1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15.07.2002 tarihindeki geçici ve sürekli görev harcırahının verilmesine dair karar

20 Mart 2006 02:01
Yazdır

Memurlar.net'te yayınlanmasını istediğiniz mahkeme kararları için tıklayınız.


Memurlar.net'in notları:

1- Aşağıdaki davada, hem geçici görevlendirmeye ilişkin geçici görev harcırahı hem de naklen atamaya ilişkin sürekli görev harcırahı kazanılmıştır.

2- Dava hakkında, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunun 51.Maddesini (f) bendinin yürürlüğünün Anayasa Mahkemesince durdurulması gösterilerek, davacı lehine karar verilmiştir.

3- Dava, 60 günlük zamanaşımı geçirilmiş olmasına rağmen, açılmış ve kazanılmıştır.


T.C.
İSTANBUL
5.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2004/ 1403

KARAR NO : 2005/ 2100

DAVACI : Oğuz CEVHER
Türkiye İş Kurumu Bahçelievler Şube Müdürlüğü
Şirinevler/ İSTANBUL

DAVALI : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
M.Rauf İnan Sok.No.9 Sıhhiye/ ANKARA

DAVANIN KONUSU : Türkiye İş Kurumu Antalya İl Müdürlüğünde V.H.K.İ olarak görev yapan davacının İstanbul İl Müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen daha sonra aynı yere ataması yapılan davacının 15.07.2002 günlü 4224 sayılı atama onayındaki harcırahsız olarak görevlendirilmesi ibaresinin kaldırılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair İstanbul İl Müdürlüğünce tesis olunan 19.04.2004 günlü ve 2548 sayılı işlemin iptali ile harcırah, geçici görev yolluğu ve sürekli görev yolluğu bedelinin yasal faizi ile birlikte tazmini istenilmektedir.

İDDİANIN ÖZETİ : Kanunlara açık hükümler ve mahkeme kararları karşısında davalı idarece harcırah sürekli görev yolluğu ve geçici görev yolluğu ödenmemesinin hukuka uygun olmadığı ileri sürülmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının aile bütünlüğünün devamını sağlamak amacıyla geçici görevlendirilmesinin kuruluş kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle zaruret sonucu yapıldığı ilgililerin yazılı talepleri üzerine yapılan atamalar için harcırah ödenmeyeceği hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul 5.İdare Mahkemesince dava dosyasındaki belgeler incelenip gereği görüşüldü.

Uyuşmazlık, Türkiye İş Kurumu Antalya İl Müdürlüğünde V.H.K.İşletmeni olarak görev yapan davacının İstanbul İl Müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen daha sonra aynı yere ataması yapılan davacının 15.07.2002 günlü 4224 sayılı atama onayındaki harcırahsız olarak görevlendirilmesi ibaresinin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine dair İstanbul İl Müdürlüğünce tesis olunan 19.04.2004 günlü ve 2548 sayılı işlemin iptal ile harcırah, geçici görev yolluğu ve sürekli görev yolluğu bedelinin yasal faizi ile birlikte tazmini hukuka uygun olup olmadığına ilişkindir.

31.03.2003 tarih ve mükerrer 25065 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunun 51.Maddesini (f) bendinde ? ?Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personelden kendilerinin yazılı talebi üzerine 01.04.2003 tarihinden itibaren bu kurum ve kuruşlar arasında veya bunların başka yerlerdeki birimleri arasında naklen ataması yapılanlar ile başka yerlerde sürekli veya geçici olarak görevlendirilenlere 10.02.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunda veya özel mevzuatlarında bu atama veya görevlendirilmeler için öngörülen harcırah ödenmez?? hükmüne yer verilmiş ise de 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51.Maddesinin (f) bendinde yer alan harcırah ödemelerine ilişkin hükümlerin 22.07.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin E.2003/41, K.2003/8 sayılı kararıyla yürürlüğü durdurulmuştur.

Öte yandan 12.08.2003 tarih ve 25197 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 4969 sayılı Kanunun 22.07.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olan 1.Maddesinin (a) bendi ile 6245 sayılı Harcırah Kanunun 10.maddesinin (1) numaralı bendi ise ?Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni mahallerine kadar" şeklinde değiştirilmiştir

6245 sayılı Harcırah Kanunun ?Harcırah verilecek kimseler? başlıklı 4.maddesinin 2.fıkrasında ?Memur veya hizmetli? olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere harcırah verileceği belirtilerek "Muvakkat Vazife Harcırahı Yol Masrafı ve Yevmiye" başlıklı 14.Maddesinde ise ?Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur" denilerek bu maddenin 1.fıkrasında da ?Birinci madde yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışındaki başka bir yere gönderilenlere ? muvakkat vazife harcırahı ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasındaki belgelerin incelenmesinden; Antalya İl Müdürlüğünde V.H.K.İşletmeni olarak görev yapan davacı İstanbul İl Müdürlüğü emrinde geçici olarak görevlendirilmiş ve daha sonra da aynı yere naklen ataması yapılmıştır.

Davacı eşinin İstanbul İl Müdürlüğünde çalışıyor olması nedeniyle İstanbul' a atanması talebinde bulunmuş atamasının yapılmadığı taktirde harcırahsız olarak geçici görevlendirme yapılmasını idareden talep etmiştir.

Bunun üzerine davacı geçici ve harcırahsız olarak 29.07.2002-27.02.2004 tarihleri arasında görev yapmıştır.

Geçici görev yolluğu ve daimi görev yolluğu ve daimi görev yolluğunun ödenmesi ve atama onayındaki harcırahsız ibaresinin kaldırılması istemiyle davacı tarafından yapılan başvurunun reddi üzerine işbu dava açılmıştır.

6245 sayılı yasa uyarınca geçici görevlendirilmelerde muvakkat vazife harcırahı ödeneceği ve daimi atamalarda yolluk ödemesi yapılacağı tartışmasızdır.

Bu durumda davacıya geçici görev yolluğu ve daimi görev yolluğu ödenmesi yasa gereği olduğundan davacı başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde sebep ve konu unsurları yönlerinden hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Davacının işlem nedeniyle harcırah, geçici görev yolluğu ve sürekli görev yolluğu ödenmesi istemine ilişkin kısmına gelince;

Mahkememizce yapılan yargılama sonucu dava konusu işlem hukuka uygun bulunmadığından hukuka aykırı işlem tesis edilerek davalı idarenin hizmet kusuru işlediği sonucuna varılarak davacının işlem nedeniyle ödenmemiş olan harcırah, geçici görev yolluğu ve sürekli görev yolluğu idarece hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekmektedir.

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1- Dava konusu işlemin iptaline,

2- Davanın harcırah, geçici görev yolluğu ve sürekli görev yolluğu isteminin kabulü suretiyle idarece hesaplanacak harcırah, geçici görev yolluğu ve sürekli görev yolluğu ödenmesine ve bu miktara 18.06.2004 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine,

3- Aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,

4- Posta avansından artan kısmın istemi halinde davacıya iadesine,

5- Kararımızın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 29.09.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN:Serap ÜLGEN

ÜYE: Dr.Selami DEMİRKOL

ÜYE: Yunus KUTLU

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma harcı : 10.10.-
Karar harcı : 10.10.-
YD.Harcı : 16.40.-
Posta Gideri : 33.50.-
70.10.-

Memurlar.net'te yayınlanmasını istediğiniz mahkeme kararları için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 34,752 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam