20 gün gelmeyen memura hem çekilmiş sayılma hem de disiplin cezası uygulanabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, 20 gün göreve gelmeyen memur hakkında çekilmiş sayılma işleminden sonra birde 'özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek' fiilini işlediği gerekçesiyle disiplin cezası verilmesi işlemini hukuka aykırı buldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Mart 2024 00:10, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 09:31
20 gün gelmeyen memura hem çekilmiş sayılma hem de disiplin cezası uygulanabilir  mi?

İlk derece işlemi hukuka uygun bulmuştu
Davacının Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan atama yazısını tebliğ alarak 12/08/2014 tarihinde ilişiğini kestiği, yeni atandığı görevine hakkında başlatılan soruşturma tarihine kadar (13/03/2015) başlamadığı böylelikle davacının özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeme fiilini işlediğinin sübuta erdiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunma

Davacı: Can güvenliğinden gelemedim
Görevine başlamak için yola çıktığı, ancak Havza ilçesinde yaşadığı olay nedeniyle can güvenliğinin tehlikeye girdiği, yaşadığı olayın tesiriyle geri dönmek zorunda kaldığı, durumu derhal idareye bildirdiği belirtilerek, temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürmüştür.

Danıştay: Çekilme işlemi uygulanan memura ayrıca disiplin işlemi uygulanamaz
Davalı idare tarafından; önce davacının 10 günden fazla süreyle izinsiz ve mazeretsiz olarak atandığı görev yerine giderek göreve başlamaması nedeniyle 18/03/2015 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca memuriyetten çekilme isteğinde bulunmuş sayılmasına karar verilmiş; sonrasında 02/09/2014 ile 13/03/2015 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz 20 günden fazla göreve gelmediği için 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (d) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına dair dava konusu işlem tesis edilmiş ise de; ilk 10 günlük devamsızlık gerçekleştikten sonra davacının memuriyetten çekilmiş sayılmasına karar verilmesi ile kamu görevi sona erdiğinden; kamu görevi sona eren davacının ilk 10 günlük ve sonraki devamsızlık sürelerini kapsayan günler için Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı açıktır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2021/161
Karar No: 2023/1755

İSTEMİN KONUSU:
. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem:
Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmakta iken Kilis A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna atanan davacı tarafından, 12/08/2014 tarihinde ilişiğini kesmiş olmasına rağmen, mehil süresinin sonunda 27/08/2014 tarihine kadar, bu tarihten itibaren 5 günlük sağlık raporu alması nedeniyle en geç 02/09/2014 tarihi itibarıyla yeni atandığı görevine başlaması gerekirken, hakkında disiplin soruşturmasına başlanıldığı 13/03/2015 tarihi itibarıyla yeni görevine başlamadığından bahisle "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediği gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (d) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin. tarih ve . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:
... İdare Mahkemesince verilen. tarih ve E:., K:. sayılı kararla; dosyadaki bilgi belgeler ile soruşturma dosyası ve eklerinin birlikte değerlendirilmesinden; davacının Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan atama yazısını tebliğ alarak 12/08/2014 tarihinde ilişiğini kestiği, yeni atandığı görevine hakkında başlatılan soruşturma tarihine kadar (13/03/2015) başlamadığı böylelikle davacının özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeme fiilini işlediğinin sübuta erdiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:
. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
Görevine başlamak için yola çıktığı, ancak Havza ilçesinde yaşadığı olay nedeniyle can güvenliğinin tehlikeye girdiği, yaşadığı olayın tesiriyle geri dönmek zorunda kaldığı, durumu derhal idareye bildirdiği belirtilerek, temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:
Temyize konu kararın usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ: .
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY:

Davacı, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmakta iken hizmet gereği Kilis A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna naklen atanmış, atama yazısını tebliğ alarak 12/08/2014 tarihinde Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ilişiğini kesmiş, Devlet Memurları Kanunu'nun 62. maddesinde belirtilen 15 günlük mehil süresinin sonunda 27/08/2014 tarihine kadar, bu tarihten itibaren 5 günlük sağlık raporu alması nedeniyle en geç 02/09/2014 tarihi itibarıyla yeni atandığı görevine başlaması gerekirken, disiplin soruşturmasına başlanıldığı 13/03/2015 tarihi itibarıyla özürsüz ve mazeretsiz olarak görevine başlamadığı tespit edilmiş, 18/03/2015 tarihinde görevinden çekilmiş sayılmış, muhakkik görevlendirilerek hakkında disiplin soruşturmasına başlanılmış, soruşturma sonucunda hazırlanan. tarih ve . sayılı raporda; davacının soruşturmaya başlanıldığı tarih itibarıyla görevine başlamadığının sübuta erdiğinden bahisle ve 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (d) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılması teklif edilmiş, Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun. tarih ve. sayılı işlemiyle davacının Devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 'Çekilme' başlıklı 94. maddesinde; "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmü yer almıştır.
Aynı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (d) alt bendinde, "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilinin Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirdiği düzenlenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Dosyanın incelenmesinden; davacının, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmakta iken hizmet gereği Kilis A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna naklen atandığı, atama yazısını tebliğ alarak 12/08/2014 tarihinde Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ilişiğini kestiği, Devlet Memurları Kanunu'nun 62. maddesinde belirtilen 15 günlük mehil süresinin sonunda 27/08/2014 tarihine kadar, bu tarihten itibaren 5 günlük sağlık raporu alması nedeniyle en geç 02/09/2014 tarihi itibarıyla yeni atandığı görevine başlaması gerekirken, disiplin soruşturmasına başlanıldığı 13/03/2015 tarihi itibarıyla özürsüz ve mazeretsiz olarak görevine başlamadığının tespit edildiği, 18/03/2015 tarihinde görevinden çekilmiş sayıldığı, muhakkik görevlendirilerek hakkında disiplin soruşturmasına başlanıldığı, soruşturma sonucunda hazırlanan. tarih ve . sayılı raporda; davacının soruşturmaya başlanıldığı tarih itibarıyla görevine başlamadığının sübuta erdiğinden bahisle ve 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (d) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılması teklif edildiği ve Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun. tarih ve. sayılı işlemiyle Devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Davalı idare tarafından; önce davacının 10 günden fazla süreyle izinsiz ve mazeretsiz olarak atandığı görev yerine giderek göreve başlamaması nedeniyle 18/03/2015 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca memuriyetten çekilme isteğinde bulunmuş sayılmasına karar verilmiş; sonrasında 02/09/2014 ile 13/03/2015 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz 20 günden fazla göreve gelmediği için 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (d) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına dair dava konusu işlem tesis edilmiş ise de; ilk 10 günlük devamsızlık gerçekleştikten sonra davacının memuriyetten çekilmiş sayılmasına karar verilmesi ile kamu görevi sona erdiğinden; kamu görevi sona eren davacının ilk 10 günlük ve sonraki devamsızlık sürelerini kapsayan günler için Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı açıktır.
Bu duruma göre, davanın reddi yönündeki Gaziantep 1. İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak 05/04/2023 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X)KARŞI OY:
Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının onanması gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber