KPSS-2010/5 Sözleşmeli personel göreve başlama işlemleri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Temmuz 2010 19:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personel alımına ilişkin KPSS?2010/5 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 30 Haziran 2010 tarihinde ilan edilmiştir.

Yerleştirilen adayların başvuru ve göreve başlama işlemleri hakkında detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:

1. Adayların göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları; EK?1 formda belirtilen birimlerimizde oluşturulacak başvuru komisyonları tarafından 02?12 Temmuz 2010 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara başvurmaları gerekmektedir.

2. Atama şartlarını taşıyanlardan halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, ilgili komisyonlara başvuruda bulundukları tarih itibariyle eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecekleri gibi haklarında ayrıca gerekli yasal işlem de yapılacaktır.

3. Adayların yerleştirme sonuçları, müracaat kabul komisyonlarınca http://sonuc.osym.gov.tr/ internet sayfasındaki KPSS?2010/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları bölümünden teyit edilecektir.

4. Yerleştirilenlerin, EK?2 Formda belirtilen belgeleri hazırlayarak, en geç 12 Temmuz 2010 tarihi mesai bitimine kadar ilgili başvuru komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Ancak, hastalık veya doğumla ilgili mazereti nedeniyle başvuru evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları tarafından yapılacak başvuruları kabul edilecektir.

6. 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/f maddesi hükümleri uyarınca; adaylardan adlî sicil kaydı istenmeyecek, bunun yerine EK?3 dilekçede belirtilen şekilde yazılı beyanı istenecektir. Müracaat kabul komisyonları, bu beyanın doğruluğunu, adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit ederek adayları göreve başlatacaktır.

7. Adayların, adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge getirmeleri durumunda ise bu belgeler, başvuru tarihi itibariyle ilgili mercilerden alınmış olması kaydıyla kabul edilecektir.

8. Adayların atanmak için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, KPSS?2010/5 Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzu'nda yer alan şartlar ve adaylardan istenen belgeler incelenmek suretiyle tespit edilecektir.

9. Atanma şartlarını haiz olmayan adaylara, gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

10. KPSS?2010/5 sonucuna göre yerleştirilenlerin son göreve başlama tarihi 15 Temmuz 2010 Perşembe günüdür.

11. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca gerekli bildirimler yapılarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacaktır.

12. Göreve başlama işlemleri 15 Temmuz 2010 tarihinden önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

13. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenlerden, hastalık nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde son göreve başlama tarihi olan, 15 Temmuz 2010 tarihinden itibaren altmış günlük süre aşılmamak kaydıyla hizmet sözleşmelerini imzalamak üzere görev yapacakları birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

14. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenlerden, doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanların ise bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

15. Bu sürelerin aşılması durumunda adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

16. Sözleşmeli personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanun'a tabidir. Sigorta primlerinin işveren ve personel hisselerine ait (%)'lerinin hesaplanarak ödenmesinde anılan Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

EK: 2 Adet Form

1 Adet Örnek Dilekçe

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

01/07/2010

Resmi yazı için tıklayınız...

Ek-1 Form Müracaat Komisyonları ve Evrakların Teslim Edileceği Yerler

Ek-2 Müracaat İçin İstenen Belgeler

Ek-3 Müracaat İçin Dilekçe Örneği


KPSS?2010/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru

Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personel alımına ilişkin KPSS?2010/5 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 30 Haziran 2010 tarihinde http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

Tercihine yerleşen adayların daha sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi hükümlerini,

b) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümlerini,

c) KPSS?2010/5 Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzunda belirtilen şartları,

göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yerleştirilen adayların göreve başlama işlemleri hakkında Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ayrıca duyuru yapılacaktır.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

01.07.2010

(a) ?Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.?(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi hükmü)

(b) ?Birinci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar.? (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkra hükmü)

Bu Habere Tepkiniz