Klinik Şefliğine ve Başasistanlığa Atama Şekli

Sağlık Bakanlığı 1 Aralık 2008 tarihi itibariyle önemli bir yönetmelik yayımladı. "Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı Ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" adıyla yayımlanan yönetmelik, sınavın ÖSYM'ye yaptırılmasını ve yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşmasını öngörmektedir. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2008 00:37, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

BAŞVURU ŞARTLARI

1- SADECE BİR KADROYA BAŞVURULABİLİR

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine müracaat edebilirler.

2- MÜRACAAT İÇİN GENEL ŞARTLAR

İlan edilen kadrolara müracaat için:

a) İlan edilen dalda uzman olması,

b) Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmaması,

c) Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmaması,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen yabancı dil yeterlilik belgesi sahibi olması,

d) Müracaat tarihi itibariyle Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olması

gereklidir.

BAŞASİSTAN İÇİN GEREKLİ ÖZEL ŞART

Başasistan kadrosu için; bilimsel çalışma ve eserleri bakımından biri orijinal araştırma makalesi olmak üzere yayınlanmış en az (3) yayını bulunmak şarttır.

ŞEF YARDIMCISI İÇİN GEREKLİ ÖZEL ŞART

Şef yardımcısı kadrosu için aranan özel şartlar şunlardır:

a) Sınav tarihi itibariyle; ana dallarda sınava girenler için; ilgili ana dalda en az üç yıl, yan dallarda sınava girenler için; ilgili yan dalda en az iki yıl uzman olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından; biri birinci isim ve orijinal araştırma makalesi olmak üzere SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index ? Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az (3) yayını bulunmak.

KLİNİK ŞEF KADROSU İÇİN GEREKLİ ÖZEL ŞART

Klinik Şef kadrosu için aranan özel şartlar şunlardır:

a) Sınav tarihi itibariyle; ana dallarda sınava girenler için; ilgili ana dalda en az beş yıl, yan dallarda sınava girenler için; ilgili yan dalda en az dört yıl uzman olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından; ikisi birinci isim ve orijinal araştırma makalesi olmak üzere SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index ? Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az (6) yayını bulunmak.

YABANCI DİL ŞARTI

Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan kadrolarına atanmak amacıyla açılacak sınavlara girebilmek için adayların İngilizce, Almanca ve Fransızca dil sınavı yeterlilik belgesinin bulunması şarttır. Belirtilen dillerden, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) belge teslim tarihi itibariyle son 5 yıl içinde 100 üzerinden Klinik Şefi ve Klinik Şef Yardımcısı kadroları için 65, Başasistan kadrosu için 60 ve üzeri puan alanlar yeterli kabul edilirler.

YAZILI SINAV

Yazılı mesleki bilim sınavı; açılacak kadrolara göre klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadroları ve ana ve yan dallar için birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, Bakanlık ve ÖSYM arasında yapılacak protokole göre ÖSYM tarafından yapılır.

ÖSYM'ne yapılan müracaata, 1 (bir) ay içinde cevap verilmemesi veya sınavın 6 (altı) ay içinde yapılamayacağının bildirilmesi durumunda yazılı mesleki bilim sınavı Bakanlıkça yapılabilir ya da Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversitelerden birine yaptırılabilir.

Adayın yazılı mesleki bilim sınavında başarılı sayılması için 100 üzerinden en az 60 puan alması şarttır.

SÖZLÜ SINAV

1- JURİ TEŞKİLİ

Adayların sözlü sınavlarını yapmak üzere Bakanlık tarafından aynı dalda ilan edilen her bir kadro için üçer kişilik bir jüri oluşturulur. İhtiyaç halinde aynı jüri aynı dalda ilan edilmiş birden fazla kadro için görevlendirilebilir. Jüri üyeleri Bakanlıkça oluşturulacak jüri havuzundan çekilecek kura ile belirlenir. Jüri havuzu, jüri sayısının iki katından az olmamak üzere Tıp Fakülteleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index ? Expended), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az üçü ilk isim olmak üzere yedi yayını olan şef ve/veya profesörler arasından oluşturulur. Jüri havuzunu oluşturmak üzere yan dallarda jüri oluşturacak şef ve profesör sayısı yetersiz ise ana dallardan jüri üyesi alınabilir. Ayrıca, her uzmanlık dalı için aynı şekilde iki yedek üye seçilir. Asil jüri üyelerinin herhangi bir sebeple görev yapamaması durumunda yedek üye görevlendirilir. Jüri üyelerinin görev süreleri, ilgili sınav ile sınırlıdır. Ancak bunlar, müteakip sınavlarda yeniden jüri üyesi olarak görevlendirilebilirler. Jüri üyeleri kendi arasında oylama ile bir başkan seçerler.

2- SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞI

Sözlü mesleki bilim sınavı adayın uzmanlık alanları konularından yapılır. Jüriler; adayın mesleki bilgisi ile eğitim, öğretim ve araştırma yapabilme yeteneğini değerlendirir. Değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır ve belgelendirilir. Jüri üyelerinin ayrı ayrı değerlendirme puanlarının ortalaması 60 ve üzeri ise aday sözlü sınavda başarılı kabul edilir.

DEĞERLENDİRME

Sözlü ve yazılı mesleki bilim sınavında alınan puanlar değerlendirmeye esas teşkil eder. Adayın sözlü mesleki bilim sınavından aldığı puanının % 50'si ve mesleki yazılı bilim sınavı puanının % 50'si nin toplanmasıyla adayın ?genel sınav başarı puanı? tespit edilir.

Sınavlar sonucunda adaylar genel sınav başarı puanına göre yerleştirilir. Genel sınav başarı puanlarının eşitliği halinde, yazılı mesleki bilim sınavı puanı yüksek olan aday; yazılı mesleki bilim sınavı puanlarının da eşitliği halinde yabancı dil sınav puanı yüksek olan aday yerleştirmeye hak kazanmış olur.

Sınavlar sonucunda tercih ettiği kadroya atanmaya hak kazandığı halde ataması herhangi bir nedenle yapılamayan veya atandığı halde göreve başlamayanlardan boş kalan kadrolara; o kadroyu tercih ederek, başarılı olan adaylardan genel sınav başarı puanı yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber