2008 Yılı Toplu Görüşmeleri Mutabakat Metni (Tam Metin)

Hükümetle memur sendikaları arasında anlaşmayla sonuçlanan toplu görüşmelerde; taraflar, mali hakların dışında çeşitli sosyal haklarda da mutabakata vardı. Örneğin varılan mutabakatlara göre; becayişteki takdir hakkı kaldırılacak, il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilecek, 1 inci derecedeki kayın hısımlarının ölümü halinde de 3 gün izin verilecek, çocuğu bir ortaöğretim kurumunu kazananlara nakil imkanı tanınacak, 4/B'li ve 4924'lü personel için eş durumu tayini getirilecek ve bu personel askerlik dönüşü göreve başlatılacaklar. İşte mutabakat metninin tam metni

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ağustos 2008 13:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MUTABAKAT METNİ

Toplantı Tarihi : 29/08/2008

Toplantı Yeri Başbakanlık Binası 2 No´lu Toplantı Salonu

Toplantının Konusu : Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendika ve konfederasyonlar arasında gerçekleştirilen 2008 yılı toplu görüşmeleri.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümlerine göre yapılan 2008 yılı toplu görüşmeleri. Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların temsilcilerinin katılımıyla 15-29 Ağustos 2008 tarihleri arasında yapılan toplantılar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantılar sonucunda taraflar;

1) Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine 2009 yılının birinci altı aylık döneminde % 4 ve ikinci altı aylık döneminde ise % 4,5 oranında artış olacak şekilde zam yapılması.

2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre ödenmekte olan 5 YTL sendika ödeneğinin, gerekli yasal düzenleme yapılmak suretiyle "toplu görüşme primi" adıyla 2009 yılı başından itibaren (10 YTL) olarak ödenmesi,

3) Yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının anılan dönemlerde yapılan artış oranını aşması halinde, gerçekleşen enflasyon oranı ile söz konusu artış oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 1/7/2009, ikinci altı ay için ise 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylıklarına enflasyon farkı olarak yansıtılması

hususunda mutabakata varmışlardır.

Ayrıca taraflar:

a) Halen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ödenmekte olan Ek ödeme nin, Eşit işe eşit ücret prensibine uygun olarak 2012 yılı ortasına kadar kademeli bir şekilde artırılması.

b) Prensip olarak kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik ve performans esasına dayalı bir çalışma düzeninin yerleştirilmesi ve sosyal diyalogun geliştirilmesi,

c) Her yıl toplu görüşme sürecinde en başarılı üç kamu kurum ve kuruluşu ile başarılı bulunan üç kamu çalışanının belirlenerek ödüllendirilmesi,

d) Ekli I sayılı listede yer alan konuların gerçekleştirilmesi,

e) Ekli II sayılı listede yer alan ve üzerinde yürütülecek çalışmayı müteakip değerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulan konfederasyon talepleri üzerinde gerekli çalışmaların yapılması,

f) Ekli III sayılı listede yer alan ve niteliği itibariyle çok sayıda kurumu ilgilendiren ya da mahiyeti itibariyle ilgili kurumlarca değerlendirme yapılması gereken konfederasyon talepleri üzerinde de temennilerin belirtilmesi,

hususunda mutabakata varmışlardır.

İşbu tutanak, Kamu İşveren Kurulu üyeleri ile yetkili sendikalar ve bunların bağlı bulunduğu konfederasyonların temsilcilerince müştereken tanzim ve imza edilmiştir. Ankara, 29/08/2008

ÜZERİNDE MUTABAKATA VARILAN KONFEDERASYON TALEPLERİ

1- Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin, hizmet gerekleri ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olmaları şartıyla yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması hususunda kanuni düzenleme yapılması, (Memurlar.net: Becayişteki idarenin takdir hakkı kaldırılacak)

2- Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek bir komisyon kurulması konusunda düzenleme yapılması,

3- Disiplin cezalarında tanınan savunma süresinin ilgilinin isteği üzerine 7 gün uzatılabilmesi,

4- Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç, il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilmesi,

5- 657 sayılı Kanunun 126. ve 135. maddelerinin değiştirilerek uyarma ve kınama cezalarına itirazların disiplin kuruluna yapılması,

6- Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresinin 5 güne çıkarılması, 1 inci derecedeki kayın hısımlarının ölümü halinde de 3 gün izin verilmesi,

7- Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve sağlık kurulu raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi ve raporda öngörülen süreyi aşmaması kaydıyla yılda 1 aya kadar aylıklı refakat izni verilmesi,

8- 657 sayılı Kanunun Ek 31 inci maddesinde öngörülen ödemenin müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılmasının sağlanması,

9- Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç bulunması ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olması şartıyla öncelikle atanmasının sağlanması hususunda bir genelge yayımlanması,

10- Görevde yükselme yönetmeliği kapsamındaki kadrolara atama yapılması konusunda ihtiyaç ortaya çıkması durumunda, görevde yükselme yönetmeliklerinin öngördüğü prosedürün uygulanmasını sağlama hususunda bir genelge yayımlanması,

11- Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ve bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulması amacıyla bir genelge yayımlanması.

12- Engelli kamu çalışanlarına yönelik olarak;

a. Kamu kurum ve kuruluşu yönüyle ayırım yapılmaksızın kamuya ait servis araçlarından yararlanmalarının sağlanması bunun mümkün olmadığı durumlarda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları yönünde düzenleme yapılması,

b. Engelli kamu çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerinde engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması,

c. Kamu hizmet binalarının engelli kamu çalışanlarının çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi hususunda bu konu ile ilgili olarak daha önce yayımlanan Başbakanlık Genelgesi de dikkate alınarak bir Genelge yayımlanması,

13- Kamu görevlisinin isnat ve iftiralara karşı korunması konusunda 657 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde yer verilen yükümlülüğün yerine getirilmesi konusunda uygulama aksaklıklarının giderilmesine ilişkin genelge yayımlanması,

14- Fazla çalışma karşılığı izin hakkından yararlandırılmamak şeklindeki keyfi uygulamalara son verilmesi konusunda bir genelge yayımlanması,

15- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun tasarısının sendikalara sunularak görüşlerinin alınması,

16- Devlet Personel Başkanlığında "Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığı"nın kurulması,

17- Başta Anayasa ve ilgili kanunlar uyarınca memurlar tarafından yürütülmesi gereken hizmetler göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında ortaya çıkan uygulama sorunlarının takip edilmesi,

18- 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık izinlerini yıl içerisinde kullanabilmelerini sağlamaya yönelik genelge yayımlanması,

19- İlgili Bakanlıkların ve kurumların görüşleri alınmak suretiyle 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan personele;

a. Kurumun hizmet gerekleri, aynı unvanlı pozisyon durumu ve ilgi personelin nitelikleri dikkate alınarak eş durumu nedeniyle yer değiştirme hakkı verilmesi,

b. Askerlik dönüşü göreve başlayabilme ve en az 1 yıl çalışmış olmaları kaydıyla karşılıklı yer değiştirme hakkının verilmesi,

hususunda düzenleme yapılması,

20- Teftiş ve denetim uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilmesi,

21- İtfaiye ve belediye ambulans araçlarına kasko yapılması hususunda düzenleme yapılması,

22- 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince Araştırmacı olarak nakledilecek personelin, görevde yükselme mahiyetinde olmamak kaydıyla atama teklifi yapılacak kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talep çerçevesinde atama yapılabilmesinin mümkün hale getirilmesi için kanuni düzenleme yapılması,

23- 4046 sayılı Kanunun 22. maddesine göre yapılan nakillerde sendika ve şube yönetim kurulu üyelerinin ve atama yapılması istenilen kurumun yazılı talebi halinde, nitelikleri, atama yapılacak kurumlardaki boş kadro durumu dikkate alınarak aynı hizmet kolunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir kuruma atanmalarının sağlanması.

II- ÜZERİNDE TARAFLARCA ÇALIŞMA YAPILARAK SONUCUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK KONFEDERASYON TALEPLERİ

1- Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde, çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması.

2- Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin yeniden tanımlanması,

3- Disiplin cezalarının sicilden silinmesi için öngörülen 5 ve 10 yıllık sürelerin, 3 ve 6 yıla indirilmesi.

4- Yıllık izin sürelerinde işgünü ve kademe esasına göre düzenleme yapılması, en az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara izin verilmesi konusunun değerlendirilmesi,

5- Hafta içi ve resmi tatillerde personele yaptırılacak fazla mesai sürelerine bir üst sınır getirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması ve bu ücretlerin gözden geçirilmesi.

6- Din görevlilerinin, ebelerin, posta dağıtıcılarının vb. hafta sonu ve bayram tatillerine ilişkin izin sıkıntılarının giderilmesi konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde teknik çalışmalar yapılması,

7- Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı yargılanmaları halinde kendilerine hukuki yardım yapılması konusunda ortaya çıkan ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda öngörülen düzenleme ile karşılanamayan aksaklıkların giderilmesi,

8- Sendika ve konfederasyonların, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan kamu görevlileri ile ilgili kurul, komisyon, şura, meclis toplantılarında temsilci bulundurması,

9- Sicil hukukuna ilişkin düzenleme ve uygulamalarda;

a) Sicil raporlarında yer alan değerlendirmeye esas soruların, kurum ve kuruluşların özellikleri ve kamu çalışanlarının görev ve unvanları dikkate alınarak farklı şekilde düzenlenmesi,

b) Sicil notuna dayalı ilave kademe verilmesine ilişkin 6 yıllık sürenin 4 yıla indirilmesi,

10- İtfaiye personelinin tamamının emeklilik açısından genel idare hizmetleri sınıfı kapsamına alınması talebinin değerlendirilmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına intikal ettirilmesi,

11- Kamu kurum ve kuruluşlarının, çerçeve yönetmeliği esas almak suretiyle unvan ve kadroların bütününü içeren atama ve yer değiştirme yönetmeliği düzenlemesi.

12- Atama ve yer değiştirme işlemlerinde keyfiliği ortadan kaldıracak norm kadro düzenleme ve uygulamasının bütün kamu kurumlarında hayata geçirilmesi,

13- Kurumlar arası nakil yoluyla yapılan atamalarda kamu çalışanlarının yaşadıkları (muvafakat verilmemesi) olumsuzlukların giderilmesi,

14- Atama ve yer değiştirme işlemlerinde aile birliğinin ve sağlığın korunması, eğitim hakkının engellenmemesi gibi Anayasal yükümlülükler dikkate alınarak eş, öğrenim ve sağlık durumuna dayalı taleplerin karşılanmasına ilişkin uygulama aksaklıklarının giderilmesi,

15- Çeşitli kurum ve kuruluşlarda uygulanan döner sermaye, ek ödeme, performans ücreti ve benzeri ödemelerin disiplin cezasına dayalı olarak kesilmesi konusunda yargı kararlarına bakılarak değerlendirme yapılması,

16- Basına bilgi ve demeç vermek şeklindeki disiplin suçunun tereddüde yer vermeyecek ve farklı uygulamalara neden olmayacak şekilde tanımlamnası konusunda düzenleme yapılması,

17- 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi kapsamında iki yıla ilave bir kademe verilmesi uygulamasında söz konusu yörelerde zorunlu hizmet kapsamında görev yapıyor olma şartının kaldırılması,

18- İlaç bedellerinin mahallinde ödenmesi konusunun kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralındığı tarihe göre yeniden değerlendirilmesi,

19- Belediye aylıklarının zamanında alınması konusunda geçmişte yapılan düzenlemeler de göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılması.

III- KONFEDERASYONLARCA GÜNDEME GETİRİLEN VE DEĞERLENDİRME YAPMALARI İÇİN İLGİLİ KURUMLARA İNTİKAL ETTİRİLECEK KONFEDERASYON TALEPLERİ

1- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıklar konusunda Konfederasyonlarımızın ve ilgili diğer kuruluşlarımızın önerilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları planlaması ve insan gücü ihtiyacı çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde kamu çalışanlarının eğitim düzeylerinin artırılması konusunda çalışmalarda bulunulması,

3- Sağlık Bakanlığınca çalışmaları sürdürülmekte olan sağlık çalışanlarının çalışma süreleri ile ilgili kanun tasarısı çalışmasının, Anayasa´nın eşitlik ilkesi çerçevesinde tüm kamu çalışanlarının standart düzenlemelere tabi olması amacına hizmet edeceği düşüncesiyle desteklenmesi,

4- İstikrar bulmuş yargı kararlarının benzer durumdaki personele de uygulanması konusunda titizlik gösterilmesi,

5- 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasına ilişkin Kanunun uygulanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi konusunda hizmet kolunda yetkili sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulması.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber