Seçim günü yasakları Resmi Gazetede

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2009 07:32, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

22 Mart 2009 PAZARResmî GazeteSayı : 27177

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 481

- K A R A R -

Başkanlıkça Kurulumuza sunulan 14/03/2009 tarihli yazıda; ?29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin, sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla;

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 36. maddesinin yollamada bulunduğu 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 79. maddesinde yer alan içki ve silah taşıma yasağı ile 80. maddesinde öngörülen yayın yasağının uygulama usul ve esaslarının, gerektiğinde bir komisyon çalışmasından sonra karara bağlanmasını takdirlerinize arz ederim.? denilmiş ve Kurulumuzun 14/03/2009 tarihli, 441 sayılı kararı ile Kurulumuz Üyesi Hasan ERBİL Başkanlığında, Üyeler Hüseyin EKEN ve Sadri BOZKURT'tan oluşturulmuş olan komisyon çalışmasını tamamlamış olmakla konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 79 uncu maddesiyle; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetilmesi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ... görev ve yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş, anılan madde diğer seçim kurullarının görev ve yetkilerinin de kanunla düzenleneceği,

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 1. maddesinde; Özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulmasında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı,

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 36. maddesinde de; Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacağı,

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu nedenle;

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 79 uncu maddesinde;

?Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır.

Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

Bu Kanunun uygulanmasında silahtan maksat 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilenlerdir.?,

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, silahlar;

1- Ateşli silahlar,

2- Patlayıcı maddeler,

3- Her türlü kesici, delici ve bereleyici aletler,

4- Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler,

olarak gösterilmiştir.

Aynı Kanunun 80 inci maddesinde ise;

?Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaktır.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ancak radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbesttir.?,

denilerek yayınlarla ilgili yasak kapsamı belirlenmiştir.

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8 inci maddesi uyarınca, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde; 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 36 ncı maddesi göndermesi ile 298 sayılı Kanunun 79 ve 80 inci maddelerinde öngörülen yasakların uygulanması gerekmektedir.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

1- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un;

79 uncu maddesi gereğince;

a) Oy verme günü olan 29 Mart 2009 Pazar günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar; Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerde umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesinin, içilmesinin yasak olduğuna,

b) Oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebileceğine,

c) Oy verme günü olan 29 Mart 2009 Pazar günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar; emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan;

1- Ateşli silahları,

2- Patlayıcı maddeleri,

3- Her türlü kesici, delici ve bereleyici aletleri,

4- Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeleri köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına,

80 inci maddesi gereğince;

a) Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,

b) Saat 18.00 ila 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

c) Saat 21.00'den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,

2- Karar örneğinin;

a) İl ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

b) Siyasi partiler genel başkanlıklarına,

c) Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına,

ç) Valiliklere bildirilmek üzere İçişleri Bakanlığına,

d) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

3- Karar örneğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasına,

4- Kararın sonuç kısmının TRT bildirisi halinde yayınlanmasına,

21/03/2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber