1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ders ve Ek Ders Saatleri Esaslarında Neler Değişti?

16 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ve Yöneticilerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" ile birlikte, 1998 yılından bu yana uygulanan esaslar kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak, yeni esaslar önemli değişiklikler içermemektedir. Sitemiz öğretmenler bölüm sorumlusu Ahmet Kandemir tarafından yeni esaslara ilişkin olarak hazırlanan özel dosya için başlığa tıklayınız.
18 Aralık 2006 00:46
Yazdır

DAYANAK MADDESİ DEĞİŞMİŞTİR

Esasların 3'üncü maddesine eski esaslardan ayrı olarak "5.3.1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun" eklenmiştir. Önceki esaslarda olmayan bu eksiklik bu esaslarda giderilmiştir.

GECE ÖĞRETİMİ TANIMI DEĞİŞTİ

?Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'den sonra başlayan yüz yüze eğitimi, ifade eder.?

Esasların "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin (g) bendinde geçen ve önceki esaslarda gece öğretimi tanımında yapılan ?Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim? tanımında bu öğretimin başladığı saat önceki esaslarda ?Saat 17.00'den sonra? olan hükmü ?saat 18.00'den sonra? hükmü ile değiştirilmiştir. ?Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge? hükümlerinde bu konuda değişiklik yapılması gerekmektedir.

Gece öğretimi ek ders saati ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ödenir.

"Devlet Memurları Kanunu Ders ve konferans ücretleri
Madde 176) ? (Değişik: 3.4.1998 ? 4359/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 21.3.2006 ? 5473/3 md.) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
(Değişik ikinci fıkra: 21.3.2006 ? 5473/3 md.) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir.
Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.
Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir."

YÜZYÜZE EĞİTİMİN TANIMI YAPILDI

Tanımlar başlıklı maddede "Yüzyüze eğitim" yeniden tanımlanmıştır. Yeni tanım şu şekildedir: ?Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını, ifade eder.?

Tanımı yeni yapılmış olup; bu tanımın bu şekilde anlaşılması gerektiğini bundan aylar önce yaptığımız haberlerde dile getirmiş ve kamuoyunu bu yönde bilgilendirmeye çalışmıştık isabetli bir karar verdiğimiz bu tanımdan anlaşılmaktadır.

Yeni getirilen bu tanım 5473 sayılı kanunun 6.maddesinin son fıkrasındaki "Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez." hükmünü açıklamak için yapılmıştır.

Müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılan dersler yüz yüze eğitim olarak tanımlanmaktadır bu tanım dışında yapılan etkinliklere maaş karşılığını doldurulmasa bile ek ders ödenecektir.

Bu konuyla ilgili haberlerimiz.

İşletmelerde meslek eğitimi dersi maaş karşılığı verilebilir mi? 1 Ekim 2006
Aylık karşılığını doldurmayan öğretmenlere ek ders ücreti verilecek haller 2 Kasım 2006
MEB'den aylık karşılığını doldurmayan öğretmenlerin ek ders ücretine ilişkin açıklama 8 Aralık 2006

ALAN TANIMI YENİLENMİŞTİR.

Esasların 4/a maddesi ile alan tanımı değişmiştir. Yeni tanım şu şekildedir: ?Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik dalını, ifade eder.?

Bu değişiklikle ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar? arasında paralellik sağlanmıştır.

ÖĞRETİM YILI İBARESİNİN TANIMI EKLENDİ.

"Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, ifade eder.?

Yukarıdaki tanım, 4. madde ile yeni getirilmiş olup bu konu defalarca dava konusu olmuştur. Okul idarecilerinin ders yılı bittik ten sonra okulda yazın bulundukları süre için ücret alıp almayacakları yönünden açılan davalar kazanılmış, bunun sonucunda bu şekilde bir tanım yapılması zorunluluk haline gelmişti. Bu nedenle yerinde bir ekleme yapılmıştır. Bu konuyla "Eğitim kurumları yöneticileri de tatillerde DDHP ek ders ücreti alacak" başlıklı haberimiz için tıklayın.

AYLIK KARŞILIĞI DERS GÖREVİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

AYLIK KARŞILIĞI DERS GÖREVİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

"Aylık karşılığı ders görevi
MADDE 5- (1) ?Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.?

hükümleriyle 5.3.1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanununda yapılan değişikler yeni esaslara işlenmiş olup. burada sadece idarecilere 6 saat derse girme zorunluluğu getirilmiş, diğer konularda herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir

Bu madde de maaş karşılığını dolduramayacak durumda olan yöneticiler için bir düzenleme yapılmamıştır. Bu yöneticilerin durumlarının ne olacağı belirsizdir. Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yöneticilerinin 6 saat maaş karşılığı girecekleri derslerin ne olacağı belirlenmemiştir. Zaten bu yöneticilerin bulundukları kurumlarında girebilecekleri ders de yoktur.

Maaş karşılığını dolduramayan öğretmen başka alanda maaş karşılığı derse girebilecektir. Önceki esaslarda alanı dışında derse giren öğretmene ek ders ödenmekteydi Ayrıca maaş karşılığını doldurmadan alabileceği ücretlerle ilgili yaptığımız yorumla bu konuda haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır.

Yeni düzenlemeyle ?alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.? hükümlerince öğretmen maaş karşılığını kendi branşında doldurulamıyorsa istekleri üzerine alanı dışında maaş karşılığı ve bu sayıyı aşan kısımlarına da ek ders verilebilecek. İstekleri dışında görevlendirilenler için mahkeme kararı bulunmaktadır. Anadolu Lisesi kadrosunda olmayan öğretmenin bu lisede görevlendirilmeyeceğine dair İzmir 2. İd. Mahkemesi kararı için tıklayınız.

Aylık karşılığını doldurmayan öğretmenlere ek ders ücreti verilecek haller

Bu konuyla ilgili haberlerimiz.

'Memura Zam Kanununun' Öğretmenleri İlgilendiren Bölümü

Ders Saatleri ve Ücretlerinde Yapılacak Değişiklikler

ZORUNLU EK DERS VE AZAMİ EK DERS SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Esaslarda ek ders görevine ilişkin olarak getirilen hükümler şu şekildedir:

"Ek ders görevi
MADDE 6- (1) ?Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,
kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.?

Zorunlu ek ders ve azami ek ders saatlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

?(2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.?

Bu maddede herhangi bir değişiklik olmamıştır.

SEMİNER ÜCRETİ 15 SAATLE SINIRLANDI

?(3)Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.?

Önceki esaslarda yer alan ?İlköğretim okullarında görevli öğretmenler, öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde ek ders görevini yapmış sayılır.? şeklindeki kesin hüküm bir şekilde açıklanmış, 15 saatle sınırlandırılmıştır. Bu durum daha önce defalarca tartışma konusu olmuş, Maliye Bakanlığı "ödenir" derken Milli Eğitim Bakanlığı "ödenemez" denmişti. Bu konuda yaptığımız haber üzerine genelge yayınlanarak söz konusu ücretin ödenmesi sağlanmıştır.

Aslında bu maddeye dava açılması halinde diğer okullardaki öğretmenlerde seminer görmeleri halinde ücret ödenmesinin yolu açılabilir.

- Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarından İki Farklı Görüş
- İlköğretim Öğretmenleri, Seminer Ücretini Alaca

PLANLAMA VE BAKIM ONARIM GÖREVİNDE DEĞİŞİLİK YOK

"(4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgâh, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde ?Planlama ve Bakım-Onarım Görevi? adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir."

Bu fıkrada herhangi bir değişiklik olmamıştır. Burada beklenti atölye ve laboratuvar öğretmenlerine de, bu fıkra hükmüne göre 6 saat ?Planlama ve Bakım-Onarım Görevi? verilmesi beklenmekteydi. Dava açılması halinde bu konunun, bu şekilde düzenleneceği kanaatindeyiz. Yani atölye ve laboratuvar öğretmenlerine bu fıkra hükmüne göre 6 saat ?Planlama ve Bakım-Onarım Görevi? verilmesi için dava açılması gerekmektedir. Sendikalara bu konuda görev düşmektedir.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği'nin 259'uncu maddesinde yer alan ?Kurumlarda, uygulanan meslekî eğitim programlarının tür ve özelliklerine göre bölüm, atölye, tesis, lâboratuvar şeflikleri oluşturulur. Ayrıca, bölüm sayısı 1?3 olanlarda biri, 4?6 olanlarda ikiyi, 7 ve daha fazla olanlarda üçü geçmeyecek şekilde program koordinatörlüğü, sektör koordinatörlüğü ve meslekî rehberlik şeflikleri kurulur.? hükümlerindeki şeflikler bu madde de unutulmuştur.

SOSYAL ETKİNLİK FAALİYETİNDE GÖREVLENDİRİLEN DANIŞMAN ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ ALACAK

"(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde ?Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri? adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.?

Daha önceki esaslarda ek ders verilmeyen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenlere(sosyal kulüplerde) 2 saati ek ders görevi verilebilecek.

Eski esaslarda ?Yöneticiler dahil kadrolu branş öğretmeni sayısı 7 ve daha az olan ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, çıraklık eğitim merkezleri ile pratik kız sanat okullarında görevli yöneticilere aylık, ek ders, ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ders görevi dışında ayrıca haftada 6 saate kadar ek ders görevi verilebilir.? Hükmü kaldırılmıştır.

HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

"Hizmet içi eğitim faaliyetleri
MADDE 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.?

Bu maddede herhangi bir değişiklik olmamıştır. Fakat, mesai saatleri dışında seminer ve kurslarda görevlendirilen öğretmenlere ücret verilmelidir. Bu konudaki mahkeme kararı için tıklayınız

YETİŞTİRME, OKUMA-YAZMA VE UYUM KURSLARI

"Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları
MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;
a) Ders yılı içinde;
1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,
2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,
3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,
4) Okuma-yazma kurslarında,
5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,
6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,
b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;
1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,
2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,
ek ders görevi verilebilir."

Bu maddede belirlenen durumlarda görevlendirilen öğretmenlerin azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında belirlenen miktar kadar ek ders alabileceklerdir. Bu madde kapsamındaki faaliyetler maaş karşılığı verilemeyecektir. Maaş karşılığı doldurulmasa bile karşılığında ücret ödenecektir.

Yürürlükten kaldırılan esaslarda yer almayan ?dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,? ek ders ücreti ödenebilecek.

AKŞAM DEVAM EDEN EĞİTİM FAALİYETLERİ UNUTULDU

"(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir."

Hükümlerine göre eski esaslarda yer almayan bu hükümle bu faaliyetlerden, ne zaman görev alındığında, ücret alınabileceği belirtilmiştir. Fakat burada mesai günlerinde mesainin bittiği saatten sonra başlayan yani akşam devam eden eğitim öğretim faaliyetleri unutulmuştur. Bu konuda kazanılan mahkeme kararı hükümleri bu maddeye yansıtılmamıştır.

Maaş karşılığı hafta sonu çalıştırılan öğretmen ders ücreti alabilir mi?

2 SAAT YETERLİ DEĞİL

" (3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez."

Eski esaslarda olmayan bu hüküm ?belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir.? şeklinde düzenlenmiştir, fakat iki saat yeterli değildir.

Hafta sonu veya mesai saatleri dışında yapılan eğitim çalışmalarında Nöbetçi Müdür yardımcısı görevlendirilmeli ve ücret ödenmelidir. Yüz yüze eğitimine ilişkin Danıştayın verdiği karar için tıklayınız.

EMEKLİLER ORTAÖĞRETİMDE 30 SAATE KADAR DERSE GİREBİLECEK

"Ders ücreti karşılığında görevlendirme
MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir."

Eski esaslarda "ortaöğretim kurumlarında 24 saate, kadar" ek ders görevi verilebileceğine dair hüküm 30 saate çıkarılmıştır.

Eski esaslarda ?Ders Niteliğinde Yönetim Görevi? ile ?Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi? maddelerin de düzenlenen kıstaslar burada "Ek Ders Görevinden Sayılan Hâller Ders niteliğinde yönetim görevi" (MADDE 10) maddesinde birleştirilerek düzenlenmiştir.

BAKANLIK YÖNETİCİLERİNE İLK DEFA 15 SAAT ÜCRETÖDENECEK

"a) Bakanlık merkez teşkilâtında görevli; müsteşar, müsteşar yardımcısı, talim ve terbiye kurulu başkanı ve üyeleri, teftiş kurulu başkanı, strateji geliştirme başkanı, genel müdür, I. hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, bakanlık başmüfettişi, bakanlık müfettişi, bakanlık müfettiş yardımcısı, bakanlık müşaviri, hukuk müşaviri, savunma sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, daire başkanı, müdür, şube müdürü, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, malî hizmetler uzmanı, savunma ve sivil savunma uzmanı, uzman, şef ve raportörlerin haftada 15 saati,"

Yeni esaslarla getirilen bu hükümle; maddede yazılan Bakanlık merkez teşkilâtında görevli kadrolara 15 saat ek ders ödenebilecek.

TESİS MÜDÜRÜ, SİVİL SAVUNMA UZMANI VE UZMANLAR DA EK DERS ÜCRETİ ALABİLECEK

"b) Bakanlık taşra teşkilâtında görevli; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, tesis müdürü, sivil savunma uzmanı, uzman, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı ve şeflerin haftada 15 saati,"

Eski esaslarda olmayan tesis müdürü, sivil savunma uzmanı, uzmanlara da 15 saat ek ders ödenebilecek.

EK DERS GÖREVİNDEN SAYILAN HALLER BİRLEŞTİRİLDİ

"c) Azınlık okullarında görevli olanlar dâhil her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarından;
1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati,
2) Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati,
3) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 25 saati,
4) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20 saati,
5) Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür yardımcılarının haftada 22 saati,
6) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür yardımcılarının haftada 20 saati,
7) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati,
ç) Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saati, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saati,
d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati,
e) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 15 saati,
f) Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan ?Araştırma?, ?Tanıtım ve Pazarlama? ve ?Tasarım? bölümlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 15 saati,
ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir."

Eski esaslarda olmayan bu hükümle; Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan ?Araştırma?, ?Tanıtım ve Pazarlama? ve ?Tasarım? bölümlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 15 saat ders niteliğinde yönetim görevi kapsamında ek ders alabilecek.

DURUMU BİRDEN FAZLA DURUMA UYANI FAZLA OLANI VERİLECEK

" (2) Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır."

Bu hükümle durumları birden çok maddeye uyanlara en fazla hangisiyse o miktarın dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

HAZIRLIK VE PLANLAMA GÖREVİ DEĞİŞTİ

"Hazırlık ve planlama görevi
MADDE 11- (1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir."

Eski esaslarda branşlara ve okul türlerine göre farklılık arz eden Hazırlık ve planlama görevi yeni kararla ?10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.? hükmüyle yeniden düzenlenmiştir.

KOMİSYON ÜYELİĞİ VE GÖZCÜLÜK AYIRIMI KALKTI

"Sınav görevi
MADDE 12- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir."

Eski esaslarda her bir sınav komisyon üyeliği için 6, her bir sınav gözcülüğü için 3 saat ek ders ücreti ödenirken yeni düzenlemeyle ?her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.? hükmü getirilmiştir. Komisyon üyeliği ve gözcülük ayrımı kaldırılmış her ikisine de 5 saat ek ders ücreti getirilmiştir.

Eski esaslarda olmayan ?öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.? hükmü yeni düzenlemeyle getirilmiştir.

SINAV GÖREVİNİN SAYIYLA SINIRLANDIRILMASI UYGUN DEĞİLDİR

"(2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri kapsamında;
a) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15'ten fazla sınav gözcülüğü görevleri,
b) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü,
c) Yöneticiler,
için ücret ödenmez."

Yeni düzenlemeyle getirilen ?her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.? hükümlerine göre ?Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15'ten fazla sınav gözcülüğü görevleri,? hükmüyle 12?15 görev sınırlaması getirmek mantıklı değildir.

Sınav görevinin sayıyla sınırlandırılması anayasamızın angarya yasaktır hükümlerine aykırıdır. 12'den fazla görev alan öğretmenlere ücret ödenmesi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. Bu konuda Danıştay kararı vardır. Sınav komisyonu üyeliğine dair Danıştay 11. Dairesinin kararı için tıklayınız.

Ayrıca hafta sonu ve mesai saatleri dışında yapılan sınavlara gece öğretimi kapsamında ücret ödenmesi gerektiğine dair mahkeme kararı bu maddeye yansıtılmamıştır.

Gece Öğretimi Kapsamındaki Görevlere Gece Göstergesi Uygulanmalıdır

"(3) Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki ?Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenmez? hükmü uygulanmaz."

"(4) Atölye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik dersler, bu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında atölye ve laboratuvar dersi sayılır."

Mesleki eğitimde, modüler eğitime geçildiğinden, bu eğitimde tüm endüstriyel teorik dersler, atölye ve laboratuvar dersi sayılacak ve bu derslerdeki 12 sınav kısıtlaması kaldırılacaktır.

SEVİYE TESPİT SINAVLARININ ÜCRETİ DÜZENLENMEDİ

Senede en az iki defa yapılması gereken Seviye tespit sınavlarında, her oturum ayrı değerlendirilmeli ve bu sınavlarda nasıl ücret ödeneceği esaslarda belirtilmelidir. Bu sınavlar hali hazırda yapılmaktadır ama esaslarda nasıl ücret ödeneceği belirtilmemiştir.

BELLETİCİLİK GÖREVİ YÖNETİCİLERE VERİLEMEYECEK

"Belleticilik görevi
MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.
(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez."

Eski esaslarda ?yönetici ve öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir.? hükmü yeni esaslarda sadece ?belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir.? şeklinde düzenlenerek yöneticilere de verilebilen belleticilik görevini vermemiştir.

14. MADDEDE DEĞİŞİLİK YOK

"Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri
MADDE 14- (1) Yaygın eğitim enstitüsü, açık öğretim okulu, gençlik ve izcilik eğitim tesisleri, akşam sanat okulu müdürlükleri, televizyon ve radyo programları ile göze ve kulağa hitap eden üç boyutlu araçlarla eğitim-öğretim yapılan, ders araç ve gereçleri üretilen, Bakanlığa bağlı okullara gündüzlü ve yatılı olarak alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için soru kitapçığı ve test hazırlanan akşam sanat okulları yöneticilerine haftada 20, öğretmenlerine haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir."

Eski esaslarda da olan bu hüküm de bir değişiklik olmamıştır.

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

"İşletmelerde meslek eğitimi
MADDE 15- (1) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, meslekî rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.

(2) Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde ?işletmelerde meslek eğitimi? adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;
a) Meslekî eğitim merkezlerinde;
1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,
2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,
b) Diğer okul ve kurumlarda;
1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,
2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,
geçmemek üzere okutabilecekleri azamî ek ders saatleri kapsamında verilir.

(3) Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir."

"İşletmelerde mesleki eğitim" maddesinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Maddeye eklenen 3.fıkrayla yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri bu maddede yazılan miktar kadar verilecektir.

90 GÜNÜ AŞAN SEMİNERLERDE EK DERS ÖDENMEYECEK

"Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller
MADDE 16)- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;
a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.
b) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

Eski esaslarda ?Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 90, diğer illerde 45 günü geçmemek üzere görevlendirildikleri günlerde (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri ile Devlet Töreni yapılmasına karar verilen diğer illerde bu sürelerin yeterli olmaması halinde sürenin 30 güne kadar uzatılmasına valiler yetkilidir.),? hükmü yeni düzenlemeyle ?Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere,? şeklinde düzenlenmiştir.

Eski esaslarda ?Her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler,
bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince, aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.?
hükmü yeni düzenlemeyle 90 günle sınırlandırılmış oldu. 90 günü aşan seminerlerde ek ders ödenmemesi durumu burada hukuka uygun değildir.

DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK

"Ders dışı eğitim çalışmaları
MADDE 17- (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5'ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır."

Ders dışı eğitim çalışmalarında bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5' iyle sınırlandırıldı. Önceki esaslarda bu%8'di.

YÖNETİCİLER DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMASI İÇİN ÜCRET ALAMAYACAK

"(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez."

Eski esaslarda ?yönetici ve öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, gündüz ücreti üzerinden haftada azami 6 saat ek ders ücreti ödenir.? şeklindeki hüküm yeni düzenlemeyle ?Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.? şeklinde düzenlenmiştir. Yöneticilerin ders dışı eğitim çalışmalarında ücret alması kaldırılmıştır.

OKULDA BULUNMA ZORUNLULUĞU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

"Okulda bulunma zorunluluğu
MADDE 18- (1) İlköğretim okullarında yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları hâlinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır."

Eski esaslarda da olan bu hüküm de bir değişiklik olmamıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ?Öğretmenler Madde 64 - Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar.? ilgili maddesiyle paralellik sağlanmıştır.

YABANCI DİPLOMA DENKLİK İŞLERİ İÇİN EK DERS ÜCRETİ

"Kurul ve komisyon üyeliği
MADDE 19- (1) Aslî görevleri dışında, diploma denklik işlemlerini yürüten yabancı dil dersi öğretmenlerinin sonuçlandırdıkları her 5 denklik işlemi 1 ek ders saati sayılır ve karşılığında ek ders ücreti ödenir."

Eski esaslarda olmayan bu düzenlemeyle; aslî görevleri dışında, diploma denklik işlemlerini yürüten yabancı dil dersi öğretmenlerinin sonuçlandırdıkları her 5 denklik işlemi 1 ek ders saati ücret ödenecek.

YARI YIL VE YAZ TATİLİNDEKİ KURUL VE KOMİSYON ÜYELİĞİ İÇİN EK DERS ÜCRETİ

" (2) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları öğretmenlerine çeşitli mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği görevinin yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu görevler, yarıyıl ve yaz tatiliyle sınırlı olmak ve fiilen görev yapılmak kaydıyla ek ders görevinden sayılır ve karşılığında her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir."

Eski esaslarda olmayan bu düzenlemeyle; kurul ve komisyon üyeliği görevinin yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu görevler, yarıyıl ve yaz tatiliyle sınırlı olmak ve fiilen görev yapılmak kaydıyla ek ders görevinden sayılır ve karşılığında her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenecek.

KADROSUNUN BULUNDUĞU OKUL VE KURUM DIŞINDA GÖREVLENDİRME MADESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

"Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme
MADDE 20- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (Büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür."

Eski esaslarda da olan bu hüküm de bir değişiklik olmamıştır.

HİZMET PUANI YÜKSEK ÖĞRETMEN, NORM KADRO İÇİNDEKİ HİZMET PUANI DÜŞÜK ÖĞRETMENİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR

"MADDE 20- (2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır."

Eski esaslarda ?aylık ve ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, o okul veya kuruma en son atanan öğretmenden başlamak suretiyle? diye belirtilen hüküm yeni esaslarda ?öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle? şeklinde düzenlenmiştir. Bu hüküm okulda norm kadro işlemleri yapıldıktan sonra o okula atanan ve hizmet puanı yüksek birisinin norm kadro içerisinde yer alan hizmet puanı düşük olan birisinin önüne geçmesine sebep olabileceğinden hukuken uygun değildir.

"MADDE 20- (3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez."

Eski esaslarda da olan bu hüküm de bir değişiklik olmamıştır.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK

"Geçici görevlendirme
MADDE 21- (1) Bakanlık merkez teşkilâtında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilâtında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere; 16 ncı maddede belirtilen görevler ile izinli ve raporlu olunan süreler hariç olmak üzere, görevlendirmeye ilişkin onay tarihinden itibaren, Bakanlık merkez teşkilâtındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile diğer hususlar belirtilir."

Geçici görevlendirmelerde yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil haftada 18 saat ek ders ücreti, kadrolarının bulunduğu kurumca ödenecek. Bakanlık görevlendirmelerinde 1 yıl, diğerlerinde 6 ayda bir onay almak suretiyle yapılacak.

Eski esaslarda olmayan; Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere de 18 saat ek ders verilebilecek.

GEREKSİZ GÖREVLENDİRMELERİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLECEK

"MADDE 21- (2) Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan personel aslî görevi için öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılmaz ve öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmez."

Eski esaslarda ?görevlendirildikleri tarihte ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın haftada; kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda branşlarındaki emsali yönetici ve öğretmenlere ödenen ek ders ücreti kadar? hükmü var iken yeni düzenlemede bu hüküm 18 saatle sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla azami alabileceği ek ders saatleri 18 saatin üzerinde alan öğretmen burada en fazla 18 saat alabilecektir. Buda aslında gereksiz görevlendirmelerin önüne geçecektir. Fakat gerçekten ihtiyaç olan ve ek dersi fazla olan öğretmenlerin görevlendirilmesinde sıkıntı çıkacaktır.

VEKALET GÖREVİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

"Vekâlet görevi
MADDE 22- (1) Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler uygulanır."

Eski esaslarda da olan bu hüküm de bir değişiklik olmamıştır.

VEKALETEN GÖREVLENDİRMELER YAN ÖDEME KARARNAMESİ İLE UYUMLAŞTIRILMIŞTIR

"MADDE 22- (2) Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders ücreti vekâlet görevinde bulunduğu kurumca ödenir."

Eski esaslarda; ?Bunun dışında diğer görevlere asaleten atama şartlarını taşıyanlardan boş kadrolara vekâleten atananlara yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders görevi ücreti ödenir.? şeklinde olan bu düzenleme ile ?müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders ücreti vekâlet görevinde bulunduğu kurumca ödenir.? şeklinde düzenlenmiştir. Bu değişiklik yan ödeme kararnamesi ile uyumlu olmasına rağmen, vekâleten görevlendirilen şube müdürlerinin onaylarında sıkıntı çıkacaktır.

DAĞITIM MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

"Dağıtım
MADDE 23- (1) Bu Kararın 10, 14 ve 21 inci maddelerindeki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir."

Eski esaslarda da olan bu hüküm de bir değişiklik olmamıştır. Ders niteliğinde yönetim görevi, Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri ile Geçici görevlendirme kapsamındaki görevler haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır.

ALANLARIN TESPİTİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

"Alanların tespiti
MADDE 24- (1) Hangi okul mezunlarının, hangi derece ve türdeki okul ve kurumlarda hangi dersleri alanları içinde okutabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenir."

Eski esaslarda da olan bu hüküm de bir değişiklik olmamıştır.

GÖREVİN FİİLEN YAPILMASI MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

"Görevin fiilen yapılması
MADDE 25- (1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur."

Eski esaslarda da olan bu hüküm de bir değişiklik olmamıştır.

"MADDE 25- (2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır."

Eski esaslarda da olan bu hüküm de bir değişiklik olmamıştır.

"MADDE 25- (3) Bu Kararın 10, 14 ve 21 inci maddeleri uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez."

Ders niteliğinde yönetim görevi, Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri ile Geçici görevlendirme kapsamında yapılan yarım günlük izinler hariç izinli ve raporlu olunan sürelerde ek ders ödenmeyecek.

DİĞER OKUL VE KURUMLARDA DERS GÖREVİ MADDESİ DEĞİŞTİ

"Diğer okul ve kurumlarda ders görevi
MADDE 26- (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez."

Bu düzenlemeyle; Diğer okul ve kurumlarda ders görevi, öğretmenin kendi okulunda veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttuğu ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemeyecek.

"MADDE 26- (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre verilen ek ders görevleri istisnadır."

Bu düzenlemeyle; Hizmet içi eğitim faaliyetleri, yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları ile öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde Ders ücreti karşılığında görevlendirme hizmetleri görevleri istisnadır.

EK DERS GÖREVİNİ YAPMAYANLAR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

"Ek ders görevini yapmayanlar
MADDE 27- (1) Bu Karara göre zorunlu ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler aslî görevlerini yapmamış sayılır."

Eski esaslarda da olan bu hüküm de bir değişiklik olmamıştır.

OKUL DENEYİMİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

"Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi
MADDE 28- (1) Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü ile bu Protokol doğrultusunda hazırlanan Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim-öğretim kurumlarında yapmaları amacıyla; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere "öğretmenlik uygulaması görevi? verilebilir."

Eski esaslarda da yer alan hükümle; Öğretmen Adaylarının; Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevinde görev alacaklara ücret ödenecek.

"MADDE 28- (2) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde görev alacak millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi uygulamasına yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden;
a) Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati,
b) Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,
c) Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati,
ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir."

"MADDE 28- (3) Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I ve Okul Deneyimi II derslerinin her birinden haftada 4'er saat, Öğretmenlik Uygulaması dersinden haftada 6 saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez."

Eski esaslarda da olan bu hüküm de bir değişiklik olmamıştır.

"MADDE 28- (4) Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulamanın yapıldığı okullarda ise müdür yardımcılarından biri uygulama okulu koordinatörü olarak görevlendirilir. Uygulamaların hangi okullarda yapılacağı, görev verilen yönetici ve öğretmenlerin il, ilçe, okul ve branş bazında sayıları; Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre her öğretim yılı için yeniden belirlenir. Uygulama sonuçları Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca her öğretim yılı sonunda değerlendirilir."

Eski esaslarda da olan bu hüküm de bir değişiklik olmamıştır.

"MADDE 28- (5) Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ilgili üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ödenir."

Eski esaslarda da bulunan bu hüküm kapsamında ödenecek ek ders ücretleri ilgili üniversitelerce; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ödenir. 176 madde aşağıda yer almaktadır.

"Devlet Memurları Kanunu Ders ve konferans ücretleri
Madde 176) ? (Değişik: 3.4.1998 ? 4359/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 21.3.2006 ? 5473/3 md.) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
(Değişik ikinci fıkra: 21.3.2006 ? 5473/3 md.) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir.
Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.
Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir."

ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU UZMANLARININ HAKLARI KORUNDU

"Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mülga araştırma planlama ve koordinasyon kurulu uzmanlarının 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile verilmiş bulunan hakları saklıdır."

Bu geçici madde hükmüyle araştırma planlama ve koordinasyon kurulu uzmanlarının kazanılmış hakları korunmaktadır.

VETERİNER HEKİM, BİYOLOG, MÜHENDİS VE EV EKONOMİSTİ ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK

"Öğretmen unvanlı olmayan bazı personel
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 26.1.2006 tarihli ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bakanlığa devredilen personelden Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirilir."

Eski esaslarda olmayan bu düzenlemeyle; Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirilecek.

BAZI ATIFLARIN UYGULANMASINA DEVAM EDİLECEK

"Diğer kurumların bazı eğitim faaliyetleri
GEÇİCİ MADDE 3- (1) ?31.7.2007 tarihine kadar, 31 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri, 22.11.2001 tarihli ve 2001/3268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Mesleki Okullarda Görev Alacak Yönetici ve Öğretmenlere Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'ın 8 inci maddesinde yapılan atıflar yönünden uygulanmasına devam olunur.?

Yürürlükten kaldırılan esasların ilgili hükümleri, 22.11.2001 tarihli ve 2001/3268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Mesleki Okullarda Görev Alacak Yönetici ve Öğretmenlere Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'ın 8 inci maddesinde yapılan atıflar yönünden uygulanmasına devam olunacak.

Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Mesleki Okullarda Görev Alacak Yönetici Ve Öğretmenlere Uygulanacak Ders Ve Ekders Saatlerine İlişkin Esasların "Uygulama" başlıklı 8'inci maddesi şu şekildedir:

" Bu Esaslarla belirlenen düzenlemeler ile rehber öğretmenler bakımından "Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi " hariç olmak Özere; yönetici ve öğretmenlerin "Aylık Karşılığı Ders Görevi", "Ek Ders Görevi'', "Yetiştirme, Okuma-Yazma ve Uyum Kursları", "Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirme'', "Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi", "Sınav Görevi", "Belleticilik Görevi", "Ders Dışı Eğitim Çalışmaları", "Ders Kitabı ve Aracı Hazırlama Görevi", "Eşit Dağıtım", "Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller", "Görevin Fiilen Yapılması", "Vekalet Görevi", "Diğer Okul ve Kurumlarda Ders Görevi" ile "Ek Ders Görevini Yapmayanlar" bakımından Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eşdeğer okullarda görevli yönetici ve öğretmenler için düzenlenen 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar" ile söz konusu Esaslarda yapılacak ek ve değişiklikler uygulanır.

Öğretmen ve yöneticilerin haftalık ders ve ek ders saatlerine ilişkin EK-1 Çizelge 31.12.2004 tarihine kadar uygulanır. EK-2 Çizelge 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer."

ESASLAR 1.7.2006'DAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

"Yürürlük
MADDE (32)- (1) ?Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Karar, 1.7.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.?

hükümlerine göre bu kararda yayınlanan maddelere göre yapılmayan ödemelerin yapılması ve bu kararda yazılanların üzerinde yapılan ödemelerin geri alınması gerekmektedir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 203,596 defa okundu. 181 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam