1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

20 Kasım 2006 21:55
Yazdır
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 14.12.2005/26023
Tebliğler Dergisi : OCAK 2006/2580


BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık
Öğretim Lisesinin kuruluş, eğitim-öğretim, yönetim ve işleyişi ile ilgili
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 ? Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim
Lisesinin eğitim-öğretim, yönetim, personel, sınav ve ders geçmeye ilişkin
esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 ? Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı
ve 27 nci maddeleri ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve
Görevleri Hakkında Kanunun değişik 24 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 ? Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
Genel Müdürlük: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,
Lise: Açık Öğretim Lisesini,
Müdür: Açık Öğretim Lisesi Müdürünü,
Öğrenci: Açık Öğretim Lisesi öğrencisini,
Aktif Öğrenci: Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenciyi,

Kaydı Dondurulmuş Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrenciyi,
Kaydı Silinmiş Öğrenci: Üst üste en az iki kez kaydını yenilemeyen ya da
Açık Öğretim Lisesi'nden tasdikname ile ayrılmış öğrenciyi,
Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının
başladığı tarihe kadar geçen ve iki dönemden oluşan süreyi,
Dönem: Eğitim öğretimin başladığı tarihlerden, dönem sınavlarının
yapıldığı tarihlere kadar geçen süreleri,
Uzaktan Öğretim: Bilişim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan
bağımsız olarak yapılan öğretimi,
Orta Öğretim Kurumu: Her türlü genel ve meslekî orta öğretim kurumlarını,
Merkezî Sistem Sınavı: Açık Öğretim Lisesi programlarında yer alan
derslerin sınavlarının bir merkezden yapılmasını,
Açık Öğretim Bürosu: İllerde veya ilçelerde öğrencilerle ilgili tüm iş ve
işlemlerin yürütüldüğü yeri,
Alan: Öğrencinin tercih ettiği program türünü,
Kredi: Öğretim programlarında belirtilen derslerin haftalık ders saati
sayısını,
Denklik: Yurt dışındaki okullardan alınmış olan karne, transkript ,
öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi, diploma ve benzeri belgelerin
incelenerek, Açık Öğretim Lisesi'nde hangi alan, dönem ve kaç krediye
eşdeğer olduğunun belirlenmesini,
Personel: Açık Öğretim Lisesi'nde aylık veya ücret karşılığında çalışan
kadrolu ve sözleşmeli eleman ile işçileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Amaçlar ve İlkeler
Amaçlar
Madde 5 ? Lise'nin amacı, gelişmiş kitle iletişim araçları ve yeni
teknolojileri kullanarak;
a) İlköğretimi tamamlayan ancak orta öğretime devam etmeyenler ile orta
öğretimden ayrılan, mezun olan ve yüksek öğretimden ayrılan veya mezun
olanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim öğretim
imkânı sağlamak.
b) Orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkân eşitliğine, toplumun kültür
düzeyinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak.
c) Öğrencileri hayata ve yüksek öğretime hazırlamaktır.
İlkeler
Madde 6 ? Lise'nin ilkeleri şunlardır:
a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddeleri
uyarınca, ilköğretimini tamamlamış her öğrenciye ilgi, istek ve
yeteneklerine uygun orta öğretim imkânlarından yararlanma hakkı verilir.
b) Programların uygulanmasında özellikle gelişmiş kitle iletişim
araçlarından etkin bir biçimde yararlanılır.
c) Program ve materyaller; bilişim teknolojileri, doküman ve bunlarla
ilgili diğer araçlarla desteklenir.
d) Eğitim öğretim çalışmalarında dönem bütünlüğü esastır.
e) Ölçme ve değerlendirme, ders geçme ve kredi esaslarına göre yapılır.
f) Öğrencilere, programlarda belirtilen bilgi ve becerilerin
kazandırılması hedeflenir.
g) Her öğrencinin bir dönemde sınava girebileceği en fazla ders/kredi
sayısı, dönemlere göre haftalık ders dağıtım çizelgelerinde belirtilir.
h) Öğrencilerin istemesi ve fizikî mekânın sağlanması durumunda, bazı
derslerin kurs niteliğinde yüz yüze öğretiminin yapılması sağlanır.
ı) Derslerin sınavları merkezî sistemle yapılır.
i) Öğrenci kayıtlarında yaş sınırı yoktur, öğrenim süresi sınırsızdır.
j) Lise'de, örgün genel orta öğretim programları uygulanır.
İKİNCİ KISIM
Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Personel ve Görevleri
Kuruluş ve personel
Madde 7 ? Lise, uzaktan öğretim teknolojileri kullanarak öğretim veren ve
bu hizmeti merkezî sistemle yürüten bir kurumdur.
Lise'deki görevliler; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı,
öğretmen ve diğer personelden oluşur.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 8 ? Müdür, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel
ilkelerine bağlı kalarak, Lise'nin amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm
kaynakların etkili ve verimli kullanımından, yönetiminden ve temsilinden
birinci derecede sorumlu eğitim öğretim lideridir.
Müdür;
a) Eğitim öğretim ve yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik,
yönerge, genelge, emir ve çalışma plan ve programlarına uygun olarak
yürütür.
b) Personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak bildirir.
c) Öğretim programları ile ilgili kaynakların bulundurulmasını sağlar.
d) İş ve işleyişiyle ilgili toplantılarda alınan kararları onaylayarak
uygulamaya koyar ve sonuçları hakkında amirlerini bilgilendirir.
e) Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar, ihtiyaçları
belirleyip gerekli ödenek ve kaynakları temin eder, ilgili mevzuata göre
ihale iş ve işlemlerini yaptırır, Lise imkânlarıyla temin edilemeyen
ihtiyaçları ilgili birimlere bildirir.
f) Eğitim öğretimle ilgili yayın, yazılım, doküman ve benzerlerinin
geliştirilmesini, üretilmesini, temin edilmesini, yayımlanmasını ve
ulaştırılmasını sağlar.
g) Hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütür,
ulusal ve uluslar arası alandaki gelişmeleri takip eder, değerlendirir ve
önerilerde bulunur.
h) Düzen ve disiplinle ilgili her türlü önlemi alır, alınan kararları
zamanında ve etkili bir şekilde uygular, personelin sicil ve disiplin ile
ilgili iş ve işlemlerini mevzuatına göre yürütür.
ı) Çalışma takvimini hazırlatır, uygulamaya koyar, takip ve denetimini
yapar.
i) Bina, tesis ve araç-gerecin düzeni, temizliği, bakımı ile
kullanılabilir durumda bulundurulmasını, kullanılmasını ve korunmasını
sağlar.
j) Sınavların mevzuatına göre yapılmasını, değerlendirilmesini ve
sonuçlarının duyurulmasını sağlar.
k) Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi ve benzeri belgeleri onaylar.
l) Yıllara göre akademik başarıyı takip ederek sonuçlarından yararlanır.
m) İzinli veya görevli olarak ayrılırken müdür vekili olarak görev yapacak
kişiyi önerir.
n) Bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar.
Lise'nin bütçe, gelir-gider, ayniyat ile ilgili iş ve işlemlerinin
mevzuatına göre yürütülmesini sağlar.
o) Adlî ve idarî yargı ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
ö) Açık Öğretim bürolarıyla koordineyi sağlar.
p) Amirlerce verilen diğer görevleri yapar.
Müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 9 ? Müdür başyardımcısı, eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik ve
denetim işlerinin planlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden
müdüre karşı sorumludur.
Müdür Başyardımcısı;
a) Kayıt-kabul, nakil ve geçişlerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini
koordine eder.
b) Toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapar.
c) Sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
d) Müdür yardımcılarının görevlerini uyumlu bir şekilde yürütmesini
koordine eder, aksayan konularda önlem alır ve durumu müdüre bildirir.
e) Öğretmen ve diğer personelin görevlerine devamlarını yakından izler ve
çalışmaları hakkında müdüre bilgi verir, bunlarla ilgili iş ve işlemleri
yapar.
f) Bina, tesis ve araç-gerecin düzeni, temizliği, bakımı ile
kullanılabilir durumda bulundurulması ve korunmasını sağlar.
g) Müdürün ita amiri olması durumunda, tahakkuk memurluğu görevini yapar.
h) Muayene-kabul komisyonu ile sayım komisyonuna başkanlık eder, bu
konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütür.
ı) Bilişim teknolojisinden ve iletişim araçlarından yararlanarak
yazışmaların mevzuatına göre yürütülmesini ve gerekli defter, dosya ve
çizelgelerin tutulmasını sağlar.
i) Yazışma, evrak kayıt ve havale işlemlerinin kurallarına uygun olarak
yürütülmesini, istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanmasını, gerekli
defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlar.
j) Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir.
k) Amirlerce verilen diğer görevleri yapar.
Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 10 ? Müdür yardımcısı, yönetim, eğitim-öğretim işlerinin amaçlarına
uygun olarak yürütülmesinden Müdür ve Müdür Başyardımcısına karşı
sorumludur.
Müdür yardımcısı:
a) Görevli olduğu birim ya da birimlerle ilgili tüm iş ve işlemlerin
organizesini ve koordinesini sağlar. Görülen aksaklık ve eksiklikleri
Müdür Başyardımcısı ya da Müdüre bildirir.
b) Biriminin yaptığı iş ve işlemlerden diğer birimleri bilgilendirir,
görüş alış-verişinde bulunur.
c) Toplantı, tören, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklere ilişkin işleri
yapar.
d) Bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile
kullanılabilir durumda bulundurulmasını ve korunmasını sağlar.
e) Öğrenim belgesi, tasdikname, diploma ve diğer belgeleri düzenleyerek
Müdür ile birlikte imzalar.
f) Görevlendirildiği komisyon ve birimlere başkanlık eder.
g) Ayniyat, demirbaş ve hesap işlerinin yürütülmesini sağlar.
h) Personelinin devam durumunu kontrol eder, izin belgelerini ve hasta
sevklerini paraflar.
ı) Amirlerce verilen diğer görevleri yapar.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmenler
Öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 11 ? Lise'de, görev alanına giren çalışmaların etkili, hızlı ve
verimli yapılabilmesi için, yeterli nitelik ve sayıda norm kadro
esaslarına göre öğretmen istihdam edilir.
Öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla
yükümlüdür.
Öğretmenler, Lise'nin her tür ve seviyedeki eğitim öğretim çalışmalarının
yerine getirilmesinden yönetime karşı sorumludur.
Öğretmenler;
a) Eğitim öğretim standartlarının yükseltilmesi, kurum-çevre ilişkisinin
kurulup geliştirilmesi yönünde yönetime yardımcı olur.
b) Ders programları ve açık öğretim uygulamalarının geliştirilmesi yönünde
inceleme ve araştırmalar yaparak sonuçlarını yönetime sunar.
c) Ölçme ve değerlendirmeye yönelik soru ve test çalışmaları yapar.
d) Uzaktan eğitime yönelik radyo ve televizyon programları, ders notları
ve benzeri çalışmaları yapar ve bu çalışmalarla ilgili önerilerde bulunur.

e) Kayıt belgelerine göre öğrenci intibaklarını yapar.
f) Sorumluluğu verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını,
kullanılmasını ve her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlar.
g) Tebliğler Dergisi ve eğitim-öğretime ilişkin duyuruları okur ve
imzalar.
h) Amirlerce verilen diğer görevleri yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Personel
Teknisyenler ve görevleri
Madde 12 ? Teknisyenler, görevleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
üzere müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına karşı sorumludur.

Teknisyenlerin görevleri şunlardır:
a) Makine, araç-gereç, teçhizat, bina, tesis ve benzerlerinin bakım ve
onarımını yapmak, korumak ve kullanıma hazır durumda bulundurmak.
b) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.
Mutemet
Madde 13 ? Mutemedin görevleri şunlardır:
a) Personelin özlük haklarıyla ilgili tüm iş ve işlemlerini yürütmek.
b) Lise'nin malî işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve
dosyaları düzenlemek ve muhafaza etmek.
c) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.
Sözleşmeli personel
Madde 14 ? Sözleşmeli personelin görevleri şunlardır:
a) Bilgisayar Mühendisi: Bilişim alanındaki çalışmaları araştırır,
değerlendirir, planlar, koordineyi sağlar ve amirlerce verilen diğer
görevleri yapar.
b) Bilgisayar Programcısı: Bilgisayar ortamında yapılacak her türlü iş ve
işlemlerle ilgili bilgisayar programlarını hazırlar, geliştirir, günceller
ve programlara ilişkin personeli bilgilendirir ve amirlerce verilen diğer
görevleri yapar.
c) İşçi: Yöneticilerce verilecek tüm iş ve işlemleri yapar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kayıt-Kabul ve Öğrenci Hizmetleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Kayıt-Kabul Şartları
Kayıt-kabul şartları
Madde 15 ? Lise'ye;
a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
b) Bakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı orta öğretim düzeyindeki
okullardan ayrılanlar ile mezun olanlar,
c) Bir yüksek öğretim kurumundan ayrılanlar veya mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olanlar, denklik belgelerinde belirtilen
öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda
kayıt yaptırabilir.
Ancak, zihinsel engelli olanların kayıtları yapılmaz, engeli sonradan
anlaşılanların kayıtları silinir.
Yabancı uyrukluların kayıtları
Madde 16 ? Yabancı uyrukluların kayıtlarında ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Kayıt için başvuru zamanı
Madde 17 ? Lise'de öğrenim görmek isteyenlerin kayıtları, Müdürlükçe
belirlenen tarihler arasında yapılır.
Kayıt için gerekli belgeler
Madde 18 ? Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet
vesikalık renkli fotoğraf,
c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı (diploma, tasdikname, denklik
belgesi; ayrıca orta öğretim kurumları mezunlarından diplomasının onaylı
fotokopisi; okullarından alacakları onaylı not döküm çizelgesi/ transkript
belgesi),
d) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair belgenin aslı.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti
Madde 19 ? Lise'ye yeni kayıt yaptıran ya da kayıt yenileyen
öğrencilerden, dönem başlarında ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça
belirlenen miktarda ücret alınır.
Kaydı kabul edilen öğrenciler
Madde 20 ? Lise'ye kaydı kabul edilen öğrenciler, kayıt için sundukları
öğrenim belgelerinin niteliğine göre aşağıdaki esaslara uyarlar:
a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunları; Lise programındaki ortak dersler
ile tercih ettiği alandaki alan derslerinin tamamından sınava girmek ve
mezuniyet kredisini tamamlayabilecek kadar alan, ortak ve seçmeli
derslerden kredi almak zorundadırlar.
b) Alan veya program değiştiren öğrenciler okumadıkları ortak ve alan
dersleri ile okudukları halde haftalık ders saati sayısı farkı birden
fazla olan ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulurlar.
c) Alanında öğrenimlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, önceki sınıflarda
başarısız oldukları ortak ve alan dersleri ile bu sınıflara sonradan
konulan derslerden ve takip eden dönemlerdeki ortak ve alan derslerinden
sorumlu tutulurlar.
d) Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden
başarısız olanlar, bir alttaki başarısız oldukları dönem dersleri ile
döneminin derslerini birlikte alabilirler.
e) Orta öğretim okulu/kurumu mezunu olup, alan veya program değiştirmek
için başvuranlarda dönem şartı aranmaz. Bu öğrenciler, birbirini takip
eden dersleri birlikte alabilirler.
f) Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı dersin kredisidir. Dersi
başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
g) Öğrenciler, bir dönemde en fazla 30 kredilik ders
alabilirler/seçebilirler.
Liseye kayıt yaptıran öğrenciler, alınması gereken ortak ve alan
derslerinden sınava girmek, haftalık ders dağıtım çizelgelerinde
gösterilen kadar alan, ortak ve seçmeli ders kredisini tamamlamak
zorundadırlar. Ancak, üç kez sınava girilen ve başarısız olunan ortak
derslerin kredisi alınmaz, bu krediler seçmeli dersler alınarak
tamamlanır.
Kayıt başvuruları
Madde 21 ? Lise'ye kayıt başvuruları elektronik ortamda veya açık öğretim
bürolarına yapılır. Kayıt belgeleri, bürolar veya öğrenciler tarafından
Lise'ye gönderilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Hizmetleri
Örgün öğretim kurumlarına nakil ve geçiş
Madde 22 ? Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün orta öğretim
kurumlarına nakil ve geçişleri , Bakanlıkça belirlenen usul esaslara göre
yapılır.
Askerlik ertelemesi
Madde 23 ? Öğrencilerin askerlik ertelemesi yapılmaz.
Öğrenci kişisel dosyası
Madde 24 ? Öğrenci kişisel dosyaları, öğrencilerin daha önce öğrenim
gördüğü okullarda kalır. Ancak, okullar Lise'ye kayıt yaptıran
öğrencilerin diploma veya tasdikname örneğini Lise'ye gönderir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Eğitim-Öğretim, Belge ve Defterler
BİRİNCİ BÖLÜM
Öğretim Sistemi
Öğretim sistemi
Madde 25 ? Lise'de, ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak,
alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki
dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda başarılı oldukları
derslerin kredisini kazanırlar.
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri orta öğretim kurumlarında
başarılı oldukları ortak derslerin, alan derslerinin ve seçmeli derslerin
kredisini almış sayılırlar.
Öğrenim süresi
Madde 26 ? Öğrenciler, en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler.

Lise'ye kayıt yaptıran öğrencilerden;
a) Ortaokul/İlköğretim okulu ve bunların dengi olan yurt dışı okullardan
gelenler, en çok 12 dönemde,
b) Orta öğretim kurumları ile bunların dengi olan yurt dışı okulların ara
sınıflarından gelenler;
1) Ders geçme ve kredi uygulamasından gelenler, kullandıkları dönem
haklarıyla birlikte en çok 12 dönemde,
2) Sınıf geçme uygulamasından gelenler, devam ettikleri her ders yılı iki
dönem kabul edilerek kullandıkları dönem haklarıyla birlikte en çok 12
dönemde,
öğrencilik haklarından yararlanarak öğrenime devam ederler.
Toplam 12 dönem sonunda mezun olamayan öğrenciler ile orta öğretim
kurumları mezunları, yükseköğretim mezunları ve yükseköğretimden ayrılarak
gelen öğrenciler, kayıt yenilemek şartıyla öğrenimlerine devam ederler.
Ancak, bu durumda olanlar, paso ve öğrenci kimlik belgesi gibi öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.
Program çeşitleri
Madde 27 ? Programlar, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yönünde,
bireysel farklılıkları dikkate alınarak ve yönelecekleri alanın
özelliklerini karşılayacak nitelikte ortak, alan ve seçmeli derslerden
oluşur.
Alanlara göre ortak dersler, alan dersleri ve seçmeli derslerin her biri,
bunların haftalık ders saatleri/kredileri ve kaç dönem okutulacağı, Kurul
kararına bağlı olarak belirlenir ve Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır. Bu
kararda ortak dersler, alan dersleri ve seçmeli derslerin sayıları ve
haftalık saatleri dikkate alınarak, mezun olmak için gerekli alan ve
toplam kredinin ne kadar olacağı da belirtilir.
Öğrenci başarısının belirlenmesi
Madde 28 ? Öğrenci başarısı, merkezî sistemle yapılan sınavlarda alınan
notlara göre belirlenir.
Bir dersten başarılı olabilmek için, o dersten beşlik not sisteminde en az
iki almak gerekir.
Puanların not değeri ve derecesi aşağıda belirtilmiştir.
Derece Not Puan
Pekiyi 5 85-100
İyi 4 70-84
Orta 3 55-69
Geçer 2 45-54
Başarısız 1 0-44


Ders alma ve başarısız olma halleri
Madde 29 ? Ders çizelgelerinde yer alan;
a) Herhangi bir ortak dersi başaramayan öğrenci, bu dersi iki dönem daha
alır. Bu iki dönem sonunda da başarısız olan öğrenci, bu dersin kredisini
alamaz. Mezuniyet kredisini seçmeli derslerden tamamlar. Öğrenci başarısız
oluğu ortak dersi tekrar alabilir.
b) Herhangi bir seçmeli dersi başaramayan öğrenci, o dersin kredisini
alıncaya kadar o dersi seçebileceği gibi, bir başka seçmeli dersi de
alabilir.
c) Genel kültür alanı dışındaki bir alanda öğrenim gören öğrenci, öğrenim
gördüğü alana ait Kurulca belirlenen miktardaki kredileri almak
zorundadır.
Ders geçme
Madde 30 ? Lise'de hangi derslerin ortak, alan ya da seçmeli ders olduğu
ve kredileri, her dönem başında öğrencilere duyurulur ve elektronik
ortamda yayımlanır.
Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için merkezî sistem sınavında
beşlik not sisteminde en az iki alması gerekir.
Okul bitirme kredisi
Madde 31 ? Lise'de alanlara göre mezuniyet için gerekli olan alan, ortak
ve seçmeli ders kredileri haftalık ders dağıtım çizelgelerinde gösterilir.

Okul bitirmede gerekli olan ve ders dağıtım çizelgelerinde belirlenen
toplam kredi, öğrencinin başardığı derslerin kredileri/haftalık ders
saatleri toplanarak elde edilir.
Diploma notunun belirlenmesi
Madde 32 ? Diploma notu, öğretim süresince alınan ve başarılı olunan
derslerin ağırlıklı kredi notları toplamının, aynı derslerin haftalık ders
saatleri toplamına bölünmesiyle elde edilir. Diploma notu belirlenirken,
bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Orta öğretim kurumları mezunu ile bir yükseköğretim kurumundan ayrılarak
Lise'ye kayıt olup mezun olan öğrencilerin diploma notları kayıt esnasında
sundukları belgelerindeki diploma notu ile Lise'de öğrenim süresince
başardığı derslerden aldığı notların aritmetik ortalamasına göre
hesaplanır.
Diploma tarihi
Madde 33 ? Diploma tarihi, öğrencinin mezuniyet şartlarını tamamladığı
sınavın yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür.
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Defterler
Kimlik ve paso
Madde 34 ? Öğrencilere, Lise müdürlüğünce öğrenci kimlik belgesi verilir.
Kimlik ve paso ile ilgili giderler, öğrenci veya veliler tarafından
karşılanır. Paso ile ilgili iş ve işlemler, yerel yönetimlerle iş birliği
yapılarak yürütülür.
Diploma
Madde 35 ? Lise'den mezun olanlara, bitirdikleri alan türüne göre diploma
verilir. Diplomaların düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Öğretim yılı, düzenleme tarihi, diploma tarihi ve diploma numarası
rakamla yazılır. Diploma tarihi ile düzenleme tarihi farklı olabilir.
b) Bilgiler kısaltılmadan açık olarak yazılır.
c) Diploma numaraları, Lise'nin açılış tarihinden başlanarak sırayla
verilir.
d) Diplomalar, müdür ve ilgili müdür yardımcıları, müdür yardımcılarının
bulunmadığı veya yeterli olmadığı durumlarda ise görevlendirilen
öğretmenler tarafından imzalanır.
e) Diplomalar, mezuniyet tarihinden sonra en kısa sürede düzenlenir ve
soğuk damga ile mühürlenir. Soğuk damga, diplomaların sağ üst kısmına
yapılır.
f) Diplomalar harca tâbidir. Harçlar, makbuz karşılığında ödenir.
g) Diploma, öğrenciye ya da vekiline imza karşılığında verilir. Dilekçeyle
istendiğinde adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilir.
h) İlköğretim diplomaları, istenilmesi durumunda arkasına son öğrenim
durumu yazılarak onaylı bir örneği dosyasına konulduktan sonra mezunlara
geri verilebilir.
ı) Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması
durumunda yenisi düzenlenmez. Ancak, bu durumda olanlara, başvurduğunda
bir defaya mahsus olmak üzere Lise Müdürlüğünce diploma kayıp belgesi
düzenlenir.
Geçici mezuniyet belgesi
Madde 36 ? Diplomaları düzenlenememiş olanlara gerektiğinde "Geçici
Mezuniyet Belgesi" verilir. Diploma verilirken bu belge geri alınır.
Tasdikname
Madde 37 ? Lise'den ayrılan öğrencilere üç nüsha tasdikname düzenlenir.
Aslı öğrenciye, velisine ya da vekiline imza karşılığı verilir.
Başvurulması hâlinde iadeli taahhütlü olarak da gönderilir.
Tasdiknameye, öğrencinin kimlik bilgileri, Lise'den ayrılış sebebi, okuma
hakkını kullanma dönemi, ortak dersleri, alan dersleri, seçmeli dersleri,
yabancı dilleri ve diplomaya esas not bilgileri yazılır.
Tasdikname, başvuru tarihini izleyen en kısa sürede düzenlenir, müdür ve
ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Tasdikname
bilgileri, kütük defteri ve tasdikname defterine yazılır. Tasdiknamesini
kaybedenlere başvurmaları hâlinde onaylı tasdikname örneği verilir ve
durum kütük defterine yazılır.
Öğrenim belgesi
Madde 38 ? Lise'den ayrılan ya da diploma alanlardan, isteyen öğrenciye
kimlik bilgilerini, öğrenimi süresince okuduğu dersleri, haftalık ders
saatleri ve notlarını, diploma bilgilerini gösteren öğrenim belgesi
verilir.
Öğrenim durum belgelerini ve tasdikname örneklerini iki defadan fazla
kaybedenlere bu belge verilmez, durumları yazı ile ilgili kurum ya da
kuruluşlara bildirilir.
Öğrenci belgesi
Madde 39 ? Öğrencilere, başvurduklarında öğrencilik durumlarını gösteren
öğrenci belgesi verilir.
BEŞİNCİ KISIM
Sınavların Şekli, Tarihi ve Yeri
Sınavlar
Madde 40 ? Yeni kayıt olan veya kayıt yenileyen tüm öğrenciler,
dönemlerine uygun olarak ortak, alan ve seçmeli derslerden belirlenen
tarihlerde sınavlara girerler. Sınavlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve
esaslara göre yapılır.
Sınav şekli ve tarihi
Madde 41 ? Sınavlar, yılda iki kez dönem sonlarında ve bir kez de Lise
müdürlüğünce belirlenen tarihte şartları uygun olan öğrenciler için
yapılır.
Sınavlar, tüm sınav merkezlerinde belirlenen okul veya kurumlarda merkezî
sistem ve test yöntemiyle yapılır.
Sınav yeri
Madde 42 ? Öğrenciler, yeni kayıt ya da kayıt yenileme sırasında
belirttikleri il ve ilçe veya yurt dışı temsilciliklerinde, Bakanlıkça
belirlenen sınav merkezlerinde sınavlara girerler.
Sınav sonuçlarının duyurulması
Madde 43 ? Sınav sonuç bilgileri, elektronik ortamda yayımlanır ve
öğrencilerin adreslerine de gönderilir.
ALTINCI KISIM
Bürolar, Kılık-Kıyafet, Personel ve Disiplin
Açık öğretim büroları
Madde 44 ? İl veya ilçe düzeyinde açık öğretim hizmetlerini yürütecek
birimler, Bakanlıkça belirlenir. Bu birimlerin görevleri şunlardır;
a) Öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
b) Öğrencilerin talepleri hâlinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince
belirlenen okul veya kurumlarda kurs niteliğinde yüz yüze eğitimle ilgili
önlemleri almak.
c) Öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapmak.
Kılık-kıyafet
Madde 45 ? Sınavlarda, kılık-kıyafetin öğrencinin rahatlıkla tanınmasını
sağlayacak şekilde sade ve temiz olması esastır.
Disiplin
Madde 46 ? Lise'de, örgün orta öğretim kurumlarında uygulanan disiplin
hükümleri uygulanmaz.
Ancak, sınavlarda Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
hükümleri uygulanır.
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hususlar
Madde 47 ? Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı
örgün orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 48 ? 22/2/1993 tarihli ve 21504 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 ? Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre
Açık Öğretim Lisesine kaydolmuş öğrencilerin kayıtları her hangi bir
başvuru veya işleme gerek kalmaksızın Açık Öğretim Lisesine devredilir ve
kazanılmış hakları korunur.
Geçici Madde 2 ? Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre
Açık Öğretim Lisesinin kadrosunda bulunan personel, norm kadro sayıları
dikkate alınarak Lise'de görevlendirilir.
Geçici Madde 3 ? Açık Öğretim okul/kurumlarının yeniden yapılandırma
çalışmaları sonuçlanana kadar Eğitim Hizmetleri Merkezi (ASO) Müdürlükleri
açık öğretim büro hizmetlerini yerine getirir.
Geçici Madde 4 ? Orta öğrenim kurumu mezunu olup Lise'de alan veya program
değiştirmek için başvuran öğrenciler, 2008-2009 Öğretim Yılı sonuna kadar
3 yıllık ders dağıtım çizelgelerine tâbi olurlar. Bu öğrencilerin sınava
girecekleri dersler ve bu derslere ait krediler Kurulca belirlenir.
Yürürlük
Madde 49 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 50 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,469 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam