YSK'nın T.C. Kimlik Numaralarına ilişkin önemli kararı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2009 00:14, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 428

- K A R A R -

Kurulumuz Başkanlığına bazı İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları tarafından gönderilen yazılarda;

98 sayılı Kanunun 87. maddesi uyarınca, seçmenin kimliğinin tespiti amacıyla düzenlenmiş belgelerde; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunması zorunlu hale getirildiğinden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşımayan ancak üzerine elle veya etiket şeklinde yazılan resmi nitelikteki belgelerin sandık kurulu başkanlarınca kabul edilip edilmeyeceği, yine bu tür belgenin yanında nüfus müdürlüklerinden alınacak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir onaylı nüfus kayıt örneğinin ibrazı halinde oy kullanmanın mümkün olup olmadığı,

Özellikle köy ve kasabalarda ikamet eden birçok seçmenin nüfus cüzdanlarında halen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmadığı, bu kişilerin oy verme sırasında üzerinde Türkiye Cumhuriyet kimlik numaraları bulunan (Yeşil Kart, Sağlık Karnesi) belgelerle oy kullanıp kullanamayacakları,

Örnek: 138 sayılı Genelgenin ?Seçmenin Kimliğinin Tespiti? başlıklı 28. maddesinde; seçmenin kimliğinin tespitine ilişkin sayılan belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşımayanlara itibar edilemeyeceği hükmüne yer verilmiş olduğu, ancak eski tarihli belgelerde kimlik numarasının bulunmadığı, seçmen bilgi kağıtları ve seçmen listelerinde kimlik numarasının bulunduğu, ibraz edilecek belgenin fotoğraf ile o kişiye ait olduğunun belirlenmesi durumunda ayrıca belgelerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası içerip içermeyeceği konusunda oluşan tereddüdün giderilmesi gerektiği, aksi durumda sandık başkanları ile vatandaşlar arasında problem yaşanabileceği,

hususlarında görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ?Kimliğin tespiti? başlıklı 87. maddesinde; ?Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmi belgelerle belirlenir. Hangi resmi belgelerin kimlik belirlenmesinde kabul edileceği, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin başlangıcında tespit ve ilan edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir.?

Yüksek Seçim Kurulunun 08/01/2009 tarih ve 11 sayılı kararı eki 29 Mart 2009 Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılı Genelgenin ?Seçmenin Kimliğinin Tespiti? başlıklı 28. maddesinde de; ?Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir.

Yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayan ceza infaz kurumları ve tutukevindeki taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutuklu seçmenler için cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik yerine geçer.

Yukarıdaki belgelerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayanlara itibar edilmez.?

hükümlerine yer verilmiştir.

29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan; nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgelerden birisinin sandık kurulu başkanlarına verilmesi suretiyle oy kullanılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşımayan belgeye dayanılarak oy kullandırılamaz.

Bunun dışında, seçmenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşımayan ve üzerine elle veya etiket şeklinde yazılan belgeler ile oy kullanmalarının mümkün olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle,

1- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşımayan belgeye dayanılarak oy kullandırılamayacağına,

2- Seçmenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşımayan ve üzerine elle veya etiket şeklinde yazılan belgeler ile oy kullanmalarının mümkün olmadığına,

3- Karar örneğinin iç mail yoluyla tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine ve ayrıca seçmen vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla Kurumumuz resmi internet sitesine (portal) konulmasına,

10/03/2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Başkanvekili Üye Üye

Muammer AYDIN Ahmet BAŞPINAR Hasan ERBİL Necati SÖZ

Üye Üye Üye

Hüseyin EKEN Bahadır DOĞUSOY Kırdar ÖZSOYLU

Bu Habere Tepkiniz