1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maliye Bakanlığı, yer değiştirme suretiyle atanma yönetmeliğini değiştirdi

03 Nisan 2008 08:20
Yazdır

3 Nisan 2008 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 26836

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE

ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan "22, 23, 24, 25 ve 26 ncı" ibaresi "22, 24 ve 25 inci" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Hizmet bölgesi: Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen bölgeleri,"

"e) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,"

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 ? Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren il merkezleri ve ilçeler gruplandırılarak oluşturulan hizmet bölgeleri (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir."

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Zorunlu çalışma süresi, aynı bölge içindeki çeşitli hizmet alanları arasında bölünebilir. Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, atanılan bir hizmet alanında en az iki yıl çalışılması zorunludur. Ayrıca, bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz.

b) Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanların atamaları, bu bölgenin çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan en fazla iki üst veya iki alt bölgesindeki hizmet alanlarına yapılır.

c) Bir il sınırları içerisinde farklı hizmet bölgelerine dahil hizmet alanlarının bulunması halinde, bu il sınırları içerisindeki görev süresi, o il merkezinin zorunlu çalışma süresinin iki katını aşamaz.

d) Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaların, her yılın Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yapılması esastır.

e) 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamladıkları halde, bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların istekleri yerine getirilebilir. Ancak çalışma süresi, 5 inci hizmet bölgesinde 6 yılı, 6 ncı hizmet bölgesinde 4 yılı geçemez. Bu hizmet bölgelerinde fazla çalışılan süreler, çalışılmayan ve istenilen bölgedeki zorunlu çalışma süresinde geçmiş sayılır.

f) Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, bir üst bölgeden başlamak üzere çalışılmayan bölgelerde geçmiş sayılır. Bu halde de artık süre kalması veya 1 inci hizmet bölgesinde bulunulması halinde, söz konusu fazla geçen süreler çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan sırasıyla alt bölgelerde geçmiş sayılır.

g) Yer değiştirmeye tabi olmayan unvanlarda çalışılan süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

h) Çalışma süresinin hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.

i) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuzda emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini ve eki Emeklilik Belgesini Nisan ayı sonuna kadar vermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

j) (i) bendi uyarınca yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez aynı bent hükmünden yararlanamazlar.

k) Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin daha önce görev yapmadığı veya zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı başka hizmet bölgesine atanması zorunludur."

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 ? Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel şunlardır:

a) Muhasebe Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü, Emlak Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Personel Müdürü ve bunların yardımcıları,

b) Muhasebe ve Milli Emlak Denetmeni."

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına "Terör mağduriyeti veya" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (b) bendinin başına "Kadro ve ihtiyaç durumu nedenleriyle veya" ibaresi eklenmiştir.

"a) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olanlar ile sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğu tespit edilmiş olanların aynı hizmet bölgesindeki başka bir hizmet alanına atamaları yapılabilir."

MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13 ? Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendinde sayılanların ve merkez denetim elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atananlar hariç olmak üzere defterdar ve defterdar yardımcısı unvanlarına atanacak olanların ilk görev yerleri 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgeleridir. Bu bölgelerde boş kadro kalmaması sebebiyle atanamayanlar, daha önce zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları sırasıyla 4 üncü veya daha üst bölgelere atanabilirler.

Bunlardan 5 inci veya 6 ncı bölgeye atanan defterdar ve defterdar yardımcıları 2 yılı, diğerleri ise atandıkları bölge hizmetini tamamlamadan diğer bölgelere atanamazlar. Ancak zorunlu yer değiştirmeye tabi unvanlara yapılacak atamalarda, 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu süre şartı aranmaz.

Birinci fıkrada sayılanlardan 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgesine atananlar, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan sınav sonucu ataması yapılacakların görev yerleri, başarı durumu ve tercihleri dikkate alınarak belirlenir.

Aynı düzey unvana atanacaklar ise, zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları aynı ya da başka bir hizmet bölgesine atanabilirler."

MADDE 9 ? Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Terör Mağduriyeti ve Olağanüstü Hal Nedeniyle Yer Değiştirme

MADDE 14 ? Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu personeli ile er ve erbaşların Bakanlıkta görev yapan eşi ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı ve doğal afetler gibi hallerde, yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir."

MADDE 10 ? Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "TODAİE ve Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde" ibaresi "TODAİE'de" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 ? Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17 ? Bakanlıkta fiilen en az 25 yıl memuriyeti bulunanlardan; Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvele dahil 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgelerinde en az 4 yıl fiilen çalışmış ve en az üç hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanların, yer değişikliği veya aynı hizmet bölgesi veya alanı içinde yerinde kalma talepleri, bölge esasına bağlı olmaksızın hizmetin gereği dikkate alınarak durumları her yıl yeniden değerlendirilmek suretiyle yerine getirilebilir. Fiilen çalışılmış sürenin hesabında, izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler dikkate alınır."

MADDE 12 ? Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak, son genel nüfus sayımına göre; ekli (1) sayılı cetvelde 4, 5 ve 6 ncı bölgeler kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere, diğer bölgeler kapsamındaki il veya ilçe merkezlerinden ise nüfusu 200.000'i aşan yerlere yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz."

MADDE 13 ? Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(17, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ncı maddelerde belirtilenler dahil)" ibaresi "(17, 21, 22, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilenler dahil)" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 ? Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

"Yer değişikliklerine ilişkin atama onaylarının görev yapılan birime intikalinden itibaren 5 iş günü içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur."

MADDE 15 ? Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı "Merkez Saymanlıklarında Görev Yapan Saymanlık Müdürleri ve Yardımcılarının Atanması" olarak, birinci fıkrasında yer alan "Merkez saymanlık müdürleri ile yardımcılarından" ibaresi ise "Merkez saymanlıklarında görev yapan Saymanlık Müdürleri ile Yardımcılarından" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 ? Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Muhakemat Müdürleri ve Yardımcılarının Atanması

MADDE 25 ? Muhakemat müdürleri ve yardımcıları, atandıkları ilde en az 5 yıl süre ile görev yaparlar. Bunlardan bulundukları ilde 5 yıllık süreyi dolduranlar başka bir ile atanabilirler.

Ancak, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenlerle 5 yıllık süreye bağlı kalınmaksızın yer değişikliği yapılması mümkündür.

Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükmü, muhakemat müdürleri ve yardımcıları hakkında da uygulanır."

MADDE 17 ? Aynı Yönetmeliğin 9 uncu, 23 üncü, 26 ncı maddesi, 15 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları, 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve Ek 1 inci maddesi ile "2 SAYILI CETVEL" yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,822 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam