1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara - Niğde Otoyolu için Başbakanlık Genelgesi

Ankara - Niğde Otoyolu Projesi ile İlgili 2017/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
12 Ekim 2017 05:53
Yazdır
Ankara - Niğde Otoyolu için Başbakanlık Genelgesi

12 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Başbakanlıktan:
Konu : Ankara - Niğde Otoyolu Projesi

GENELGE
2017/20

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) ihalesi yapılan Ankara - Niğde Otoyolu Projesi işlerinin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür:
1- Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma işlemleri işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılı ödeneklerinin tamamının ilk üç ayda serbest bırakılması sağlanacaktır.
2- Proje güzergahında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri» ilgili idarelerce 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19hmcu maddesinde belirtilen azami sürelerin sonu beklenmeksizin en kısa sürede neticelendirilecektir.
3- Proje güzergahında yapılması gereken imar planı çalışmaları ve bu çalışmalara altlık teşkil edecek halihazır haritaların üretimi» kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik ettir raporlarının haarlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler, ilgili kamu kurum ve kurutuşlarınca en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.
4- Proje güzergahında bulunan su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve tesislerinin güzergah dışına taşınması sırasında bunlara ilişkin KGM ilgili birimleri tarafından talep edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, ilgili kuruluşlar tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilecektir.
5- Projenin yapımı için gerekli olacak taş ocakları, kum-çakıl ocakları ve ariyet ocakları, enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile alı ve Üst yapı imalatları için gereken liretim tesislerinin kamulaştırma, üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi İçin gereken işlemler; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli ve ivedi olarak neticelendirilecektir. -
6- Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan Hazinenin özci mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile ormanlık alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların KGMmin talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak, devir veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütülebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecektir.
7- Proje güzergahında, 3082 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya İl özel idarelerince yapılacak veya yaptırılacak toplulaştırma çalışmalarına öncelik verilecektir.
8- Proje güzergahında yapılacak kamulaştırmalar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun lO'uncu maddesi uyarınca açılan bedel tespit ve tescil davalarının kısa sürede neticelenebilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacak, kamulaştirılacak taşınmazların değer tespitine yönelik olarak, KGM'nin ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli özen gösterilerek en kısa zamanda gönderilecektir.
9- Kamulaştırma çalışmalarının, sağlıklı ve acele olarak neticelendirilebilmesi için; Proje bünyesinde yapılacak çalışmalar sırasında talep edilmesi halinde kamulaştırma planlarının hazırlanmasına ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesine, planların arazi ve büro kontrollerinin yapılmasına ve 2942 sayılı Kanun uyarınca kamulaştırma işlemleri tamamlanan taşınmazların tapuda tesdl-terkin edilmesine dair işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince acele olarak gerçekleştirilecektir.
10- Proje için 05.09.2016 tarihli ve 4280 sayılı ÇED olumlu kararı alınmış olup, çevre mevzuatı gereğince alınması gereken izinlere ilişkin verilecek görüşler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca acele olarak sonuçlandırılacaktır.
11- Proje güzergahı kapsamında bulunan veya yoi yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkacak taşınır veya taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarına konu olan buluntulara rastlanması durumunda, durum ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne ve/veya Tabiat Varlıklarını Korama Bölge Komisyonu ile diğer ilgili özel kurullara bildirilecek ve Komisyon ve/veya Kurullar konuyu gündemine ivedilikle alacaktır. Bu konudaki Komisyon ve Kurul çalışmalarına, sadece üyelere konu hakkında bilgi vermek üzere KGM teknik elemanları da çağrılacak, çalışmaların projenin özellikleri de dikkate alınarak, gecikmesine meydan verilmeden yapılması sağlanacaktır.
12- Ankara - Niğde Otoyolu Projesi, etkileşim halinde olduğu veya etkileşime girebileceği diğer projelere göre öncelik teşkil edecektir,
13- Güzergahın geçtiği yerlerdeki mülki ve idari yöneticiler ile ilgili idarelerin taşra birimleri, kamulaştırılması yapılan taşınmaz malların maliklerinin ve adreslerinin tespitinde gecikmeye mahal verilmeyecek şekilde yardımcı olacaktır.
14- Kamu kuram ve kuruluşlarından, belediyelerden ve ilgili tapu müdürlüklerinden proje güzergahında kamulaştınlacak taşınmaz mallar için; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun i (Tuncu maddesi uyarınca açılabilecek olan davalarda, aynı Kanunun ll'inei maddesi gereğince KGM'ye verilecek emsal verileri ile mahkemelere sunulacak veriler arasında yeknesaklığın sağlanabilmesi için gerekli özen gösterilecektir.
15- İhtiyaç olması halinde projenin hazırlanması İçin fotogrametrik ve yersel yöntemle alım için gereken uçuş izinleri ile diğer tüm izinlerin ivedilikle verilmesi sağlanacaktır.
16- Askeri alanlarda çalışma (proje ve kamulaştırma planlan) yapmak için gerekli izin süreçleri en seri şekilde tamamlanacak, çalışmaların tamamlanabilmesi için verilecek müsaadenin işlemlerin gerektirdiği süreleri ihtiva etmesine özen gösterilecektir.
17- Proje ile ilgili her türlü plan, proje, yapım ve detay çalışmaları sırasında iş ve işlemlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için KGM merkez birimlerine. Karayolları 4. (Ankara) Bölge Müdürlüğü ile KGM'nin görev ve yetki vereceği diğer taşra birimlerine, idare adına iş yapan yüklenici ve alt yüklenicilere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Valilikler tarafından mevzuatı gereğince gerekli yardım ve desiek sağlanacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Binalı YILDIRIM
Başbakan

Memurlar.Net
Bu haber 11,017 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam