1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

28 Şubat mağduru eski memurlar görevlerine dönebilecek/ Video

28 Şubat 1997 tarihinden sonra disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmalarını da içeren tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
15 Mayıs 2013 19:55
Yazdır

28 Şubat 1997 tarihinden sonra disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların şartları taşımaları kaydıyla, yeniden göreve alınmalarını da içeren Devlet Memurları Kanunu ve bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıyla, uzman yardımcılıklarına girişte aranan mezuniyet şartı standart hale getirilecek, "en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, bakanlıklar ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma" şeklinde yeniden belirlenecek.

Uzman yardımcılıklarında, uzmanlık yeterlik sınavına girmede aranan asgari hizmet süresi 3 yıldan 2 yıla indirilecek; uzmanlık yeterlik sınavına girmede aranan tez hazırlama süreci ile uzmanlığa atanmada aranan yabancı dil belgesine sahip olma şartı zorunlu olmaktan çıkarılarak ihtiyari hale getirilecek.

Mesleğe özel yarışma sınavıyla alınan uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, denetmen ve aktüer kadroları ile diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavıyla alındıktan sonra uzman, meslek personeli veya denetim elemanı kadrolarına atanmak amacıyla yapılan yeterlik sınavına girmede aranan asgari hizmet süresi, 2 yıla indirilecek. Tez hazırlama süreci ile uzman, meslek personeli veya denetim elemanı kadro veya pozisyonlarına atanmada aranan yabancı dil belgesine sahip olma şartı zorunlu olmaktan çıkarılacak.

-Yönetici kadrolarına yapılacak atamalar-

Tasarıyla, yönetici kadrolarına yapılacak atamalar düzenleniyor.

Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarından 1. 2. 3. 4. dereceli olanlarına atanmada, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma ve kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmetin bulunması; ek göstergesi 6 bin 400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına atanmada en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda veya serbest olarak en az 5 yıl hizmetinin bulunması şartı aranacak. Mevcut düzenlemede hizmet süresi 10 yıldı.

Hizmet süresinin hesabında; milletvekilliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, fonlarda ve uluslararası kuruluşlarda fiilen çalışılan sürelerin toplamı dikkate alınacak.

Ek göstergesi 6 bin 400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına, sınav şartına tabi olmaksızın açıktan da atama yapılabilecek.

Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarına atanabilmek için öğrenim durumu ile toplam hizmet süresi dışında; belirli bir meslek mensubu, kariyer meslek mensubu ya da kurum meslek personeli olma, hakimlik ve savcılık mesleklerine ilişkin kadrolarda bulunmuş veya bulunuyor olma ile belirli kadro veya görevlerde belirli bir süreyle bulunmuş olma gibi özel şartlar aranmayacak.

Bu şekilde atananlar, mali ve sosyal hak ve yardımlardan yararlanacak.

Yönetici kadroları için getirilen en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma hükmü, eski yöneticiler hakkında uygulanmayacak. Düzenlemenin yayımı tarihinde müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarında bulunanlar için, önceden istenen eğitim şartı aranacak.

Büyükelçi olarak atananlardan Dışişleri Bakanlığı'na veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, merkeze döndüklerinde bakanlıkta çalışabilecek; bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanını kullanmaya devam edecek.

Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nda sınav hizmetlerine yönelik olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek; ancak bu öğrenciler işçi olarak kabul edilmeyecek. Bu öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen günlük brüt asgari ücreti geçemeyecek.

Yapılan sınavlarda kopya çektirilmesine imkan sağlayanların yanında; bireysel veya toplu olarak kopya çekenler de cezalandırılacak. ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışına çıkarılacak.

-28 Şubat mağduru eski memurlar-

28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan, ilgili şartları taşıyanlar kamu kurum ve kuruluşlarında yeniden göreve atanabilecek; yeniden göreve alınmalarında bütçedeki kadro kısıtlamaları uygulanmayacak.

Tasarıyla, ilgili kanun kapsamında yürürlüğe KHK'lere ilişkin olarak, yetki kanunu kapsamına girmediği veya KHK'larla düzenleme yapılamayan alana girdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen hükümler, yeniden düzenleniyor.

Buna göre, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Kalkınma Ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına atanan genel müdür, genel sekreter, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı unvanlı personel ile uzman unvanlı meslek personeline ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kar payı ile bütün ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; genel müdür ve genel sekreterler için bakanlık genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcıları için bakanlık genel müdür yardımcısı, uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanları mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemeyecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın merkez teşkilatında, uzman, uzman yardımcıları ile denetçiler ve denetçi yardımcıları; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatında, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilecek.

-İzmir'in EXPO 2020 adaylığı-

EXPO 2020'ye ev sahipliği yapacak kentin belirlenmesi amacıyla 2013 yılında Uluslararası Sergiler Bürosu genel kurulunda yapılacak seçimlerde, İzmir'in Türkiye adına sürdürdüğü adaylığının başarıyla sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere, EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu kurulacak. Bu hüküm kapsamına giren mal ve hizmet alımları ile her türlü işlemlerde Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

İzmir'in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu'nca kabulü halinde, Yönlendirme Kurulu EXPO 2020 İzmir ile ilgili işlemleri yürütmek üzere yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar faaliyetlerine devam edecek. Kabul edilmemesi halinde ise Yönlendirme Kurulu'nun hesaplarında bulunan tutarlar ile taşınırlar, Bakanlar Kurulu kararıyla tasfiye edilecek.

-İmar Kanunu'nda değişiklik-

Tasarıyla İmar Kanunu'nun, "Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması" başlıklı maddesi ile "Ruhsata Tabi olmayan Yapılar ve Uyulacak Esaslar'' başlıklı maddede değişiklik yapılıyor.

Tasarıyla ''Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar'' hükmü, "Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir" şeklinde değiştiriliyor.

Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda, köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için de yapı ruhsatı aranmayacak.

Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunlu olacak.

Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenecek. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunlu olacak.

Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşik alan sınırları içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında sakınca bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri, halihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde il özel idarelerince belirlenecek. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak oluşturulacak.

Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

-Okul ve cami için imar planı şartı aranmayacak-

İhtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak, köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenecek. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilecek. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilecek.

İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmayacak. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca mevcut harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırlarıyla belirlenecek. Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilecek.

Muhabir: Coşkun Ergül - Meltem Yılmaz

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
17:55 - Bakan Yardımcısının tabutunu Erdoğan ile Davutoğlu omuzladı17:52 - Üniversite hastanelerinde çalışanlar, 2019/4 KPSS'de tercih yapmamalı!17:45 - İhraç polis memuru Ödemiş'te yakalandı17:41 - 5 bin yıllık...Değiri 5 milyon dolar17:37 - Hazine alacakları 18,2 milyar lira17:33 - Astsubay 'alınan ayakkabıların değiştirilmesi' tartışması nedeniyle öldürmüş17:22 - Altında gün sonu fiyatları17:19 - Dolar günü 5,73 TL'den tamamladı17:17 - CHP'den 'memura zam teklifi' tepkisi17:14 - Mersin'de belediyenin verdiği bazı emekli kartları iptal edildi
17:07 - Bakan Kurum: Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu16:58 - Tekirdağ'da 3 kadın FETÖ'den gözaltına alındı16:39 - 'Şeffaf, açık, hesap veren belediyeciliği tüm vatandaşlarıma taahhüt ediyorum'16:29 - Gençlere örnek olmak için 30 yıl sonra üniversiteye döndüler16:28 - İmamoğlu, Medya AŞ'de işten çıkarmaları savundu16:23 - Belediye tarafından yetiştirildi, hasadı yapıldı16:05 - Hükümlülere mesleki yeterlilik belgeleri verildi15:54 - İmamoğlu: Çocuklarımı Bodrum'dan alıp geldim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam