Memurun işitme cihazı bedelinin tamamını ödemeyen bakanlık işlemi, hukuka aykırı bulundu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2008 21:30, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:01

Ankara 5. İdare Mahkemesi, memura, işitme cihazı bedelinin tamamını ödemeyen bakanlık işlemini hukuka aykırı buldu.

Çevre ve Orman Bakanlığında çalışan bir memur, kurum baştabipliğinden aldığı sevkle gittiği Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünce verilen heyet raporu uyarınca 3 bin 700 YTL'ye 2 adet işitme cihazı satın aldı. Bakanlık, cihaz bedelinin sadece bin 580 YTL'sini ödedi. İdareye yaptığı itiraz reddedilen memur, bu işlemin iptali ve cihaz bedelinin ödenmeyen kısmının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Çevre ve Orman Bakanlığı, mahkemeye gönderdiği savunmada, davacıya Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği uyarınca yapılan ödemenin hukuka uygun olduğunu, eksik ödemenin söz konusu olmadığını öne sürdü.

Ankara 5. İdare Mahkemesi, davalı idarenin eksik ödemeye ilişkin işleminin iptaline, işitme cihazı bedelinin ödenmeyen kısmının yasal faizi ile davacı memura ödenmesine hükmetti.

Mahkemenin kararında, 5234 sayılı yasa ile 657 sayılı yasanın 209. maddesine eklenen 6. fıkra ile Maliye Bakanlığına bu konuda yetki verildiği hatırlatıldı. Bu yetkinin, serbest piyasa ortamında en düşük maliyeti sağlayacak bedelin ödenmesini temin etmek olduğu belirtilen kararda, gereksiz kaynak aktarımının önlemenin amaçlandığı kaydedildi. Kararda, şöyle denildi:

"Bunun haricinde bu yetkinin veriliş amacı aşılarak asgari tedavi ücretinin altında bir fiyat belirlemek suretiyle ilgililerin sağlık hizmetine ulaşmasının engellenmesi veya ağır bir yük altında bırakılması sonucunu doğuracak şekilde uygulanması hukuken mümkün değildir.

Yasanın gerekçesi de bu yönde olup, Maliye Bakanlığına verilen yetkilerden anlaşılması gereken; tedavi giderlerinin büyük bölümünün ilgililerin üzerinde bırakılmasına imkan veren bir yetkinin değil, devlet bütçesinden minimum gider yapılarak sağlık alanında azami faydanın sağlanması amaçlı bir yetkinin verildiğidir."

Aksi bir düşüncenin, Anayasa'nın "kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümleri" düzenleyen l28. maddesi karşısında 657 sayılı yasanın tedavi yardımı hakkındaki düzenlemeleri ilişkin 209. maddesi ile sağlanan hakların, idarece tesis edilecek düzenleyici işlemler ile ortadan kaldırılabileceğinin kabulü anlamına geleceğine dikkat çekilen kararda, böyle bir düşüncenin hukuk devletinde yeri olamayacağının açık olduğu vurgulandı. Kararda, şöyle devam edildi:

"Davalı idarece 5234 sayılı yasa hükümleri ile verilen yetkinin Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin Ek-2 maddesi ve diğer mevzuat hükümleri ile belirtildiği şekilde davacının tedavisi için kullanılması için verilen tıbbi malzemenin bedelinin tamamının karşılanması gerekirken tedavi giderlerinin küçük bir kısmı karşılanarak, bir kamu görevlisince kaldırılamayacak boyuttaki giderin hastanın üzerinde bırakılmasına yol açan işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır."

Davacı memurun avukatı Tuncay Dolu, AA muhabire yaptığı açıklamada, "kararın aynı durumda olan Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'lılar için de emsal teşkil edeceğini" savundu. Dolu, "Reçete karşılığında temin edilerek faturası ile belgelendirilen tıbbi malzeme bedelinin tamamı sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanmalıdır" dedi.

Bu Habere Tepkiniz