kullanımının ameliyat ekibinin raporu ve faturada gösterilmesi koşuluyla bu cihaz ve malzemelerin temin edildiği firmaların Sandıkça tespit edilen fiyatlar üzerinden ayrıca karşılanacaktır. Malzemelerin sözleşmesi olmayan firmalardan temini halinde ise benzerlerinin en düşük bedeli ödenecektir.

12. Yatarak yapılan tedavilerde sağlık kurumlarının eczanesinden sağlanan ilaçlara ait bedeller Sağlık Bakanlığınca tespit edilen fiyatlardan ödenecektir.

13. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen faturalar gerekli diğer belgeler ile birlikte izleyen ay içinde ilgili kuruma veya Sandığa verilecektir. Ödemeler, faturaların kayıtlara alındığı tarihten başlamak üzere, belgelerde eksiklik olmaması halinde, 45 (kırkbeş) gün içinde yapılacaktır.

14. Ödemeler sağlık kurum ve kuruluşunun hesabına, kurumların belirleyeceği banka şubeleri aracılığıyla yapılacaktır.

15. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının doğmuş ve doğacak alacakları üçüncü kişi ve kuruluşlara devir veya temlik edilemez.

VI- GENEL HÜKÜMLER

1- Sağlık kurum ve Kuruluşu lüzumlu belge ve raporları usulü dairesinde tam ve doğru olarak bilgi işlem sistemi aracılığıyla günlük olarak tanzim etmek; kaydedeceği hasta ve işlem bilgilerini, sayılarını, hasta mortalite ve morbidite oranını ve talep edilen diğer bilgileri, bu bilgilere bilgi işlem sistemi aracılığıyla her an ulaşabilecek şekilde tutmak ve ilgili kurumlara talep halinde vermek zorundadır.

2- Hizmet satın alımının herhangi bir nedenle sona erdiği tarihte hastanede işlemi süren hastaların muayene, tetkik ve tedavilerine devam edilir.

3- Hizmet alan hastalara ilişkin hizmet sunumunun tüm aşamalarında, sağlık kurumu ve kuruluşunun idari kusuru, ihmali veya tedbirsizliğinden ve/veya yapılan tıbbi işlem hatalarından kaynaklanan maddi ve manevi zarar sağlık kurum ve kuruluşu yönetimince tazmin edilir. Sağlık kurum ve kuruluşunun ilgililere rücu hakkı saklıdır.

4- Talimatta ve Paket Listede belirlenen (A) gurubu ameliyatları, sağlık kurumlarından (özel dal hastaneleri hariç), kadrolarında en az beş dahili ve en az beş cerrahi uzmanlık dalında tam gün uzman tabip bulunan ve cerrahi, koroner ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerine sahip olanlar yapabilir.

VII- SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI İLE DERNEKLER ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarını Bakanlık ve Sandık nezdinde üyesi bulundukları ve sözleşme imzaladıkları dernekleri temsil eder. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından birden fazla derneğe temsil yetkisi verilemez. Sağlık kurum ve kuruluşları; imza sirkülerlerini, ticaret sicili gazetesini, ruhsatlarını temsil yetkisi verdikleri derneklere göndermek ve full-time çalışan hekimlerini bildirerek ekli sözleşmeyi imzalamak zorundadırlar. Dernekler bu bilgi ve belgeler ile bunlarda meydana gelecek değişiklikleri en geç bir ay içinde Maliye Bakanlığına ve Sandığa teslim edeceklerdir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarının Paket Fiyat Uygulamasının yürürlüğe gireceği 01.10.2003 tarihinden itibaren Devlet Memuru ve Emekli Sandığı Hastası kabul edebilmesi ve bedellerini ilgili kurumlardan tahsil edebilmesi için bu protokolde yer alan usul ve esaslara uyacaklarını, uymadıkları takdirde protokol kapsamından çıkarılacaklarını kabul eden ve ayrıca uyacakları etik kuralları içeren, bu konuda temsil yetkisi verdiği derneği yetkilendirdiklerini belirten, yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış işbu protokol ekinde yer alan sözleşmeyi imzalayarak Dernekler aracılığı ile Bakanlık ve/veya Sandık ile sözleşme imzalamak zorundadır. 01.10.2003 tarihinden sonra imzalanan sözleşmeler ise, Bakanlık/Sandık tarafından imzalandığı tarih itibari ile geçerli olacaktır.

Sağlık Kurum ve Kuruluşu tarafından sözleşmeler dört nüsha olarak temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanarak, Derneğe gönderilir. Sözleşme, dernek tarafından imzalandıktan sonra Sandık ve Bakanlık tarafından da imzalanarak yürürlüğe girer.

VII- PROTOKOLÜN FESHİNİ GEREKTİREN HUSUSLAR

Sağlık kurum ve kuruluşları bu protokolde yer alan usul ve esaslara uymak ve bu usul ve esaslara uygun fatura düzenlemek zorundadırlar. Gerçeğe aykırı fatura düzenlendiğinin ve/veya yapılmayan tetkik ve tedavileri faturada gösterdiklerinin tespit edilmesi halinde, genel hükümlere göre yapılacak işlemler saklı kalmak kaydıyla, belirtilen fiillerin tekrarı halinde hasta sevki de yapılmayacağı konusunda uyarılırlar. Bu fiillerin tekrarı halinde bu kurum ve kuruluşlara, diğer mali ve hukuki yaptırımların yanında, 4 yıl süre ile hasta kabul edemezler.

Sağlık kurum ve kuruluşları kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla açık veya gizli işbirliği yapamazlar. Bu işlemlerin tespiti halinde taraf olan sağlık kurum ve kuruluşları 1 yıl süreyle hasta kabul edemezler.

Hasta kabul edemeyecek sağlık kurum ve kuruluşlarının, mesul müdür, sahip ve ortaklarının başka adla açacakları sağlık kurum ve kuruluşları ile bu süreler içinde tekrar protokol yapılmaz.

Protokolden çıkarılan sağlık kurum ve kuruluşu, hiçbir zarar, ziyan, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamaz.

VIII- DENETİM

Kurumlar ve Sandık, sağlık kurum ve kuruluşlarında ilgili kanun ve yönetmelikler ile bu protokol çerçevesinde gerekli inceleme ve denetimi yapma yetkisini haizdir. Bu yetkilerini uygun gördüğü zamanda görevlendireceği kişiler veya geliştireceği denetim formları aracılığıyla kullanabilirler. Maliye Bakanlığı ve Sandık, uygun gördüğü durumlarda konuyla ilgili inceleme yapmak üzere Dernek Yönetimini görevlendirebilir. Dernekçe düzenlenen raporların karar yetkisi Bakanlığa veya Sandığa aittir.

IX-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu protokol esaslarının uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözümünde kamu kurum ve kuruluşları bakımından bu kurum ve kuruluşların bulunduğu yer, Sandık bakımından Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

X- YÜRÜRLÜK

Bu protokol, yeni bir protokol düzenleninceye kadar geçerli olup, 23.09.2003 tarihinde imzalanarak aynı tarihte yürürlüğe girer. Paket fiyatlar ise 01.10.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Sağlık kurum ve kuruluşlarına paket sözleşme kapsamındaki işlem bedellerinin ödenebilmesi için ekli sözleşmenin imzalanması gerekmektedir.

Üç örnek olarak düzenlenen bu protokol taraflar arasında kabul edilerek imzalanmış ve taraflara birer örneği verilmiştir.

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI
GENEL DERNEKLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

T.C.EMEKLİ SANDIĞI

MALİYE BAKANLIĞI

 

EKLER:

1. Paket Program Uygulama İlkeleri
2. Paket Fiyat Listeleri
3. Bakanlık, Sandık, Dernekler ile Sağlık Kurum ve Kuruluşları Arasında İmzalanacak Sözleşme


KAMU PERSONELİ VE EMEKLİLERİNİN ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDAN ALACAKLARI SAĞLIK HİZMETLERİNDE UYGULANACAK TANIYA DAYALI PAKET FİYATLAR VE FATURALAMA İLKELERİ

Paket Fiyat Tanımı; Dahili ve Cerrahi branşlarda sık karşılaşılan hastalıkların tedavisi sırasında hizmet içeriği bakımından hasta bazında değişiklik göstermeyen bu nedenle maliyeti önceden tahmin edilebilen operasyon ve girişimlerin tek fiyat olarak belirlenmesidir.

Kurumlar uygulama çerçevesinde vaka ayrımı yapamazlar, Hastanın tedavisi tamamlanıncaya kadar hastaneden taburcu edemezler. Basamak zincirine uygun olarak hasta sevkine dair hükümler saklıdır. Tedavi ile ilgili bilgi ve belge ve raporların bir örneğini isteği halinde hastaya ve kurumuna vermek zorundadırlar.

1- Paket fiyatlar, 30.05.2003 tarih ve 25123 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Usul ve Esaslar Tebliği ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Temsil eden Dernekler ile Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü arasında imzalanan PROTOKOL çerçevesinde hizmet vermeye yetkili ikinci basamak sağlık kurumlarında 31.03.2004 tarihine kadar uygulanacaktır.

2- Ekteki Paket fiyatlar; Kamu ve Özel Hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinden seçilen ameliyatlarda gerçekleşen faturalar dikkate alınarak Bütçe Uygulama Talimatındaki medikal branş, ameliyat grubu ve tanımlamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

3- Paket fiyatlar ihtiyaç duyulan operasyon ve girişimler için , Poliklinik, Ameliyat ve girişim ücreti, Genel Anestezi ilaçları, ilaç, sarf malzeme, Anestezi ücreti, Laboratuar ve radyoloji tetkikleri ve bunların toplamı olan fiyattan oluşmaktadır.Bu fiyatlara her şey dahildir.

4- Paket fiyatlar, KDV mükellefi olmayan kurumlarda aynen, KDV mükellefi olan kurumlarda ise KDV ilave edilerek fatura edilecektir.

5- Ameliyatına karar verilen hastanın teşhis hizmetleri (muayene, lab, rad, tetkikleri vb) yatış hizmetleri ile birleştirilerek paket kapsamında hastanın kurumuna fatura edilecektir.

Ameliyat / Girişim kararı verilen hasta, tedaviye karar veremez, başka bir kurumu tercih eder veya ameliyat programına alındıktan sonra herhangi bir nedenle tedaviden vazgeçerse, hastanın hastaneden ayrılmasından 10 gün sonra o zamana kadar yapılan işlemler Talimat fiyatları üzerinden % 25 indirimli olarak fatura edilecektir.

Hastanın tetkik aşamasında ölmesi veya ortaya çıkan başka sağlık sorunları nedeniyle paket kapsamına giren bir müdahale yapılamaması halinde verilen hizmetler Talimat fiyatları üzerinden fatura edilecektir.

6- İlk Kontrol işlemi Ücretsizdir.

7- İlaç ve sarf malzemeleri paket fiyatlara dahildir. Ancak, Talimat eki 5/a listesinde 76 ila 84. maddelerinde sayılan özel sarf malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilerek ayrıca fatura edilecektir.

8- Hastanın tedavisi sırasında komplikasyonlar nedeniyle aşağıda belirtilen tedavi süresinin aşılması halinde ;

A Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra : 15 günü,
B Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra : 10 günü,
C Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra : 8 günü,
D Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra : 5 günü,
E Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra : 3 günü,
geçen her bir yatış günü için verilen tedavi hizmetleri Talimat fiyatları ile ayrıca fatura edilir. Bu süreler için hastalardan ayrıca herhangi bir ücret talep edilemez.

9- Aynı seansta birden fazla ameliyat yapılması halinde; en üst gruptaki paket ameliyat ücreti tam olarak, ikinci paket ameliyat kendi birim fiyatının ½ si olarak, diğer paket ameliyatlar kendi birim fiyatlarının ¼ ü oranında, fiyatlandırılır. Talimat eki fiyat listesinde yer alan işlemlerden, Paketi tanımlanmamış diğer işlemler, her branş ve ameliyat grubunun en düşüğü esas alınarak ödenir.

10-Ayrı seans ve ayrı keside yapılan işlemlerde tanımlanmış paketler ayrı ayrı uygulanacaktır.

11- Sağlık kurumları Hastane Mortalite ve Morbidite istatistiklerini üç ayda bir derneklerine vermek zorundadırlar.

12- Doktor tarafından gerekli görülmesi kaydıyla, yatak sınıfı ne olursa olsun, Bütçe Uygulama Talimatında ikinci sınıf yatak için tespit edilen fiyatın yarısı kadar günlük refakat ücreti ödenir.

13-Anatomik olarak göğüs bölgesinde yapılacak planlı ameliyatlarda kapalı göğüs drenajı veya göğüs tüpü takılması ayrıca fatura edilmeyecektir.


SÖZLEŞME

I ? TARAFLAR

Bu sözleşme, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile ........................... İlinde .............................................................................................................. adresinde mukim ....................................................................................................... Derneği ile

............................................................................................................... adresinde mukim Sağlık

Kurumu/Kuruluşu arasında imzalanmıştır.

II ? KONU

Sözleşmenin konusunu; Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarını temsil eden Dernekler arasında imzalanan Protokol hükümlerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarınca kabulünü ve uygulanmasına ilişkin esaslar oluşturmaktadır.

III ? TANIMLAR

1- Bakanlık : Maliye Bakanlığını,

2- Sandık : T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünü,

3- Dernek : Özel Sağlık Kurumları Derneklerini,

4- Sağlık Kurumu : İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını,

5-Sağlık Kuruluşu : Birinci basamak sağlık kuruluşlarını (Muaye- nehaneler hariç)

6- Hak Sahibi : Kapsam maddesinde sayılan kişileri.

7- Talimat :Maliye Bakanlığınca yayımlanan tedavi yardımına ilişkin cari yıl Bütçe Uygulama Talimatını,

8- Kurum :Kapsam maddesinde sayılan kanunlara tabi kurumları,

ifade eder.

IV ? SAĞLIK KURUM VE KURULUŞUNUN UYACAĞI İLKELER

1- Sağlık kurum ve kuruluşları, kamuda çalışan hekimleri protokol kapsamındaki hastalara baktırmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca kamuda çalışan hekimin bu kapsama giren herhangi bir hastayı özel sağlık kurum ve kuruluşunda tedavisini kendisi yapıp, o kurumda full-time çalışan hekimlerin imzası ile faturalandırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2- Sağlık kurum ve kuruluşları hiçbir şekilde kamu sağlık kurumlarından hasta yönlendirilmesiyle ilgili diyaloğa ve menfaat ilişkisine girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3- Sağlık kurum ve kuruluşları, Emekli Sandığı Yönetmeliğini, Tedavi Yardımları ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğini, Talimatı, İşbu Protokol Hükümlerini kabul ettiğini ve aynen uygulayacağını, uygulamayla ilgili Bakanlığın, Sandığın ve yetki verdiği derneğin denetim hakkını tanıdığını, Protokol hükümlerine uyulmaması halinde Protokol hükümleri kapsamından çıkarılmayı kabul ve taahhüt eder.

4- Tedavi uygulanacak hastalarla ilgili teşhis, tedavi, maliyetler ve benzeri konularda tıbbi deontoloji ve etik kuralları dışına çıkmayacağını, Derneğin bu konuda yapmış olduğu incelemelerin sonunda Bakanlık ve Sandık tarafından uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

V- SÖZLEŞME EKİ BELGELER

1- Sağlık Kurum ve Kuruluşunun Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Noter Onaylı Ruhsatı veya Uygunluk Belgesi,

2- Sağlık Kurum ve Kuruluşunun sahibi olduğu şirketin Mesul Müdürünce onaylı Ticaret Sicil Gazetesi Örneği,

3- Şirketi temsile yetkili kişilerin Noter Onaylı imza sirküleri,

4- Kamuda çalışmayan ve Full-Time çalışan hekim ya da uzman hekimlerin Mesul Müdür onaylı diploma ya da uzmanlık belgeleri.

VI- GEÇERLİLİK

İşbu sözleşme, tarafların imzalanmasından sonra yürürlüğe girer.

Sağlık Kurum/Kuruluşu

 

Sağlık Kurum/Kuruluşunun Yetki Verdiği Dernek

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı

 


PAKET FİYAT LİSTELERİ

ANESTEZİ
BEYİN CERRAHİSİ
COCUK CERRAHİ
DAMAR
GENEL CERRAHİSİ
GASTROENTOROLOJİ
GENEL MÜDAHALELER
GÖZ HASTALIKLARI
HEMODİYALİZ UYGULAMASI
KADIN DOĞUM
KULAK-BURUN-BOĞAZ
LABAROTUVAR
ORTOPEDİ
PLASTİK CERRAHİ
TORAKS VE KALP DAMAR CERRAHİSİ
ÜROLOJİ
KARDİYOLOJİ VE KVC
MİKROVASKÜLER CERRAHİ
REANİMASYON

Yukarıdaki alanlardaki uygulamalara ilişkin paket fiyatları görmek için tıklayınız.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
14:28 - Çavuşoğlu: İsrail hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek14:26 - Eşini döverek öldüren astsubay, meslekten ihraç edilip, mahkeme kararıyla dönmüş14:24 - 112'ye 'Tavuğumu hastaneye götürebilir misiniz' telefonu14:21 - Süleyman Soylu siyasetçi olmasaydı ne yapmak isterdi14:20 - FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı14:15 - Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı gözaltına alındı14:15 - İlker Başbuğ'dan Libya anlaşması çıkışı14:14 - Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı14:13 - Sadece şikayet yayınlayan internet sitelerine kötü haber14:10 - KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro
14:08 - 2019-YDUS giriş belgeleri açıklandı14:01 - Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti14:00 - Bakan Kurum: Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık13:56 - Genç YouTuber, arkadaşını öldürdü13:53 - 'Şırınga çikolata' firması: Adli Tıp raporunu bekliyoruz13:45 - Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası13:42 - Hakim ve savcı adaylarına 70 puan şartı getirildi13:40 - Uzayın keşfi için yapılan Ar-Ge harcamaları 5 katına çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam