Soru Cevaplarla İl İçi Yer Değiştirme

Milli Eğitim Bakanlığı 2009 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzunu 10 Nisan 2009 tarihinde yayınlanmıştır. Kılavuzun yayınlanmasında geç mi kalındı, 2009 yılında sıralar kaç defa çalıştırılacak, Kılavuz yönetmeliğe uygun hazırlanmış mıdır, Kılavuzda yer almayan hükümler nelerdir?... Sitemiz öğretmenler bölüm sorumlusu Sayın Ahmet Kandemir, ayrıntılı bir şekilde il içi yer değiştirme hususunu; soru ve cevaplarla ele aldı. İşte detaylar...

* 2009 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu
* Öğretmenlerin il içi yer değiştirme kılavuzu üzerine değerlendirme

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2009 23:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Kılavuzun yayınlanmasında geç mi kalındı?

?2009 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu?nun ana dayanağı Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğidir.

Yönetmeliğin ?İl içinde ve iller arası yer değiştirmeler? başlıklı 22 maddesindeki;

"Mart ayı içinde yapılacak başvurular, Nisan ayı içinde yapılacak değerlendirme sonucu tercih edilen eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Bu sıralar millî eğitim müdürlüklerince ilân edilir.?

hükümlerine göre Mart ayında başvuruların alınması gerekmektedir. Ama kılavuz 10 Nisan 2009 tarihinde yayınlanmıştır. 2009 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Takvimindeki ?İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurularının Kabul Edilmesi 20?29 Nisan 2009? ibaresinden anlaşılacağı üzere başvuruların son günü 29 Nisan 2009 tarihidir. Burada Bakanlık ?Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?nin 22 maddesine aykırı işlem tesis etmiştir. Bu konu ayrıntısı ile ?Öğretmenlerin il içi yer değiştirme kılavuzu üzerine değerlendirme? başlıklı haberimizde değerlendirilmiştir.

2009 yılında sıralar kaç defa çalıştırılacak?

Yönetmeliğin ?Yer değiştirme suretiyle atama dönemi? başlıklı 39 maddesindeki; ?Yer değiştirme suretiyle atamalar yarıyıl tatili ile Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılır.? hükümlerine göre il içi yer değiştirme işlemlerinde oluşturulan sıraların 4 defa çalıştırılması gerekmektedir.

Bu konu daha önce 2007 yılı yer değiştirme işlemlerinde gündeme gelmiştir. MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından 27.12.2007 tarihinde Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirmeleri ile ilgili olarak Sıraların Çalıştırılması konulu 79360 Sayılı bir yazı yayımlanmıştı.

Yazıda yarıyıl tatilinde yapılması gereken Sıraların çalıştırılması İşlemleri yönetmeliğe aykırı olarak (Yönetmelikte sıraların Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Yarıyıl Tatilinde çalıştırılması hükmü yer almaktadır.) Kısıtlamış ve sırada bulunan tüm öğretmenler yerine norm kadro fazlası ve uygun görülen kurumlara münhasır sıraların çalıştırılması emredilmişti.

Bu yazıya istinaden bir sendika tarafından dava açılmış ve yazının bu hükmünün öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmişti. Danıştay 2.Dairesi konu ilgili olarak verdiği 2008/511 Esas numaralı dava dosyasına istinaden 20.05.2008 tarihinde verdiği kararda ?Yürütmenin Durdurulmasına? karar vermiştir.

Bu mahkeme kararını uygulaması gereken Milli Eğitim Bakanlığı 26.09.2008 tarih ve 88002 sayılı resmi yazısında; ?2007 sıraların çalıştırılması ile ilgili yayımlanan ilgi (a) yazı gereğince sıraya girdiği eğitim kurumunda alanında ihtiyaç olmasına rağmen eğitim bölgesinde norm fazlalığı olması nedeniyle sırası geldiği halde yer değiştirmesi yapılamayan öğretmenlerin başvurması halinde yer değiştirme isteklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. ? ifadelerine yer vererek mahkeme kararını uygulamak zorunda kalmıştır

Fakat Bakanlık 2008 yılında da sıraları çalıştırmamıştır. Bu durum karşısında snedika 16.10.2008 tarih 935 sayılı yazı ile bakanlıktan 2008 yılı sıralarının çalıştırılmasını istemiştir. Bakanlığın bu başvuruya olumsuz cevabı üzerine 2008 yılı sıralarının çalıştırılmamasını yargıya taşımıştır.

Bu durum üzerine Bakanlık sıraları 2008 yılında çalıştırmıştır.

Şimdide aynı durum söz konusudur 2009 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Takvimindeki ?Sıradan İkinci Defa Yer Değiştirme Suretiyle Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının İlan Edilmesi 07 Eylül 2009? ibaresinden sıraların iki defa çalıştırılacağı anlaşılmaktadır.

Kılavuz yönetmeliğe uygun hazırlanmış mıdır?

Bakanlık yönetmelik hükümlerine uygun olarak sıraları düzenlememiştir. İl içi yer değiştirme Sıralarının yönetmelik hükümlerine göre 4 defa çalıştırılması gerekirken kılavuzdan iki defa çalıştırılacağı anlaşılmaktadır.

Kılavuzda yer almayan hükümler nelerdir?

Kılavuzda ?Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?nin ?Yer değiştirme suretiyle atamalarda gözönünde bulundurulacak hususlar? başlıklı 20 maddesindeki;

?Her ikisi de öğretmen olan eşlerin yer değiştirme istekleri alanlarındaki norm kadro açığı ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle aynı yere birlikte atanabilmelerine imkân verecek şekilde birlikte değerlendirilir."

hükümler ile

"Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin hizmet puanının eşit olması hâlinde; öğretmenlikte önce göreve başlayana, bunun da eşit olması durumunda kur'a yoluna başvurulur.? hükümlerine yer vermemiştir.

Sayın Personel Genel Müdürünün cevap vermesi gereken husus burasıdır. Bakanlık neden ısrarla sıraları 4 defa çalıştırmak istememektedir. Danıştay kararları var iken, bu ısrarını neden 2008 yılında sürdürmek istemiştir ve 2009 yılında neden sürdürmek istemektedir.

Yoksa cevap; MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından 27.12.2007 tarih ve 79360 Sayılı Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirmeleri ile ilgili olarak Sıraların Çalıştırılması konulu yazıda mı saklıdır.

Bu yazıdaki; yukarıdaki açıklamalara göre sıralar çalıştırılmayacaktı, Valiliklerin uygun göreceği öğretmenler yer değiştirebilecekti. Ama Danıştay bu uygulamayı iptal etmiştir.

İsteğe bağlı il içi yer değiştirme işlemlerinde hangi genel kriterler göz ününe alınır?

1-Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması şarttır.

2-Öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre işlem yapılır.

3-Öğretmenlerin Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararnamesinde belirtilen alanda başvuruda bulunması esastır.

İsteğe bağlı il içi yer değiştirme işlemlerinde hizmet puanı hesaplanmasında hangi tarih baz alınır?

Hizmet puanı ile hizmet süresinin hesaplanmasında 31 Temmuz tarihi esas alınır.

Kimler İl İçinde Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabileceklerdir?

1?31 Temmuz tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle görev yapan öğretmenler başvuruda bulunacaklardır.

2-Bulundukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olan öğretmenler başvuruda bulunacaklardır. (2 yıllık süre aranmayacaktır)

3-Kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler başvuruda bulunacaklardır. (2 yıllık süre aranmayacaktır)

4-Birinci Hizmet Bölgesindeki illerde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bu yükümlülüğü özür durumundan dolayı ertelenmiş olanlar. (2 yıllık süre aranmayacaktır)

5-Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilen öğretmenler, askerlik dâhil aylıksız izinli olanlar ile valilik/kaymakamlılıklarca ihtiyaca binaen eğitim kurumlarında görevlendirilmiş olanlar (formatör öğretmen olarak görevlendirenler dâhil) diğer şartları taşımaları kaydıyla il içi yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. (2 yıllık süre aranmayacaktır)

6-Yurt dışında görevli bulunan öğretmenler, en geç 31 Ağustos tarihine kadar yurt içi görevine döneceğine ilişkin belgeyi kadrosunun bulunduğu il ya da ilçe millî eğitim müdürlüğüne ibraz etmeleri durumunda il içi isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuru yapabileceklerdir. (2 yıllık süre aranmayacaktır)

7?2005/73 No'lu Genelge kapsamında Anadolu Liseleri türü eğitim kurumlarına atanıp yargı kararı gereği 13/03/2008 tarihli kararnameler ile kapsam dışına çıkarılan öğretmenlerden (özür ve isteğe bağlı olarak il içinde ve ya iller arasında yer değiştirenler hariç) bulundukları eğitim kurumunda 2 (iki) yıl çalışma şartı aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere bu başvuru döneminde il içinde atanma isteğinde bulunabileceklerdir.

2 yıllık süre nasıl hesaplanacaktır?

2 yıllık süre hesaplanırken; öğretmenin şu an görev yaptığı kurumda göreve başlama tarihi başlangıç tarihi alınarak, 31 Temmuz 2009'a kadar 2 yıllık sürenin doldurup doldurulmadığına bakılacaktır.

Kimler İl İçinde Yer Değiştirme İsteğinde Bulunamazlar?

1-Birinci Hizmet Bölgesindeki eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü Öğretmenler, aynı ilin D ve E sınıfı ilçelerindeki eğitim kurumları ile zorunlu hizmet bölgesi Kapsamındaki il ve ilçelerin eğitim kurumlarını, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme döneminde tercih edebileceklerinden, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

2-Haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülenler ile Sn iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların görev yerleri hizmetin gereği olarak değiştirilebildiğinden bu şekilde Görev yerleri değiştirilenler, aradan üç yıl geçmedikçe il içinde daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna veya bu kurumun bulunduğu yerleşim yerine (Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye sınırları dâhil), yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

İl İçinde Yer Değiştirme İsteğinde Bulunanlar iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda da bulunabilecekler midir?

İl içinde isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuran öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda da bulunabileceklerdir. Bunlardan iller arası yer değiştirmesi yapılanların, il içi sıraları iptal edilecektir.

İl İçinde Yer Değiştirme İsteğinde Bulunanlar arasında sıralama nasıl yapılır?

Yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları, alanlarındaki norm kadro açığı, hizmet puanı üstünlüğü ve tercihlerine göre yapılacak sıralamaya bağlı olarak yapılır.

İl İçinde Yer Değiştirme İsteğinde Bulunurken gerçek dışı beyanda bulunanlar hakkında hangi işlem yapılacaktır?

Yapılan işlemlerle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmen ve ilgili yöneticiler sorumlu tutulacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

İki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacak hususlar nelerdir?

Aylıksız izinli olarak ve askerlikte geçirilen süreler ile eğitim-öğretim kurumları dışındaki kurumlarda geçirilen geçici süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

İsteği dışında bulunan sebeplerle yer değiştirenlerin hizmet süresi nasıl hesaplanacaktır?

Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle istekleri dışında, idarî tasarrufla görev yerleri değiştirilen öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken iki yıllık sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri müştereken değerlendirilerek yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Alan değişikliğinde bulunanların hizmet süresi nasıl hesaplanacaktır?

Bulundukları eğitim kurumunda isteği doğrultusunda alan değişikliği yapılan öğretmenler ile isteği dışında farklı eğitim kurumuna alan değişikliği yapılmış olanların, alan değişikliğinden önceki süreleri birlikte değerlendirilerek yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

İl içi Sıraları belirlendikten sonra kuruma atama yapılabilir mi?

Eğitim kurumları bazında oluşturulan sıraların belirlenerek yansıtılmasından sonra, hiçbir atama döneminde ve atama biçiminden bu kurumlara atama yapılamayacak ve yeniden sıra da oluşturmayacaktır.

Atama yetkisi Bakanlığa ait olan okullara yer değiştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Atama yetkisi Bakanlığa ait olun Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Diğer Anadolu Liseleri öğretmenlerinden bu kılavuzda belirtilen yer değiştirme istekleri değerlendirilen ve atanacağı eğitim kurumu belirlenenlerin kararnameleri Bakanlıkça düzenleneceğinden, il millî eğitim müdürlüklerince atama sürecinde Bakanlıktan mutlaka kararname düzenlenmesi istenecektir.

Hangi hallerde il içi sıraları iptal edilecektir.

1-İl içinde sıraya alınan öğretmenlerin, alan değişikliği yapılması hâlinde il içi sıraları iptal edilecektir.

2-İl içinde isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuran öğretmenlerden iller arası yer değiştirmesi yapılanların, il içi sıraları iptal edilecektir.

İl içi başvurular alındıktan sonra yeni açılan eğitim kurumlarına atamalar nasıl yapılacaktır?

İl içi başvurular alındıktan sonra eğitim ve öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il içi atama tarihinden sonra, il genelinde yapılacak duyuru üzerine alınacak başvurulara dayalı olarak yapılacak atamalarla karşılanacaktır.

Konuya ilişkin başvuru, değerlendirme, atama, ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri Eylül ayının ilk haftası içinde tamamlanacaktır. Öğretmenlerin hizmet süresi ve puanı hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınacaktır. Sıradan ataması yapılanlar, yeni açılan eğitim kurumlarına başvuru yapamayacaklardır.

Söz konusu dönemde yeni açılan eğitim kurumlarına, bulunduğu eğitim kurumunda iki yıllık çalışma süresini dolduranlar, Yönetmeliğin 35'inci maddesi kapsamındakiler, norm kadro fazlası konumundaki ve il ya da ilçe millî eğitim müdürlükleri kadrolarına verilmiş öğretmenler başvuruda bulunabileceklerdir.

Duyuruya rağmen ihtiyaç karşılanmadığı takdirde, il ya da ilçe millî eğitim müdürlükleri kadrolarında olup yer değiştirme isteğinde bulunmayanlar ile norm kadro fazlası konumundaki öğretmenlerden karşılanacaktır.

Bu eğitim kurumlarına normu kadar yapılacak atamanın dışında sıra oluşturulmayacaktır.

Yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak atamalarla ihtiyacı hâlâ karşılanamayan eğitim kurumlar ı ile 31 Ağustos tarihinden sonra eğitim ve öğretime açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, 5442 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak görevlendirmelerin yanında, zamana bağlı kalmaksızın olağanüstü hâller ile sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin atamalarıyla karşılanacaktır.

İl İçinde Yer Değiştirme İsteğinde başvuru nasıl yapılacaktır?

Öğretmenler, yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde elektronik başvuru formuna http://ilsis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden ulaşmak ve doldurmak suretiyle görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır.

Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli olanlar ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

Elektronik başvuru formunu dolduran öğretmenler, varsa belgeleriyle birlikte görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır. Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru formundaki bilgi ve belgeleri kontrol ettikten sonra uygun olması hâlinde onaylayacaktır. Onay işlemleri, yer değiştirme takviminde belirtilen başvuruların son günü çalışma saati bitimine kadar gerçekleştirilecektir.

Başvuruda bulunan öğretmenler, başvurusunun eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp onaylanmadığını, http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Başvurularının onaylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır.

Başvurusundan vazgeçenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirecektir.

Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar nelerdir?

Aşağıda sıralanan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz sayılacak ve yer değiştirmeleri yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.

1-Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda yapılan başvurular.

2-Gerekli şartları taşımadan yapılan başvurular.

3-http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan il içi ?Elektronik Başvuru

Formu? dışında bir belgeyle yapılan başvurular.

4-Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle yapılan başvurular.

5-Posta yoluyla yapılan başvurular.

6-İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular.

7- ?Elektronik Başvuru Formu? çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular.

8-Vekâlet olmadan başkasının adına yapılan başvurular.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atamaların Yapılması hangi tarihte yapılacaktır?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin başvuru, değerlendirme, değerlendirme sonucunda oluşan sıraların ilan ve atama işlemleri il millî eğitim müdürlüklerince takvimde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilir.

Elektronik başvuru formunda bilgileri yanlış ve eksik olanlar hangi işlemde bulunacaklardır?

Elektronik başvuru formuna; kimlik bilgileri, hizmet puanı, alanı vb. bilgiler otomatik olarak yansıtılacaktır. Bu bilgilerin öğretmenlerce kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi için eğitim kurumu müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İl İçinde Yer Değiştirme İsteğinde en fazla kaç Tercih yapılabilecektir?

İl içinde isteğe bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler, başvuru süresi içinde atanmak istediği eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın en fazla beş eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri hangi kadroları tercih edebileceklerdir?

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları ilköğretim okullarını tercih edebileceklerdir.

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri hangi kadroları tercih edebileceklerdir?

Matematik-Bilgisayar bölümü, İstatistik-Bilgisayar bölümü, Bilgisayar Teknolojisi/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları; İlköğretim okulları ile Mesleki ve teknik liseler hariç diğer liseleri tercih edeceklerdir.

Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor ile Anadolu Türü Liselerde Kadrolu Olarak Görev Yapan Öğretmenler hangi kadroları tercih edebileceklerdir?

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde görevli olanlar seçme sınavı sonucu atandıklarından,

1-Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde görevli olanlar, bu tür eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

2-Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde görevli olanlar; Güzel Sanatlar ve Spor Liselerini (Müzik, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi alanları hariç), yazılı sınav sonucu atama yapılan Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

3-Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi alanlarında görevli olanlar, bu tür eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

4-Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar alanları ve Beden Eğitimi alanlarında görevli olanlar yazılı ve seçme sınavı ile öğretmen ataması yapılan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

5-Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına yazılı sınav sonucu atanan öğretmenler, bu tür eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. (Mülakat/uygulama sınavı sonucu alınan Anadolu türü eğitim kurumlarını tercih edemezler),

6-Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına yazılı ve seçme sınavı sonucu atanan öğretmenler, istemeleri hâlinde Anadolu türü dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

İl içi Yer Değiştirme Sonuçları nasıl duyurulacaktır?

İl içinde yapılan yer değiştirmeler il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde duyurulacaktır.

Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri hangi tarihte yapılacaktır?

Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin kararnameleri takvimde belirtilen süreler içinde tebliğ edilerek ilişiklerinin kesilmesi sağlanacaktır.

Yer Değiştirme İşlemin İptal edilebilir mi?

İsteğe bağlı yer değiştirme işlemleri eşzamanlı yapıldığından, iptal talepleri dikkate alınmayacaktır. Ancak, görev yeri değiştirilen öğretmenlerin Yönetmelikte belirtilen belgeye dayalı atama tarihinden sonra oluşan özrü bulunması hâlinde durumları değerlendirebilecektir.

İl milli Eğitim Müdürlüğünce; Yer değiştirme sonuçları duyurulduktan sonra atamasının iptalini isteyenlerden, atamalarından sonra Yönetmelikte belirtilen özür durumları oluşan öğretmenlerin; görev yerlerinden ayrılmamış ve yerlerine atama yapılmamış olması şartıyla iptal edileceğinden, bu istekleri en kısa süre içinde sonuçlandırılacaktır.

İsteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin başvurular ve atamalarda uyulacak takvim nasıldır?

İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurularının Kabul Edilmesi 20?29 Nisan 2009

Eğitim Kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü Onay Süreci 20?30 Nisan 2009

Sıraların İlan Edilmesi 01?05 Mayıs 2009

Sıradan Birinci Defa Yer Değiştirme Suretiyle Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının İlan Edilmesi 04 Ağustos 2009

Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması Ağustos ayı içinde

Sıradan İkinci Defa Yer Değiştirme Suretiyle Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının İlan Edilmesi 07 Eylül 2009

Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması Eylül ayı içinde

Bu Habere Tepkiniz