Aile hekimi 'istemediği personelin' sözleşmesinin yenilenmesine engel olabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, aile hekiminin yeni dönemde bir sağlık çalışanı ile çalışmak istemediğine ilişkin beyanının dikkate alınarak ilgili personelin sözleşmesinin yenilenmemesi gerektiğine hükmetti. Bu yönde karar veren ilk derece mahkemesi kararı onandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Eylül 2022 00:05, Son Güncelleme : 30 Eylül 2022 00:16
Aile hekimi 'istemediği personelin' sözleşmesinin yenilenmesine engel olabilir mi?

Aile Sağlığı Merkezinde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan davacının, kendisiyle aynı birimde görev yapan aile sağlığı çalışanının süresi dolan hizmet sözleşmesinin yenilenmemesi talebinde bulunmuştur.

İl Sağlık Müdürlüğü bu talebi reddetmiştir.

İlk derece mahkemesi ise aile hekimini aşağıdaki gerekçe ile haklı bulmuştur:

Aile hekimi ile anlaşmaları durumunda anlaştıkları pozisyonlar için aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayabilecekleri; dolayısıyla, aile sağlığı çalışanı sözleşmesinin imzalanabilmesi için aile hekiminin, o kişi ile beraber çalışmak istediğini beyan etmesinin gerekli olduğu,

2020-2021 sözleşme dönemi için yenilenmemesi talebinde bulunulduğu, davacı tarafından adı geçen aile sağlığı çalışanı ile yeni dönemde çalışmak istemediğinin açıkça beyan edildiği ve ekip anlayışı içinde çalışma ortamının bozulduğunun anlaşıldığı, bu nedenle davacının çalışmak istemediğini beyan ettiği aile sağlığı çalışanı ile yeni sözleşme döneminde sözleşme yapılmaması yönündeki talebinin reddi hukuka aykırıdır.

2. Daire bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/18768

Karar No: 2022/2409

TEMYİZ EDENLER: 1- (Davalı) . Valiliği

VEKİLİ: Av. .

2- (Davalı Yanında Müdahil) .

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesince verilen. günlü, E:., K:.. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; Bergama. No'lu . Aile Sağlığı Merkezinde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan davacının, kendisiyle aynı birimde görev yapan aile sağlığı çalışanının süresi dolan hizmet sözleşmesinin yenilenmemesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün. günlü, . sayılı, . günlü, . sayılı ve. günlü, .sayılı işlemlerinin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

. İdare Mahkemesinin. günlü, E:., K:.. sayılı kararıyla; aile sağlığı çalışanlarının, aile hekimi ile anlaşmaları durumunda anlaştıkları pozisyonlar için aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayabilecekleri; dolayısıyla, aile sağlığı çalışanı sözleşmesinin imzalanabilmesi için aile hekiminin, o kişi ile beraber çalışmak istediğini beyan etmesinin gerekli olduğu, davacı tarafından aile sağlığı çalışanı. ile aile sağlığı çalışanı hizmet sözleşmesinin 2020-2021 sözleşme dönemi için yenilenmemesi talebinde bulunulduğu, davacı tarafından adı geçen aile sağlığı çalışanı ile yeni dönemde çalışmak istemediğinin açıkça beyan edildiği ve ekip anlayışı içinde çalışma ortamının bozulduğunun anlaşıldığı, bu nedenle davacının çalışmak istemediğini beyan ettiği aile sağlığı çalışanı ile yeni sözleşme döneminde sözleşme yapılmaması yönündeki talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemlerin iptaline hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi, . İdari Dava Dairesinin. günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; Mahkeme kararının usul ve hukuka uygun bulunması nedeniyle, istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI:

Davalı. Valiliğinin İddiaları:

Sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerinin ancak ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen durumlarda sonlandırılabildiği, bu nedenle davacının davasının reddi gerekirken dava konusu işlemin iptali yolunda hüküm kurulmasında hukuki isabet bulunmadığı ileri sürülmektedir.

Davalı yanında müdahil .'ın (.) İddiaları:

Mahkeme tarafından verilen kararın gerekçesinin hukuka uygun kabul edilmesi halinde personel hakkında kamu idarelerine dahi verilmeyen takdir yetkisinin aile hekimine verildiği şeklinde hukuka ve hakkaniyete aykırı bir sonucun ortaya çıkacağı, diğer kamu görevlisi sıfatını haiz aile sağlığı elemanlarının özlük haklarını etkileyen idari işlemlerde gerek davalı idareye gerekse bağlı bulunduğu aile hekimine işten çıkarma gibi ağır sonuç doğurabilecek yahut keyfi işlem tesis etme niteliğinde bir yetki verilmesinin hukuken olanaklı olmadığı; davacı tarafından, kendisinin de çalıştığı aile hekimliği biriminde kendisinden kaynaklı ve ekip anlayışını bozan yahut ortadan kaldıran bir olay veya tartışma yaşandığına dair bilgi ve belge sunulmadığı, bu nedenle sadece davacının isteğine dayalı olarak sözleşmesinin yenilenmemesinin hukuki ve kabul edilebilir olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 2577 sayılı İdari Yargılama Kanunu'nun 46. maddesinin 1/c fıkrası uyarınca Bölge İdare Mahkemesi kararının temyize açık kararlardan olduğuna karar verildi, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idare yanında müdahilin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN ve DAVALI İDARE YANINDA MÜDAHİLİN TEMYİZ İSTEMLERİNİN REDDİNE,

2. . Bölge İdare Mahkemesi, . İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan .-TL yürütmenin durdurulması harcının ve artan posta ücretinin istemi halinde davalı yanında müdahile iadesine,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara ve bir örneğinin de .Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren . İdare Mahkemesine gönderilmesine, 28/04/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz