2008-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS Kılavuzunu Yayımlıyoruz

2008-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS Kılavuzu, hala ÖSYM tarafından yayımlanmamıştır. 2006 yılı sınavına girenlerin hiçbir başvuru merkezine gitmesine gerek olmaksızın, bankaya para yatırdıktan sonra, internet üzerinden başvuru yapabilmesi mümkündür. Ücretler, sınav konuları ve kimlerin başvuru yapabileceğine dair detayların yer aldığı kılavuzu görebilmek için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2008 12:39, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2019 11:55
2008-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS Kılavuzunu Yayımlıyoruz

Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca, T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

BAŞVURMA SÜRESİ: 26 Mayıs-27 Haziran 2008
SINAV TARİHİ : 21 Eylül 2008
SINAV SAATİ: 09:30
KILAVUZ ÜCRETİ: 2,00 YTL (Kılavuz: 1,50 YTL, Satış Hizmeti Ücreti: 0,50 YTL)
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ: 3,00 YTL
SINAV ÜCRETİ: 35,00 YTL

DİKKAT! Bu kılavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen; sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.
Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

ADRESİMİZ
Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmi, özel ve genel yazılar için: ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent-ANKARA
Başvurma, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Başkanlığı (SHB) 06538 Bilkent- ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi: http://www.osvm.gov.tr
Aday Portalı http://ais.osvm.gov.tr
Telefon Numarası: (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)
ÖSYM İstanbul Üsküdar Bürosu Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar-İSTANBUL
DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organlarının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

1.1 2008-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS Kılavuzu, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümlerine göre düzenlenmiştir.

1.2 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine
atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

1.3 Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

1.4 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, bu sınavın sonuçlarını amaçları doğrultusunda kullanabilirler.

1.5 Bu Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşları personel alımlarında lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim içinse KPSSP94 sonucunu kullanacaklardır.

2008 KPSS ORTAÖĞRETİM/ ÖNLİSANS ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.

1.7 Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2004 ve 2006 yıllarında yapılan KPSS sınavlarının geçerlilik süresi ortaöğretim ve önlisans düzeyindeki adaylar için 16 Eylül 2008 tarihinde sona ereceğinden Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.

1.8 Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

1.9 Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kağıtlarına işaretlenecek, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.
1.10 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kağıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kağıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.11 Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

1.12 Sınava başvuranlardan, Sınava giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler, 18 Eylül 2008 tarihinden itibaren sınavın yapılacağı merkezlerdeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden bu belgelerini 3,00 YTL ödeyerek çıkartabilirler.

1.13 Sınav Sonuç Belgesini yeniden çıkartmak isteyen adaylar bu Kılavuz ekindeki "Genel Amaçlı Dilekçe Ömeği"ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM'ye başvurabilirler. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için adayların, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 3,00 YTL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

1.14 Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yazılı olarak ÖSYM'ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 YTL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı ya da fotokopisi, yargı organlarının aksi kararı olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.
Sınav evrakı ÖSYM'de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

1.15 Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları engel durumlarını gösteren ve üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası bulunan sağlık kurulu raporunu, kendi durumlarını ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ekinde, yeni adaylar başvuru merkezi yetkilisine vermek, eski adaylar bu belgeleri ÖSYM'ye posta ile göndermek zorundadırlar. Sınavda, gerekli olduğu hallerde bu adaylar için okuyucu / işaretleyici görevlendirilecek, okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktır. Bu adaylar dışındaki engelli adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapılacaktır. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adayların Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde "Engelli Salonu" ibaresi yer alacaktır.
Merkezimize gönderilen raporlar, sınav esnasında engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.

1.16 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
1.17 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.
1.18 Sınava girme hakkı olmadığı halde sınava girip yüksek puan almak, memur olarak atanma hakkı doğurmaz.
1.19 Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) işçi istihdamında 2008-KPSS sonuçlarının kullanılması ile ilgili duyurusu bu kılavuz içinde yer almaktadır.

2. BAŞVURMA
2.1 BAŞVURMA KOŞULLARI

Bu sınava ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

2008-KPSS ÖNLİSANS / ORTAÖĞRETİM'e son başvuru tarihi olan 27 Haziran 2008 tarihi itibariyle önlisans diploması almaya hak kazanmış adaylar ortaöğretim düzeyinde sınava başvuramazlar.
2008-KPSS LİSANS'a son başvuru tarihi olan 9 Mayıs 2008 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar bu sınava başvuramazlar. 2008-KPSS LİSANS'a başvurmuş adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları

2008 KPSS LİSANS'a son başvuru tarihi olan 9 Mayıs 2008 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar bu sınava başvuramazlar. 2008 KPSS LİSANS'a başvurmuş adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları takdirde, bu adayların 2008-KPSS LİSANS başvuruları iptal edilir Lisans düzeyinde yapılacak sınava girseler dahi sorulara vermiş oldukları yanıtlar değerlendirmeye alınmaz.

Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

Sınava girmek isteyen adaylar, kılavuz ile Aday Bilgi Formunu 2,00 YTL karşılığında 26 Mayıs - 27 Haziran 2008 tarihleri arasında başvuru merkezlerinden alacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Kılavuzun satın alınmasından sonraki işlemler "eski" ve "yeni" adaylar için aşağıda açıklanan biçimde sürdürülecektir.

1. 2006 yılında yapılan KPSS'ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinde başvurmuş olanlardan 2006 yılında sınava girdiği öğrenim düzeyinde değişiklik olmayan ve tekrar aynı düzeyde sınava girecek adaylar ("eski" adaylar), kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatıracaklar ve başvuru süresi içerisinde internet bağlantısı olan ve yazıcısı bulunan bir bilgisayarı kullanarak başvuru işlemlerini başvuru merkezine gitmeksizin kendileri yapacaklardır.

Eski adaylar başvuru sırasında internette ilgili alana T.C. Kimlik/YU Numaraları ile şifrelerini kullanarak girebileceklerdir. Buraya girilecek şifre, adayların 2006 KPSS'ye başvuru esnasında edindikleri şifredir. Şifresini unutan adaylar; önce "Şifre Edin" alanına tıklayacaklar, açılan ekranda kendilerinden istenen kimlik bilgilerini girdikten sonra ekrandaki açıklamalar doğrultusunda yeni şifrelerini oluşturucaklardır. Bu şifre daha sonraki işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır

Eski adaylardan
* Daha önce başvurduğu sınavda kullanılan fotoğrafı ile bugünkü görünümü arasında, kendilerinin tanınmalarını güçleştirecek derecede fark bulunanlar,
* İnternetteki başvuru ekranında fotoğrafı bulunmayanlar,
* 2006 yılında sınava girdiği öğrenim düzeyinden farklı bir düzeyde bu sınava başvurmak isteyenler,
başvuru işlemlerini yeni adaylar gibi başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

2. 2006-KPSS'ye başvurmamış adaylar ("yeni" adaylar) kılavuzu satın aldıktan sonra herhangi bir başvuru merkezinden randevu alacaklar, kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatıracaklardır.
* Doldurulmuş Aday Bilgi Formu,
* Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti ve
* Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı, onaylı bir kimlik belgesi
ile birlikte randevu aldıkları başvuru merkezine gideceklerdir. Başvuru merkezi görevlisi tarafından, Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın, cepheden, başı açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü bu fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde Salon Başkanının adayı sınava almayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Başvuru yapıldıktan sonra Başvuru Merkezi tarafından yazıcıdan alınarak adaya verilecek Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formu dikkatle incelenmelidir. Adayın bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalıdır. Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık varsa hemen Başvuru Merkezi Görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılman, yanlış bilgi düzelttirilmelidir. Bilgiler doğru ise form imzalanıp görevliye onaylaması için geri verilmelidir. Onaylanmış, fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır. Adayların internet üzerinden yapacakları işlemlerde kullanacakları şifreleri de bu belge üzerinde yer almaktadır.
Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti olarak 3,00 YTL ödeyeceklerdir.
Aday Bilgi Formları adayda kalacaktır.
Sadece ekinde ÖSYM'ye ulaştırılacak sağlık raporu bulunan (engelli adaylara ait) Aday Bilgi Formları rapor ile birlikte görevliler tarafından teslim alınacaktır.

2.3 ADAY BİLGİ FORMU
Aday Bilgi Formu, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, sınava ilişkin bilgileri ve iletişim bilgileri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bu bilgileri Aday Bilgi Formuna doğru ve eksiksiz yazmak adayın sorumluluğundadır. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması gereklidir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.
Formun kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır.
T.C. vatandaşları bu bilgi alanına 11 raKamaan oluşan T.C. Kimlik Numarasını yazacaklardır.
K.K.T.C. uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan tanıtım numarasını edinmek için ÖSYM internet sayfasındaki "Y.U.Numara Edinme" başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Bilgi Formuna yazacaklardır.
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE 10.UYRUĞU
T.C. uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular T.C. seçeneğini; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular K.K.T.C. seçeneğini (Uyruğundan biri KKTC, diğeri T.C. olanlar T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.); Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar 2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar seçeneğini; yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler Yabancı Uyruklular seçeneğini işaretleyeceklerdir.
11. ÖĞRENİM DURUMU
Adaylar sınava girecekleri öğrenim düzeyini ilgili kutucuğu işaretlemek suretiyle bu alanda belirteceklerdir.
12. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÜNİVERSİTE
Sınava önlisans düzeyinde girecek adaylar, mezun oldukları/olacakları üniversitenin adını ve Tablo-2'deki kodunu bu alana yazacaklardır.
ÖNLİSANS PROGRAMI
Adaylar, sınava ortaöğretim düzeyinde giriyorlarsa mezun oldukları/olacakları ortaöğretim alanının kodunu Tablo-3'ten, sınava önlisans düzeyinde giriyorlarsa mezun oldukları/olacakları önlisans programının kodunu Tablo-4'ten bulacaklar ve ilgili alana yazacaklardır.
14. MEZUNİYET TARİHİ
Aday Bilgi Formunun doldurulduğu tarihte mezun durumda olmayan adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. Mezun durumda bulunan adaylar bu alana Aday Bilgi Formunun ilgili alanına yazmış oldukları önlisans programından veya ortaöğretim alanından mezun oldukları tarihi yazacaklardır.
15. SINAV MERKEZLERİ
Sınav merkezleri ve kodları, "Sınav Merkezleri ve Kodlan" listesinde gösterilmiştir. Adaylar, Aday Bilgi Formunda ilgili alana sınava girmek istedikleri sınav merkezlerinin adlarını ve kodlarını istek sırasına göre yazacaklardır. İkinci tercihin işlem görebilmesi için birinci tercihte gösterilen merkezden farklı bir merkez olması gerekmektedir.
ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı merkezlere ek olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. Sınava girmek istediği merkezlerin kodlarını yazmayan adaylar, herhangi bir sınav merkezine atanırlar.
Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez.
16. YAZIŞMA ADRESİ
Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Sınav Sonuç Belgesi bu adrese postalanacağından adresin doğru ve eksiksiz olması önem taşımaktadır. Adres yurt dışındaysa il trafik kodu yerine KKTC için 90, yurt dışı için 91 yazılacaktır.
17. TELEFON NO
Bu alana, adaya hemen ulaşılabilecek telefon numarası yazılacaktır. Adayın telefonu yoksa veya yurt dışında yaşıyorsa, adaya ulaşabilecek bir yakınının telefonu yazılacaktır.
18. E-POSTA ADRESİ
E-posta adresi yoksa bu alan boş bırakılacaktır.

2.4 BAŞVURUDA ÖZEL DURUMLAR
Başvurma süresince başvuru merkezine gidemeyecek durumda olan ağır hasta ve tutuklu adaylar ile sürekli yurt dışında bulunanlar (eğitim, tedavi vb.) başvurularını postayla yapacaklardır. Bu durumdaki adaylar, başvurma süresi içerisinde, aşağıdaki belgeleri sağlam bir zarfta ÖSYM'ye gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Başvurma süresi içerisinde ÖSYM'ye ulaşmayan, doldurulmasında eksiklik bulunan veya aşağıda belirtilen ilgili belgelerden bir veya bir kaçı eksik olan başvurular işleme konulmayacaktır.
Belgeler:
? Doldurulmuş 2008-KPSS ORTAÖĞRETİM/ ÖNLİSANS Aday Bilgi Formu
? Ağır hasta adayların başvurma süresince başvuru merkezine gidemeyecek durumda olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu
? Başvurma süresince yurt dışında bulunan adayların yurt dışında bulunma nedenini ve süresini belirten resmi bir belge
? Öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge
? Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu
? Fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) onaylı bir örneği
? Son üç ay içinde cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf

2.5 ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Adaylar, http://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik/YU Numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilirler. Bu sayfada adayların yapabileceği başlıca işlemler aşağıdadır:
a) Eski adaylar için, 2008-KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖNLİSANS başvurusunu yapma
b) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
c) Başvuru işlemini tamamladıktan sonra ÖSYM'nin belirleyeceği bir tarihe kadar sınav merkezi tercihlerini değiştirme
d) Başvuru işlemini tamamladıktan sonra ÖSYM'nin belirleyeceği bir tarihe kadar adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini değiştirme. Bu tarihten sınav tarihine kadar adres değişikliği isteği ÖSYM'ye ekteki dilekçe örneği ile başvurulduğu takdirde yapılacaktır. (ÖSYM'ce yapılan B Grubu kadro ve/veya pozisyonlara yerleştirme
işlemleri sonuçları internet üzerinden duyurulmakta, yerleştirme sonuçlarına ilişkin olarak adaylara herhangi bir belge gönderilmemektedir. Bu nedenle sınav tarihinden sonra Merkezimize ulaşan adres değişikliği dilekçeleri işleme
alınmayacaktır.)

2.6 BAŞVURU TAMAMLANDIKTAN SONRA ADAY BİLGİ DEĞİŞİKLİK İSTEKLERİ
Kimlik bilgilerini değiştirmek isteyen adaylar
Sınava başvuran adayların ad, soyad, baba adı, anne adı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri ve nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe gibi kimlik bilgileri, başvuru esnasında adayın beyan ettiği T.C. Kimlik Numarası kullanılarak T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün "Kimlik Paylaşım Sistemi"nden elektronik ortamda alınmaktadır. Bu nedenle kimlik bilgilerinde herhangi bir yanlışlık ya da değişiklik olan adayların bu durumu düzeltmek için öncelikle T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı herhangi bir nüfus müdürlüğüne başvurarak söz konusu değişikliği "Kimlik Paylaşım Sistemi"nde yaptırmaları, daha sonra http://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik/YU Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak "KİMLİK BİLGİLERİMİ GÜNCELLE" menusunu kullanmak suretiyle bu değişikliği ÖSYM kayıtlarına kendilerinin yansıtmaları gerekmektedir.
Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan ve yukarıda belirtilen şekilde gerekli işlemleri gerçekleştiren adayların bu değişiklikleri sınav tarihine kadar ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır. Sınav tarihinden sonra herhangi bir nedenle (evlenme, boşanma, mahkeme kararı vb.) kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, ÖSYM kayıtlarındaki kimlik bilgisi düzeltme istekleri kabul edilmez. Bu adaylar, söz konusu değişiklikleri gösterir resmi belgeyi atanmak üzere başvuracakları kurum ya da kuruluşa ibraz etmelidirler.

Öğrenim bilgilerini değiştirmek isteyen
Başvurudan sonra, mezun olunan üniversite veya mezun olunan program/alan bilgilerinde yanlışlık ya da değişiklik olan adaylar bu isteklerini belirten dilekçelerine mezuniyet bilgilerini gösterir diploma veya benzeri onaylı belgelerinin bir suretini de eklemelidirler. Ekinde söz konusu belge bulunmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Adayların "mezuniyet tarihi" bilgileri yalnızca yerleştirme işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu nedenle mezuniyet tarihi bilgisi hatalı olan adaylar bu değişikliği, ileriki tarihlerde ÖSYM'ce yapılacak yerleştirme işlemlerine başvuru esnasında internet üzerinden doğru tarihi girmek suretiyle kendileri yapacaklardır. Merkezimize gönderilen "mezuniyet tarihi" değişikliğine ilişkin dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Sınav sonuç belgeleri adayların adreslerine postalandıktan sonra mezuniyet bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adayların bu bilgileri ÖSYM kayıtlarına yansıtılır. Ancak adayların sınav sonuç belgeleri üzerinde düzeltme istekleri kabul edilmez. Bu durumdaki adayların, mezuniyet bilgilerini gösterir resmi belgeyi atanmak üzere başvuracakları kurum ya da kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.
İletişim bilgilerini değiştirmek isteyen adaylar
Başvurudan sonra adres, telefon no, e-posta adresi gibi bilgilerinde değişiklik meydana gelen adaylar bu değişiklikleri ÖSYM'nin belirleyeceği bir tarihe kadar,
http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik/YU Numaraları ve şifreleri ile giriş yapmak suretiyle kendileri yapacaklardır.
Bu tarihten sınav tarihine kadar olan adres değişikliği istekleri ise bu Kılavuzdaki dilekçe örneği ile ÖSYM'ye başvurulduğu takdirde işleme alınacaktır.
ÖSYM'ce yapılan B Grubu kadro ve/veya pozisyonlara yerleştirme işlemleri sonuçları internet üzerinden duyurulmakta, yerleştirme sonuçlarına ilişkin olarak adaylara herhangi bir belge gönderilmemektedir. Bu nedenle sınav tarihinden sonra Merkezimize ulaşan adres değişikliği dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

2.7 BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Fotoğraf, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmemişse, Bu Kılavuzda belirtilen özel durumlar dışında, Aday Bilgi Formu aday tarafından ÖSYM'ye gönderilmişse, Başvurma koşullarından (Bk. herhangi biri sağlanmamışsa başvurular geçersiz sayılacaktır.
Aday Bilgi Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

2.8 SINAVDAN ÖNCE ADAYLARA GÖNDERİLECEK BELGELER
Sınava girilecek bina ve salonu gösteren fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi sınavdan önce başvurusu geçerli adayların adreslerine postalanacaktır.

3. SINAV
Sınav, 21 Eylül 2008 Pazar günü yapılacaktır. Sınavın süresi ikibuçuk saat (150 dakika) olacaktır.

3.1 SINAVIN KAPSAMI
Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testler adaylara bir kitapçık halinde verilecek ve bir cevap kağıdı kullanılacaktır. Testlerin içeriğine ilişkin bilgiler Tablo-1 'de verilmiştir.
Soru kitapçıkları farklı türlerde basılacaktır. Farklı türlerdeki soru kitapçıklarında sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı
değişebilecektir Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle basılı olacaktır. Sınavda, adaylar, cevaplarını cevap kağıdında, cevapladıkları testlerle ilgili alanlara işaretleyeceklerdir.

3.2 SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
d) 2008-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİŞANS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu
belgenin üzerinde, adayın kimlik bilgileri ile sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya faksı ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sınava girebilmek için Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) gerekmektedir.
c) BİR FOTOĞRAF: Sınavda salon görevlileri, adayın Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafın adayı tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri adaydan, kendisini kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan kurallara uygun olarak çekilmiş bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.
Sınava girerken^ yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir:
en az iki adet koyu siyah ve yumuşak (B2, B1 ya da HB) kurşun kalem, yumuşak, leke bırakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtıraş
Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.
Aday başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Bu kurala uymayan adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların sınav binasına cep telefonu ile girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu nedenle adayların sınava gelirken cep telefonlarını yanlarında bulundurmamaları gerekir.

3.3 SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama saatinden 45 dakika önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Gerekli kimlik kontrolleri, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Özel Kimlik Belgesi kullanılarak yapılacak, fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri sınav sonunda salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Salona yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara okuyacak ve cevap kağıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları da dağıtılacak, adaya verilen soru kitapçığı üzerinde basılı olan kitapçık türü, cevap kağıdı üzerindeki ilgili alana adaylar tarafından işaretlenecek, görevliler tarafından paraflanarak onaylanacaktır. Soru kitapçığı türü belirtilmeyen cevap kağıtlarının değerlendirilmesi mümkün olamayacağından, bu alanı boş bırakan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmış olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdıktan sonra sınav başlatılacaktır. Cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kağıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir.

3.4 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Adayların sınava, cep telefonu (Cep telefonu yanında olan adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır.), çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla girmeleri; sınav süresince, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kağıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kağıda yazmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, hesap makinesi, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. yardımcı araçlar kullanmaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecektir.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyanda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM'ce geçersiz sayılacaktır. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgiişlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduğu sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, kopya girişiminde bulunmamaları ve başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kağıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde saklamaları gerekir.

Sınavın bitiminde adayların kullandığı soru kitapçığı ile cevap kağıdı, salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, soru kitapçığı veya cevap kağıdından herhangi birini almayı unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli uyarıda bulunmalı ve bütün belgelerinin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır.

4.3 B GRUBU KADROLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır.
Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
İlgili Yönetmelikte yapılan değişiklik gereği; 2008 KPSS sonrası gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerinde tercihleri
çerçevesinde merkezi yerleştirme
kılavuzlarında yer alan herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirilen tüm adaylar, bu sınavın geçerlilik süresi içerisinde ÖSYM tarafından yapılacak B Grubu Kadrolara yerleştirmelerde 2008 KPSS sonucunu yeniden kullanamayacaklardır.(Bu düzenleme yerleştirilen adaylardan; ataması yapılan, niteliklerinin kontrolü için ilgili kuruma hiç başvurmayan ve başvurup niteliklerinin tutmadığı tespit edilen tüm adayları kapsamaktadır.)

5. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile başvuru sırasında verdiği bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) İşçi Olarak İstihdam Edilmek İsteyen Adaylara
Duyuru

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında normal, özürlü, eski hükümlü işçi ihtiyaçları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler ve Eski Hükümlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile bu konulara ilişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde 2008 KPSS sonuçlarına göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'ca karşılanacaktır.
Normal, özürlü ve eski hükümlü işçilere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak işgücü talepleri İŞKUR tarafından internete ilaveten Resmi Gazete, TRT1 Teleteksti gibi iletişim araçlarından biri veya birden fazlası kanalıyla adaylara duyurulacaktır.
Duyuru üzerine, durumu işgücü talebinde belirtilen şartlara uygun olan adaylar talebin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde sınav sonuç belgesi ile ilan edilen talepte yer alan diğer belgelerle birlikte, duyuruda belirtilen süre içerisinde İŞKUR İl ve Şube Müdürlüklerine veya Kurum web sitesine üye olmak suretiyle internet üzerinden başvuracaklar, adayların başvuruları olmaksızın doğrudan işe yerleştirilmeleri söz konusu olmayacaktır.
Taleplere başvurabilmek için, normal işçilerde en az 60 puan almış olmak gerekmektedir. Özürlü ve eski hükümlülerde puan barajı bulunmamaktadır.
Dört yıllık fakülte mezunlarında KPSSP3, yüksekokul mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puanları dikkate alınacaktır.
Sınavdan 60 ve üzeri puan almış olmak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak işe alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
Sınava başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak.
2) En az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.
5) KPSİS Tercih Kılavuzlarında yer alacak "pozisyonları" tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.).

KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alacak "kadroları" tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:
Özürlü statüsündeki adayların, ("Devlet memuru olabilir" ibareli sağlık raporu almaları kaydıyla) KPSS'ye girmelerini müteakip kamu kurum ve kuruluşların KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun'un 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte özürlü memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının (taşra teşkilatı dahil) %3'ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda olduklarından, bu suretle istihdam edilecek özürlüler için özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında kurumsal bazda ayrı bir sınav uygulaması yapılmaktadır.

Memur olmak isteyen özürlü vatandaşların; özürlü kontenjanı çerçevesinde Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte belirtilen prosedür çerçevesinde ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara atanabilmeleri için bu kurum ve kuruluşlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde memur olarak istihdam edilmeleri de mümkün olabilecektir.

Bu Habere Tepkiniz