YSK'dan aday listelerindeki istifalara ilişkin karar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2009 07:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

15 Ocak 2009 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 27111

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 19

- K A R A R -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 21/11/2008 tarihli yazıda, aynen; ?29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde, gerek adaylarını bildiren siyasi partilerden gerekse bağımsız olarak adaylıklarını koyanlardan seçilme koşullarının bulunduğunu kanıtlayan bir belge istenip istenmeyeceği, bu seçimlerde bağımsız adayların başvurularında uyulması zorunlu usullerle yatıracakları teminat miktarının, bir siyasi partinin herhangi bir seçim çevresinde yapılacak olan bütün seçimlere katılması gerekip gerekmediği konularının;

Ayrıca; siyasi partilerin aday listelerini vermelerinde uyulması zorunlu usullerin ve başvurularında bu listelere eklenmesi gereken belgelerin belirlenmesinin, istifa ve ölüm nedenleriyle meydana gelecek boşalmaların hem geçici hem de kesin aday listeleri yönünden tamamlanması (boşalan yeri doldurma..) usulünün siyasi partilerin aday listelerinde yer alan ve geçici listeler halinde ilan edilmiş olan adaylardan istifa eden ya da ölenlerin yerlerinin doldurulup doldurulmayacağının, bu yerler doldurulacak ise bunun zamanı ve uygulama esaslarının ve sair hususların, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla karara bağlanmasını takdirlerinize arz ederim.? denilmiş olmakla, 21/11/2008 tarih ve 297 sayılı Kurulumuz kararı ile oluşturulan Komisyonca hazırlanan karar taslağı incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun;

10. maddesinde; ?Anayasa ve Kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabilir.

a) Yapılan aday tespitinde belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit edilen üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı; il genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı ayrı, aday belirlenir.

...

c) Siyasi partiler, belediye meclis üye sayısı 9 ve 11 olan beldelerde bir, 15 olan beldelerde iki, 25 ve 31 olan beldelerde üç, 37 olan beldelerde dört, 45 olan beldelerde beş, 55 olan beldelerde altı adet kontenjan adayı gösterirler. Kontenjan adayı adayların sıralamasına dahil edilmeyerek aday listelerinde kontenjan adayı olarak ayrıca yazılır. Siyasi partiler kontenjan adaylarını merkez yoklaması ile tespit ederler. Ancak, merkez karar ve yönetim organları bu yetkisini il veya ilçe yönetim kurullarına devredebilirler. Siyasi Partiler kontenjan adaylarını bu Kanunun 12 nci maddesindeki aday listesinde yer vermek suretiyle ilçe seçim kurullarına bildirirler. Kontenjan adayları bu Kanunun 18 inci maddesinin (f) bendinin ikinci fıkrasındaki aday listelerinde de yedek adaylardan sonra ayrıca yazılır.?,

11. maddesinde; ?Herhangi bir sebeple, eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması gereği tebliğ olunur.

İlgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren beş gün içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile ilgili seçime katılır.

Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek amacı ile eksik listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir.?,

12. maddesinde; ?Siyasi partilerin ilçe idare kurulları, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında, önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00'ye kadar verirler.

...

Büyük şehirler için siyasi partilerin il idare kurulları, belediye başkanı adaylarını alındı belgesi karşılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00'ye kadar il seçim kuruluna verirler. Bağımsız adaylar da il seçim kuruluna başvururlar.,

??,

13. maddesinde; ?İl genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığına bağımsız olarak adaylığını koymak isteyenler, seçime katılacakları seçim çevresinin bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına, bu Kanunun adaylık için aradığı şart ve vasıfları haiz olduklarını belirten bir dilekçe ile başvururlar.

?

İlçe seçim kurulları, bağımsız adaylara ilişkin listeleri de, ait olduğu seçim çevresinde geçici listeler halinde alışılmış usullerle ilan ederler.

Bağımsız adaylık için başvuranlar, en yüksek derecedeki Devlet memurunun brüt aylığı kadar parayı ilgili mal sandığına yatırarak makbuzunu başvurma belgelerine eklerler.

Bu miktar hazineye irad kaydedilir.?,

hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere, 2972 sayılı Kanunun 12. maddesinde; siyasi partilerin ilçe idare kurulları tarafından, mahalli idareler seçimlerine ilişkin olarak, seçim çevrelerine ait aday listelerini ayrı ayrı alındı belgesi karşılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat: 17.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına verileceği öngörülmüştür.

Yüksek Seçim Kurulunun 27/12/2008 tarih ve 334 sayılı kararıyla kabul edilen, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak takvime göre de;

? Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına,

? Büyükşehirlerde ise, siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına,

alındı belgesi karşılığında CD ve kağıt ortamında, her seçim çevresi için ayrı ayrı düzenlenmiş aday listelerini, en geç 17 Şubat 2009 Salı günü saat: 17.00'ye kadar vermek zorundadırlar.

? Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak olan kişilerin, seçim türlerini belirten adaylık başvurularını, seçime katılacakları çevrelerin bulunduğu il veya ilçe seçim kurullarına, en geç 17 Şubat 2009 Salı günü saat: 17.00'ye kadar yapmaları gerekir.

Buna göre siyasi partiler, seçime katılacakları çevrelere ilişkin aday listelerini ayrı ayrı bildirmek durumundadırlar. Siyasi partilerin aday listelerini nasıl düzenleyeceği, aday isimlerinin nasıl yazılacağı, adaylarla ilgili hangi bilgilere yer verecekleri, şekilleri ve kaç nüsha verecekleri, siyasi partiler ile bağımsız adayların başvurularında ne gibi belgeleri eklemeleri gerektiği hususları yasalarda belirtilmediğinden, Yüksek Seçim Kurulunca saptanması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen yasa hükümleri göz önüne alındığında; 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde adaylık usulünün benimsendiği büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinde siyasi partilerin, adaylarının ad ve sıralarını bildiren listeyi yetkili organlarınca, ilgili il ve ilçe seçim kuruluna vermeleri yeterli görülmelidir.

Bağımsız olarak adaylıklarını koymak isteyenlerin, en yüksek derecedeki Devlet memurunun brüt aylığı olan (508,30-TL)'yi ilgili mal sandığına yatırdığına ilişkin makbuzu seçilme yeterliliğine haiz olduklarını belirten dilekçeye eklemek suretiyle istenilen diğer belgelerle birlikte bizzat veya bu konuda verilmiş özel vekaletnameli vekillerinin ilgili il veya ilçe seçim kurullarına vermeleri gerekmektedir.

Adaylığın kabulü için, adayın aranan koşullara sahip olduğuna ilişkin beyanın esas alınması, seçim yasalarının benimsediği genel ilke gereğidir.

Yine, seçime katılma hakkı kazanmış bir siyasi partinin bir seçim çevresinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin tümüne katılma zorunluluğu yoktur. Bir seçim çevresinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinden birine veya birden fazlasına katılmasını önleyici bir yasa hükmü bulunmamaktadır.

2972 sayılı Kanunun 16. maddesinde; adayların kesin olarak ilanından sonra, adaylıktan istifanın, seçim sonuna kadar göz önüne alınmayacağı, ancak bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifalarının hüküm ifade edeceği ve yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacağı, ölüm halinde de aynı şekilde hareket edileceği vurgulanmıştır.

Buna göre; adayların kesin olarak ilanından sonra istifaların ve ölümlerin dikkate alınması mümkün değildir. Aday listelerinin kesinleşmesinden önce istifa ve ölüm üzerine meydana gelen eksikliklerin tamamlattırılması söz konusu olduğundan, bu işlem için gerekli olan süre göz önünde bulundurulmak suretiyle istifaların dikkate alınabileceği son günün saptanması gerekmektedir.

Seçim takvimine göre, bu süre 01 Mart 2009 tarihi olarak öngörülmüştür. Bu nedenle, öngörülen tarihe kadar seçim kurullarına usulünce bildirilen istifalar nedeni ile listelerde meydana gelebilecek eksikliklerin tamamlattırılması mümkün olup, bu tarihten sonraki istifalar dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, istifanın usul ve yöntemleri de seçim yasalarında belirtilmediğinden, bu konuda düzenleme yapılması zorunluluğu doğmaktadır. İstifalarda, kimliğin saptanması ve istifanın ilgili il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılması da seçim iş ve işlemlerinde önem arzetmektedir.

2972 sayılı Kanunun 9. maddesinde; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, yirmibeş yaşını dolduran her Türk vatandaşının belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilecekleri belirtilmiştir.

2972 sayılı Kanunun ?Adaylara karşı itiraz? başlıklı 14. maddesinde; ?Adaylıkların geçici olarak ilanından itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç iki gün içinde karara bağlanır. İlgililer kararlara karşı iki gün içinde, il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu bu itirazları en çok iki gün içinde kesin olarak karara bağlar.

Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, İlçe Seçim Kurulunun tebliğinden itibaren beş gün içinde bu eksikliklerini tamamlayamazlarsa, o partiler o seçim çevresinde, eksik liste ile ilgili seçime katılırlar.?,

?Adayların incelenmesi? başlıklı 15. maddesinde ise; ?İlçe seçim kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında, yapacakları inceleme sonucunda bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya ve siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına bildirirler.

İlgili aday veya mensubu olduğu siyasi parti, bu bildirim üzerine en geç iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebilir. İl seçim kurulu bu itirazı en geç iki gün içinde kesin karara bağlar.

İtirazı reddedilen bağımsız aday seçime katılma hakkını kaybeder. Siyasi parti adayları hakkında 14 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.?,

hükümlerine yer verilmiştir.

29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak seçim takviminde; siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan adaylığı için il seçim kurullarına verecekleri aday listeleri ile bağımsız adayların başvurularına ilişkin inceleme ve itiraz sürecinin 17 Şubat 2009 tarihinde başlayacağı öngörülmüştür.

Bu duruma göre;

Anayasa ve yasalarla, seçimin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi verilen Kurulumuzca, mahalli idareler seçimlerine ilişkin olarak il ve ilçe seçim kurullarınca adayların incelenmesi sırasında ve itiraz sürecinde bu işlemlerin kolayca ve düzen içinde yapılabilmesi ve gereksiz yazışmaların önlenebilmesi için siyasi partiler aday listelerini verirken, adaylara ilişkin nüfus cüzdanı örneği, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren resmi nitelikte belge, öğrenim durumunu gösterir diploma sureti ve adli sicil ve arşiv kaydının da gönderilmesinin siyasi partilerin genel merkezlerine bildirilmesinin uygun olacağı,

Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin de, aynı belgelerle başvuruda bulunmaları gerektiği,

Adli sicil kaydında sabıkası bulunan adayların;

1- 2972 sayılı Kanunun 9. maddesiyle atıfta bulunulan, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesi (f) fıkrasında belirtilen suçlardan ve (e) fıkrasında söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların,

Kesinleşmiş cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 121 ? 122 ? 123 ? 124. veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddelerine göre mahkumiyet kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı Memnu Hakların İadesi kararları almaları ve kararın kesinleşme şerhli (açıklamalı),

2- Yine, 2972 sayılı Kanunun 9. maddesiyle atıfta bulunulan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesinin (f) fıkrasında yazılı suçlardan ve (e) fıkrasında belirtilen taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da cezaları ertelenmiş olanların,

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 95/II. maddesine göre, hüküm tarihinden itibaren beş yıl içinde, başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli mahkumiyet kararlarının kesinleşme şerhli (açıklamalı),

onaylı birer örneğini,

3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla veya 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11/f maddesinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların bu cezalarını infaz ettiklerine veya infaz etmiş sayıldıklarına ilişkin belgeyi,

eklemeleri gerektiği,

Ayrıca, il ve ilçe seçim kurulları adaylar hakkında kendiliklerinden veya itiraz üzerine yaptıkları inceleme sonunda, gerekli gördükleri diğer her türlü kayıt ve belgeleri ilgili yerlerden isteyebilecekleri,

sonucuna varılmıştır.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

I) Aday listelerinin verilmesinde uyulması zorunlu yöntem;

1- a) Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına,

b) Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına,

alındı belgesi karşılığında CD ve üç nüsha olarak kağıt ortamında, o seçim çevresinde yapılan bütün seçimler için ayrı ayrı olmak üzere en geç 17 Şubat 2009 Salı günü saat: 17.00'ye kadar vermeleri gerektiğine,

c) Bağımsız olarak adaylıklarını koyanların ise, yasada öngörülen seçilme yeterliliğini taşıdıklarını belirten belgeleri ve en yüksek derecedeki Devlet memurunun brüt aylığı olan 508,30- TL.'yi mal sandığına yatırdığına dair makbuz ile birlikte dilekçeye ekleyerek en geç 17 Şubat 2009 Salı günü saat 17:00'ye kadar ilgili il ve ilçe seçim kuruluna başvurmaları gerektiğine,

2- Siyasi partilerce verilen seçim çevrelerine ait listelerin, ilçeye bağlı beldeler var ise; alfabe sırasıyla dizilerek adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, adları, soyadları, öğrenim durumları (ilk, orta, yüksek biçiminde) ve meslekleri (birden çok meslek varsa yalnız biri) gösterilerek sıra numarasıyla alt alta yazılmak suretiyle düzenlenmesi gerektiğine,

3- Siyasi parti aday listelerinin her sayfasının parti mühürünü ve yetkili imzayı taşıması, ayrıca imza kaşesi kullanılmaması gerektiğine,

4- Belediye meclisi üyeliği seçimlerinde 2972 sayılı Kanunun 10/c. maddesi gereği, siyasi partilerin önce kontenjan sayısı çıkarılarak asıl üye adaylarının isimleri yazıldıktan sonra seçim çevresi sayısı kadar yedek üye adayların isimleri yazılıp çekilecek bir çizgiden sonra seçim çevresi kontenjan adaylarının isimlerini yazmaları gerektiğine, (Örneğin: 15 belediye meclisi üyesi çıkacak bir seçim çevresinde, siyasi partiler; 13 asıl üye, 15 yedek üye ve 2 kontenjan ismi bildireceklerdir.)

5- Her aday için, 2972 sayılı Kanunun 9. maddesine atıfta bulunan 2839 sayılı Kanunun 11. maddesine göre, seçilme yeterliliği ile ilgili sabıka kayıtlarının bulunup bulunmadığını gösterir belgelerle, öğrenim durumlarını gösterir diploma ve nüfus cüzdanı örneklerinin ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir resmi nitelikteki belgelerin ve ayrıca sabıka kaydı sorgulama sonucunda adayın sabıkasının belirlenmesi durumunda;

a) 2972 sayılı Kanunun 9. maddesiyle atıfta bulunulan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesi (f) fıkrasında belirtilen suçlardan ve (e) fıkrasında söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların,

? Kesinleşmiş cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 121 ? 122 ? 123 ? 124. veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddelerine göre mahkumiyet kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı Memnu Hakların İadesi kararları almaları ve kararın kesinleşme şerhli (açıklamalı),

b) Yine, 2972 sayılı Kanunun 9. maddesiyle atıfta bulunulan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesinin (f) fıkrasında yazılı suçlardan ve (e) fıkrasında belirtilen taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da cezaları ertelenmiş olanların,

? 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 95/II. maddesine göre, hüküm tarihinden itibaren beş yıl içinde, başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli mahkumiyet kararlarının kesinleşme şerhli (açıklamalı),

onaylı birer örneğini,

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla veya 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11/f maddesinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların bu cezalarını infaz ettiklerine veya infaz etmiş sayıldıklarına ilişkin belgeyi,

eklemeleri gerektiğine,

6- İl ve ilçe seçim kurulları gerekli gördükleri takdirde, adaylar hakkındaki diğer her türlü kayıt ve belgeleri ilgili yerlerden isteyebileceklerine ve bu taleplerinin derhal yerine getirilmesi gerektiğine,

7- Seçime katılma hakkı kazanmış olan bir siyasi partinin herhangi bir seçim çevresinde yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinden dilediğine katılabileceğine, seçim çevresindeki tüm seçimlere katılma zorunluluğu olmadığına,

8- İl ve ilçe seçim kurullarınca kendiliğinden veya itiraz üzerine, adaylar hakkında seçilme yeterliliği yönünden yapılan inceleme sonunda, eksik belgelerin tamamlanması için yapılan bildirim üzerine siyasi partiler belirlenen süre içinde eksik belgeleri tamamlamadıkları takdirde, o seçim türü için eksik listeyle seçime katılabileceklerine,

Seçilme yeterliliği ile ilgili eksik belgeleri, yapılan bildirim üzerine belirlenen sürede tamamlamayan bağımsız adayın seçime katılamayacağına,

9- Bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paraların iade edilemeyeceğine,

II) Adayların istifaları yönünden uyulması gerekli yöntem;

1- Adaylıktan istifaların, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim, diğer seçim türleri için ise ilçe seçim kurullarına kimlik tespiti yapıldıktan sonra doğrudan yapılabileceği gibi, ilgili seçim kurullarına iletilmek üzere il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına aynı usulle şahsen yapılabileceğine,

2- İstifanın il ve ilçe seçim kurullarına noter vasıtasıyla da gönderilebileceğine,

3- Mahalli idareler seçimlerine katılan siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına verdikleri aday listelerinde gösterilenlerden istifa edeceklerin, bu yoldaki istemlerinin en geç 28 Şubat 2009 Cumartesi günü saat: 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına ulaşmış olması gerektiğine, belirtilen gün ve saatten sonra il ve ilçe seçim kurullarına ulaşacak istifaların dikkate alınmayacağına ve eksik liste ile seçime katılacaklarına, ayrıca ilgili siyasi partilere eksikliklerin tamamlattırılması yönünde herhangi bir bildirimde bulunulmayacağına,

4- İstifa eden adayın tekrar müracaatı halinde, eski sırasının üstünde bir sıraya yazılamayacağına,

5- Aday listelerinde her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek boşalmalarda ilgili siyasi partinin; göstereceği yeni adayı boşalan sıraya koyabileceğine, eksikliğin tamamlanmaması halinde o seçim türü için eksik liste ile seçime katılabileceklerine,

6- Seçim takvimine göre, aday listelerinin kesinleştiği 01 Mart 2009 tarihinden sonra ölüm veya istifa nedeni ile aday listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanması gerekmediğine, ancak bu kişilerin seçilmeleri halinde istifalarının ve ölümün hüküm ifade edeceğine ve yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacaklarına,

III) Kararın birer örneğinin;

a- Seçime katılan siyasi partilerin genel başkanlıklarına,

b- İl ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

gönderilmesine,

c- Karar örneğinin Resmi Gazetede yayımlanmasına,

ç- Kararın sonuç bölümünün Başkanlık duyurusu halinde TRT'de ilanına,

13/01/2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz