Öğretmenler Özelinde 'İki Yıla Bir Kademe Uygulamasına' İlişkin İkinci Açıklama

Devlet memurlarından, kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelere mecburi olarak sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilmektedir. Kamuoyunda iki yıla bir kademe olarak adlandırılan bu uygulamanın nasıl yapılması gerektiğini açıklayan MEB Personel Genel Müdürlüğünün 11.04.1996 tarihli yazısını internet ortamında ilk kez yayınlıyoruz.

Haber Giriş : 27 Aralık 2004 00:22, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bu konu ile ilgili daha önce uzmanlarımızın hazırladığı dosyayı görmek için tıklayınız

Bu dosyayı ilgilendiren 150 seri nolu tebliğe ulaşmak için tıklayınız

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

SAYI:B.08.0.PGM.0.23.01.03-4/ 957-44360 11/ 04 /1996
KONU: 64 üncü maddenin uygulanması

İLGİ: a) Milli Eğitim Bakanlığının 27/03/1995 tarih ve Personel Genel Müdürlüğü B.08.0.PGM.0. 23.01.03-04/686-37427 sayılı yazısı.
b)Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (113)
c)Milli Eğitim Bakanlığının 30/06/1992 tarih ve Personel Genel Müdürlüğü 201.4.MEV.D.BŞK.Hab.Şb.92/2431-89105 sayılı yazısı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64 üncü maddesine 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ve Anayasa Mahkemesinin 27/11/1993 tarih ve 21771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan E .No : 1990/22, K .No : 1992/2 sayılı Kararı ile iptali üzerine oluşacak hukuki boşluğun aynı fıkranın 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden eklenmesiyle giderildiği ilgi (a) yazı ile açıklanmıştı.

Bilindiği gibi, söz konusu fıkrada; "Ancak, 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır, iki yıldan az süreler dikkate alınmaz." denilmektedir.

Bu hükmün uygulanması bakımından başta ilgi (b) Tebliğ ilgi (c ) yazı , intibak konulu 6 nolu Personel Mevzuat Bülteni ve münferit mütalâalarla birçok kez açıklamalar yapılmasına rağmen bazı hususlarda yine tereddütlerin devam ettiği anlaşıldığından yeni bir açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Fıkra hükmünden yararlanabilecek olanlarda şu üç şartın bir arada bulunması gerekmektedir.
1-Devlet memuru olarak sürekli görevle atanmış olmak ,
2-İlgili mevzuatı gereği belirli bir süre görev yapmak üzere kalkınmada birinci derecedeöncelikli yörelerde görevlendirilmiş olmak,
3-Kademe ilerlemesi uygulanacak ikişer yıllık dönemlerin her birinde olumlu sicil almışolmak.

Bu üç şartı bir arada taşıyan personelin kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde geçirdikleri her iki yılına bir kademe ilerlemesi uygulanması ilke olarak mümkündür. Ancak, Bakanlığımız kadrolarında görevli personel bakımından kimlerin bu kapsamda olabileceğinin öncelikle tespiti gerekecektir.

6 nolu Personel Mevzuat Bülteninin B/3 maddesinde de ifade edildiği gibi, 03/08/1990 tarih ve 20594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" ile öğretmenlere, 27/10/1990 tarih ve 20678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İlköğretim Müfettişleri Yönetmeliği" ile de ilköğretim müfettiş ve yardımcılarına belirli yörelerde belirli sürelerde, 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunla da yöre ayrımı yapılmaksızın doktorlara Devlete karşı belirli sürelerde, görev yapma mecburiyeti öngörmüştür.

Görüldüğü gibi, Bakanlığımız kadrolarında görevli olan personelden öğretmen, ilköğretim müfettiş ve yardımcıları ile doktorlar için mecburi çalışma süreleri öngörülmüş, bunların dışında kalanlar bakımından herhangi bir çalışma süresi öngörülmemiştir.

Bu bakımdan, atama şekli veya türü (kur'a, rotasyon, istek, özür hali, ilk atama, yeniden atama vb.) her ne olursa olsun kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görevlendirilmesiyle mecburi hizmet diğer bir ifadeyle zorunlu hizmet veya Devlet hizmeti yükümlülüğünü ifa ediyor olan öğretmen (Okul yöneticileri dahil), ilköğretim müfettişi ve yardımcıları ile doktorların 01/05/1990 tarihinden sonra başarılı olmak şartıyla her iki yılına bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekecektir. Bunun dışında kalan memuriyetler için söz konusu fıkranın uygulanması mümkün değildir.

Bu haktan yanlız bir defa yararlanabileceklerine dair bir hüküm bulunmaması karşısında birden fazla iki yılını tamamlayanlar her defasında bir kademe ilerlemesinden yararlanabileceklerdir.

Bu uygulamada, söz konusu personelin görevli olduğu kalkınmada birinci derecede öncelikli yörede rotasyon, zorunlu bölge hizmeti veya Devlet hizmeti yükümlülüğünü 01/05/1990 tarihinden önce tamamladığı halde o yerde görev yapmaya devam edenlerin varsa 01/05/1990 tarihinden sonra olmak üzere zorunlu, mecburi, rotasyon veya Devlet hizmetinin tamamlandığı sürenin sonrasında geçen hizmetleri de, uygulanacak kademe ilerlemesi bakımından dikkate alınacaktır.

Zorunlu, mecburi, rotasyon veya Devlet hizmetinin tamamlanmasından sonra istek, özür durumu, idari tasarruf vb. her ne halde olursa olsun iller arası yer değişikliklerinde ilgili için artık mezkûr fıkra hükmünün uygulanması söz konusu olmayacaktır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet memurlarının yıllık, mazeret ve hastalık izinleri özlük hakları kapsamında mütalâa edilmiş, hangi hallerde ve ne miktarda izin kullanılabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Konunun bu bütünlük içinde mütalâa edilmesi durumunda kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanların bu izin sürelerinin 64 üncü madde uygulamasında fiilen çalışılması gereken süre içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli iken, bu yöreler dışında yurtiçi veya yurtdışında geçici süreli görevlendirmeler suretiyle veya aylıksız izinli olarak geçen sürelerin kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde fiilen çalışılan süreler kapsamında kabul edilmesi mümkün değildir.

Anılan hükmün uygulanmasında ilgi (b) Tebliğ, ilgi (a) ve (c) yazılar ve yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğine bilgilerinizi rica ederim.

Turgut AKAN
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM
Valiliklere

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber