1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bütün Yönleriyle Temsil ve Görev Tazminatı

Kamuda çalışan bir kısım memurların aylık kalemlerine son yıllarda yapılan en önemli eklemelerden ikisi, Görev ve Temsil Tazminatıdır. Bu iki tazminat hakkındaki ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
15 Nisan 2003 00:00
Yazdır

A- Temsil Tazminatı


I-Genel Açıklama
Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunla yürürlüğe girmiştir. En az 7000 gösterge üzerinden Makam veya Yüksek Hakimlik Tazminatı alanların özlük haklarında yapılan çok önemli bir iyileştirmedir.

II- Temsil Tazminatı Alabilecekler
Temsil tazminatı 4505 Sayılı Kanunun 5.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara 30.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenir.

III- Temsil Tazminatı Alamayacaklar
Temsil tazminatı, teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara, temsil tazminatı öngörülen kadroları tedvir, vekalet ve benzeri geçici görevlendirme suretiyle yürütenlere, bu tazminat ödenmez.

IV- Temsil Tazminatından Mahsup Edilmeyecek Ödemeler
Bu tazminatın ödenmesinde;
- Aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, makam ve yüksek hakimlik tazminatları, aile yardımı ödeneği, lojman ve yabancı dil tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesi kapsamındaki zam ve tazminatlar,
- 657 sayılı Kanunun Ek 33 üncü maddesindeki nöbet ücreti, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 3 ve Ek 17 nci maddeleri kapsamındaki zam ve tazminatlar,
- 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu kapsamındaki üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, eğitim öğretim ödeneği ve geliştirme ödeneği,
- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesi kapsamındaki ödenek ve tazminatlar,
- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve diğer yargı kuruluşlarında ödenen ek ödenek ve ek tazminatlar,
- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamındaki tazminatlar,
- 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler,
- 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan ek ücret ödemeleri, doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler,
- Personel ve Teşkilat Kanunları gereği verilen ve aylık veya ücret mahiyeti taşımayan mükafat ve ödüller,
- 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun kapsamında yapılan ödemeler,
- 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler, huzur hakkı, toplantı ödeneği ile yönetim ve denetim görevi karşılığında yapılan ödemeler mahsup işlemine tabi tutulmaz.

V- Temsil Tazminatından Mahsup Edilecek Ödemeler
Yukarıda belirtilenler dışında kalan personel veya teşkilat kanunları veya diğer düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun ödenmekte olan;

-İlgili mevzuatları uyarınca kurulmuş fon ve hesaplardan yapılan her türlü ödemeler,
-24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca yapılan ödemeler,
-İl Özel İdaresi Kanununun 100 ve 140 ıncı maddeleri uyarınca yapılan ödemeler,
-Fiilen yapılmayan ders karşılığı ödenen ek ders ücretleri, maktu ve nisbi olarak ödenen her türlü fazla çalışma ücretleri (asayiş tazminatı dahil, doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler hariç), ek tazminat ve kurumsal bazda yapılan tazminat ödemeleri,
-8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel İle Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkında Kanunun değişik 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının 1/2 si olarak kamu bankasına yatırılan paralardan her ay itibarıyla yapılan ödemeler,
-Döner sermaye kaynaklarından yapılan her türlü ödemeler,
-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ek tazminat ödemeleri,
-muhtelif mevzuat çerçevesinde yapılan; ödeme, ücret ödemesi, ek ücret ödemesi, teşvik ödemesi ve ikramiye ile benzeri adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık net tutarları, temsil tazminatının net tutarından mahsup edilir.


VI- Temsil Tazminatının Ödenme Esasları
Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden ekli cetvelde yer alan gösterge rakamları üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı alanlara, hizalarında gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Temsil Tazminatı ödenir. Göstergeler aşağıda gösterilmiştir.

Makam veya Yüksek Hakimlik Tazminatı Göstergeleri Temsil Tazminatı Göstergeleri
30.000 olanlar 30.000
20.000 olanlar 20.000
15.000 olanlar 20.000
10.000 olanlar 19.000
8.000 olanlar 18.000
7.000 olanlar 17.000

Temsil tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatına ilişkin hükümler uygulanır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26.maddesinde; Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.

VII- Temsil Tazminatı ve Emekliliğe Etkisi
Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara temsil tazminatları bulundukları en üst görev esas alınarak ödenir.

Emekli olanlardan temsil tazminatı ödemesine hak kazananlara ödenecek tutardan damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

5434 sayılı Kanunun Ek 68.maddesinde;?Makam tazminatı ile Yüksek Hakimlik tazminatı ve temsil tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde bulunanlardan, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre istihdam edilenlere, Başbakanlıkta da makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde en az 6 ay çalışmış olmaları kaydıyla bu tazminatlardan yüksek olanı esas alınarak ödeme yapılır. Bu halde de iki yıllık süreyi doldurma şartı aranır. "Ancak bu tazminatların ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yıl görev şartı aranmaz."

Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterlikleri teşkilatlarında asli ve sürekli görevlerde bulunanların makam tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/F maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edilen miktarlar üzerinden aynı esaslar dahilinde ödenir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı görevinde bulunmuş olanlara Başbakanlık Müsteşarı (3), Yükseköğretim Yürütme ve Denetleme Kurulu üyeliklerinde bulunmuş olanlara, profesör unvanında üç yılını tamamlamış olanlar için belirlenen makam tazminatı göstergeleri esas alınarak ödeme yapılır.

Temsil tazminatı; yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev alanlara bu durumları devam ettiği sürece ödenmez. Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirirler. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden ay başından itibaren tazminat ödenmesine son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara ödenen tazminat kanuni faizi ile birlikte geri alınır.

Bu tazminatlar, ölenlerin 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine 68 inci maddesindeki oranlar üzerinden ödenir.

Bu ödemeler, T.C. Emekli Sandığınca ödenmesini müteakip iki ay içinde Genel Bütçeye giren kurumlardan ayrılanlar için Hazineden, diğerleri için son kurumlarından faturası karşılığında tahsil edilir.? Hükmü yer almaktadır.

B- Görev Tazminatı


I- Genel Açıklama
Görev tazminatı, 13/07/2001 tarih ve 24461 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir.

Buna göre; Temsil tazminatı almayan personelden;
1- 7.000`den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

2- Yukarıda sayılanların dışında kalanlardan en az beş hizmet yılını dolduranlara; hizmet sınıfı ve yılları, tabi oldukları personel kanunları, kariyerleri, kamu görevlerine giriş dereceleri ve öğrenim durumları birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle ve 10.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

3- 1 ve 2 numaralı alt bentlere göre ödenecek görev tazminatının uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye, çalışanlar ve emeklilik için gösterge rakamları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

II- Görev Tazminatında Dikkate Alınmayacak Ödemeler
Görev tazminatı ödemesinde aşağıda belirtilen ödemeler dikkate alınmaz:

1- İlgili mevzuatına göre ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında,

2- Aylık ve ücret ödemeleri kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca en yüksek Devlet memurunun veya diğer bir kamu personelinin her türlü ödemeler dahil ücretinin belli bir katı şeklinde veya benzeri atıf ve usullerle diğer şekillerde belirlenen her türlü ödemelerin tespitinde, dikkate alınamaz ve bu gerekçeler ile ilave hiçbir artış yapılamaz.

III- Görev Tazminatından Yararlanacaklar
Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personelden en az beş hizmet yılını dolduranlara; görev tazminatı belirlenecek esas ve usullere göre ödenecektir.
IV- Görev Tazminatından Yararlanamayacaklar

Teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara görev tazminatı ödenmez.

V- Görev Tazminatından Mahsup Edilecek Ödemeler

Bu tazminata hak kazananlara personel veya teşkilat kanunları veya diğer kanuni düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun ödenmekte olan;

1- İlgili mevzuatları uyarınca kurulmuş fon ve hesaplardan yapılan her türlü ödemeler,

2- 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca yapılan ödemeler,

3- İl Özel İdaresi Kanununun 100 ve 140 ıncı maddeleri uyarınca yapılan ödemeler,

4- Fiilen yapılmayan ders karşılığı ödenen ek ders ücretleri, maktu ve nisbi olarak ödenen her türlü fazla çalışma ücretleri (asayiş tazminatı dahil, doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler hariç), ek tazminat ve kurumsal bazda yapılan tazminat ödemeleri,

5- 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel İle Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkında Kanunun değişik 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının 1/2 si olarak kamu bankasına yatırılan paralardan her ay itibarıyla yapılan ödemeler,

6- Döner sermaye kaynaklarından yapılan her türlü ödemeler,

7- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ek tazminat ödemeleri,

8- muhtelif mevzuat çerçevesinde yapılan; ödeme, ücret ödemesi, ek ücret ödemesi, teşvik ödemesi ve ikramiye ile benzeri adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık net tutarları, temsil tazminatının net tutarından mahsup edilir.

Görev tazminatı net tutarından yapılacak mahsup işlemlerinde, mahsup edilecek ödemelerin net tutarları toplamının
1- 15/1/2002 tarihinden itibaren % 20`si,
2- 15/1/2003 tarihinden itibaren % 40`ı,
3- 15/1/2004 tarihinden itibaren % 60`ı,
4- 15/1/2005 tarihinden itibaren %80`i
5- 15/1/2006 tarihinden itibaren ise tamamı dikkate alınır.

Ancak, görev tazminatı olarak yapılan ödemelerden yararlananlara ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının %80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir.

Bu ödeme ile ilgili olarak örnek vermek gerekirse görev tazminatının net tutarı 200 milyon, görev tazminatından mahsup edilecek ödemelerin net tutarı 250 milyon TL olan bir kamu görevlisine görev tazminatı olarak 200 milyon ? ( 250 milyon %20 =50.000.000 ) = 150. milyon TL. ödenecektir. Ancak, mahsup edilecek tutar hiçbir şekilde görev tazminatının % 20'sini geçemeyeceği için 160 milyon TL görev tazminatı ödenecektir.

Mahsup işlemi tamamen 15.1.2006 tarihinden itibaren yapılacaktır.

VI- Görev Tazminatından Mahsup Edilmeyecek Ödemeler
Görev tazminatının ödenmesinde;
1- Aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, makam ve yüksek hakimlik tazminatları, aile yardımı ödeneği, lojman ve yabancı dil tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesi kapsamındaki zam ve tazminatlar,

2- 657 sayılı Kanunun Ek 33 üncü maddesindeki nöbet ücreti, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 3 ve Ek 17 nci maddeleri kapsamındaki zam ve tazminatlar,

3- 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu kapsamındaki üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, eğitim öğretim ödeneği ve geliştirme ödeneği,

4- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesi kapsamındaki ödenek ve tazminatlar,

5- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve diğer yargı kuruluşlarında ödenen ek ödenek ve ek tazminatlar,

6- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamındaki tazminatlar,

7- 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Kanununun kapsamında yapılan ödemeler,

8- 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan ek ücret ödemeleri, doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler,

9- Personel ve Teşkilat Kanunları gereği verilen ve aylık veya ücret mahiyeti taşımayan mükafat ve ödüller,

10- 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun kapsamında yapılan ödemeler,

11- 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler, huzur hakkı, toplantı ödeneği ile yönetim ve denetim görevi karşılığında yapılan ödemeler, mahsup işlemine tabi tutulmaz.

VII- Görev Tazminatından Yapılacak Kesintiler
Görev tazminatından damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Yani görev tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılmaz.

VIII- Görev Tazminatının Ödenme Esasları
15.01.2002 ? 14.07.2002 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personelden; makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları;
1- 6000 olanlara 9000,
2- 5500 olanlara 7000,
3- 4000 olanlara 6000

gösterge rakamının, almakta oldukları makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamlarına ilave edilmesi suretiyle bulunan gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenecektir. Yani makam tazminatı olarak 6000 gösterge alanlara 15.000 gösterge rakamı üzerinden görev tazminatı ödenecektir.

IX- Emeklilerle İlgili Tutar

15.01.2002 ? 14.07.2002 tarihleri arasında, 7000' den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı alanlara ödenecek emekli aylıklarına yukarıda belirtilen gösterge rakamının katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda görev tazminatı ödenir.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 94,266 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam