Yerleşen 4/B'li Sağlık Personeli, 13 Marta Kadar Becayiş Yapabilecek

2009/1 tercih işlemleri sonuçlandı. Yerleşen adaylar 25 Şubat - 20 Mart 2009 arasında şahsen başvuracaktır. Yerleşen adaylar, hizmet sözleşmelerini imzalamamış olması kaydıyla 13 Mart tarihine kadar hem il içinde hem de iller arasında becayiş talebinde bulunabilecektir. (Lise mezunu hemşire olarak yerleşenler ile lisans mezunu hemşire ile yer değiştirebilecek). Halen çalışmakta olan 4/B sözleşmeli personel ile KPSS 2009/1 sonucuna göre yerleştirilenler birbirleriyle karşılıklı olarak yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2009 21:13, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4/B SÖZLEŞMELİ PESONEL ALIMI

HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personel alımına ilişkin KPSS 2009/1 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 20 Şubat 2009 tarihinde www.osym.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

Yerleştirilen adayların müracaatlarının alınması ve göreve başlatılmasına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

1. ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların göreve başlatılmasına ilişkin müracaatlar 25 Şubat ? 20 Mart 2009 tarihleri arasında EK ? 1 formda belirtilen ilgili sağlık birimlerimizde oluşturulacak müracaat kabul komisyonları tarafından kabul edilecektir. Müracaat süresi uzatılmayacak olup adayların bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

2. Yerleştirilenlerden, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata (4/B sözleşmeli personel gibi) tabi olarak çalışanların, müracaat kabul komisyonlarına başvuruda bulundukları tarih itibariyle eski görevlerinden ayrılmış olmaları gerekmektedir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik beyanda bulunulması nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai müeyyidelerin sorumluluğu bu beyanda bulunana aittir.

3. Yerleştirilenlerin, EK ? 2 Formda yer alan belgeleri mutlak suretle 20 Mart 2009 tarihi mesai bitimine kadar EK ? 1 Formda belirtilen ilgili müracaat kabul komisyonlarına eksiksiz olarak ve bir dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4. Ancak, hastalık veya doğum mazereti nedeniyle evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları tarafından yapacakları müracaatlar kabul edilecektir.

5. 4/B sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerde aranan genel ve özel şartlar ile nitelikler KPSS 2009/1 Tercih Kılavuzunda yer almaktadır.

6. Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleştirilen adayların göreve başlayabilmeleri için, Yükseköğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli Kararı gereği Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir.

7. Adayların atanmak için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları ilgili müracaat kabul komisyonları tarafından, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile KPSS 2009/1 Tercih Kılavuzunda yer alan hükümler ve adaylardan istenen belgeler çerçevesinde değerlendirme yapılmak suretiyle tespit edilecektir.

8. Yukarıda belirtilen şekilde yapılan değerlendirme sonucunda atanma şartlarını haiz olmayanların tespit edilmesi halinde, bu durumdaki kişilere ilgili birimlerimiz tarafından yapılmış olan değerlendirmenin sonucu gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilecektir.

9. KPSS 2009/1 sonucuna göre yerleştirilenlere, hizmet sözleşmelerini imzalamamış olmaları kaydıyla, iller arası ve il içerisinde karşılıklı yer değiştirme (becayiş) imkânı tanınmıştır.

10. Buna göre, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunanlar, en geç 13 Mart 2009 tarihi mesai bitimine kadar bu yöndeki taleplerini yerleştirildikleri birimin müracaat kabul komisyonlarına EK ? 3 dilekçe örneğini kullanarak intikal ettireceklerdir.

11. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunanların talepleri, müracaat kabul komisyonları tarafından hizmet sözleşmesi imzalayıp imzalamadıkları, atanma şartlarını haiz olup olmadıkları ile aynı unvan veya branşa sahip olup olmadıkları yönünden incelenecek olup, hizmet sözleşmesini imzalayanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ile farklı unvan ve branşlarda olup da (sağlık memuru ve sağlık teknikeri gibi) karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. KPSS 2009/1 sonucuna göre yerleştirilen, ücretleri döner sermayeden karşılanacak sözleşmeli personel ile ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak sözleşmeli personel, yukarıda belirtilen şekilde birbirleriyle karşılıklı yer değişikliği yapabileceklerdir.

13. Aynı unvan veya branşta yerleşmiş olmak kaydıyla, öğrenim durumları farklı olanların karşılıklı yer değiştirme talepleri de yukarıdaki kıstaslar çerçevesinde kabul edilecektir. (Lise mezunu hemşire olarak yerleşenler ile lisans mezunu hemşire olarak yerleşenler gibi)

14. Karşılıklı yer değiştirme talepleri ilgili komisyonlar tarafından kabul edilenler daha sonra bu taleplerinden vazgeçemeyecektir.

15. Karşılıklı yer değiştirme talepleri ilgili komisyonlar tarafından yukarıda belirtilen kıstaslar doğrultusunda kabul edilecek, komisyonlar tarafından toplanan yer değiştirme talepleri, yer değişikliği yapılacak birimler arasında karşılıklı olarak teyit edilerek ilgili birimler arasında gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

16. Karşılıklı yer değiştirme talepleri uygun görülenlere müracaat evrakları teslim edilecek, bu durumda olanlar da en geç 20 Mart 2009 tarihi mesai bitimine kadar evraklarını görev yapacakları yerdeki ilgili müracaat kabul komisyonlarına teslim edeceklerdir.

17. Halen çalışmakta olan 4/B sözleşmeli personel ile KPSS 2009/1 sonucuna göre yerleştirilenler birbirleriyle karşılıklı olarak yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır.

18. Adayların, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilmeleri için mutlak suretle KPSS 2009/1 sonucuna göre yerleştirilmiş olmaları gerekmektedir.

19. KPSS 2009/1 sonucuna göre yerleştirilenlerin son göreve başlama tarihi 26 Mart 2009 Perşembe günüdür.

20. İlgili komisyonlar tarafından atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine gerekli bildirimler yapılmak suretiyle en geç 26 Mart 2009 tarihi mesai bitimine kadar hizmet sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde göreve başlatılacaktır. Göreve başlatma işlemleri bu tarihten önce sonuçlandırılanlar da talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle göreve başlatılabilecektir.

21. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenlerden, hastalık mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde son göreve başlama tarihi olan, 26 Mart 2009 tarihinden itibaren 60 günlük süre aşılmamak kaydıyla hizmet sözleşmelerini imzalamak üzere görev yapacakları birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

22. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenlerden, doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanların ise, yine bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde doğum mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

23. Bu sürelerin aşılması durumunda adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

EK: 2 Adet Form

2 Adet Örnek Dilekçe

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

20.02.2009

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Birimi

Tel: 0 312 585 17 80 ? 585 17 81 ? 585 17 82


Müracaat kabul komisyonlarının teşkiline ilişkin genelge

Yerleştirilenlerin müracaatlarının alınması ve göreve başlatma işlemleri hakkında genelge

Ek-1 form müracaat kabul komisyonları ve evrakların teslim edileceği yerler

Ek-2 müracaat için istenen belgeler

Ek-3 karşılıklı yer değiştirme (becayiş) talebi için dilekçe örneği

Ek-4 müracaat için dilekçe örneği

Bu Habere Tepkiniz