Öğretmenler Açısından İki Yıla Bir Kademe Uygulaması

Sitemize gelen sorulardan iki yıla bir kademe uygulamasında hala farklılıklar yaşandığı anlaşılmaktadır. Sitemiz uzmanlarının hazırladığı bu özel dosyada, kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde, mecburi olarak sürekli görev yapan memurların durumları ele alınmış ve iki yıla bir kademe uygulamasına ilişkin sorular, cevaplandırılmıştır. Özel dosyamıza ulaşmak için tıklayın.

Haber Giriş : 15 Ekim 2004 22:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli Yörelerde İki Yıla Bir Kademe Uygulaması Hususu Nasıl Uygulanmalıdır?

İki yıla bir kademe uygulaması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesi son fıkrasındaki şu hükme dayanmaktadır: "Ancak,72 inci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dahil) bun yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz ."

KİMLER İKİ YILA BİR KADEMEDEN YARARLANIR?

Bu hükme göre aşağıdaki şartları taşıyan personel bu haktan faydalanır:
1. Devlet memuru olarak sürekli görevle atanmış olmak.

2. Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olması. (Milli Eğitim Bakanlığı personeli açısından öğretmen, müfettiş,müfettiş yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11.04.1996 tarih ve 08.0.PGM.0.23.01.03-4/857-44300 sayılı 64.Maddenin uygulanması konulu yazısı)

3. Görev yapmakta olduğu yerin kalkınmada birinci dereceden öncelikli yöreler (Erzurum ve Artvin illeri dahil) olması.

4. Kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde (Erzurum ve Artvin illeri dahil) fiilen görev yaptığı sürenin yıllık izin süresi dahil iki yıldan az olmaması.

5.Görev süresince olumlu sicil almış olması.

ZORUNLU ATAMAYA TABİ PERSONEL NE DEMEKTİR?

Yalnız uygulamada "zorunlu atamaya tabi personel kavramı kimdir?" sorusu uygulamalarda farklılıklara sebep olmakta, zorunlu atamaya tabi personel ile mecburi hizmet birbirine karıştırılmaktadır. "Zorunlu atamaya tabi personel kavramı" konusu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11.04.1996 tarih ve 08.0.PGM.0.23.01.03-4/857-44300 sayılı 64. maddenin uygulanması konulu yazısında, çok açık bir şekilde açıklanmıştır.

Personel Genel Müdürlüğünün ilgi yazısının 2. sayfası 2. paragrafından şu ifadeler yer almaktadır.
"Görüldüğü gibi Bakanlığımız kadrolarında görevli olan personelden; öğretmen, ilköğretim müfettiş ve yardımcıları ile doktorlar için mecburi çalışma süreleri öngörülmüş, bunların dışında kalanlar bakımından herhangi bir çalışma süreleri öngörülmemiştir." hükümlerine göre öğretmen müfettiş ve yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir ve bu kadroların bu haktan faydalanması gerekir

ÖZÜR VEYA İSTEK NEDENİYLE DE OLSA, KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERE ATANANLARA DA BİR KADEME VERİLMELİDİR!

Uygulamada rastlanılan diğer sorun ise atama şekillerinde yaşanmaktadır. Bilindiği üzere eş durumu, istek, sağlık durumu vb. şekillerde atamalar yapılmaktadır. Uygulamada bazen eş özür veya istek durumlarından dolayı kalkınmada öncelikli yörelere atananlara bir kademe verilmemektedir. Oysaki, bu konuya, yine yukardaki yazının aynı paragrafında şöyle değinilmiştir: "Bu bakımdan atama şekli veya türü (Kur'a, rotasyon, istek özür hali, ilk atama yeniden atama vb) her ne olursa olsun kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde görevlendirilmesiyle mecburi hizmet diğer bir ifadeyle zorunlu hizmet veya devlet hizmeti yükümlülüğünü ifa ediyor olan öğretmen (okul yöneticileri dahil) ilköğretim müfettişi ve yardımcıları ile doktorların 01.05.01990 tarihinden sonra başarılı olmak şartıyla her iki yılına bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekecektir. Bunun dışında kalan memuriyetler için söz konusu fıkranın uygulanması mümkün değildir."

Bu hükümlere göre personelin atanma şekli ne olursa olsun, eğer görev yaptığı kalkınmada 1.dereceden öncelikli yerde mecburi hizmetini ifa ediyorsa, bu personelin 2 yıla bir kademe hakkından yararlandırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 150 seri nolu Devlet Memurları Genel tebliğinin 5. maddesinde şu hüküm yer almaktadır.
"Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi ve kalkınmada 1 dereceden öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri dahil ) birini herhangi bir nedenle (eş durumu, istek v.b.) tercih eden personel, kurumunca hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihi uygun görülerek atama yapılması halinde anılan madde hükmünden yararlandırılacaktır."

Bu hükümlere göre de eş durumu istek v.b. durumlardan dolayı atananlarda bu halktan faydalanmalıdır.

ÇALIŞILAN İL'İN SONRADAN KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRE KAPSAMINA ALINMASI DURUMU

Ayrıca Memurun bulunduğu il'in memur orada iken kalkınmada 1. dereceden öncelikli yöre olması nedeniyle, bu haktan faydalanıp faydalanamayacağı konusunda da, uygulamalarda hatalar yapılmakta ve bu kişilere bazen bir kademe verilmemektedir. Fakat 150 seri nolu Devlet Memurları Genel tebliğinin 1. Maddesinde: "1.5.1990 tarihi itibariyle görev yapmakta oldukları yer kalkınmada 1'inci derecede öncelikli yöreler kapsamında olmayan ancak fıkrada öngörülen diğer şartları taşıyan personel görev yapmakta oldukları yer kalkınmada 1'inci derecede öncelikli yöreler kapsamına alındığı tarihten sonraki hizmetleri dikkate alınarak belirtilen hükümden yaralandırılacaktır." hükümlerine göre memurun bulunduğu il memur orada iken kalkınmada 1. dereceden öncelikli yöre ilan edilirse, şartlarına bakılmaksızın, iki yıla bir kademe hakkından faydalanması gerekmektedir.

AYNI İL'DE GEÇİRİLMEMESİ GEREKMEMEKTEDİR

Ayrıca aynı tebliğin
4. maddesinde
"Yukarıda belirtilen şartları taşıyan personelin anılan hüküm uyarınca kademe ilerlemesinden yararlanabilmesi için fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen iki yıllık sürenin belirtilen yörelerde geçmesi yeterli olup ayrıca aynı ilden geçmesi şartı aranmayacaktır." hükümlerine göre de aynı ilde geçme şartı olmadığına göre bu kişilerinde bu haktan faydalanması gerekmektedir.

KALKINMADA BİRİNCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖREYE ALINMA TARİHİ

1968-2000 yılları arasındaki il il listeyi görmek için tıklayın.

Dosyayı Hazırlayan: Ahmet Kandemir

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber