1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

02 Haziran 2003 00:15
+Aa- Yazdır
2547
YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU

                                                                                          

    Kanun Numarası         : 2547                                              

    Kabul Tarihi           : 4/11/1981                                         

    Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/11/1981 Sayı: 17506                      

    Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 21  Sayfa: 3                      

 

                                                                                

                                BİRİNCİ BÖLÜM                                  

                      Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar                       

                                                                               

    Amaç:                                                                       

    Madde 1 - Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma,  işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.                                                      

                                                                                

    Kapsam:                                                                    

    Madde 2 - Bu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim   kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. 

    Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.                              

                                                                                

    Tanımlar:                                                                  

    Madde 3 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/1 md.)                                

    Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.    

    a) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az   dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür.             

    b) Üst Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur.    

    c) (Değişik birinci paragraf: 29/6/2001-4702/1 md.) Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır.

    (Değişik: 3/4/1991-3708/1 md.) Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde  araştırma, eğitim - öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur.

    d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma,yayın ve danışmanlık yapan; fakülte,  enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim   kurumudur.

    e) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın  yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.            

    f) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili  bilim dallarında lisans üstü, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama  yapan bir yükseköğretim kurumudur.                                             

    g) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren   bir yükseköğretim kurumudur.                                                    

    h) Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur.                                                          

    ı) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur.                                                                         

    j) Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek   dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve   araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.                       

    k) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur.   Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe   bağlı bölümler de kurulabilir.                                                 

    l) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.                   

    m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve  yardımcı doçentlerdir.                                                         

    (1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.           

    (2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.     

    (3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış,ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.                                        

    n) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.                                                                 

    o) Okutman: Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.                                                                            

    p) Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için   görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim planlamacılarıdır.

    r) Ön Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.                                         

    s) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir.                                                      

    t) Lisans Üstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik  eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.                              

    (1) Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.                          

    (2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık  veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından  düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en  az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını  ortaya koymayı amaçlıyan bir yükseköğretimdir.                                 

    (3) Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen  esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve   yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.                                

    (4) Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı,yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını,müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.             

    u) Yükseköğretim Eğitim Türleri: Yükseköğretimde eğitim - öğretim türleri  örgün, açık, dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitimdir.                          

    (1) Örgün Eğitim: Öğrencilerin,eğitim - öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür.         

    (2) Açık Eğitim: Öğrencilere radyo,televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim - öğretim türüdür.                                       

    (3) Dışarıdan Eğitim (Ekstern Eğitim): Yükseköğretimin belirli dallarında,  devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarı yıl içi ve sonu sınavlarına katılma    zorunluluğu bulunan bir eğitim - öğretim türüdür. Bu eğitimi izleyen öğrenciler ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri, ilgili yükseköğretim   kurumlarınca mesai saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde    alırlar.                                                                       

    (4) Yaygın Eğitim: Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı güden bir eğitim - öğretim türüdür. 

    V) (Ek: 29/6/2001-4702/1 md.)  Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi : Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir.

 

                                                             İKİNCİ BÖLÜM                                 

                                                            Genel Hükümler                                

                                                                               

    Amaç:                                                                      

    Madde 4 - Yükseköğretimin amacı:                                           

    a) Öğrencilerini;                                                          

    (1) ATATÜRK İnkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine  bağlı,                   

    (2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini   taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,                              

    (3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet  sevgisi ile dolu,                                                              

    (4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve  bunları davranış haline getiren,                                               

    (5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan   haklarına saygılı,                                                             

    (6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,                                                                   

    (7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap   verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek,     

    b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik,sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı,    yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,                       

    c) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak,ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği  yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve   çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

                                                                               

    Ana ilkeler:                                                               

    Madde 5 - Yükseköğretim, aşağıdaki "Ana ilkeler" doğrultusunda planlanır,   programlanır ve düzenlenir:                                                    

    a) Öğrencilere,ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.                   

    b) Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı,kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.          

    c) Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim - öğretim dalları ile amaçları gözetilerek eğitim - öğretimde birlik ilkesi sağlanır.                

    d) Eğitim - öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli   olarak geliştirilir.                                                           

    e) Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır.  

    f) (Değişik: 3/4/1991 - 3708/2 md.) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. 

    g) Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar,Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.     

    h) Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve  görevlendirilmeleri, üretim - insangücü - eğitim unsurları arasında dengenin    sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı,    milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda    ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın,sürekli ve açık eğitim - öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir.                                                                           

    ı) (Değişik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk   İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki   derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır.                                                            

                                                                                

                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                     

                              Üst Kuruluşlar                                   

                                                                                

    Yükseköğretim Kurulu:                                                      

    Madde 6 - (Değişik: 2/12/1987 - KHK - 301/1 md.)                           

    a. Yükseköğretim Kurulu, tüm yüksek öğretimi düzenleyen ve yükseköğretim    kurumlarının faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, bir kuruluştur.  Yükseköğretim Kuruluna; Yükseköğretim Denetleme Kurulu,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile gerekli planlama, araştırma, geliştirme, değerlendirme,bütçe, yatırım ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili birimler bağlıdır.             

                                                                                

     b. Yükseköğretim Kurulu;                                                   

    (1) Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi,                 

    (2) (Değişik: 23/12/1988 - KHK - 351/13 md.) Bakanlar Kurulunca temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emeklileri arasından, (hakim ve savcı sınıfından olanlar için Bakanlığın ve kendilerinin muvafakatı alınmak kaydıyla) seçilen yedi,                                                                   

    (3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir,                                 

    (4) (İptal:Ana.Mah.'nin 14/5/1997 tarih ve E.1997/21, K.1997/48 sayılı   Kararı ile)                                                                     

    (5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçilen yedi,                                                           

    kişiden oluşur.                                                             

    (2),(3),(...) [1] ve (5) inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile kesinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin seçimleri bir  ay içinde,Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayanların yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan  atama yapılır.                                                                 

    Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlardan üyeliğe seçilenlerin kurumlarıyla ilişkileri devam eder.

    Kurul üyeliğinin süresi dört yıldır. Dört yıllık görev süresi biten üyeler  ile herhangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların yerine yeniden dört yıl süreyle  seçim ve atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri  mümkündür.

    c. Yükseköğretim Kurulu Organları;Genel Kurul,Başkan ve Yürütme Kurulu'ndan ibarettir.

    Yükseköğretim Genel Kurulu,yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı kişilerden oluşur. Genel Kurul her yarı yılda en az üç defa toplanır. Başkanın çağrısı veya   üyelerin en az üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir.

    Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir Başkan seçer.   Kanun ve yönetmelik hükümleriyle Yükseköğretim Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu   kararlarının uygulanmasından sorumlu olan Başkan, Kurulu temsil eder, seçimi    Kurula verilen akademik personelin ve diğer kişilerin atamalarını yapar.       

    Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı,gerekli gördüğü hallerde,Kurula katılır ve başkanlık eder.

    Yürütme Kurulu,Başkan dahil dokuz kişiden oluşur. Yürütme Kuruluna katılacak olan ve Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek iki başkan vekilinden biri Kurul Başkanınca;diğeri ise Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurulca Yürütme Kuruluna katılacak diğer altı üyenin ikisi 6 ıncı maddenin (b) fıkrasının (1)   inci bendinde;ikisi aynı fıkranın (2),(3) (...)[2] üncü bendlerinde;ikisi ise   aynı fıkranın (5) inci bendinde belirtilen üyeler arasından seçilir. (Ek:  23/12/1988 - KHK - 351/13 md.) Hakim ve savcı sınıfından olan üye,Yürütme Kurulu üyeliğine seçilemez.                                                        

    Başkan,Yükseköğretim Genel Kurulu ile Yürütme Kurulu'na başkanlık eder. Başkanın yokluğunda,Başkanın görevlendirdiği başkan vekillerinden biri Başkana vekalet eder.

    Genel Kurul, Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevlerden,Yükseköğretimin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi, yönetmeliklerin  hazırlanması, yükseköğretim üst kuruluşlarıyla, üniversitelerce hazırlanan bütçelerin tetkik ve onaylanması ile rektörlüklere aday gösterme dışında kalan yetki ve görevlerinden uygun gördüğü bölümleri Yürütme Kuruluna devredebilir.        

    Yükseköğretim Genel Kurulu'nun toplantı nisabı ondört, Yürütme Kurulu'nun toplantı nisabı ise altıdır.Genel Kurul ile Yürütme Kurulu'nda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda eşitlik olması halinde,    Başkanın oyu iki sayılır.

    d. Yürütme Kurulu'nun Başkan ve Üyelerinin ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge, yan  ödeme ve her çeşit tazminatlar dahil) iki katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu'nca tesbit edilir. Yürütme Kurulunda görev alanlara ayrıca kamu kurumlarınca ücret ödenmez. Emekli olanların ise emekli  aylıklarının ödenmesine devam olunur. Yürütme Kurulu'nda görev alan kamu personelinin her türlü özlük hakları saklı kalır ve aylıksız izinli sayılırlar.     

    Yükseköğretim Genel Kurulunun Yürütme Kurulu dışında kalan üyelerine ödenecek toplantıya katılma ücreti (huzur hakkı), her toplantı için devlet memur aylıkları kat sayısının (4000) rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağdır.  Ancak, bir yılda onikiden fazla toplantıya katılma ücreti (huzur hakkı) ödenemez.                                                                            

    e. Yürütme Kurulu üyeleri sürekli görev yaparlar. Kurul Başkanı ve Yürütme  Kurulu üyeleri; kamu yararına çalışan dernek ve kurumlar ile vakıflar ve bunların kurmuş olduğu kurum ve kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma  ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda çalışamazlar.                                     

    Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç bir ay hizmete devam etmeyen Yürütme Kurulu üyeleri görevlerinden ayrılmış sayılırlar.                      

    f. Yükseköğretim Kurulunun,asli görevleri ile ilişkileri kesilmeyen üyeleri hariç,diğer üyeleri,seçim ve göreve devamlarında, kanunlarda öngörülen yaş haddine tabi değildirler.                                                         

    Yükseköğretim Kurulunun görevleri:                                         

    Madde 7 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/3 md.)                                

    Yükseköğretim Kurulunun görevleri;                                         

    a) Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler  doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim - öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim  altında bulundurmak,                                                                     

    b) Yükseköğretim kurumları arasında bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici,bütünleştirici,sürekli,ahenkli ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,                                           

    c) Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin sınırlarını tespit etmek ve yaz öğretimi, gece öğretimi,ikili öğretim gibi tedbirler almak,                                                                  

    d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesi içinde;                                             

    (1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin   önerilerini veya görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,                  

    (2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına,birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına   sunmak,                                                                         

    Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul veya birimleri kurulması   ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar vermek,                                                                        

    Eğitim - öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulatmak,                     

    (3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş,    amaç ve esaslarını inceleyerek görüşlerini ilgili makama sunmak,               

    e) Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretim programlarının asgari ders   saatlerini ve sürelerini,öğrencilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üniversitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek,                           

    f) Üniversitelerin ihtiyaçlarını, eğitim - öğretim programlarını,bilim dallarının niteliklerini, araştırma faaliyetlerini, uygulama alanlarını,bina,araç, gereç ve benzeri imkanlar ve öğrenci sayılarını ve diğer ilgili hususları dikkate alarak;üniversitelerin profesör,doçent ve yardımcı doçent kadrolarını dengeli bir oranda tespit etmek,                                                   

    g) Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarını inceleyerek değerlendirmek; üstün başarı gösterenlerle, yeterli görülmeyenleri tespit etmek   ve gerekli önlemleri almak,                                                    

    h) Üniversitelerin her eğitim - öğretim programına kabul edeceği öğrenci  sayısı önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek; insangücü planlaması, kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda   ortaöğretimdeki yönlendirme esaslarını da dikkate alarak öğrencilerin seçilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek,                            

    ı) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkan ve fırsat eşitliği sağlayacak önlemleri almak,                                                

    j) Her eğitim - öğretim programında öğrencilerden alınacak harca ait ilgili yükseköğretim kurumlarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak,            

    k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri   tetkik ve onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,                  

    l) Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak, öğretim elemanlarından bu Kanunda öngörülen görevleri yerine getirmekte yetersizliği    görülenler ile bu Kanunla belirlenen yükseköğretimin amaç, ana ilkeleri ve öngördüğü düzene aykırı harekette bulunanları rektörün önerisi üzerine veya doğrudan, normal usulüne göre,yükseköğretim kurumları ile ilişkilerini kesmek veya denenmek üzere başka bir yükseköğretim kurumuna atamak,                        

    m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel milli komiteler ve çalışma   grupları kurmak,                                                               

    n) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş   üniversitelerin eğitim - öğretim ve eleman yetiştirme alanlarında yapacağı katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek ve bu konudaki uygulama esaslarını tespit etmek,                                               

    o) Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının bu Kanun hükümlerine göre açılması hususundaki görüş ve önerilerini Milli Eğitim Bakanlığına  sunmak, bu kurumlara ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunları gözetmek,  denetlemek,                                                                    

    p) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve  lisans üstü diplomaların denkliğini tespit etmek,                              

    r) Bu Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.                 

    Yükseköğretim Denetleme Kurulu:                                            

    Madde 8 -                                                                  

    a. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Yükseköğretim Kurulu adına üniversiteleri, bağlı birimlerini, öğretim elemanlarını ve bunların faaliyetlerini gözetim  ve denetim altında bulunduran, Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur.    

    b. Kuruluş ve İşleyişi:                                                     

    Yükseköğretim Denetleme Kurulu:                                            

    (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek beş profesör üyeden,        

    (2) Yargıtay,Danıştay ve Sayıştay tarafından gösterilecek üçer aday arasından Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilip önerilecek birer üyeden,           

    (3) Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca seçilecek birer   üyeden,                                                                         

oluşur.                                                                        

    Bu suretle tespit edilen Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin atanmaları, cari usullere göre yapılır.                                              

    Yükseköğretim Denetleme Kurul Başkanı, bu kurul üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından atanır.                                      

    Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin görev süresi iki, diğerlerinin ise altı yıldır. Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye, diğer özlük hakları saklı  kalmak kaydı ile maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin kurumları ile ilişikleri kesilir, Kurul üyelerinin yaş haddi öğretim üyelerinde olduğu gibidir.             

    Genelkurmay Başkanlığınca seçilenin dışındaki üyelerin üçte biri her iki  yılda bir yenilenir. Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde,eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı statüde yenisi seçilir.               

    Kurul üyelerinin ücretleri, Yükseköğretim Kurulu üyelerine ödenen ücreti  geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Emekli olarak seçilenlerin emekli maaşlarının ödenmesine devam edilir.                                     

    Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, Bakanlar Kurulu ve Yükseköğretim  Kurulu tarafından verilen istisnai geçici görevler dışında hiç bir kamu kuruluşu veya özel kuruluşta ücretli ve ücretsiz çalışamazlar.Üyelerden geçici görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde, yıllık izin hariç, toplam üç ay hizmete devam etmeyenler kuruldan ayrılmış sayılır.                      

    (Ek: 17/8/1983 - 2880/4 md.) Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinden görev süreleri sona ereceklerin yerine seçimler Eylül ayında yapılır ve atanan    üyeler seçimi izleyen Ocak ayı başında göreve başlarlar.                       

                                                                               

    Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri:                               

    Madde 9 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/5 md.)                                

    Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri;                               

    a) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğretim ve diğer faaliyetlerin bu   Kanunda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu Yükseköğretim Kurulunca   hazırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek,                           

    b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine göre istenen soruşturmaları yapmak,                                              

    c) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Kanuna göre verilecek diğer görevleri yapmaktır.                                                                     

                                                                                

    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi:                                      

    Madde 10 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/6 md.)                               

    Kuruluş, işleyiş ve görevleri:                                             

    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan,öğrenci isteklerini de gözönünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren,öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hizmetleri yapan Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur.                                                                           

    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi,yükseköğretim kurumlarının isteği üzerine yükseköğretim kurumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini ve Yükseköğretim Kurulunca   verilecek diğer işleri yapar.                                                  

    (Değişik: 21/2/2001 - 4629/4 md.)     Merkez bu hizmetleri ücret veya bedel karşılığı yapar. Toplanan ücret veya bedeller  Yükseköğretim  Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinde oluşturulan döner sermaye işletmesinde toplanır.

    (Ek: 21/2/2001 - 4629/4 md.)  Döner sermaye işletmesinin ilk sermayesi bir trilyon liradır. Döner sermayeden elde edilen gelir fazlası her yılın sonunda döner sermaye işletmesinin sermayesine eklenebileceği gibi ertesi yılın döner sermaye gelirine de eklenebilir.

    (Ek: 21/2/2001 - 4629/4 md.) Döner sermaye işletmesi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

    (Ek: 21/2/2001 - 4629/4 md.) Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği  giderler ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi için gerekli her türlü harcamalar döner sermayeden yapılır. Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanı, çalışma usul ve esasları, muhasebe usulleri ve diğer malî  hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenir.

   (Ek: 21/2/2001 - 4629/4 md.)  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinde görevli personele (işçiler hariç) Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine ÖSYM Başkanı tarafından personelin kurum çalışmalarına katkısı, sorumluluğu, kadro unvanı ve derecesi gibi kriterlere göre belirlenecek miktarda aylık maktu fazla mesai ücreti döner sermaye gelirlerinden ödenebilir.

    Üniversitelerarası Kurul:                                                  

    Madde 11 -                                                                 

    a. Kuruluş ve işleyişi:                                                     

    Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının  Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği birer profesörden oluşur.     

    Rektörler, Üniversitelerarası Kurula, bir yıl süre ile,üniversitelerin Cumhuriyet dönemindeki kuruluş tarihlerine göre, sıra ile, başkanlık yaparlar.    

    Kurul,çalışmalarını kolaylaştırmak ve üniversitelerarasında ve uluslararası yükseköğretim kurumları ile işbirliğini düzenlemek amacı ile sürekli ve geçici  birimler ve komisyonlar kurabilir. Bu birim ve komisyonların teşkil ve çalışma  esasları Üniversitelerarası Kurulca belirlenir.                                

    Kurul, en az yılda iki defa,aksi kararlaştırılmadıkça başkanın bağlı olduğu üniversitenin bulunduğu şehirde toplanır ve kurul gündemi önceden Milli Eğitim  Bakanlığına, Yükseköğretim Kuruluna ve kurul üyelerine gönderilir.             

    Milli Eğitim Bakanı ve Yükseköğretim Kurul Başkanı gerekli gördüğü hallerde Kurulun toplantılarına katılabilir.                                            

    b. Görevleri                                                               

    Üniversitelerarası Kurul akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

    (1) Yükseköğretim planlaması çerçevesinde,üniversitelerin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere önerilerde bulunmak,       

    (2) Teşkilat ve kadro yönünden ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif  etmek,                                                                          

    (3) Üniversitelerin tümünü ilgilendiren eğitim - öğretim,bilimsel araştırma  ve yayım faaliyetleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak veya görüş bildirmek,                                                                           

    (4) Aynı veya benzer nitelikteki fakültelerin ya da üniversitelere veya fakültelere bağlı diğer yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretimine ilişkin    ilkeler ve süreler arasında uyum sağlamak,                                     

    (5) Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları, doçentlik ve profesörlük ünvanlarını değerlendirmek,                 

    (6) Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent  adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek,                               

    (7) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.                

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                     

                      YÜkseköğretim Kurumları 1

                                                                               

    Yükseköğretim Kurumlarının görevleri:                                      

    Madde 12 - Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri;                                                          

    a) Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,

     b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik  şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek,         

    c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,                            

    d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,                

    e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak,kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme  ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,       

    f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,         

    g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde  artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,                                                    

    h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,  

    ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını   geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.           

                                                                               

                               Üniversite Organları                            

    Rektör:                                                                     

    Madde 13 -                                                                 

    a) (Değişik birinci paragraf: 1/7/1992 - 3826/1 md.)  Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde  toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda  en çok oy alan 6 kişi aday olarak seçilmiş sayılır, bunlardan Yükseköğretim Kurulunun seçeceği 3 kişi atanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır.                                                

    Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz.                                

    Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı  profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.   (Ek: 2 /1/1990 - KHK - 398/1 md.; Aynen Kabul: 7/3/1990 - 3614/1 md.) Ancak, merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör  tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir.                                  

    Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır.                

    Rektör,görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör   atanır.                                                                        

    b) Görev, yetki ve sorumlulukları:                                         

    (1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek,yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara   bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

    (2) Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası  Kurula bilgi vermek,                                                           

    (3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını,  bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,               

    (4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde  görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek   veya bunlara yeni görevler vermek,                                             

    (5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,                                                 

    (6) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.              

    Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim  ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip  ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve  sorumludur.                                                                    

                                                                                

    Senato:                                                                    

    Madde 14 -                                                                 

    a. Kuruluş ve işleyişi: Senato,rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül   eder.                                                                           

    Senato,her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.                                                             

    Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.               

    b. Görevleri: Senato,üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:                                                                         

    (1) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,                                           

    (2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını  hazırlamak veya görüş bildirmek,                                               

    (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,                                                                           

    (4) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,                                                           

    (5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,                            

    (6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,              

    (7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,                                 

    (8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.                

     Üniversite Yönetim Kurulu:                                                 

    Madde 15 -                                                                  

    a. Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında  dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.            

    Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.                   

    Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.                                                                    

    b. Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:                                   

    (1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,              

    (2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye  bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı  taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,         

    (3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,                                                                           

    (4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,                              

    (5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.                        

                                                                               

                               Fakülte Organları                               

    Dekan:                                                                     

    Madde 16 -                                                                 

    a. (Değişik: 14/4/1982 - 2653/2 md.) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin   temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç  profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal    usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.                        

    Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. (Ek:  2/1/1990 - KHK - 398/2 md.; Değiştirilerek Kabul: 7/3/1990 - 3614/2 md.) Ancak  merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde,gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir.                                                                         

    Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.                     

    Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.  Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.                 

    b.  Görev, yetki ve sorumlulukları:                                        

    (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını   uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,            

    (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,                                          

    (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,                                     

    (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim  ve denetim görevini yapmak,                                                     

    (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.              

    Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin   alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim,bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.                                                                      

     Fakülte Kurulu:                                                            

    Madde 17 -                                                                  

    a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu,dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri  üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi   aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.                          

    Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.     

    Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.        

    b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri  yapar:                                                                         

    (1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri  ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan,program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,                                                                

    (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,                                   

    (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.                          

                                                                               

    Fakülte Yönetim Kurulu:                                                     

    Madde 18 -                                                                 

    a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı    doçentten oluşur.                                                              

    Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır.                  

    Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.         

    b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:                                      

    (1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında  dekana yardım etmek,                                                           

    (2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,                                                                

    (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,            

    (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,                                                                            

    (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğ-

retim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,                        

    (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.                          

                                                                               

 

 

                                 Enstitüler                                    

                                                                                

    Organlar:                                                                  

    Madde 19 -                                                                 

    a. Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim  kuruludur.                                                                     

    b. Enstitü müdürü,üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör   tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.                      

    Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.                                       

    Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem,  dekanlarda olduğu gibidir.                                                     

    Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.                                                       

    c. Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü   oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.                                 

    d. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları,müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.                                             

    e. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.                                                                           

                                                                                

                                 Yüksekokullar                                 

                                                                               

    Organlar:                                                                   

    Madde 20 -                                                                 

    a. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur.                                                     

    b. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan    rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.               

    Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için  atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.                                       

    Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.                                                     

    Yüksekokul müdürü,bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul  bakımından yerine getirir.                                                     

    c. Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu  oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.                      

    d. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile  müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl  için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.                                    

    e. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu,bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.                                                                      

                                                                                

    Bölüm:                                                                     

    Madde 21 - Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.                              

    Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.                                 

    Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde   dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir.                                     

    Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır.                                               

    Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.                             

    Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

                                BEŞİNCİ BÖLÜM                                 

                               Öğretim Elemanları                              

                                                                               

    Öğretim üyelerinin görevleri:                                              

    Madde 22 -                                                                 

    a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde  önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı  çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,  

    b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,   

    c. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde  öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,            

    d. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,                  

    e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.                           

                                                                               

    Yardımcı Doçentliğe atama:                                                 

    Madde 23 -                                                                 

    a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin   başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o  birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya  doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.             

    (Değişik: 12/8/1986 - KHK 260/1 md.) Yardımcı doçentler bir üniversitede  her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.              

    b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:                          

    (1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun  önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının  birinde yeterlik kazanmış olmak,                                               

    (2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.             

    c. (Mülga: 12/8/1986 - KHK 260/7 md.)                                      

                                                                               

    Doçentlik sınavı:                                                          

    Madde 24 -                                                                  

    a. Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca yılda bir kere açılır.     

    Aşağıdaki şartları haiz adaylar, Üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği  tarihe kadar, Üniversitelerarası Kurula gerekli belge ve yayınlar ile birlikte  başlıca bilim dalı ile uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek başvururlar. Üniversitelerarası Kurul bilim konularını da dikkate alarak Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğine göre üç veya beş kişilik bir jüri tespit eder. Bu jüri eserleri inceleyip, adayı sözlü veya gerektiğinde ayrıca pratik ve uygulamalı sınava tabi tutar ve bir raporla, başarılı olanlara, ilgili   konuyu ve bilim dalını kapsayan bilim alanının doçentlik yetkisini verir.      

    b) (Değişik: 17/8/1983 - 2880/9 md.) Doçentlik sınavına katılabilmek için:      (1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık ünvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca  tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,          

    (2) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak,                  

    (3) (Değişik: 22/6/2000 - 4584/1 md.)

     Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak (sosyal, fen, sağlık gibi kendi alanlarındaki) bir yabancı dil imtihanını başarmış olmak,                               

    Gerekir.                                                                   

    Yukarıdaki (3) üncü bent gereğince yapılacak yabancı dil sınavının, adayın  bilim dalı ile ilgili olması şartı aranmaz. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar.             

                                                                               

    Doçentliğe atama:                                                           

    Madde 25 -                                                                 

    a) (Değişik: 17/8/1983 - 2880/10 md.) Bir üniversite biriminde açık bulunan doçentlik kadrosu, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için kadroların devamlı veya kısmi statüleri belirtilerek ilan edilir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından varsa biri ilgili birim yöneticisi, en   az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan   sonra atamayı yapar.                                                            

    b. Doçentliğe atamada aşağıdaki şartlar aranır:                            

    (1) Doçentlik unvanını almış olmak,                                        

    (2) (Mülga: 12/8/1986 - KHK 260/7 md.)                                     

                                                                                

    Profesörlüğe yükselme ve atama:                                            

    Madde 26 -                                                                 

    a. Profesörlüğe yükseltilmede;                                             

    (1) (Değişik: 17/8/1983 - 2880/11 md.) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,                                                                          

    (2) İlgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış olmak,                                          

    (3) Bir profesörlük kadrosuna atanmış olmak,                                

    Gerekir.                                                                   

    Yukarıda (2) nci bentteki yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak belirtilir.

    b. (Değişik : 29/5/1991 - 3747/3 md.) Profesörlük kadrosuna atama,         

    (1) Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şartları haiz doçentlerle, başka üniversitelerde en az 2 yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler.            

    (2) Üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde profesörlük kadroları boşaldığında, rektörler boşalan kadroları ve o kadro ile ilgili olarak   adaylarda aranacak nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek ilan ederler.                                                       

    (3) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim  kurulunca en az üçü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili en az beş profesör seçilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite  veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları gözönünde tutarak alacağı karar üzerine, rektör atamayı yapar.                               

     Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ünvanı:                                 

    Madde 27 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/12 md.)                               

    Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre çalıştıktan sonra yabancı ülkelerde doçentlik unvanını veya yetkisini almış olanlardan, en az iki yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerdeki    öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran  adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun,Türk yükseköğretim kurumu düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.    

                                                                               

    Yabancı ülkelerde alınan profesörlük ünvanı:                               

    Madde 28 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/13 md.)                              

    Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre çalıştıktan sonra yabancı ülkelerde profesörlük unvanını veya yetkisini almış olanlardan en az iki yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerde  öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran  adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, Türk yükseköğretim kurumu düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.    

                                                                               

    Unvanların korunması:                                                      

    Madde 29 - Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar.                            

    Başka bir işe geçmek,emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar.                                                                        

                                                                               

    Emeklilik yaş haddi:                                                        

    Madde 30 - Öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.                              

                                                                                

    Öğretim görevlileri:                                                       

    Madde 31 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/14 md.)                              

    Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tananmış kişiler, süreli veya ders    saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim    kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden   atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir.                                                            

    Okutmanlar:                                                                

    Madde 32 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/15 md.)                              

    Okutmanlar, ilgili kurumların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır.                                 

                                                                                

                          Öğretim Yardımcıları 1

    Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacıları: 

    Madde 33 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/16 md.)                              

    a) (Değişik: 12/8/1986 - KHK 260/3 md.) Araştırma görevlileri,yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar;  atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.                       

    Lisans üstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve  diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.                           

    (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/23 md.;İptal:ana.Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme:18/5/1994-KHK-527/16 md.) Lisansüstü eğitim - öğretim için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlileri hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz. Bu gibilerin öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı bulundukları üniversitelerin personel giderleri içerisinde açılacak özel tertipden ödenir. Lisansüstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilen araştırma görevlileri kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin bir yılı aşan süreleri ile şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemelerin kanuni kesintilerin sonra kalan net tutarının % 6O'ını kurumlarından  alırlar. Bunlardan kurumlarınca gönderilenlere,1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre aynı ülkede bulunan öğrencilere verilen tahsisat tutarında ayrıca ödeme yapılır. Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir. Bunların okul ücretleri ile eğitim ve öğretime başlayabilmeleri  için zorunlu olan kurs ücretleri karşılanır. Kitap ve kırtasiye bedelleri ile diğer eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksitte ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek verilir.

    b) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan,  özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.                                                                   

    c) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim  yardımcılarıdır.

    d) Eğitim - öğretim planlamacıları, yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretimin planlanmasıyla görevli öğretim yardımcılarıdır.                        

    e) Uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarının atanmaları veya    sözleşme ile görevlendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve rektörün onayı ile en çok iki yıl için yapılır. Atama süresi   sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Üçüncü defa atanmadan sonra sürekli olarak atanabilirler.                                                          

    Yabancı uyruklu öğretim elemanları:                                        

    Madde 34 - Yükseköğretim kurumlarında,sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim  kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör   tarafından atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı  öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler.                    

    (Değişik: 17/8/1983 - 2880/17 md.) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğretim Kurulunca İçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu  görüş neticesinde ilgili üniversitesi ile sözleşmesi yapılır.                  

                                                                               

    Öğretim elemanı yetiştirme:                                                

    Madde 35 - Yükseköğretim kurumları; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında,   kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı yetiştirirler.                           

    (Ek fıkralar: 17/8/1983 - 2880/18 md.) Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora  çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca  geçici olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya  sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler.                                                  

    Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları  bu hüküm dışındadır.                                                           

                                                                               

                               ALTINCI BÖLÜM                                   

                             Çalışma ve Denetim                                

                                                                               

    Çalışma esasları:                                                          

    Madde 36 -                                                                  

    a. (Değişik: 17/8/1983 - 2880/19 md.) Profesör ve doçentler, üniversitede   devamlı veya kısmi statüde görev yapanlar olarak ikiye ayrılırlar:             

    (1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar;                           

    Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler.                                                                

    Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak  üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde  ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar,serbest meslek icra edemezler.                                                                 

    (Değişik üçüncü fıkra: 14/5/1997-4249/1 md.) Devamlı statü ile atanmış olup, kısmi statüye geçmek isteyen doçentlerde en az beş yıl süre ile devamlı statüde  çalışmış olmak şartı aranır. Üniversitelerde devamlı statüde beş yıl çalışan  doçentlerin, devamlı statüde profesörlüğe atanmaları halinde kısmi statüye geçmeleri için yeniden beş yıl devamlı statüde çalışma şartı aranmaz.             

    Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet amacını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel  kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş sayılır.                   

    (Değişik: 12/8/1986 - KHK 260/4 md.) Bu Kurumlardan alınan her türlü ücretler döner sermayeden pay alan profesör ve doçentin bağlı bulunduğu birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.                                              

    (2)  Üniversitede kısmi statüde görev yapanlar;                            

    Her defasında iki yıl için atanan bu profesör ve doçentler haftada en az yirmi saat üniversitede bulunmak, eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaları  bölüm başkanının gösterdiği yerde ve onun denetimi altında yapmakla yükümlüdürler. Bunlar;

    a) Tazminat, yan ödeme,herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek alamazlar.                                                     

    b) (Değişik: 12/8/1986 - KHK 260/4 md.) Rektör, dekan,enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, bunların yardımcılıklarına seçilemezler. Ancak Devlet memurlarının tabi olduğu mesai saatlerine ve süresine tabi olmak şartıyla enstitü müdürlüğüne, bölüm, anabilim dalı ve anasanat dalı başkanlıklarına seçilebilirler.

    c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere,kontenjanla yurt dışında çalışmalara katıldıklarında, masrafları, Devlet bütçesinden,

döner sermayeden ve üniversitenin diğer gelir kaynaklarından ödenmez.          

    Kısmi statüde görev yapanların durumları iki yılda bir incelenir ve görevlerine devamlarına ihtiyaç olup olmadığına karar verilir. Görev devamlarında    yarar görülenlerin görevleri üniversite yönetim kurulunun görüşü ve rektörün    kararıyla yenilenebilir.

    (Değişik cümle: 12/8/1986 - KHK 260/4 md.) Kısmi statüde bulunanlardan devamlı statüye geçmek isteyenlerin müracaatı o anabilim dalında boş kadro bulunmak şartıyla üniversitenin olumlu görüşü üzerine doğrudan Yükseköğretim Kurulu  Kararı ile yapılır.

    b. Yardımcı doçentler üniversite ve bağlı birimlerinde sadece devamlı statüde çalıştırılırlar.

    c. Devamlı statüde bulunan öğretim üyeleri ile aylıklı öğretim yardımcıları  en az Devlet memurları için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar   bir süre eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yönetim görevleriyle   üniversite organlarınca verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler.        

    d. Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir. Öğretim Üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora  çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

    e. Üniversite ve bağlı kuruluşlarında, öğretim yardımcılarından kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü oniki saatten az olmamak üzere Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.                               

    f. Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanları, enstitü   ve yüksekokul müdürleri, dekanlar ve rektörler tarafından izlenir ve denetlenir.

    g. Rektör, dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri için haftalık ders yükü  zorunluluğu aranmaz. Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık   ders yükü yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır.                         

    Üniversitelerin uygulama alanına yardımı:                                   

    Madde 37 - Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce,üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla  ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek   esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili  yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.

                                                                               

 

 

     Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme: 1                          

    Madde 38 - (Değişik: 29/11/1983 - KHK - 243/46 md.)                        

    (Değişik: 29/5/1991 - 3747/4 md.) Öğretim elemanları; ilgili kurumlar ile   kendisinin isteği, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı  ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek  kaydıyla, Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Atom  Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kamu kuruluşlar ve kamu yararına çalışan kuruluşlar veya gerçek kişiler tarafından kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ile kamuya yararlı  dernekler ve bunların iştiraklerinde, araştırma-geliştirme kurumları ve diğer   kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenler (Adli Tıp Kurumu ile vakıflarca kurulmuş hastahaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve gezici sağlık araçları hariç) döner sermayeden yararlanamazlar. Ancak ilgili bulunduğu Yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder.                                            

    Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya birimleri, ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp  mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak görevlendirilebilirler.                                            

    (Değişik: 19/4/1990 - KHK - 422/2 md.; Değiştirilerek kabul: 25/10/1990 -3670/11 md.) Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerin yanısıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan  bir genel müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile  çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili bakan tarafından tespit   edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar. Bunlar  görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner  sermayelere yatırmak zorunda değildirler. Bunlara görev yapacakları kurumca bu  ödeme dışında başkaca bir ödeme yapılmaz.                                      

    Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme:                                 

    Madde 39 - (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/25 md.;İptal:Ana.Mah'nin 5/2/1992  tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/17 md.)

    Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans,seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla,bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına,araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına,araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler  izin verebilirler.Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden    durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir.      

    Öğretim elemanları birinci fıkrada ve bu Kanunun 33 üncü maddesinde sayılan yurt dışına gönderilme halleri dışında mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek,bilgilerini artırmak veya staj yapmak için Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca üniversiteler itibariyle bir yılı geçmeyecek şekilde her yıl belirlenecek kontenjan ve süreler dahilinde yurt dışına   gönderilebilecekleri gibi aynı amaçlarla dış burslara dayanılarak da gönderilebilirler. Belirlenen kontenjanların üniversiteye bağlı birimler arasında dağıtımı üniversite yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı,gönderilme ise ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı ile olur. Zorunlu hallerde yurt   dışında kalma süresi ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı ile yarısına kadar uzatılabilir. Bunlar hak ve yükümlülükleri bakımından 657 sayılı   Devlet Memurları Kanununa göre aynı amaçla yurt dışına gönderilenlerin tabi oldukları hükümlere tabi olurlar. Ancak,bunlara yapılacak ödemenin miktarı Devlet memurlarına yapılacak ödemeyi geçmemek üzere üniversite yönetim kurulunca daha  düşük olarak tespit edilebilir. Öğretim elemanlarından kendilerine yurt dışı    kuruluşlarınca burs veya ücret sağlananlar,görev yapacakları sürece Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre üniversite yönetim kurulunun kararı  ile aylıklı veya aylıksız izinli de sayılabilirler.                            

    Gerek birinci fıkraya göre geçici görev yolluğu verilmek suretiyle yurt   içinde ve yurt dışında bir yere gönderilenler olsun,gerekse ikinci fıkraya göre gidiş-dönüş yol yevmiyesi ile gideri ödenmek suretiyle yurt dışına gönderilenler olsun,bunlara verilecek yolluk,emsali Devlet memuruna verilen yolluğun aynı olmak üzere genel hükümler çerçevesinde tespit edilir. Geçici görev yolluğu     Yükseköğretim Kurumu hesabına gönderilenlere kurum bütçesinden üniversite dışındaki kurum hesabına gönderilenlere ise ilgili kurumun bütçesinden ödenir.   

    (Ek: 14/5/1997-4249/2 md.) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki  Yüksek Öğretim Kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına 3 yılı aşmamak ve bütün özlük hakları saklı kalmak üzere üniversite yönetim kurulunun    kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile aylıklı izin verilebilir.        

    Kurumlararası yardımlaşma:                                                 

    Madde 40 -                                                                  

    a. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim yardımcıları bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere rektör tarafından görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum    bütçesinden ek ders ücreti ödenir.                                             

    b. (Değişik:9/4/1990 - KHK - 418/26 md.;İptal:Ana.Mah'nin 5/2/1992 tarih  ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK -527/18 md.) Öğretim üyeleri,ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu  üzerine ve ilgili yönetim kurullarının görüşü,rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından,istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilebilirler.Bu şekilde görevlendirilenlerin   kadroları beş yıl süre ile saklı tutulur. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak atamada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu   şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim üyelerine öncelik verilir.    

    c. Bu kanun kapsamına girmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı; bu kurumların   tercihan bulundukları şehirlerdeki diğer yükseköğretim kurumlarından koordine   sonucu ismen yapacakları istek üzerine, ilgili rektörlüklerce (a) fıkrasındaki  esaslara göre karşılanır.                                                       

    Öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması:                                    

    Madde 41 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/22 md.)                              

    Yükseköğretim Kurulunca; bu kanun kapsamındaki Devlet yükseköğretim kurumlarının, çeşitli bilim ve sanat dallarındaki öğretim üyesi ihtiyaçları ve bu  öğretim üyesi ihtiyaçlarının hangi yükseköğretim kurumlarından karşılanacağı,  öğretim üyesi mevcutları dikkate alınarak tespit edilir ve ihtiyaçlar karşılanmak üzere ilgili üniversitelere bildirilir. Bu üniversitelerin rektörleri Yükseköğretim Kurulunca ihtiyaç listelerinin kendilerine intikal ettirilmesi tarihinden itibaren en çok iki hafta içinde ihtiyaçları karşılamak üzere hangi öğretim üyelerini görevlendirdiklerini Yükseköğretim Kuruluna bildirirler. Bu görevlendirmeler bir yarı yıldan az,dört yarı yıldan fazla olmamak üzere kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla yapılır.                            

    Bu madde hükümlerine göre veya 40 ıncı maddenin (b) fıkrası hükmüne göre  yapılan görevlendirmelerde tebligat,işten ayrılma,mehil müddeti ve işe başlama  konularında Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.                     

    Bu madde veya bu Kanunun 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre    yapılan görevlendirmelerde, görevlendirme kararında görev süreleri belirtilir.  Bunlara özlük hakları kurumlarında devam etmek kaydıyla görev yapacağı kurumun  bulunduğu yer ve özelliklerine göre o kurum kadrolarında çalışanların yararlandıkları ödenek ve diğer haklar ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu, görev yapacağı üniversite bütçesinden ödenir.                     

    Bu maddede veya bu Kanunun 40 ıncı maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği   şekilde görevlendirildikleri kendilerine tebliğ edilenlerden kanuni süresi      içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılır. Bu şekilde istifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim kurumunda yeniden görevlendirilemezler ve diğer kamu kuruluşlarında çalıştırılamazlar.     

    Bilimsel denetim:                                                          

    Madde 42 - Kurumlariçi Bilimsel Denetim:                                   

    a. Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, onların eğitim - öğretim,bilimsel araştırma,yayım,seminer,klinik ve uygulama faaliyetleri üzerinde olur.                                                                    

    b. Her öğretim yılı sonunda, bölüm başkanı bölümün geçmiş yıldaki eğitim -öğretim ve araştırma faaliyeti ile,gelecek yıldaki çalışma planını belirten bir raporu bağlı bulunduğu dekana sunar. Dekan bu rapora kendi kanaatini de ekleyerek, rektöre gönderir. Rektör rapor ve görüşleri değerlendirerek, gerekli tedbirleri alır ve yetersizlik ile ilgili kararlarını Yükseköğretim Kuruluna bildirir. Enstitü ve yüksekokul müdürü raporunu bağlı olduğu rektör veya dekana    gönderir.                                                                      

    c. Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği  dersleriyle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve   dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini, bağlı bulunduğu birim yöneticisinin aracılığıyla rektörlüğe sunmak zorundadır. Yayımlanmayan eserlerin daktilo ile yazılmış birer kopyası verilir. 5846 sayılı Fikir ve  Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanıdığı haklar saklıdır.               

    d. (Değişik: 17/8/1983 - 2880/23 md.) Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için üniversitelerde ve Yükseköğretim Kurulunda özel arşiv tutulur.       

                                                                               

                                 YEDİNCİ BÖLÜM                                 

                              Öğretim ve Öğrenciler                            

                                                                               

    Lisans düzeyinde öğretim:                                                  

    Madde 43 - Yükseköğretim, harca tabi olup bu kanunda belirlenen amaç ve    

anailkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.                                 

    a. Yükseköğretim kurumlarında, kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre 

yapılan eğitim - öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili     

esaslar her üniversitece hazırlanacak öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirti- 

lir.                                                                           

    b. (Değişik: 17/8/1983 - 2880/24 md.) Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim   süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.                              

    c. Yükseköğretim kurumları, örgün, yaygın ve açık öğretim yöntemleri ile  her türlü eğitim - öğretim yapabilirler.                                       

                                                                               

    Öğretim süresi:                                                             

    Madde 44 - (Değişik: 10/12/1988 - 3511/1 md.)                              

    (Değişik birinci fıkra: 7/6/1995 - 4111/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında,  önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık  lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan   programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak   zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan     mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar     sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı  yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı  yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı);     Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğrencileri hariç, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara  girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün      derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci,   sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız  hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler.                                                   

    (Ek: 6/5/1993 -3908/1 md.;Değişik: 7/6/1995 - 4111/1 md.) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri   için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta   en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan     öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını       tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden  öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları      halinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim      yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler, bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından    hiçbir şekilde yararlanamazlar.                                                

    Üniversite senatoları, önlisans ve lisans düzeyi öğretimlerde sürdürülecek  esasları, devam, ara sınav sayısı ve bunların başarı notuna katkısı, uygulama   sınav ve bütünleme gibi şartları yönetmeliklerle belirlerler.                  

    Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisanas  diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.  

    Yükseköğretime giriş:                                                      

    Madde 45 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/26 md.)                              

    a. Öğrenciler Devlet Yükseköğretim Kurumlarına,esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen sınavla girerler. Sonuçların değerlendirilmesinde   adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alınır. Ortaöğretim kurumlarını    birincilikle bitiren adaylar kendileri için yükseköğretim kurumlarında ayrılacak kontenjanlara, tercih ve puanları gözönünde tutularak yerleştirilir.       

    Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde, adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yükseköğretim Kurulunun uygun göreceği şekilde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir yöntemle ek bir puan olarak  tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenir.     

    Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken,  başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle  değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir.                             

    b. Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında  üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak   kaydıyla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yöntemlerle yükseköğretim kurumlarına alınabilirler.                                                     

    c. (Mülga : 29/5/1991 - 3747/5 md.)   

    d) (Ek: 29/6/2001-4702/2 md.)  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ödül kazandıkları alanlarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca müştereken belirlenecek yükseköğretim kurumlarından seçtiklerine sınavsız girerler.

    e) (Ek: 29/6/2001-4702/2 md.) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna  en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi meslekî ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına  sınavsız  olarak yerleştirilebilirler.  Sınavsız  olarak  meslek  yüksekokullarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları sağlanır. Bununla ilgili esas ve usuller, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile çıkartılacak yönetmelikte belirlenir.

    f) (Ek: 29/6/2001-4702/2 md.)  Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından herhangi birini bitirip de meslekî ve teknik eğitim bölgeleri kapsamı dışındaki bir yükseköğretim programına girmek isteyen öğrenciler, üniversite giriş sınavlarına başvurabilirler.

     Cari Hizmet Maliyeti 1                                                   

    Madde 46 - (Değişik: 19/11/1992 - 3843/16 md.)                             

    Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, öğrenci başına olmak     üzere belirlenir. Öğrenci başına düşen cari hizmet ödeneği, öğrenim dallarının  nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde   tutularak Yükseköğretim Kurulunca farklı miktarlarda tespit edilir. Bu   miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı Devletçe karşılanır  ve öğrenci adına ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine ödenek olarak kaydolunur. Geri kalın kısmı öğrenci tarafından ödenir. Devletçe karşılanacak kısım cari  hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz.                                    

    Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak ödemelerin miktar ve bölgelere  göre oranları, yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarı ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller her yıl Bakanlar Kurulunca en geç Temmuz   ayı içerisinde belirlenir.

    Öğrenci tarafından ödenecek miktar, istekleri halinde ödeme güçlüğü olan  öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilebilir.      Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere,   2 yıllık önlisans ve 4,5,6 aylık lisans öğreniminden bu süreler sonunda mezun   olamayan öğrencilere Devlet katkısı ödenmesine devam olunur. Öğrenci katkısı   birinci yıl için % 50, müteakip yıllar için % 100 fazlasıyla alınır. Lisans   düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler için öğrenci katkısı    % 100 fazlasıyla alınır. Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan   öğrenciler için öğrenci katkısı % 100 fazlasıyla alınır.                       

    Öğrenci katkısını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.          

    Cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile yükseköğretim kurumlarınca önceki  yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerinin satışından elde edilen  gelirler, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına milli bankalardan   birinde açılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili   ayın sonuna kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer   yandan özel ödenek kaydolunmak üzere aktarılır. Aktarılan bu miktarlar  Maliye ve Gümrük Bakanlığınca özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan ödenekler,  başta öğrencilerin beşlenme, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetleri  olmak üzere, üniversitenin cari, kalkınma plan ve programlarına uygun  yatırım, transfer ve öğrencilerin kısmi zamanlı olarak geçici işlerde   çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kullanılır. Kullanım ve harcamaya  ilişkin esas ve usüller Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak    Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

    Bu hesabın sarfı, muhasebesi ve denetimi döner sermaye mevzuatına tabi   olup, işlemleri üniversitece görevlendirilecek sayman tarafından yürütülür.   Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve   ödenek kaydolunur.

    Zamanında ödenmeyen kredi borçları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil  Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ödenir.                                

    Sosyal hizmetler:                                                          

    Madde 47 - Faaliyetlerin Düzenlenmesi:                                     

    a. (Değişik: 17/8/1983 - 2880/28 md.) Yükseköğretim kurumları,Yükseköğretim Kurulunun yapacağı plan ve programlar uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme  gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla bütçe imkanları   nispetinde okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri, mediko - sosyal merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak,toplantı,sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları,kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi  şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidirler.           

    b. Yükseköğretim kurumları, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak  mezunlarına iş bulmakta yardımcı olurlar.                                       

    c. Üniversiteler rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır.                       

    d. Kamu kuruluşları adına, Üniversitelerde okuyacak öğrencilere bu kuruluşlarca verilecek bursların bilim dallarına dağılımı ve sayısı,insangücü ihtiyacı ve öğretim elemanı yetiştirilmesi bakımından, devlet kalkınma planları ilke ve  hedeflerine göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilir. Burslu öğrencilerin harçları ile laboratuvar, sınav ve diploma masrafları burs kapsamına girer.

    Ders kitapları ve eğitim-öğretim araçlarının basılıp çoğaltılması 1

    Madde 48- (Değişik: 26/6/2001-4689/1 md.) 

    Üniversitelerde ders kitapları, bilgisayar ve elektronik ortamlarda hazırlanan eğitim-öğretim ve uzaktan öğretim ilkelerine göre oluşturulan her türlü materyal ilgili üniversite veya Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır ve öğrencilere uygun bedelle satılır. Ders aracı olarak kullanılan kitap ve her türlü materyali öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramaz ve çoğaltamazlar, bunlar ilgili üniversite tarafından basılır, bastırılır veya çoğaltılır. Ancak, başvurdukları eğitim-öğretim yılı içinde bastırılamayacağı, kurumun yönetim kurulunca yazılı olarak bildirilen kitapları kendilerinin bastırma hakları saklıdır.

    Ders kitapları, bilgisayar ve elektronik ortamlarda hazırlanan eğitim-öğretim ve uzaktan öğretim ilkelerine göre oluşturulan her türlü materyalle ilgili olarak uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

     Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.                     

                                                                                

    Yabancı dil hazırlık eğitim - öğretimi:                                    

    Madde 49 - Eğitim - öğretimini kısmen veya tamamen bir yabancı dilden yapan Yükseköğretim Kurumları, kaydını yaptıran öğrencileri, öğrenimde kullanılacak   yabancı dilde bir yeterlilik sınavına tabi tutarlar. Yetersiz bulunan öğrenciler için esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek, bir yıla kadar süreli, bir yabancı dil hazırlık öğrenimi uygulanır. Bu lisan öğreniminde başarılı  olamayan öğrencilerin bu yükseköğretim kurumu ile ilişkileri kesilir.          

    Normal öğrenimin devamı süresince öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için öğretim kurumlarınca gerekli önlemler devamlı şekilde alınır.

                                                                               

    Lisans üstü öğretim:                                                       

    Madde 50 - Usul ve şartları;                                                

    a. Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, yükseköğretim kurumlarında    yüksek lisans, doktora ya da tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, yükseköğretim kurumlarınca usulüne göre açılacak sınavla ve Üniversitelerarası Kurulca tespit edilecek esaslara göre seçilirler.                                   

    b. Yükseköğretim kurumları,lisans üstü öğretim konusundaki istekleri karşılamak üzere gerekli planlamayı yapar ve önlemleri alır.                        

    c. (Mülga: 1/8/1996-4160/5 md.)                                            

    d) Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek  burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere  öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler.                    

    e. Tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık veya ödeneklerin tespitinde, aynı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki personelin aylık ve ödenekleri gözönünde tutulur.                                          

                                                                               

                                                                               

                               SEKİZİNCİ BÖLÜM                                 

                         Memurlar ve Diğer Görevliler                          

                                                                               

    Yönetim örgütleri:                                                         

    Madde 51 -                                                                 

    a. Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı,  merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile   büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur.                                  

    Daire başkanlıkları ve müdürlükler üst kuruluşlarda kurulların, üniversitelerde yönetim kurulunun kararı ile genel hükümlere göre kurulur.               

    b. Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri,enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç     hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür  ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır.              

    c. Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında raportörlük yaparlar.                                       

    Atamalar:                                                                   

    Madde 52 - Atama esasları:                                                 

    a. (Değişik: 17/8/1983 - 2880/29 md.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi  Başkanı, Genel Sekreter ile daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak   Yükseköğretim Üst Kuruluşunun Başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun    görüşü alınarak rektör tarafından atanır. Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterinin atanması, ilgili  dekan ve müdürün önerisi üzerine rektör tarafından    yapılır.                                                                       

    b. Üst kuruluşların ve üniversitelerin genel sekreterlerinin üniversite lisans diplomasına,fakülte sekreterleri ile enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin yükseköğretim diplomasına sahip olmaları şarttır.                              

    c. Memurların atanmaları; fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda dekanların,    rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ilgili müdürlerin, yükseköğretim üst kuruluşlarında ve üniversite merkez örgütünde genel sekreterin önerisi üzerine kadro     esas alınmak üzere başkan veya rektör tarafından yapılır.                      

    d. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, yükseköğretim üst kuruluşlarında,   rektörlükte ve rektörlüğe bağlı kuruluşlarda genel sekreterin önerisi üzerine   başkan veya rektör, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda fakülte sekreterinin önerisi üzerine dekanlar,enstitü ve yüksekokullarda sekreterin önerisi üzerine müdür tarafından atanırlar.                                         

    e. Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin, yönetim personeli   için aylıklı veya sözleşmeli kadroları,yükseköğretim üst kuruluşlarında başkan, üniversitelerde ise rektör tarafından tespit edilir ve ilgili makamlara önerilir.                                                                           

    f. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerde görevli memur ve diğer görevliler, üst kuruluşlarda genel sekreterlerin, üniversitelerde rektörlerin   istek ve önerisi üzerine diğer kamu kuruluşlarına veya Yükseköğretim Kurulu     Başkanı tarafından yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları   arasında atanabilirler.                                                        

                                                                               

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Disiplin ve Ceza İşleri

                                                                                

    Genel esaslar:                                                             

    Madde 53 -                                                                 

    a. Yükseköğretim Kurul Başkanı Yükseköğretim Kurulu ile üniversite rektörlerinin, rektör üniversitenin, dekan fakültenin,enstitü ve yüksekokul müdürleri enstitü ve yüksekokulların, bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de   sekreterlik personelinin disiplin amirleridir. Üniversite ve bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yaparlar. Disiplin  kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı  doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde de yardımcı doçentler   disiplin kurullarına alınmazlar.                                                

    b. Öğretim elemanları,memur ve diğer personelin disiplin işlemleri,disiplin amirlerinin yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.                                                

    c. (Değişik: 14/4/1982 - 2653/3 md.) Ceza soruşturması usulü:              

    Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve   kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar  hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:                                         

    (1) İlk soruşturma:                                                        

    Yükseköğretim Kurulu Başkanı için, kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim     Bakanının başkanlığındaki bir toplantıda, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en az üç kişilik bir kurulca, diğerleri için, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri    uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır.                                  

    Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların, hakkında soruşturma yapılacak öğretim elemanının akademik unvanına veya daha üst   akademik unvana sahip olmaları şarttır.                                        

    (2) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına;                                  

    a) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştayın 2 nci Dairesi,                        

    b) Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik   kurul,                                                                         

    c) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri,fakülte dekanları ve dekan yardımcıları,enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında,rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul,             

    d) Öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul,    

    e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare kurulu,                                                

    Karar verir.                                                               

    f) Yükseköğretim Kurulu ile üniversite yönetim kurullarınca oluşturulacak  kurullarda görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler bir yıl için seçilirler.  Süresi sona erenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür.                            

    (3) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar üye tamsayısı ile toplanır. Kurullara ilk soruşturmayı yapmış olan üyeler ile haklarında karar verilecek üyeler katılamazlar. Noksanlar yedek üyelerle tamamlanır. Diğer hususlarda bu Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır.                     

    (4) Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştayın 2 nci Dairesinde verilen lüzum-u muhakeme kararına itiraz ile men-i muhakeme kararlarının kendiliğinden incelenmesi Danıştayın İdari  İşler Kuruluna aittir. Diğer kurullarca verilen lüzum-u muhakeme kararına ilgililerce yapılacak itiraz ile men-i muhakeme kararları kendiliğinden Danıştay   2 nci Dairesince incelenerek karara bağlanır. Lüzum-u muhakemesi kesinleşen     Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin     yargılanması Yargıtay ilgili ceza dairesine, temyiz incelemesi Ceza Genel Kuruluna, diğer görevlilerin yargılanmaları suçun işlendiği yer adliye mahkemelerine aittir.                                                                     

    (5)  Değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işlemeleri halinde soruşturma usulü ve yetkili yargılama mercii görev itibariyle üst dereceliye göre tayin    olunur.                                                                        

    (6) Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve rektörlerin 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun  kapsamına giren suçlarından dolayı yapılacak ceza soruşturmasında yukarıda belirtilen ceza kovuşturması usulü tatbik edilir. Bunlar dışında kalan tüm görevliler için 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında   Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun hükümleri uygulanır.                      

    1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun kapsamına giren suçlarından dolayı kanuni kovuşturma için gereken izin, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri ve bu kuruluşların memurları (Üniversitelerarası  Kurul memurları dahil) hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanından, üniversite    yöneticileri ve öğretim elemanları ile memurlar hakkında üniversite rektörlerinden alınır.                                                                 

    (7) İdeolojik amaçlarla Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri,devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlarla bunlara irtibatlı suçlar, öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükün,   huzur ve çalışma düzenini bozan boykot, işgal, engelleme,bunları teşvik ve tahrik, anarşik ve ideolojik olaylara ilişkin suçlar ile ağır cezayı gerektiren    suçüstü hallerinde,yukarıda yazılı usuller uygulanmaz; bu hallerde kovuşturmayı Cumhuriyet Savcısı doğrudan yapar.                                             

    (8) Bu Kanunda yer almamış hususlarda 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.                                        

                                                                               

    Öğrencilerin disiplin işleri:                                              

    Madde 54 - Soruşturma, yetkiler ve cezalar:                                

    a. Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği   sıfatına, onur ve şerefine aykırı harekette bulunan,öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükün, huzur  ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılan,   bunları teşvik ve tahrik eden, yükseköğretim mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz eden veya saygı dışı davranışlarda bulunan ve anarşik  veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan   bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir.                                    

    b. Bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin  işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğrudan    gerekli cezayı vermeye veya disiplin kuruluna sevketmeye ilgili fakülte dekanı, enstitü veya yüksekokul müdürü yetkilidir.                                     

    c. Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruşturma engeç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.                                     

    d. Hakkında kovuşturma yapılan öğrenciye sözlü veya yazılı savunma hakkı    verilir. Tanınan süre içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiş    sayılır.                                                                       

    e. Disiplin cezaları, ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir. Durum,öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve Yükseköğretim Kuruluna duyurulur. Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararlarına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim    kuruluna itiraz edilebilir. Cezalar öğrencinin dosyasına ve siciline işlenir.  

    f. Bu maddeye göre yapılacak işlemler sırasında gerekirse öğrenciye, bağlı  bulunduğu öğretim kuruluşunda, ilan yoluyla tebligat yapılabilir.              

    g. Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararı bütün yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu, emniyet makamları ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar.                            

 

ONUNCU BÖLÜM

Mali Hükümler

                                                                               

    Gelir kaynakları:                                                          

    Madde 55 - Yükseköğretim üst kuruluşları,yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimlerin gelir kaynakları;                                             

    a. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler,                                    

    b. Kurumlarca yapılacak yardımlar,                                          

    c. Alınacak harç ve ücretler,                                              

    d. Yayın ve satış gelirleri,                                               

    e. Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,                                 

    f. Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek karlar,                     

    g. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir.                              

    Mali kolaylıklar:                                                          

    Madde 56 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/30 md.)                              

    İşlem ve usuller:                                                          

    a) Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı  kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim, damga resmi  ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyet  yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara   uyulur.                                                                         

    b) (Değişik: 3/4/1991 - 3708/3 md.) Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar.               

    Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.                                

    b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yükseköğretim kurumlarına makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi  kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.                                                     

    c) Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı  kuruluşlar ve birimler tarafından eğitim - öğretim ve araştırma amacı ile yurt  içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak kaydıyla ithal edilen makine, alet,   cihaz,ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından gelen aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak   üzere her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 1           

    d) Birmilyon liraya kadar (birmilyon lira dahil) bir hakkın veya menfaatin  terkinini gerektiren, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan, açılacak veya   açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçilmesine veya uygun ödeme  kararı koymaya rektör ve üst kuruluşların başkanları; birmilyon liradan fazlası için üst kuruluşlarda başkanın, üniversitelerde rektörün önerisi ve Sayıştay    Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı karar verir.                     

    e) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul, konservatuvar,meslek yüksek- okulları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından yapılan bilimsel,  teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerektireceği her türlü giderler    hakkında, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

    f) Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin inşaat, makine ve  teçhizatı ile ilgili işlerle bunların bakım ve onarımlarında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesi ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.                                                   

    g) Bir üniversite bütçesindeki ödenekleri, diğer bir üniversite bütçesine   aktarmaya, ilgili rektörün görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine    Maliye Bakanı yetkilidir.                                                      

    İta amirliği, mali denetim:                                                

    Madde 57 - Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının     bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı bulunduğu esaslara uygun olarak hazırlanır, yürürlüğe konur ve denetlenir.                                       

    İta amiri, üst kuruluşlarda başkan, üniversitelerde rektördür. Bu yetki uygun görülen ölçüde gerektiğinde yardımcılara, dekanlara, enstitü ve yüksekokul  müdürlerine, üst kuruluşlara bağlı birim başkanlarına ve üst kuruluş ve üniversite genel sekreterlerine devredilebilir.                                      

    Döner sermaye :1                                          

    Madde 58 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/31 md.)                              

    a) Döner Sermaye:                                                          

    Üst kuruluşlarda,ilgili kurulların önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile; üniversitelerde ve bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerinde ilgili yönetim kurulunun önerisi, rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı  ile döner sermaye işletmeleri kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı     bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile, yükseköğretim üst kuruluşlarında     Yükseköğretim Kurulunun kararı ile; üniversitelerde ise ilgili yönetim kurulunun önerisi ve rektörün onayı ile artırılabilir.                               

    Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, işletme  ile ilgili yönetim işlerinin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye  Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunun tespit     edeceği esaslara göre ilgili kurumun veya birimin döner sermaye yönetmeliğinde  belirtilir.                                                                    

    Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490  sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale kanunlarına tabi değildir. Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir ertesi yılın döner sermaye   gelirine eklenir. Mali yılın bitiminden başlayarak dört ay içinde hazırlanacak  bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay`a    birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına verilir.                   

    (Değişik:27/6/1989 - KHK - 375/16 md.) Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yüzde otuzu o kuruluş veya birimin araç,   gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır, kalan kısmı ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin bilimsel araştırma projeleri  ile döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde görevli öğretim elemanları ve aynı birimde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi    personel arasında paylaştırılır. Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası Kurulca  önerilerek Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir yılda ayrılacak payın   toplamı bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme,ödenek ve (Değişik ibare: 26/6/2001-4689/2 md.)  her türlü tazminat (makam ve  temsil tazminatı hariç)  toplamının iki katını, diğer öğretim elemanları için   bir katını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için ise (Değişik ibare:26/6/2001-4689/2 md.) % 80`ini geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeli için % 80 oranı, ayrıca % 50`sine kadar  artırılabilir.  Şu kadar ki,öğretim üyelerinin mesai saati dışında döner sermayeye yaptıkları katkılardan dolayı alacakları pay iki kat kıyaslamasında nazara   alınmaz.  2, 3                                                             

    b) (Mülga: 20/6/2001-4684/15 md.)

      (Ek bend: 20/6/2001-4684/15 md.) Üniversitelerde araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere; üniversite döner sermaye işletmelerinden, öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına bakılmaksızın elde edilen her türlü gayri safi hasılatın yüzde 10`undan az olmamak üzere, üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği orandaki tutar, döner sermaye saymanınca tahsilatı takip eden ayın ilk haftası içinde Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

    (Ek bend: 20/6/2001-4684/15 md.)  Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılan bu tutarlar ile araştırma projelerinden elde edilen gelirler ve bu amaçla tahsil edilen bağış ve yardımlar, Maliye Bakanlığınca ilgili üniversite bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

     (Ek bend: 20/6/2001-4684/15 md.) Araştırma projelerine bütçe ile tahsis olunan ödenekler ve/veya yukarıdaki hükümler uyarınca özel ödenek kaydolunan tutarlar; üniversite yönetim kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, her bir proje için avans verilmek suretiyle de  kullandırılabilir.

     (Ek bend: 20/6/2001-4684/15 md.) Araştırma projelerinin seçilmesi, uygulanması ve izlenmesi ile ödeneklerin kullandırılması, genel hükümlerin avans ve kredi sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın avans verilmesi ve bu avansın mahsubuna dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

        

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

    Siyasi partilere üyelik ve görev alma: 1                                 

    Madde 59 - (Değişik: 2/7/1997 - 4278/1 md.) Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, siyasi partilere üye olabilirler; yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi   partilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde  görev alabilirler. Şu kadar ki, bu durumdaki öğretim elemanları, Yükseköğretim  Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler.                                                                           

    Yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, siyasi partilere üye olabilirler.  

    Siyasi partilere üye olan öğretim elemanları ve öğrenciler, yükseköğretim kurumları içinde parti faaliyetinde bulunamaz ve parti propagandası yapamazlar.

    Kurumlara dönüş: 2                                                       

    Madde 60 -                                                                  

    a. (Değişik: 1/11/1990 - 3676/1 md.) Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama Organı Üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri     yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı     kalmak şartıyla başvurmaları halinde bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları     yükseköğretim kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dönerler.                     

    b. (Değişik: 1/11/1990 - 3676/1 md.) Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme   veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.

    c. (Ek: 14/4/1982 - 2653/5 md.) Yükseköğretim Kurulu veya Yükseköğretim    Denetleme Kurulu Başkan ve üyeliklerine, rektör ve dekanlıklara yükseköğretim kurumları ile bir kamu görevinde iken seçilenlerden, süresinin tamamlayarak yeniden seçilmemeleri sebebiyle ayrılanların,bu görevlerinde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık ve dereceleri yükseltilmek suretiyle meslek, unvan ve sıfatları dikkate alınarak ayrıldıkları tarihten itibaren kendi kurumlarına boş kadro koşulu aranmaksızın dönüşleri yapılır.

    Oylama:                                                                    

    Madde 61 - Bu kanunda sözü geçen juri ve kurullarda, her üye oyunu kabul  veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.                

    Yükseköğretim Kurulu dışında yer alan kurulların toplantı nisabı kurul üye  tamsayısının yarıdan fazlasıdır.                                               

    Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

    Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır.                                                          

    Özlük hakları:                                                              

    Madde 62 - Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda   belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır.                      

                                                                               

    Siciller:                                                                  

    Madde 63 - Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev   alan öğretim elemanlarının, memur ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri  genel hükümlere ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik   esaslarına göre tutulur. Her türlü atama, yükselme,akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde bu siciller esas alınır.                      

                                                                               

    İzinler:                                                                    

    Madde 64 - Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak,öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst   kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür.                 

    Rektör, iznini Yükseköğretim Kurul Başkanından, diğer yöneticiler ise bir  üst makamdan alırlar.                                                           

    Yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarda görevli bütün personel bağlı olduğu ilk disiplin amirinin izniyle görevi başından ayrılabilir.              

                                                                               

    Yönetmelikler:                                                             

    Madde 65 -                                                                 

    a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:                                                            

    (1) Yükseköğretim Kurulunun teşkilatı, çalışma usulleri, üyelerinin seçimi  ve yetkisinde olan seçim ve atamalarla ilgili hususlar,                        

    (2) Yükseköğretim Denetleme Kurulunun kuruluş ve işleyişi,denetleme usul ve esasları ile ilgili hususlar,                                                  

    (3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin kuruluşu, işleyişi, görevleri,  öğrenci seçme ve yerleştirme esasları ve öğrenci adaylarından alınacak kayıt ve sınav ücretleri ve bu ücretlerle oluşacak fonun kullanılması ile ilgili esaslar,                                                                           

    (4) Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarında yardımcı doçentlik,  doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri,                     

    (5) Öğretim elemanlarının yetiştirilme esasları,                           

    (6) Haftalık ders yükü çalışma esasları,                                   

    (7) Yabancı uyruklu öğrencilerin harçları ile harçlar konusuna ilişkin uygulama esasları,                                                               

    (8) Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar  ve ödenecek telif hakları ile ilgili hususlar,                                 

    (9) Öğretim elemanları, memur ve diğer personel ile öğrencilerin disiplin   işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri ve disiplin kurullarının teşkili ve   çalışması ile ilgili hususlar,                                                  

    (10) Yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluş ve birimler tarafından yapılacak bilimsel, teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerektireceği her türlü giderlere ve üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bunların bakım ve onarımlarına uygulanacak esaslar,               

    (11) Öğretim elemanları; memur ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri ile ilgili hususlar,                                                            

    (12) (Değişik: 17/8/1983 - 2880/33 md.) Vakıflarca kurulacak yükseköğretim  kurumlarının eğitim ve öğretim alanları gözönünde tutularak gerekli yapı ve tesisler, araç - gereç, öğretim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konular,      

    (13)  (Ek: 17/8/1983-2880/33 md.) Görevlendirme ve nakli ile ilgili eseslar ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar.                           

    b. Aşağıdaki hususlar Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:                                                          

    (1) Lisansüstü öğretim esasları,                                           

    (2) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer akademik hususlar.             

    Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler:                                  

    Madde 66 - 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu tümü ile, aşağıdaki kanunların  ve Yükseköğretim Kurumları ile ilgili diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.                                                

    4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,                                                                       

    6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon`da Bir Üniversite  Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,                             

    6595 sayılı Ege Üniversitesi adıyla İzmir`de Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,                                          

    6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,          

    7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

    892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun ile ek ve deği-

şiklikleri,                                                                     

    1785 sayılı Diyarbakır üniversitesi Kuruluş Kanunu,                        

    1786 sayılı Çukurova üniversitesi Kuruluş Kanunu,                          

    1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kuruluş Kanunu,                           

    1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Kanunu,                        

    1872 sayılı İnonü Üniversitesi Kuruluş Kanunu,                             

    1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklik-

leri,                                                                          

    1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul`da Bir Üniversite Kurulma-

sı Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,                                     

    5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu kanuna ek ka-

nunlar ile Ankara Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar,                 

    5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek

kanunlar,                                                                      

    2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun.                 

    Ek Madde 1 - (Ek: 14/4/1982-2653/6 md.)                                    

    Üniversite rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri   ile bunların yardımcıları ve bölüm başkanları, gerektiğinde bu Kanunda belirtilen süreleri dolmadan tayinlerindeki usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler.

    Ek Madde 2 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.; Değişik: 29/6/2001-4702/3 md.) Vakıflar; kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla malî ve idarî hususlar dışında akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden bu Kanunda gösterilen esas ve usullere uymak kaydıyla, yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını ya da bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın, ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla, bu Kanun hükümleri çerçevesinde kalmak şartıyla meslek yüksekokulu kurabilir. Kurulacak meslek yüksekokullarına, meslekî ve teknik eğitim bölgesinde gereksinim duyulması esastır.

    Ek Madde 3 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                                   

    Vakıf veya birden fazla vakfın yetkili yönetim organlarının yükseköğretim   kurumu kurma ile ilgili karar veya kararları Vakflar Genel Müdürlüğünün olumlu  yazısı ile birlikte ve aşağıdaki belgelerle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına   sunulur:                                                                        

    a) Kurulacak yüksekögretim kurumunun bina, araç, gereç ve diğer maddi yapıları ve malzemelerinin hazır bulunduğunu veya bunların sağlanması için yeteri   kadar bir meblağın tahsis edildiğini gösterir belge,                           

    b) Kurulacak yüksekögretim kurumunun bir yıllık her çeşit işletme ve diğer  cari masraflarının en az  % 20'sini karşılayacak bir paranın, malın, ekonomik   değeri olan bir hakkın veya gelirin mevcut olduğunu ve buna tahsis edildiğini   gösterir belge,                                                                

    c) Kurulacak yükseköğretim kurumunun ve bunlara bağlı birimlerin adlarını   bildiren belge ile Kurumun eğitim - öğretim, mali ve idari konularda uygulayacağı esasları gösteren taahhüt belgesi.                                          

    d) Vakıf yükseköğretim kurumunun eğitim - ögretim fonksiyonunu yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, bu madde ile yükseköğretim kurumuna tahsis   edilenlere yapılacak işlemi gösterir belge.                                    

    (Değişik : 7/6/1989 - KHK-369/4 md.; Aynen Kabul: 23/11/1989 - 3589/4 md.)  Yükseköğretim Genel Kurulu, belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan    sonra, kurulacak yükseköğretim kurumu hakkında kararını verir ve bu kararını    bilgi için Milli Eğitim Bakanlığı'na sunar. 1                                

    (Ek:3/4/1991-3708/5 md.; İptal:Ana.Mah'nin 29/6/1992 tarih ve E.1991/21,K.  1992/42 Sayılı Kararıyla.)                                                      

    Ek Madde 4 - (Ek: 17/8/1883-2880/32 md.)                                   

    Askeri ve emniyetle ilgili eğitim kurum veya birimleri vakıflar tarafından  açılamaz.

    Ek Madde 5 - (Ek :17/8/1983 -2880/32 md.)

    (Değişik: 28/12/1999 - 4498/1 md.) Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, vakıf yönetim organı dışında en az yedi kişiden oluşan bir mütevelli   heyeti bulunur. Mütevelli heyet üyeleri, vakıf yönetim organı tarafından dört   yıl için seçilir, süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Mütevelli heyet      üyelerinin yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip bulunmaları ve en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olması      gerekir. Mütevelli heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer.           

    Mütevelli heyet vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini temsil eder.  Vakıf yükseköğretim kurumlarının yöneticileri Yükseköğretim Kurulunun olumlu    görüşü alınarak mütevelli heyet tarafından atanır. Mütevelli heyet; vakıf yüksek öğretim kurumu yöneticilerine uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir. Yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile  diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını   onaylar, yükseköğretim kurumunun bütçesini onaylar ve uygulamaları izler, ayrıca vakıfca hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yürütür.

    Mütevelli heyetin toplantı nisabı ve karar alınması ile ilgili hususlarda   bu Kanunun 61 inci maddesi hükmü uygulanır.                                    

    Ek Madde 6 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                                   

    Kurulacak yükseköğretim kurumu, vakıf tüzelkişiliği dışında ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olur ve bu kurumun gelirleri, geçici olarak dahi hiç bir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Vakıf yükseköğretim kurumuna  doğrudan doğruya bağış ve yardım yapılabilir.                                  

    Ek Madde 7 - (Ek:17/8/1983 - 2880/32 md.; Değişik:3/4/1991 - 3708/6 md.) Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer  alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler ve bunlar emlak vergisinden muaf tutulurlar.                                

    Ek Madde 8 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                                   

    Vakıfca kurulacak yüksekögretim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet  yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve onların görevlerini yerine getirir. Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim   kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan   çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alamazlar.          

    Ek Madde 9  - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                                  

    Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretim esasları, öğretim süreleri ve öğrenci hakları ile ilgili hususlar bu Kanun hükümlerine tabidir.        

    Öğrencilerden alınacak ücretler mütevelli heyet tarafından tespit edilir.  

    Ek Madde 10 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                                  

    Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumları çalışmalarını Devlet  yükseköğretim kurumları gibi, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna sunarlar. Bu kurumlar mali, idari ve ekonomik konularda Yüksekögretim Kurulunun   gözetim ve denetimine tabidirler.                                               

    Ek Madde 11 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                                  

    Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, beklenen eğitim - öğretim  düzeyinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur.                                  

    Ek Madde 12 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                                  

    Vakıf tarafından kurulacak yükseköğretim kurumunda akademik kurul, senatoların; yönetim kurulu, üniversite yönetim kurulunun; en yüksek düzeyindeki yönetici, rektörlerin yetkisini kullanır ve görevlerini yapar.                       

    Ek Madde 13 - (Ek: 17/8/1983 - 2880/32 md.; Mülga: 3/4/1991 - 3708/8 md.)1

    Ek Madde 14 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                                  

    Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim alanları  gözönünde tutularak yapı ve tesisler, araç - gereç, öğretim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konular Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.                     

    Ek Madde 15 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                                  

    Vakıf tüzelkişiliğinin herhangi bir şekilde nihayete ermesi halinde, vakıf  yükseköğretim kurumu tüzelkişiliği devam eder ve vakıf tarafından yükseköğretim kurumu tüzelkişiliğine tahsis edilen her türlü taşınır ve taşınmaz mal, araç-gereç, malzeme, para ve ekonomik değeri olan haklar yükseköğretim kurumunun mülkiyetine geçer.                                                                  

     Bu durumda vakıf yüksekögretim kurumu mütevelli heyeti üyeleri ile yükseköğretim kurumu yöneticilerinin seçilmesi yetkisi, Yükseköğretim Kurulunun olumlu  görüşü üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünce bir başka vakfa devredilir.         

    Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetlerinin durdurulması halinde durdurulma süresince, kapıtılması halinde ise temelli olarak, kurumun idaresi Yükseköğretim Kurulunca eğitim ve öğretimi sürdürmek veya tamamlamak üzere uygun bir    Devlet yükseköğretim kurumunun vesayetine verilir.                             

    Ek Madde 16 - (Ek : 10/12/1988 - 3511/2 md.; İptal: Ana, Mah.nin 7/3/1989  tarih ve E. :1989/1, K. :1989/12 sayılı kararıyla. Yeniden Düzenleme 12/1/1990-KHK-398/3 md.; Değiştirilerek Kabul: 7/3/1990 - 3614/3 md.)                    

    Açıköğretim uygulayan üniversiteler yurt içinde hizmet birimleri açabilirler. Aynı üniversiteler, yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarına öğretim, eğitim ve kültürle ilgili idari ve sosyal hizmetleri vermek amacıyla Yükseköğretim Kurulunun kararıyla o ülkede merkez tesis edebilirler.                         

    Açıköğretim hizmeti veren üniversitelerde rektörlük ile bu tür hizmetleri  veren fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, merkez  ve benzeri kuruluşlarda, hizmetin özelliğinin gerektirdiği birimlerin kurulması veya değiştirilmesi, diger ülkelerin açıköğretim kuruluşları ile eğitim ve öğretim alanlarında işbirliği yapılması üniversite yönetim kurulunun kararı ile  gerçekleştirilir.                                                              

    Merkezi açıköğretim yapan fakültelere bağlı olarak örgün öğretim yapan bölüm varsa, zaman içinde bu bölümün müstakil örgün eğitim yapan yüksekokul haline dönüştürülmesi yada örgün öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında örgün öğretim yapan bölümlerin yanı sıra, açıköğretim yapan bölümler kurulması, üniversite senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı  ile olur.                                                                      

    Ek Madde 17 - (Ek: 25/10/l990 - 3670/12 md.)

    Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile; yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir.

    Ek Madde 18- (Değişik: 26/6/2001-4689/3 md.)

    Vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarının giderlerine katkıda bulunmak amacıyla; bütçede yer alan ödenekle sınırlı olmak üzere, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun müracaatı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca Devlet yardımı yapılır.

    Yapılacak Devlet Yardımı: Devlet yükseköğretim kurumlarına o yıl tahsis edilen toplam bütçe ödeneklerinin örgün öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilen tutarın, ilgili vakıf yükseköğretim  kurumunda  okuyan  örgün  öğrenci  sayısıyla çarpılması sonucu bulunulacak miktarın % 30`unu geçemez. Ancak, bu miktarın üniversitelere dağıtımı; öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde kullanılan sayısal (% 50), sözel (% 20) ve eşit ağırlıklı (% 30) puan türlerinin parantez içinde gösterilen ağırlıklar uygulanarak, üniversitenin toplam örgün öğrenci sayısına göre yapılır. Yükseköğretim Kurulu bu oranları yarısına kadar yükseltmeye veya eksiltmeye yetkilidir. En az iki yıl eğitim-öğretim yapmış olan vakıf üniversiteleri Devlet yardımı almak amacı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

    Vakıf yükseköğretim kurumlarına Devlet yardımının yapılabilmesi için bu kurumların;

    a) En az iki eğitim-öğretim yılını tamamlamış olması,

    b) Öğrencilerin en az % 15`ine eğitim-öğretim masraflarını karşılayacak düzeyde tam burs vermesi,

    c) Öğrenci alınan her lisans programı için, öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla, vakıf üniversitelerince seçilerek Yükseköğretim Kurulu tarafından yurt içinde veya yurt dışında belirlenen üniversitelere yerleştirilen ve izlenen doktora öğrencilerine, kontenjanı 50`ye kadar olan programlar için bir öğrenciye, 50 ile 100 arasında olan programlar için iki öğrenciye ve kontenjanı 100`den fazla olan programlar için üç  öğrenciye eğitim-öğretim ve diğer masraflarını karşılayacak düzeyde burs vermesi veya üniversitelerin bu doktora öğrencilerinin sayısı kadar, yurt dışında yerleşik Türk uyruklu öğretim üyesini en az bir eğitim-öğretim yılı sözleşmeli tam gün statüsünde çalıştırdığını Yükseköğretim Kuruluna belgelemesi,

    d) Üniversitelerin lisans düzeyindeki örgün öğretim programlarında en az bir eğitim-öğretim yılı sözleşmeli tam gün statüsünde çalışan (kısmî statüde görevli, ek ders veya diğer üniversitelerden görevlendirme suretiyle çalışanlar hariç) öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının, bu esasa göre hesaplanan tüm Devlet üniversitelerinin öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının ortalamasına eşit veya daha az olması,

    e) Üniversitelerarası Kurulca görevlendirilen komisyonca yapılacak değerlendirme sonucunda; bir önceki yıl sonu itibariyle tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde, üniversitede en az bir eğitim-öğretim yılı sözleşmeli tam gün statüsünde çalışan (kısmî statüde görevli, ek ders veya diğer üniversitelerden görevlendirme suretiyle çalışanlar hariç) öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından, bu esasa göre sıralanan tüm Devlet üniversitelerinin ilk yarısına girecek durumda olması,

    f) Öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde sayısal, sözel ve eşit ağırlığa göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince o yıl yerleştirilen örgün öğretim öğrencileri arasında ilk % 5`e giren öğrenci almış olması ve üniversitenin örgün öğretim programlarına o yıl yerleştirilen toplam öğrenci sayısı ile her bir puan türünün ikinci fıkrada belirtilen göreceli önemini yansıtan ağırlıkları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, bu esasa göre sıralanan tüm Devlet üniversitelerinin ilk yarısına girmesi,

    Şartlarından asgarî (a), (b), (c) ve (d) bentlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Buna göre, ikinci fıkrada belirtilen miktarın;

    - (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan tüm şartları yerine getiren vakıf yükseköğretim kurumlarına tamamına kadar,

    - Asgarî şartlardan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin yanı sıra (e) veya (f) bentlerinden birini yerine getiren vakıf yükseköğretim kurumlarına % 80`ine kadar,

    - Sadece asgarî şartları yerine getiren vakıf yükseköğretim kurumlarına % 60`ına kadar,

    Devlet yardımı verilir. Asgarî şartları yerine getiremeyen vakıf yükseköğretim kurumlarına Devlet yardımı yapılmaz.

    Bu maddede belirtilen azamî ve asgarî düzeyler arasında yer alan vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak yardım miktarı, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilir. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak yardım her yılın en geç Ekim ayı sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenir.

    Yardım alan vakıf yükseköğretim kurumu her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yılın gelir ve giderlerini Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kuruluna göndermek zorundadır.

    Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak vakıf yükseköğretim kurumlarından her türlü belge ve bilgiyi istemeye ve gerektiğinde merkez denetim elemanları vasıtasıyla denetim ve inceleme yaptırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 1

   Ek Madde 19 - (Ek :3/4/1991 - 3708/7 md.; İptal:Ana.Mah.`nin 29/6/1992 tarih ve E.1991/21,K. 1992/42 sayılı Kararıyla)                                      

    Ek Madde 20-(Ek:3/4/1991 - 3708/7 md.)                                     

    a) Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı ve  Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından müştereken kurulmuş olan yükseköğretim  kurumuna kamu tüzel kişiliğine sahip olmak üzere "Bilkent Üniversitesi" adı  verilmiştir.

    b) (İptal:Ana.Mah.`nin 29/6/1992 tarih ve E.1991/21, K.1992/42 sayılı  Kararıyla.)

    Ek Madde 21 - (Ek:3/4/1991-3708/7 md.)                                     

    Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Lise Mezunlarına Meslek Edindirme"    (LİMME) programına katılıp meslek lisesi diplomasını alanlar ile bir mesleğe    veya belli sanat dallarına yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları aynı meslek veya sanat dalında bir yüksekokul veya meslek yüksekokuluna girmek istedikleri takdirde merkezi sınavla almış oldukları puanlarına Yükseköğretim Kurulunun, meslek dalına göre tespit edeceği ölçü dahilinde Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşü alınarak artı puan verilir. Bu puan almış oldukları puanların  % 40`ından fazla olamaz.                                                       

    Ek Madde 22 - (Ek:19/11/1992-3843/18 md.)                                   

    Üniversitelerde o üniversiteyi veya bünyesindeki yükseköğretim kurumlarını  geliştirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflarca yeniden kurulacak sağlık tesislerini işletilmesi ve yönetimi, ilgili üniversite yönetim kurulu kararıyla   tesisleri kurmuş olan vakfa verilebilir. Bu sağlık tesislerinin işletilme ve  yönetim esasları Üniversite Yönetim Kurulu ile vakıf yetkili kurulunca belirlenir.                                                                         

    Ek Madde 23 - (Ek: 7/6/1995 - 4111/2 md.)                                  

    Yükseköğretim kurumlarında pratik, uygulamalı dersler ve staj; öğrencinin  tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara muadil özel kuruluşlarda yapılabilir.                                                              

    Bu süre zarfında öğrenci, Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin kurallarına tabidir.  

    Ek Madde 24 - (Ek: 29/6/2001-4702/4 md.)

    Meslekî ve teknik eğitim bölgesinde, çağdaş bilim ve teknolojideki değişme ve gelişmelere uygun olarak ekonominin gereksinim duyduğu alanlarda yüksek nitelikli iş gücü yetiştirmek üzere, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile meslekî ve teknik orta öğretim kurumları, öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilir. Her ilde en az bir meslekî ve teknik eğitim bölgesi kurulabilir.

    Meslekî ve teknik eğitim bölgelerinde bulunan meslek yüksekokulu veya okulları ile meslekî ve teknik orta öğretim kurumları, ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına ve yürütülmesine ilişkin esas ve usuller, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.

    Meslekî ve teknik eğitim bölgesi içindeki meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulunca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

    Meslekî ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslekî ve teknik orta öğretim kurumları ile diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görevli olup da meslek yüksekokullarındaki ders ve uygulamalarda görevlendirilen öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen miktarda saat başına ders ücreti ödenir.

 

 

                                                               

                                                          ONİKİNCİ BÖLÜM                                

                                                          Geçici Maddeler                               

                                                                               

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yayımı tarihinde görevi başında bulunan  Üniversitelerarası Kurul, senato, Üniversite yönetim kurulu, fakülte, enstitü   ve yüksekokul kurulları ile yönetim kurulları bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte lağvedilir ve bu Kanun hükümlerine göre yeniden kurulurlar.            

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev başında bulunan üniversite  rektörlerinin görevleri 31 Temmuz 1932 tarihinde, fakülte dekanları, enstitü  ve yüksekokul müdürleri ile bölüm başkanlarının görevleri ise 31 Ağustos 1982 tarihinde  sona erer. Bu tarihlerde göreve başlamak üzere bu Kanun uyarınca atamalar    yapılır. Bunlardan bu tarihten önce görevden alınan veya herhangi bir nedenle   ayrılanların yerine bu Kanun hükümlerine göre atamalar yapılır.                

    Geçici Madde 2 - Yükseköğretim Kurulu bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde kurulur.                                                  

    Geçici Madde 3 - Yükseköğretim Kurulunun genel sekreterlik kadroları, çalışma yeri ve bütçesi sağlanıp işe başlayıncaya kadar sekreterlik hizmetleri için  mevcut Üniversitelerarası Kurulun Sekreteryası Yükseköğretim Kurulu Başkanı    emrine verilir.                                                                

    Geçici Madde 4 - Yükseköğretim Kurulu üyelerinden dörtte birinin, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun  üyelerinden üçte birinin her iki yılda bir hangilerinin yenileneceği, ilk ikinci, dördüncü ve altıncı yıl sonunda ad çekme suretiyle belirlenir.                                                                 

                                                                               

    a. Yükseköğretim Kurulu üyelerinin yenilenme usulü;                        

    (1) Devlet Başkanı tarafından seçilenlerin dörtte biri,                    

    (2) Bakanlar Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığınca seçilenlerin dörtte biri,

    (3) Üniversitelerarası Kurulca seçilenlerin dörtte biri,                   

    Arasından her grup içinde ayrı ayrı ad çekme suretiyle yapılır.            

    b. Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin yenilenme usulü;              

    (1) Yükseköğretim Kurulunca önerilen beş profesör ile Milli Eğitim Bakanlığınca  seçilenlerin üçte biri,                                                 

    (2) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayca gösterilerek Yükseköğretim Kurulunca  seçilenlerin üçte biri,                                                         

    Arasından her grup içinde ayrı ayrı ad çekme suretiyle yapılır.            

    Geçici Madde 5 - Bu kanunun öngördüğü yönetmelikler ile Kanunun hükümlerine uymayan mevcut tüzük ve yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden başlayarak dokuz ay içinde yeniden düzenlenip, yürürlüğe konur. Bu düzenleme sonuçlanıncaya  kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine uygulanmasına devam edilir. Ancak, sınıf ve ders geçme ile ilgili yürürlükteki sınav ve değerlendirme mevzuatı 1981 - 1982 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar uygulanır.

    Geçici Madde 6 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, üniversiteler  ve akademiler kanunlarına göre değişik kurumlarda kazanılmış olan doktora, tıpta uzmanlık, doçentlik ve profesörlük unvanları eşdeğer olarak devam eder.        

    Geçici Madde 7 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurulu  tarafından yeni kadrolar tespit edilinceye kadar Yükseköğretim Kurulunun izni   olmadıkça mevcut boş kadrolara atama yapılamaz.                                

    Geçici Madde 8 - (Değişik: 27/5/1988 - 3455/1. md.)                        

    Bu Kanunun yayımı tarihine kadar, eski mevzuat hükümlerine göre doçentlik ve profesörlük unvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olanlar  ile 30 Haziran 1982 tarihine kadar önceki mevzuata göre doçentlik ve profesörlük için öngörülen çalışma süresini tamamlayacakların başvuruları ve başvurularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mevzuata göre yürütülür.

    Yukarıdaki hükme göre profesörlüğe yükseltilmiş olanlar (kısmi veya tam gün) kadroya bağlı olmaksızın profesör unvanının sağladığı bütün akademik hak ve yetkilere sahip olmak şartı ile bulundukları kadrolarda profesör unvanını taşırlar. Bunlar ilgili birimlerdeki profesör kadrolarına öncelikle atanırlar.           

    Üniversiteler ve Akademilerle ilgili kanunların hükümlerine göre gerekli yabancı dil sınavlarını da vermiş olmaları kaydıyla doçentlik sınavlarını tamamlamış bulunanların profesörlüğe yükseltilmeleri de istedikleri takdirde önceki   mevzuatlarına göre yürütülür.                                                  

                                                                               

    (Değişik: 14/6/1989 - 3576/1 md.) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yukarıdaki hükümlere göre profesörlüğe yükseltilmiş olanlar ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3l.12. 1989 tarihine kadar, kadro şartı aranmaksızın profesörlüğe yükseltilecek olanlar ile doçent unvanını kazanmış olanlar bulundukları kadrolarda doçent ve profesör unvanlarının sağladığı bütün hak ve yetkilerden yararlanırlar. Bu kişiler, ilgili birimlerdeki doçent ve profesör kadrolarına öncelikle atanırlar.                                                              

    Kendi kanunları çıkarılıncaya  kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarında doçentlik ve profesörlük unvanlarının verilmesinde yukarıdaki esaslar  uygulanır.                                    

    Geçici Madde 9 - Bu kanunun yayımından önce doktora veya tıpta uzmanlık unvanı almış olup, doçentlik sınavına girmek ve bu unvanı almak amacıyla baş vurmuş olanlardan, bu işlemle ilgili, yabancı dil sınavı, tez, kollokyum ve deneme dersi safhalarından bir veya birkaçını başaran fakat süresi içinde doçentlik unvanını  alamayanlara, geri kalan safhalarını tamamlayabilmeleri için, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl daha süre tanınır.                      

    Geçici Madde 10 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun kapsamına   giren yükseköğretim kurumlarının asistan kadrolarına atanmış olarak doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi için çalışmalarda bulunanlar bu kadrolarda bir yıl   süre ile bu Kanun hükümlerine göre araştırma görevlisi olarak çalıştırılabilirler. Bunların, bu kadrolara yeniden atanmaları her yıl ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır.                                                         

    Geçici Madde 11 - Bu kanunun yayımı tarihinde bu kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarında  görevli öğretim elemanı ile yönetim personeli aynı görevlerini yürüttükleri takdirde almakta oldukları aylık ve ücretlerini almaya devam  ederler. Bu personelden bağlı oldukları kurumun adı   veya statüsü değişenler ile kaldırılanlar yeni kadrolar belirlenip atamalar   yapılıncaya kadar eski kurumlarının kadro aylıklarını alırlar.                 

    Geçici Madde 12 - Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, kadro kanunları çıkıncaya kadar yardımcı doçentliğe seçilenler, asistan veya öğretim yardımcısı kadrolarına atanabilirler.                                                        

    Geçici Madde 13 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği, tarihte, yükseköğretim kurumlarında kayıtlı bulunan öğrencilerden, bu kanunun 44 ncü maddesinde öngörülen süreleri tamamlamış veya aşmış olanların yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmez. Ancak, bu gibi öğrenciler bundan sonraki eğitim - öğretim sürelerinde her eğitim - öğretim yılında başarılı olmak mecburiyetindedirler. Aksi    halde öğretim kurumlarıyla ilişkileri kesilir.                                 

    Geçici Madde 14 - Öğretim üyeleri bu kanunun 36 ncı maddesine göre statülerini belirleyinceye kadar, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu kapsamına giren yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer kanunların personel ve özlük haklarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.                          

    Geçici Madde 15 - Bu kanunun yayımlandığı tarihte doktora veya tıpta uzmanlık yetkisine sahip olup da bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarına kadrolu olarak;                                                                   

    a. Asistan unvanı ile çalışmaların bir yıl zarfında, bu kanun hükümlerine   uygun olmak kaydı ile yardımcı doçentliğe başvurmaları sağlanarak yükseltilmeleri ve atanmaları yapılır ve bulundukları kurumları ile ilişkileri kesilir. Bu   süre içinde yardımcı doçent olamayanların üniversite ile ilişkileri kesilir.   

    b. Asistan dışında başka bir unvan ile öğretim yardımcısı olarak çalışanlardan, ya bu unvanlarının gereği görevlerini sürdürmeleri veya yukarıdaki (a)  fıkrası esaslarına göre, bir yıl içinde yardımcı doçentlik için başvurmaları    istenir. Bunlardan, öğretim yardımcısı olarak göreve devam etmek isteyenlerin   sayısı bu statüdeki kadroları aşarsa, ilgili yönetim kurulunun yapacağı tetkik sonucuna   göre, fazla olanların kurumları ile ilişkileri kesilir.                        

    Geçici Madde 16 - Unvanı karşılığı kadrolarda görevli olmayan doçent ve profesörler atamaları yapılıncaya kadar bulundukları yerlerdeki görevlerine devam  ederler.                                                                       

    Geçici Madde 17 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesinde halen çalışmakta olan öğretim elemanlarına bu kanuna göre intibakları yapılıncaya kadar  eski statülerine göre ödeme yapılmasına devam olunur. Yapılacak  intibak sonucunda, bu öğretim elemanlarının girebilecekleri derece ve kademelerde alacakları aylık tutarı ile her türlü tazminat ve yanödemeler toplamı, mevcut statülerine göre aldıkları ücretten az olduğu takdirde aradaki fark, kadroya bakılmaksızın bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1981 - 1982 eğitim - öğretim yılı sonuna  kadar tazminat şeklinde ödenir.                      

    Geçici Madde 18 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Orta Doğu Teknik  Üniversitesinde yardımcı profesör unvanı ile öğretim görevi yapmakta olanlar,   bu kanundaki şartları haiz iseler, yardımcı doçent sayılırlar.                 

    Geçici Madde 19 - (Değişik: 24/9/1882 - 2708/1 md.)                        

    6 Kasım 1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personel 30/9/1982  tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilerek bu tarih  esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre intibakları yapılır. Bu işlem en geç  30/9/1983 tarihine kadar, 12/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre ve yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın yapılır.               

    İntibak işlemleri tamamlanıncaya kadar, tabi oldukları toplu iş sözleşmesi  veya hizmet akdine göre 30/9/1882 tarihinde almakta oldukları ücret (para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler dahil) ödenmeye devam olunur.                                                                        

    Yapılan intibak neticesinde, ilgililerin alacağı aylık, ek gösterge, işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük zamları ile mali sorumluluk tazminatı ve diğer mali ve sosyal haklarının toplamı 30/9/1982 tarihindeki hizmet akdi veya toplu  sözleşmelerle almakta oldukları yukarıda belirlenen ücret toplamından daha az   olanlara aradaki fark, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, katsayı artışı   vesair ödemelerdeki artış ve ilavelerle giderilinceye kadar tazminat olarak  ödenmeye devam olunur.                                                         

    (Ek: 17/8/1983 - 2880/34 md.) 30/9/1982 tarihinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan personelden  30/9/1983 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurarak ayrılanlar       hakkında , 30/9/1982 tarihindeki kazınılmış hakları dikkate alınarak iş mevzuatına göre işlem yapılır. Ancak, bu gibilerin 30/9/1982 tarihi ile emeklilik    için başvurdukları tarih arasında geçen hizmetleri, primlerinin ödenmesi kaydıyla, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmiş sayılır.          

    Geçici Madde 20 - Öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi 1982 yılı için     70, 1983 yılı için 69, 1984 yılı için 68 yaşını doldurdukları tarihtir.        

    Geçici Madde 21 - (Mülga : 27/5/1988 - 3455/3 md.)                         

    Geçici Madde 22 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl    içinde bu kanun kapsamına giren öğretim üyelerinin daimi veya kısmi statüde görev yapmaları konusunda tercihlerini yapmaları istenir. Tercihlerini belirtenlerin atamaları bu kanun hükümlerine göre yapılır. Tercihlerini yapamayanların  kurumları ile ilişikleri kesilir.                                              

    Geçici Madde 23 - (Değişik: 24/9/1982-2708/2 md.)                          

    T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da 6 Kasım 1981 tarih itibariyle bu Kanunda belirtilen Üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan öğretim elemanları ile diğer idari personel 30/9/1983 tarihine kadar sahip oldukları statü içinde hizmetlerine devam edebilirler. Bu tarihten    sonra genel hükümlere tabi olurlar.                                            

    Geçici Madde 24 - Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlükte bulunan döner sermaye yönetmelikleri ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Araştırmalar   Yönetmeliğinin uygulanmasına bu kanun esaslarına göre, Yükseköğretim Kurulunca  çıkarılacak döner sermaye yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar devam olunur   

    Geçici Madde 25 - Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, 1981 mali yılı bütçe    uygulamasına bu kanun gereklerine göre 1982 mali yılı başına kadar devam edilir.

    Geçici Madde 26 - Öncelikle üniversite öğretim elemanlarının ihtiyacını karşılamak üzere, planlanan üniversite yerleşim alanları içinde veya yakınında toplu lojman yapımı maksadıyla 1982 mali yılından itibaren ilgili bütçelere on yıl süre ile yeterli ödenek konulur. Bu ödeneklerin üniversiteler arasında dağılımında, gelişmekte olan veya ihtiyaç içinde bulunan yörelerdeki üniversitelere   öncelik verilir.                                                                

    Geçici Madde 27 - "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi" Yükseköğretim Kurulunun kurulmasını müteakip yönetimi ile taşınır ve taşınmaz   malları, her türlü hak ve yükümlülükleri, personeli ve kadrosuyla birlikte Yükseköğretim Kuruluna devredilir ve bağlanır.                                    

    Geçici Madde 28 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan akademi, fakülte, enstitü ve yüksekokulların durumları, bu kanuna göre Yükseköğretim Kurulunun kurulmasını müteakip, bu kurulca incelenerek, bunların üniversiteye dönüştürülmeleri veya üniversitelere veya bakanlıklara bağlanmaları, üniversitelerin içerisinde fakülte, enstitü veya yüksekokul halinde teşekkül ettirilmeleri veya kaldırılmaları hususları tespit edilerek, gerekli yasal düzenlemeler yapılmak üzere bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde  Milli Eğitim Bakanlığına sunulur. Bu kuruluşların 1982 - 1983 eğitim-öğretim yılında yeni hüviyetleri ile eğitim - öğretime başlamaları için gerekli önlemler  alınır.                                                                        

    Geçici Madde 29 - (29/2/1984 tarih ve 2984 sayılı Kanunla  eklenen numarasız Geçici madde olup, teselsül için numaralandırılmıştır.)                     

    1976 - 1977 eğitim - öğretim yılı başından 1963 - 1964 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, önlisans ve lisans, eğitim - öğretim programları ile yüksekokulların (2809 sayılı Kanunla adı ve yapısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarının öğrencileri dahil) herhangi bir sınıfından kaydı silinen veya silinme durumuna gelen veya kendi isteği ile ayrılan öğrencilerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili üniversiteye başvurmaları halinde, ayrılmış bulundukları eğitim - öğretim  programlarına bıraktıkları yerden devam etmek üzere bu Kanun hükümleri çerçevesinde kayıtları yenilenir. Ancak, 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı sonunda     ilişkileri kesilenler ise ilişkileri kesildiği tarihten itibaren bir hafta      içerisinde kayıtlarını yenileyebilmek için müracaat edebilirler.               

    Bu öğrencilerin derslere ve ilgili programlara intibakları daha önce başardıkları dersler dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar içerisinde ilgili üniversite tarafından yapılır. Bu suretle öğrencinin intibak  ettirildiği sınıf ve sömestreden önceki eğitim - öğretim süreleri, ayrıldığı    sınıf ve sömestrdeki normal öğrencinin o sınıf veya sömestreye gelinceye kadar geçirdiği eğitim - ögretim süresine eşit kabul edilir. Bundan sonra o sınıf veya sömestrede  okuyan öğrencilerin tabi oldukları mevzuata uyarak öğrenimlerine devam ederler.

    Bu Kanun hükümlerine göre ilgili üniversitelere başvuran öğrencilerin hangi ders yılında öğrenime başlayacakları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ilgili üniversitelerce ögrencilere bildirilir. Ancak ilişiği    1983 - 1984 oğretim yılı içinde kesilen veya kesilme durumuna gelen ögrencilerin bir hafta içinde müracaatları halinde, müracaatlarını müteakip bir hafta    içinde durumları karara bağlanır ve öğrenimlerine imkan sağlanır. İlişiği       1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı sonunda kesilenler için ise üniversiteler,  ilişik kesilme tarihinden itibaren iki hafta içinde hangi ders yılında öğrenime başlayacaklarına karar verilir.                                                

    Askerlik süresi gelmiş olanlar bu Kanun hükümlerine göre verilmiş hakları  kullandıkları takdirde tecilli sayılırlar. Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu   hükümleri saklıdır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ile öğrenimleri sırasında yaş haddi sebebiyle askere alınanlar   terhislerinden sonraki ilk ders yılında öğrenimlerine devam edebilirler. Bunların üç aylık başvurma süresi terhisleri tarihinden; Yükseköğretim Kurulunca   esasları tespit edilecek mücbir sebepler yüzünden bu haklarını kullanamayacak   durumda olanların üç aylık başvurma süresi ise mücbir sebeplerin kalktığı tarihte başlar ve bu öğrencilerin hangi ders yılında öğrenime başlayacakları üniversitelerce 15 gün içinde karara bağlanır ve öğrenciye tebliğ edilir.            

    Yukarıdaki hükümlere göre kayıtları yenilenen öğrenciler, izlemiş oldukları eğitim - öğretim programları açık öğretim programlarında mevcut olduğu takdirde, kendi istekleri ile bu programlara veya eşdeğer program yürüten üniversiteye    naklen yazılabilirler. Belirli dallarda öğrencilerin isteği de gözönünde tutularak, dışardan eğitim öğrencisi (ekstern) olarak yazılmalarına üniversite senatolarınca karar verilebilir.                                                     

    1402 sayılı Kanunun uygulanması neticesi kurumlarından ilişiği kesilenler   ile Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler ve 4/11/1981 tarihinden sonra disiplin cezası- alarak üniversiteden ilişiği kesilenler bu Kanun hükümlerinden istifade edemezler.                                                

    Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin tedbirler Yükseköğretim Kurulu tarafından  alınır. Uygulama ile ilgili yönetmelik iki ay içerisinde yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılır.                                                          

    Devam mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokulların son sınıfında tek dersten başarısız duruma düşmüş ögrenciler devam şartı aranmaksızın sınavlara katılabilirler.                                                                        

    Geçici Madde 30 - (12/8/1986- KHK - 260/6 md. ile gelen Geçici Madde hükmü  olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                                   

    Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışındaki bir üniversitede görevli iken, profesör olarak bir başka üniversiteye atanan öğretim üyeleri bir yıl içinde başvurmaları ve önceki kurumlarında boş profesör kadrosunun bulunması şartıyla profesörlüğe atanmadan önce  görev yaptıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.                       

    Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki bir üniversitede doçent olup, bu Kanun  Hükmünde Kararnamenin yurürlüğe girdiği tarihte bir başka üniversitede profesörlüğe yükseltilmek ve atanmak için başvuranların, başvurdukları üniversitece yapılmakta olan profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri halen görevli oldukları üniversitenin talebi ve kendi müracaatları üzerine, kendi kurumlarında yürütülmüş sayılır. Bu üniversitede boş kadro bulunması şartıyla atamaları ilgili rektörlüklerin  teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunca yapılır.               

    Geçici Madde 30 - (Ek: 10/12/1988 - 3511/3 md.)                            

    Bu Kanunun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışında kalan sebeplerle kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş olanlara bu Kanunun   yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde; 1988 - 1989 eğitim-öğretim yılı sonunda ilişiği kesilecek olanlara ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren üç ay   içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına müracaat etmeleri şartıyla, ilişiklerinin kesilmesine sebep olan her ders için açılacak ilk sınav döneminde bir sınav hakkı verilir. Bunlardan başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle  44 üncü maddedeki sınırlar içinde öğrenimlerine devam ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayanların öğrenciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.                                 

    Bulundukları yükseköğretim kurumunun bütün derslerini almış olup birinci  fıkrada verilen sınav hakkını kullandıktan sonra ara sınıf veya son sınıf derslerinden en fazla üç dersten başarısız olanlara, başarısız oldukları bu dersler için açılacak ilk sınav döneminde bir sınav hakkı daha verilir. Bunlardan, uygulamalı dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.                         

    İkinci fıkrada verilen hakkı da kullanmak suretiyle mezun olmak için bir    tek dersi kalan son sınıf öğrencileri ile halen tek dersten son sınıfta bekleyenler, bu dersin açılacak yarı yıl sınavlarına öğrenim harçlarını ödemek kaydıyla, 1992 yılı sonuna kadar girebilirler. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.                                                           

    Geçici Madde 31 - (Ek:10/12/1988 - 3511/3 md.)                             

    Fakültelerde ve/veya ilgili enstitülerde  lisanüstü eğitime başlamış ancak  daha sonra çeşitli sebeplerle yönetmeliklerde öngörülen süreler içinde gerekli  aşamaları (lisans üstü ders sınavı, yeterlik sınavı ve tez sınavı gibi) başarı  ile tamamlayamayarak kayıtları silinenlere bu aşamalarda, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde bir hak verilir.          

    Geçici Madde 32 - (Ek: 10/12/1988 - 3511/3 md.)                            

    Gülhane Askeri Tıp Akademisinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışında kalan sebeplerle ilişkisi kesilmiş olanlara da, bu Kanunun  yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde üniversitelerdeki tıp fakültelerine başvurmaları halinde geçici 30 uncu madde hükümleri uygulanır.                     

    Geçici Madde 33 - (Ek: 10/12/1988 - 3511/3 md.)                            

    Üniversite senatoları 44 üncü maddede öngörülen yönetmeliği, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde düzenleyerek yayımlarlar.            

    Geçici Madde 34 - (Ek: 22/8/l989 - KHK - 378/12 md.)                       

    Lisanüstü eğitim-öğretim maksadıyla halen yurt dışında bulunan araştırma görevlileri hakkında da bu Kanun Hükmünde Kararname'nin 6 ncı maddesi hükümleri  uygulanır.                                                                      

    Geçici Madde 34 - (Ek:1/11/1990 - 3676/2 md.)                              

    Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bulunan doçentlerin, üyeliklerinin sona ermesini izleyen bir yıl içinde, ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde geçici 8 inci maddenin 4 üncü fıkrası  hükmünden yararlanma hakları saklıdır.                                         

    Geçici Madde 35 - (Ek:1/11/1990 - 3676/3 md.)                              

    Bu Kanunun yayımı tarihine kadar profesörlüğe atanmış veya yüksetilmiş olanlar, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında bulunan 5 yıl kısmi statüye geçememe hükmüne tabi değildirler.                                   

    Geçici Madde 36 - (Ek: 29/5/1991 - 3747/6 md.)                             

    2547 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi ile verilen, kadro şartı aranmaksızın profesörlüğe yükseltilme hakkından yararlanmak üzere 31 Aralık 1989'dan   ön ve müracaat edenlerden bu Kanuna göre profesörlük için yeniden müracaat ederek talepleri üniversite yönetim kurulunca olumlu karşılananlar ilgili birimlerdeki profesörlük kadrosuna öncelikle atanırlar.                                     

    Geçici Madde 37 - (Ek: 29/5/1991 - 3747/6 md.)                             

    1985/1986 eğitim-öğretim yılından bu Kanunun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışında kalan sebeplerle kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş olanlara bu Kanunun yayımı, 1990/1991 eğitim-öğretim yılı sonunda   ilişiği kesilecek olanlara ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay     içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları şartıyla ilişkilerinin     kesilmesine sebep olan her ders için bir sınav hakkı verilir. Sınavlar başvuru  tarihini izleyen iki ay içinde yapılacak şekilde ilgili yükseköğretim kurumunca ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olamayanlara başarılı olamadıkları dersler için bir bütünleme sınavı hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk   sınavı izleyen iki ay içinde yapılır. Bunlardan başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar içinde öğrenimlerine devam   ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayanların öğrenciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.         

    Bulundukları yükseköğretim kurumunun bütün derslerini almış olup birinci   fıkrada verilen sınav hakkını kullandıktan sonra ara sınıf veya son sınıf derslerinden en fazla üç dersten başarısız olanlara, başarısız oldukları bu dersler için açılacak ilk sınav döneminde bir sınav hakkı daha verilir. Bunlardan, uygulamalı dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.                         

    İkinci fıkrada verilen hakkı da kullanmak suretiyle mezun olmak için bir tek dersi kalan sınıf öğrencileri ile halen tek dersten son sınıfta bekleyenler, bu  dersin açılacak yarıyıl sınavlarına öğrenim harçlarını ödemek kaydıyla,1995 yılı sonuna kadar girebilirler. Bu öğrenciler,öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisinde okurken 1985/1986 eğitim-öğretim yılından bu Kanunun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışında kalan sebeplerle ilişkisi kesilmiş olanlara da bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde üniversitelerdeki tıp fakültelerine başvurmaları halinde bu madde hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 38 - (Ek:29/5/1991 - 3747/6 md.)                              

    Fakültelerde veya ilgili enstitülerde lisansüstü eğitime başlamış, ancak    daha sonra çeşitli sebeplerle yönetmeliklerde öngörülen süreler içinde gerekli  aşamaları (Lisansüstü ders sınavı, yeterlik sınavı ve tez sınavı gibi) başarı   ile tamamlayamayarak kayıtları silinmiş olanlara bu aşamalarda, bu Kanunun  yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde başvurmaları halinde bir hak verilir. 

    Geçici Madde 39 - (Ek:29/5/1991 - 3747/6 md.)                              

    Üniversite harçlarını ödemeyenlerden bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren  üç ay içinde borçlarını ödemeleri halinde gecikme zammı ve faizi alınmaz.      

    Geçici Madde 40 - (Ek: 21/5/1992 - 3804/1 md.)                             

    Halen eğitim ve öğretim yapan kurumlarda 1980-1981 eğitim-öğretim yılından  bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş olanlara bu Kanunun yayımı tarihinden, 1991-1992 eğitim-öğretim yılı sonunda ilişiği kesilecek olanlara ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları şartıyla ilişkilerinin kesilmesine sebep olan her ders için bir sınav hakkı verilir. Sınavlar başvuru tarihini izleyen iki ay içinde yapılacak şekilde ilgili yükseköğretim kurumunca ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda    başarılı olamayanlara başarılı olamadıkları dersler için bir bütünleme sınavı   hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk sınavı izleyen iki ay içinde yapılır. Yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle kurumlarıyla ilişkileri kesilmiş veya 1991-1992 eğitim öğretim yılında kesilecek olanlara,not ortalamasını yükseltmek üzere diledikleri dersler için bir sınav ve bir bütünleme sınavı hakkı verilir.                  

    Bu sınavlarda başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle, 44 üncü maddedeki sınırlar içinde öğrenimlerine devam ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayanların öğrenciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tesbit edilir.                                        

    Geçici Madde 41 - (Ek:17/2/1993 - 3865/2 md.) Bu Kanunun 30 uncu maddesinde  öğretim üyeleri için öngörülen emeklilik yaşı, 1992 yılında kurulan veya daha   sonra kurulacak olan yeni üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinde    görev almaları şartıyla 1998 yılı sonuna kadar 72 yaşın doldurulduğu tarihtir. 

    Geçici Madde 42- (Ek:6/5/1993_3908/2 md.)                                  

    1992-1993 eğitim-öğretim yılı dahil olmak üzere öğrenci katkı payını ödeyemedikleri için okudukları yükseköğretim kurumları ile ilişkileri kesilen öğrencilerin, üç ay içinde öğrenci katkı paylarını yatırmak şartıyla, kayıtları yapılır; öğrencilik hakları kaldıkları yerden devam eder ;  İlişkilerinin kesildiği süreler öğrenim süresine dahil edilmez.Bu öğrencilerden gecikme zammı ve faiz alınmaz.                                                                       

    44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere 1991-1992 eğitim-öğretim yılı sonunda her ne suretle olursa olsun okullarından ilişiği kesilen   öğrencilere, ilişiklerinin kesilmesine sebep olan dersler için iki sınav hakkı  verilir. Sınavlar başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili Yüksek Öğretim Kurumu tarafından ilan edilir ve uygulanır.                               

    Gülhane Askeri Tıp Akademesinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar,   her ne sebeple olursa olsun, ilişkisi kesilmiş olanlar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca okuyacakları tıp fakülteleri belirlenir.Belirlenen Tıp Fakültesince intibakları yapılır ve bu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 ncı maddesi ve bu Kanun hükümlerinden diğer öğrenciler gibi yararlanırlar.                               

    Geçici Madde 43 - (Ek:7/6/1995 - 4111/3 md.)                               

    44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere (hazırlık ve ara  sınıflar dahil bütün sınıflarda), 1981-1982 eğitim-öğretim yılından başlamak  üzere bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun (kendi isteği ile ayrılanlar dahil) okullarından ilişiği kesilen öğrencilere (öğrenci katkı payını ödeyemedikleri için ilişiği kesilenler dahil), ilişkilerinin  kesilmesine sebep olan bütün dersler için iki sınav hakkı verilir. Sınavlar   başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olanlar kayıtları yeniden      açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar içinde öğrenimlerine devam ederler.

    Yüksek lisans (master - doktora) öğrenimini görürken, her ne sebeple olursa olsun (kendi isteği ile ayrılanlar dahil) 1981 -1982 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere bu Kanunun yayımı tarihine kadar ilişiği kesilen veya yönetmeliklerinde öngörülen süreler içerisinde öğrenimlerini tamamlayamayanlara başarısız oldukları dersler (yeterlik imtihanına girme, master veya doktora tezi dahil) için iki sınav hakkı tanınır. Bütün derslerden başarılı oldukları halde  yönetmeliklerinde öngörülen not ortalamasını tutturamadıkları veya doktora sınavına giremediklerinden kaydı silinen öğrencilere diledikleri üç dersten iki sınav hakkı tanınır (doktora dahil).                                           

    1992-1993 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere Gülhane Askeri Tıp Akademisinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar başarısızlıkları nedeni ile  ilişiği kesilmiş olanlar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaen 3 ay içerisinde   başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca okuyacakları tıp fakülteleri belirlenir. Belirlenen Tıp fakültelerince intibakları yapılır ve bu öğrenciler 2547  sayılı Kanunun geçici 40 ıncı maddesi ve bu Kanunun hükümlerinden diğer öğrenciler gibi yararlanırlar.                                                      

    Lisans ve lisanüstü öğrencilerinin,bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren  üç ay içerisinde ilgili Yükseköğretim Kurumuna başvurmaları şarttır.           

    Geçici Madde 44- (Ek:14/5/1997-4249/3 md.)                                 

    Devamlı statüye atanmış olup kısmi statüye geçmek için vaki talepleri reddedilmiş bulunan profesör ve doçentler, üniversitede bu akademik kadroların     birinde devamlı statüde beş yıl çalışmış olmaları kaydı ile bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde kısmi statüye geçme talebinde bulunabilirler. 

     Geçici Madde 45 - (Ek: 14/8/1997 - 4305/1 md.)                             

    1994-1995 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere Gülhane Askeri Tıp Akademisinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun    okullarından ilişiği kesilmiş olanların (yargıya intikal etmiş disiplin suçu    nedeniyle ilişiği kesilenler hariç), bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, Yükseköğretim Kurulunca okuyacakları tıp fakülteleri belirlenir. Belirlenen tıp fakültelerince intibakları yapılır ve bu   öğrenciler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 ıncı maddesi ve ilgili hükümlerinden diğer öğrenciler gibi yararlanırlar.                                           

    Halen eğitim ve öğretim yapan kurumlarda; bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş olanlara (master ve doktora öğrencileri dahil) bu Kanunun yayımı tarihinden, 1996-1997 eğitim-öğretim yılı sonunda ilişiği kesilecek olanlara  ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim  kurumlarına başvurmaları şartıyla ilişkilerinin kesilmesine sebep (vizeli veya  vizesiz) olan her ders için iki sınav hakkı verilir. Sınavlar başvuru tarihini izleyen iki ay içinde yapılacak şekilde ilgili yükseköğretim kurumunca ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olmayanlara başarılı olamadıkları   dersler için bir bütünleme hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk sınavı izleyen iki ay içinde yapılır.                                                          

     Geçici Madde 46 -  (Ek: 22/6/2000 - 4584/2 md.)

     Yükseköğretim kurumlarında; hazırlık ve ara sınıflar dahil bütün sınıflarda ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilerden, 12 Eylül 1980 tarihinden 1999-2000  öğretim yılı sonuna kadar, her ne sebeple olursa olsun ilişkileri kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş öğrencilere ilişkilerinin kesilmesine sebep olan bütün dersler için devam, iki sınav ve bütünleme hakkı verilir (Öğrenciler, daha önce başarısız oldukları  kaldırılan derslerin yerine kurumlarınca konulacak muadil başka derslerden sınava  girerler.). Öğrencilerin bu sınavlarda başarılı olmaları halinde öğrenciliğe intibakları  yapılır. Öğrenciler, öğrencilik haklarının devamı için yürürlükteki kanun ve kanunlara uygun ilgili mevzuata uymak zorundadır.

    Birinci fıkradaki haklar saklı kalmak kaydıyla, uygulamalı eğitim-öğretim yapan okullardan ayrılan öğrencilere, devam edemedikleri dersler ve uygulamalar için ilgili yükseköğretim kurumunca devam imkânı sağlanır. Bu öğrenciler için yönetmelikteki devam şartını tamamladıktan sonra Kanunun öngördüğü sınav süresi başlar.

     Sınıf geçme sistemi uygulayan yükseköğretim kurumlarında en çok üç dersten başarısız olup bir üst sınıfa geçemeyen öğrencilere; üst sınıfa devam etme ve alt sınıfta başarısız oldukları dersler için iki sınav ve bir bütünleme hakkı verilir. Not ortalaması sebebiyle sınıf geçemeyen veya mezun olamayan öğrencilere, istedikleri üç dersten not yükseltmek için bir sınav  hakkı tanınır.

    2547 sayılı Kanunda öngörülen azamî öğrenim sürelerini doldurdukları için, kurumları ile ilişkileri kesilen öğrencilere; alamadıkları dersler için, bir defaya mahsus olmak üzere devam etme ve sınav hakkı tanınır. Bu öğrencilere normal öğrenim sürelerine  ilave olarak iki yıl ek süre verilir. Öğrenimlerine devam eden öğrencilerden dönem  veya yıl kaybetme durumunda olanlar da bu haktan yararlanırlar. Bu öğrencilere istemeleri halinde derslere devam hakkı tanınır. Bunlardan ara sınav şartı istenmez. Diğer öğrencilerle birlikte final ve bütünleme sınavlarına girerler.

     Sınavlara girecek öğrencilerin hakları, hukuk dışı herhangi bir sebeple engellenemez. Belirtilen müracaat süreleri içerisinde askerlik süresi gelmiş olanlar, bu Kanun hükümlerine göre verilmiş hakları kullandıkları takdirde tecilli sayılırlar. Halen askerlik görevini yapmakta olanların terhislerinden sonraki iki ay içerisinde müracaat hakları  saklıdır. Gözlem altında veya tutuklu bulunanlar, bu hallerinin sona ermesini takip eden iki ay içerisinde müracaat ettikleri takdirde, bu Kanun hükümleri çerçevesinde haklarını kullanabilirler.

     Üniversitelerin çeşitli bölümlerinde ve konservatuvarlarda dışarıdan bitirme sınavlarına girerek öğrenimlerine devam eden ancak bu sınavların kaldırılması ile okullarını bitirememiş veya başarısız duruma düşmüş öğrenciler de bu Kanunda diğer öğrencilere tanınan sınav haklarından yararlanırlar.

     1997-1998 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmiş olanların (yargıya intikal etmiş ve disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilenler hariç) bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde başvurmaları halinde, Yükseköğretim Kurulunca, okuyacakları tıp fakülteleri belirlenir. Belirlenen tıp fakültelerince intibakları yapılan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun geçici 40 ıncı maddesinin ilgili hükümlerinden diğer öğrenciler gibi yararlanırlar.

     Yukarıdaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttır.

      Geçici Madde 47 - (Ek: 22/6/2000 - 4584/2 md.)

     1988-1989 öğretim yılından 2000 yılı sonuna kadar, lisansüstü öğrenim görürken, her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere başarısız olduğu dersler için iki sınav hakkı; yüksek lisans öğrencileri için bir yıl, doktora öğrencileri için de iki yıl tez hazırlama süresi verilir. Ayrıca 1996-1997 öğretim yılı başlangıç tarihine kadar yabancı dil sınavına giremeyenler ve ilgili kanunun yürürlük tarihine kadar yabancı dil şartını yerine getiremeyerek kaydı silinen öğrenciler, yeniden kayıt yaptırabilirler.  Doktora yeterlilik sınavına girebilmek için, yabancı dil sınavında başarısız olanlara üç  sınav hakkı tanınır.

    Yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki sınırlama kaldırılmıştır.

    1996 yılından itibaren yüksek lisans ve doktora yabancı dil sınavında 100 puan üzerinden 50 (elli) ve daha yukarı, doçentlik yabancı dil sınavında ise 65 (altmışbeş) ve daha yukarı puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından bunlara denk puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Lisansüstü öğrencilik sıfatını yeniden kazananlar, bu hakkı kazandıkları tarihten itibaren araştırma görevlisi olanlar, araştırma görevliliği kadrosuna yeniden atanırlar. Çalıştıkları üniversitenin bulunduğu şehir dışındaki başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim programına kayıtlı iken, kayıt-kabul işlemlerinden sonra yürürlüğe girmiş  Yükseköğretim Kurulu karar ve talimatlarına göre kaydı silinenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde müracaat etmeleri halinde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu Kanundan yararlanmak üzere müracaat eden öğrencilerden askerlik erteleme süreleri sona erenlerin askerlikleri, bir defaya mahsus olmak üzere  bir yıl daha ertelenir.

    1988-1989 öğretim yılından 2000 yılı sonuna kadar; sanatta yeterlilik, tıp fakülteleri veya tıpta uzmanlık alanlarında başarısız olanlara, kendi isteği ile ayrılanlara veya  eğitimini kesintiye uğratanlara, istemeleri halinde, başarısız oldukları derslerden laboratuvar ve uygulamalı derslere devam ve ayrıca eksik rotasyonlarını  tamamlamaları şartı ile iki sınav hakkı tanınır.

    Yurt dışına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gönderilen, yurt dışında yüksek lisans ve doktora için kalmaları gereken süre içerisinde her ne sebeple olursa olsun  çalışmanın hangi aşamasında olursa olsun Türkiye`ye dönmüş veya çağrılmış olanlar veya yurt dışında kalması gereken süre dolduğu için geri gelmek zorunda kalan ve  Türkiye`de görevleri ile ilişkileri kesilen öğrencilere; iki, doktora eğitimi için dört yarı yıl  Yükseköğretim Kurulunun Türkiye`de belirleyeceği üniversitelerde öğrenimlerine devam hakkı tanınır.

    Yukarıdaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren kurumlarına iki ay içerisinde müracaatları şarttır.

    Geçici Madde 48 - (Ek: 22/6/2000 - 4584/2 md.)

    1989-1990 eğitim-öğretim yılı başından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, önlisans ve lisans eğitim-öğretim programları ile yüksekokulların herhangi bir sınıfında kayıtlı öğrencilerin, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin  Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları, bütün sonuçları ile kaldırılmıştır. Bunların sicil dosyalarındaki cezaî kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın dosyalarından  çıkarılır.

     Geçici Madde 49 - (Ek: 21/2/2001 - 4629/5 md.)

     Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Fonunun her türlü gelir ve gideri, nakit bakiyesi, demirbaşları, kadrosuyla birlikte personeli, taşınır ve taşınmaz  malvarlıkları, alacakları, borçları ve yükümlülükleri ÖSYM Döner Sermaye İşletmesine devredilmiştir. ÖSYM Döner Sermaye İşletmesi için ilk sermaye olarak öngörülen bir trilyon lira, devredilen nakit bakiyesinden karşılanır.

    Yürürlük:                                                                  

    Madde 67 - Bu kanunun;                                                     

    a. 5 nci madde (ı) fıkrasında yer alan ve beden eğitimi veya güzel sanat  dallarından biri ile yabancı dilin zorunlu ders olarak programlanması ve icra   edilmesine dair hükmü 1983 - 1984 eğitim-öğretim yılında,                      

    b. 30 ncu maddesi 1985 yılında,                                             

    c. 46 ncı maddenin öğrencilerden harç alınmasına ilişkin hükümleri 1982-1983 eğitim - öğretim yılında,                                                      

    d. Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                       

                                                                               

    Yürütme:                                                                   

    Madde 68 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                               

                                       *                                       

                                      * *                                      

                                                                               

4/11/1981 TARİHLİ 2547 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN

HÜKÜMLER

                                                                               

    1) 14/4/1982 Tarihli ve 2653 Sayılı Kanunun geçici maddeleri.              

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış kamu davaları ile sonuçlanmış soruşturma işlemleri geçerli olup, bulunduğu aşamadan itibaren uygulamaya devam olunur.                                              

    Sonuçlanmamış soruşturmalara bulunduğu safhadan itibaren bu Kanun hükümleri uygulanır.                                                                     

    Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre  ile Yükseköğretim Kurulunun yapacağı her türlü satın alma, satma, keşfettirme,  proje yaptırma, montaj, kiraya verme ve kiralama ile ilgili işlerden 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 135 inci maddesi ile 2490 sayılı Artırma ve     Eksiltme ve İhale Kanunu uygulanmaz ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun      56 ncı madde (f) fıkrasında ve yukarıda sayılan işlerde 1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Yükseköğretim Kurulu, bünyesinde oluşturacağı bir birimle bu işlerle ilgili faaliyetleri yürütür.                                                                            

    Uygulanacak usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.                                                              

    Bu yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Yükseköğretim Kurulunun yukarıda   sayılan işleri için 7 Haziran 1980 gün ve 17010 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Üniversitelerarası Giriş Sınavı Kayıt ücretleri Fonu Alım - Satım, Kiralama, Harcama ve İhale Yönetmeliği" uygulanır. Anılan yönetmelikteki "İta Amiri"ifadesi yerine "Yükseköğretim Kurulu Başkanı" Üniversitelerarası Öğrenci Seçme  ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu" ifadesi yerine "Yükseköğretim Kurulu"    "fon" ifadesi yerine de "Yükseköğretim Kurulu bütçe ödenekleri ve diğer mali    olanakları" ifadeleri kullanılır.                                              

    2) 17/8/1983 Tarihli ve 2880 Sayılı Kanunun geçici maddeleri.              

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinden evvel izlemiş olduğu eğiti öğretim programlarını;                                                         

    a) Sınıf geçme sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında son sınıfa geçmiş olanlarla,                                                                 

    b) Ders geçme veya borçlu sınıf geçme sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında toplam derslerin dörtte üçünün sınavlarını başarmış olanlara,          

    1977 yılından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar başaramadıkları dersler  dolayısıyla yükseköğretim kurumları ile ilişkisi kesilen veya kesilme durumuna  gelenlere, eğitim - öğretim programlarının tümünü izleyerek tamamlamış olmak    şartıyla, 1985 yılı sonuna kadar açılacak sınav dönemlerinde her ders için iki  sınav hakkı tanınır. Ancak, bunlar, askerlik tecil işlemi hariç öğrencilik haklarından yararlanamazlar.                                                      

    Bu gibiler başaramamış oldukları bir veya daha çok derslerin sınavına aynı  dönemde girebilirler ve bu derslerden ikinci sınav haklarını sınavların açılacağı ilk dönemde kullanmak zorundadırlar. Bu derslerden herhangi birinden ikinci  sınav sonunda da başarısız olanlar diğer sınav haklarını tümüyle kaybederler.  

    Geçici Madde 2 - Kısmi statüden devamlı statüye veya devamlı statüden kısmi statüye geçmek üzere bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay     içinde başvuran öğretim üyeleri, üniversite yönetim kurulunun olumlu görüşü ve  rektörün kararı ile statü değiştirebilirler.                                   

    Geçici Madde 3 - Yükseköğretim kurumları kadro kanunu yürürlüğe girinceye   kadar, rektörlerin önerisi üzerine, akademik kadrolar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolar, üniversiteler veya üniversite birimleri arasında Yükseköğretim Kurulu kararı ile nakledilebilir.                             

    Geçici Madde 4 - Tıp ve diş hekimliği gibi uygulama alanları, üniversite    içinde olmayan bilim alanlarında görevli profesör ve doçentler kısmi statüde olmalarına rağmen, 1990 yılı sonuna kadar, bölüm, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dalları yöneticiliklerine atanabilirler. Ancak bu gibiler, Devlet memurları gibi haftalık mesai süresine tabidirler.                                       

    Geçici Madde 5 - 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kununun geçici 3 üncü maddesi ile yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve geçici olarak istihdam   edilen öğretmenlerin istihdam süresi 3O/6/1984 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu  tarihe kadar, ilgili bakanlığa dönmek için talepte bulunanlar ile yükseköğretim kurumlarında istihdamlarına ilgili üniversite yönetim kurulu önerisi ve rektörün onayı ile gerek görülmeyenler, ilgili bakanlıklara kadroları ile birlikte   iade edilirler veya üniversitesinin önerisi veya doğrudan Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir başka üniversiteye veya bağlı birimlerine kadroları ile birlikte nakledilebilirler.                                                       

    3) 25/12/1985 Tarihli ve 3248 Sayılı Kanunun geçici maddeleri.             

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, mezun olmak üzere   takip ettiği eğitim - öğretim programının biri hariç diğer derslerini başarılı  olarak tamamlayan, ancak başaramadıkları tek ders sebebiyle ilişkileri kesilen  öğrenciler de kurumlarına üç ay içinde müracaatları halinde bu Kanun hükümlerinden yararlandırırlar.                                                          

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 1984 - 1985 yıllarında kaydı silinen veya silinme durumuna gelmiş olan ve Geçici 1 inci madde kapsamı dışında bulunan ögrencilerden;

    A) Birinci sınıf veya birinci ve ikinci yarı yıl ögrencileri, takip etmekte oldukları bütün dersleri verip de sadece veremedikleri tek dersleri kalmışsa,   ilgili oldukları öğretim kurumuna üç ay içinde müracaatları halinde bu tek dersin açılacak ilk yarı yıl veya yıl sonu sınavına ve bütünlemesine bir defaya    mahsus olmak üzere girerler. Bu dersin uygulamalı olması halinde öğrenciler sadece uygulamalara devam etmek zorundadırlar.                                   

    B) Birinci sınıf dışında diğer sınıflardan ara sınavları dahil her yarı yıl veya tam yıl sınavlarında yalnız üç dersten başarısız oldukları için ilişkileri kesilme durumunda bulunan veya ilişkisi kesilmiş olanlara, başarısız oldukları  o üç dersi sadece bir defaya mahsus olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre üç ay içinde kurumlarına müracaatları halinde alma hakkı tanınır.                    

    4 - 15/9/1987 tarih ve 292 sayılı KHK. nin geçici maddesi:                 

    Geçici Madde - (Mülga: 17/2/1993 - 3865/1 md.)                             

    5 - 2/12/1987 tarih ve 301 sayılı KHK. nin geçici maddeleri:               

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren, 2547 Sayılı Kanun ile, bu Kanunun ek ve tadilleri    uyarınca 1987 yılı, Aralık ayında ad çekme işlemine tabi olanlar ile herhangi   bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılanların yerine, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre seçimler ve atamalar yapılır. Bu suretle seçilenler ve atananlar, seçildikleri ve atandıkları tarihi izleyen aybaşında göreve başlarlar. Bunlar dışında kalan üyelerin görev süreleri 31/12/1988 gününe kadar devam  eder. Bu üyelerden, Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmeyen ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı  ile irtibatları devam edenler, istekleri halinde bir ay içinde kamu kurum ye kuruluşlarında mükteseplerine uygun  kadroya atanırlar ve bunlar hakkında 6 ncı   maddenin (d) fıkrasının ikinci bendi hükümlerine göre toplantıya katılma (huzur hakkı), emekli olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanmayanlar hakkında    ise, bu süre içinde 6 ncı maddenin (d) fıkrasının birinci bendine göre aylık    ödemeye devam olunur.                                                          

    Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri nedeniyle kurumları ile ilişkileri kesilenlerden Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile irtibatları devam edenler, üyelik görevinin sonunda, istekleri halinde bir ay içinde kamu kurum ve    kuruluşlarında mükteseplerine uygun görevlere atanırlar. Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.                                    

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren bir ay içinde 1 inci maddedeki esaslara göre yürütme kurulu oluşturulur.                                                                           

    6 - 23/11/1989 tarih ve 3589 sayılı Kanunun  geçici maddesi:               

    Geçici Maddde 1 - 12/3/1986 Tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 Tarihli ve 3347 Sayılı, 12/10/1988 Tarihli ve 3479 Sayılı ve 1/6/1989 Tarihli ve 3569 Sayılı Kanunlarla Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi     2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu için, bu kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.                                                                 

    7 - 7/3/1990 tarih ve 3614 sayılı Kanunun geçici maddesi:                  

    Geçici Madde 1 - 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı Kanunlarla Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu için, bu Kanunlarla verilen süre bitimine   kadar geçerlidir.                                                               

    8 - 25/10/1990 tarih ve 3670 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:              

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet ile ilgili olarak verilmiş her türlü disiplin cezaları bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar.                           

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2547 sayılı Kanunun  38 inci maddesi uyarınca kurumlarda görev almış olanlar için görevlendirildikleri sürece üst yönetim  kadrolarında görev verilemeyeceğine dair hüküm uygulanmaz.                                                                           

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 19/4/1990 tarihli 422 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin maddelerine göre yapılan işlemlerin bu Kanuna uygun olmayanları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçersiz olurlar.                                                          

    9 - 3/4/1991 tarih ve 3708 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:                 

    Geçici Madde 1 ve 2 -(İptal:Ana.Mah.`nin 29/6/1992 tarih ve E.1991/21,K.  1992/42 Sayılı Kararıyla.)                                                     

    10 - 1/7/1992 tarih ve 3826 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:               

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen ilk rektör aday seçimleri bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içinde gerçekleştirilir ve seçilen rektör, atanmasını takip eden 15 inci günde göreve başlar.             

    Yeni kurulan Devlet üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin kurucu  rektörleri iki yıl için, Milli Eğitim Bakanı ve Başbakanın önereceği 3 isim  arasından Cumhurbaşkanınca atanır.                                             

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yayımı tarihinde görev başında bulunan üniversite rektörlerinin görevleri, yeni rektörlerin seçimini takip eden 15 inci günde sona erer.                                                                     

    11 - 28/12/1999 tarih ve 4498 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: 1              

    Geçici Madde 1 -İptal:Ana Mah.`nin 13/9/2000 tarihli ve E.:2000/14, K.:2000/21 sayılı kararı ile.)

    12) 29/6/2001-4702 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunla ilgili yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çıkarılır. Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına

devam edilir.

---------------------------------

(1) Bu maddenin yürürlüğü Ana.Mah.`nin 13/9/2000 tarihli ve E:2000/14, K:2000/3

      sayılı kararıyla iptal kararının Resmi Gazete`de yayımlanacağı güne kadar

      durdurulmuştur. (R.G.: 19/9/2000 - 24175)[1]  Bu fıkrada yeralan "(4)" rakamı, Anayasa Mahkemesinin 14/5/1997 tarih ve  E.1997/21, K.1997/48 sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup, Metinden çıkarılmıştır. (Bkz: 2/8/1997-23068)  

[2]   Bu fıkrada yeralan "ve (4)" bağlacıyla rakamı, Anayasa Mahkemesinin      14/5/1997 tarih ve E.1997/21, K.1997/48 sayılı kararıyla iptal edilmiş olup,  Metinden çıkarılmıştır. (Bkz: 2/8/1997-23068)                              

 

1 Vakıfların yükseköğretim kurumları kurabilmelerine, bu kurumların işleyişi    ne, görev, yetki ve sorumluluklarına dair esaslarla ilgili olarak ek 2 - 15   inci maddelere bakınız.

 

1 Bu başlık 17/8/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenmiştir.

 

1  Bu madde başlığı 17/8/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle     değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                                         

 

1  a) Bu madde başlığı, 19/11/1992 tarih ve 3843 sayılı Kanunun 16 ncı   maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.                       

    b) Bu maddede sözü edilen katkı payı esasları;13/8/1998 tarih ve 23432 sayılı R.G.'de yayımlanan 30/7/1998 tarih ve 98/11457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden tespit edilmiştir. Ayrıca, 21/5/1997 tarih ve     22995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18/3/1997 tarih ve 97/9293 sayılı        Bakanlar Kurulu Kararı ile sözkonusu esaslara bazı yüksekokullar eklenmiştir.                                                                 

1  Bu maddenin, başlığı "Ders kitapları ve teksirlerin basılması" iken, 26/6/2001 tarih  ve 4689 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

1 İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986     tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

1 Bu başlıkta bulunan; "ve araştırma fonu" ibaresi, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla metinden çıkarılmıştır.

2 Bu bendde yer alan; "araştırma fonu" ibaresi, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı       Kanunla "bilimsel araştırma projeleri" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

3 Bu bentde 26/6/2001 tarih ve 4689 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle yapılan  ibare değişiklikleri yayımını izleyen ay başında yürürlüğe girmektedir.

1 Madde başlığı 2/7/1997 tarih ve 4278 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

2 Madde başlığı 14/4/1982 tarih ve 2653 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

1  23/11/1989 tarih ve 3589 sayılı Kanun ile değiştirilen bu fıkra hükmü; Anayasa Mahkemesinin 30/5/1990 tarih ve E : 1990/2, K:1990/10 sayılı kararı     ile iptal edilmiş ise de mezkür karar 9/1/1992  tarihinde yürürlüğe gireceğinden külliyatta yer almıştır.  

1 Bu maddenin 3589 sayılı Kanun ile değişik hükmü; Anayasa Mahkemesinin  30/5/1990 tarih ve E : 1990/2, K : 1990/10 sayılı Kararıyla 9/1/1992   tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ise de iptal hükmü yürürlüğe girmeden önce 3/4/1991 tarih ve 3708 sayılı Kanun ile yürürlükten  kaldırılmıştır.                 

1 Değişik bu maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi 1/1/2002 tarihinde, diğer hükümleri 1/1/2001 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

1 Değişik bu maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi 1/1/2002 tarihinde, diğer hükümleri       1/1/2001 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu
06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım
01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti01:00 - Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
23:57 - Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam