Mühendis ve Veteriner hekimlerin sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2007 11:56, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

http://www.ordutarim.gov.tr/targel/form/targel_uygulama_esaslari.doc dosyasının html sürümüdür.

G o o g l e taradığı belgelerin otomatik olarak html sürümlerini oluşturur.

MÜHENDİS VE VETERİNER HEKİMLERİN

SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE l-(1) Bu usul ve esasların amacı; Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yerlerde çalıştırılmak üzere, yöredeki üretim kapasitesi, arazi büyüklüğü gibi kriterlere göre Bakanlığın görev alanına giren konularda ziraat, su ürünleri ve gıda mühendisleri ile veteriner hekimlerin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu usul ve esaslar; 1 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için, TAR-GEL projesi kapsamında genel bütçeden aylık almak suretiyle sözleşmeli olarak 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilecek Mühendis ve Veteriner Hekimlerin nitelikleri, seçimi, eğitimleri, çalışma esasları, görev ve sorumlulukları ile diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 7.8.1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

Aday: Sözleşmeli olarak çalışmak amacıyla müracaat eden ziraat mühendisi, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi ve veteriner hekimi,

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Çalışma Bölgesi: Sözleşmeli Personelin görev kapsamında olan Köy/Belde merkezi ve kendisine bağlı diğer köy/beldeleri

ç) İl Müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

İlçe Müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

KÖYMER: Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi,

Mühendis: Ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve su ürünleri mühendisini,

PERGEM: Personel Genel Müdürlüğünü,

ğ)Sözleşmeli Personel: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılacak ziraat mühendisi, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi ve veteriner hekimi,

h)Tar-Gel: Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesini,

ı)TEDGEM: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeli Personelin Nitelikleri, Başvuruları,

Sözleşme İmzalanması, Eğitimleri ve Çalışma Usul ve Esasları ile Görev ve Sorumlulukları

Sözleşmeli personelin nitelikleri

MADDE 5- (1) Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekim kadrolarına atanacak şartları haiz olmak.

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki Genel ve özel şartlar kenar başlıklı (A)Genel şartlar başlığı altında düzenlenen (l), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmak.

Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

ç) Sağlık bakımından köyde veya beldede çalışmasına engel hali bulunmamak.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) KPSS'ye girmiş ve kurumca belirlenmiş puan türünden (KPSSP3)(B Grubu) en az 50 puan almış olmak.

Sözleşmeli personelin yerleştirilme usulü

MADDE 6- (1) Yerleştirme için belirlenen KPSS puan türü, yerleştirme yapılacak pozisyon sayısı, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru sırasında istenecek belgeler, sözleşmeli personel çalıştırılacak belde ve köylerin isimleri ile ilgili diğer hususlar son başvuru tarihinden en az on gün önce Bakanlıkça ilan edilir.

(2) İlk defa yerleştirilecek sözleşmeli Mühendis ve Veteriner Hekimler KPSS na girmiş ve kurumca belirlenmiş puan türünden en az 50 puan almış adaylar arasından, puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak ÖSYM tarafından yerleştirilir.

(3) Ancak Bakanlık, Bakanlıkça uygulanan KÖYMER projesi kapsamında en az iki yıl süreyle fiilen belde/köyde çalışmış olanlar ve 1.7.2006 tarihi itibariyle bu projede halen çalışanlar arasından KPSS şartı aramaksızın sözleşmeli personel çalıştırabilir.

(4) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta iken, ÖSYM Başkanlığınca KPSS sonucuna göre Bakanlığımız sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemi yapılanların, bu durumlarını belgelemeleri halinde, göreve başlamaları askerlik dönüşüne kadar ertelenerek askerlik terhisini müteakip 30 gün içerisinde müracaat etmesi halinde görevine başlatılır.

Yerleştirme, sözleşme imzalanması için başvuru ve başvuru belgeleri

MADDE 7- (1) Yerleştirme işlemleri ÖSYM veya Bakanlıkça yapılır.

(2) ÖSYM tarafından yerleştirilmesi yapılan adaylardan sözleşme yapmaya esas teşkil edecek aşağıdaki belgeleri istenir:

a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği,

b) Nüfus Cüzdanı Örneği,

c) Altı adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm.),

ç) KPSS sonuç belgesi,

d) Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için),

e) Son altı ay içerisinde alınan sağlık kurulu raporu,

f) Son altı ay içerisinde alınan sabıka kaydı belgesi,

g) Mal beyannamesi,

(3) Yerleştirme sonuçları ÖSYM Başkanlığınca Bakanlığa gönderildikten sonra 15 gün içerisinde sözleşme imzalanmak üzere İl Müdürlüklerine gönderilir. Göreve başlama ile ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62. maddesi hükümleri çerçevesince işlem yapılır.

(4) Göreve başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63. maddesi hükümleri uygulanır.

(5) ÖSYM tarafından yerleştirme işlemlerinin yapılamaması halinde ise Bakanlıkça belirlenecek usule göre atamalar bu Esas ve Usuller çerçevesinde yerine getirilir.

Sözleşme imzalanması

MADDE 8- (1) Hizmet Sözleşmeleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından Bakan adına imzalanır. Bu yetki illere devredilebilir.

Sözleşmeli personelin sicil numarası ve özlük dosyası

MADDE 9- (1) Sözleşmeli personelin atamaya esas belgelerinin asılları ile özlük dosyaları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünde, birer suretleri ise İl Müdürlüklerinde tutulur.

Sözleşmeli personelin eğitimleri ve çalışma esasları

MADDE 10- (1) Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olanlar, görevlerine başlamadan önce veya daha sonra belirlenecek tarihlerde Bakanlıkça intibak eğitimine tabi tutulurlar. Sözleşmeli personele verilecek diğer mesleki ve kişisel eğitimlerin süresi, dönemi, eğitim konuları, eğitimin yapılacağı bölge ve kuruluşlar ile ilgili diğer hususlar TEDGEM tarafından tespit edilir.

(2) Sözleşmeli personelin çalışma esasları aşağıdadır:

a) Sözleşmeli personel, sorumlu oldukları çalışma bölgesindeki belde/köylerde ikamet etmek zorundadır. İhtiyaç halinde sözleşmeli personele çalışma bölgesi ve ikametgâhının bulunduğu köy/beldelerin dışındaki belde/köylerde de geçici görev verilebilir. Geçici görevlendirmelerin süresi bir yıl içerisinde 2 aydan fazla olamaz. Sözleşmeli personel ilk yerleştirme esnasında, İl içinde, aynı unvan ve nitelikleri taşımak kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere, becayiş talebinde bulunabilir. Bu taleplerin İl Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde becayiş yapılan yerlere sözleşmeleri yapılır. Bu suretle, sözleşme yapılan pozisyonlarda göreve başlayanların sözleşmelerinin bir sureti ile birlikte yerleştirmeye esas evrakları 30 gün içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Sözleşmeli personel; İl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere yer değişikliği talebinde bulunabilir. Yer değişikliği işlemi, İl Müdürlüğünün teklifi ve TEDGEM in uygun görüşü üzerine PERGEM tarafından gerçekleştirilir.

Yer değişikliği, vizeli pozisyonlarda il bazındaki toplam sayı değişmemek ve ilgili İl'in toplam pozisyon sayısının % 20 sini geçmemek üzere aynı İl içerisinde sözleşme yenileme döneminde ?Mali yılbaşında (1 Ocak)? yapılır.

Uygun görülen yer değişikliği talepleri Ekim ayı sonuna kadar TEDGEM tarafından PERGEM e bildirilir, uygun görülen yer değişikliği işlemleri İl Müdürlüğü tarafından mali yılbaşında sözleşme yenileme döneminde (1 Ocak ) gerçekleştirilir.

Sözleşmeli personel, tarım takvimine uygun olarak bağlı bulundukları il ve ilçe

Müdürlüğüyle temas halinde bulunarak, kendilerini devamlı olarak geliştirirler, yeni teknoloji

ve bulguları çiftçilere ulaştırırlar.

Sözleşmeli personel, hizmet verdikleri süre içinde programlanan ve kendilerine

bildirilen eğitim faaliyetlerine katılmak zorundadır.

ç) Sözleşmeli personel, il ve ilçe müdürlüklerine bağlı olarak çalışır.

Sözleşmeli personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanun ve diğer ilgili kanunlar çerçevesindeki görev ve sorumluluklarının yanında, Bakanlığın uygulamakta olduğu tarımsal program ve politikalar ile uyumlu olacak şekilde; doğal varlıkların korunması, tarımsal girdilerin doğru kullanılması, tarım arazilerinin ekim ve dikime hazırlanması, meraların ıslahı, hayvancılığın geliştirilmesi için yem bitkileri ekimi, hayvan besleme, ıslah, hayvan ve bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele, hasat, ürün değerlendirme, pazarlama, tarım alet ve makine bakımı ve kullanımı gibi temel konularda çiftçileri bilgilendirmeye yönelik eğitim ve yayım çalışmalarında bulunmak, hizmet vermekle sorumlu olduğu çalışma alanının istatistiklerini tutmak, envanterini çıkarmak, güncellemek, Bakanlığın uygun gördüğü kurum, kuruluş ve özel sektörle yapılan protokoller çerçevesinde çalışma yapmak ve bu amaçla, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hizmet vermekle görevli ve sorumludurlar. Özel sektörün girmediği köy ve beldelerde sözleşmeli veteriner hekimler tarafından sun'i tohumlama ve zorunlu aşılamalar ile Çalışma Bölgesi içinde kalmak şartıyla İl ve İlçe müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Sözleşmeli personel, bu faaliyetlerin yürütülmesinde il master planlarında yer alan kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetler ve görev alanıyla ilgili konularda, göreve başlamasını müteakip üç ay içerisinde eylem planını hazırlar. Bu eylem planları ilgili il müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

(3) Sözleşmeli personel, verdiği hizmetler ve yaptığı çiftçi ziyaretleri ile ilgili her türlü kaydı tutar. Bu kayıtların yapılabilmesi için gerekli olan formlar il ve ilçe müdürlükleri vasıtasıyla sözleşmeli personele ulaştırılır.

(4) Sözleşmeli Personel, çiftçi ziyaretleri ve verilen hizmetlerle ilgili tutulan kayıtların

birer suretini bağlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine verirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Değerlendirme

MADDE 12- (1) Personel, bu uygulama esaslarının ekinde yer alan (Ek-1) Sözleşmeli Personel Performans Değerlendirme Kriterlerine göre değerlendirilmeye tabidir. Değerlendirme Kriterleri Formunun doldurulmasında, (Ek-2) Sözleşmeli Personel Aylık Faaliyet Formu dikkate alınır.

(2) Personelin performansı takvim yılı itibarı ile değerlendirilir. Ancak değerlendirmenin yapılabilmesi için ilgilinin bir takvim yılında en az 6 ay çalışmış olması zorunludur. Değerlendirmeler, aralık ayında tamamlanır.

Sözleşmenin sona erme halleri

MADDE 13- (1) Personelin, bu usul ve esaslara veya 6.6.1978 günlü ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar? a aykırı davranışı tespit edildiğinde, bu durumu Bakanlıkça personele yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer.

(2) Performans ortalama notu 5 üzerinden 2 nin altında olanlar bir defaya mahsus olmak üzere yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte uyarılırlar. Uyarılan sözleşmeli personelin, uyarı yazısında belirtilen aksaklıklarla ilgili savunması istenir. Savunması istenilen sözleşmeli personele 7 günden az olmamak üzere süre verilir. İlgilinin savunmasının yeterli görülmemesi halinde İl Müdürlüğünün teklifi ve TEDGEM'nin uygun görüşü ile sözleşme fesh edilmek üzere PERGEM'e bildirilir.

(3) Personelin, sözleşme akdetme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevi esnasında bu şartlarından birini kaybetmesi halinde sözleşmesi sona erdirilir.

(4) Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.

(5) Personelin 65 yaşını doldurduğu tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sözleşmesi sona erer.

(6) Sözleşmeli personelin disiplin soruşturması, 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. Bir sözleşme döneminde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin üç defa, aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil veya hallerin iki defa, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını ile Devlet Memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa işlendiğinin, yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde ilgili personelin sözleşmesi feshedilir.

(7) Personelin çalıştığı yerde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç kalmadığının Bakanlıkça tespiti halinde sözleşmesi feshedilir.

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu usul ve esaslar onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu usul ve esasları Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber