Memurlarla ilgili önemli düzenlemeler...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ?af' kanunu olarak nitelendirilen tasarı, 29 kasım 2010 tarihi itibariyle Meclise sevk edildi. Tasarıda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklikler de yer almakta... Tasarıya ilişkin ilk haberi dün Anadolu Ajansı yayınlamıştı. İkinci önemli detay haberi ise bugün Hürriyet gazetesi yayımladı.

Kaynak : Hürriyet
Haber Giriş : 30 Kasım 2010 13:57, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ?af' kanunu olarak nitelendirilen tasarıya 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik de eklendi. Böylece ?af' tasarısı, torba yasa tasarısına dönüştü. Tasarı, eşi çalışmayan yaklaşık 200 bin sözleşmeli personele aylık 109 lira aile yardımı öngörüyor. KİT'lerde çalışan müdür, müdür yardımcısı, uzman, daire başkanı personele de 560 lira ek tazminat getiriyor. Sendikalı memurlara da Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 defa 45'er lira toplu görüşme ikramiyesi verilecek.

Dün akşam TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 113madde ile 7 geçici maddeden oluşuyor. Tasarının en önemli düzenlemelerinden birini ise 40 yıllık Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklik oluşturuyor.

Haziran ayında Devlet Bakanı Hayati Yazıcı tarafından kamuoyuna duyurulan tasarıda, memur sendikalarının istekleri doğrultusunda değişiklik yapıldı. Torba Tasarının 20 maddesi, 657 Sayılı Kanun'daki değişikliklerden oluşuyor. Devlet memurlarının disiplin cezalarında amirine karşı gelmesi durumunda işten atılmasına ilişkin değişiklik, sendikaların bastırmasıyla düzenlemeden çıkarıldı.

200 BİN SÖZLEŞMELİYE 110 LİRA

Tasarı yasalaşırsa, eşi çalışmayan yaklaşık 200 bin sözleşmeli personel, aile yardımı ödemesinden yararlanacak. Böylece Ocak ayından itibaren aylık 109 lira, Temmuz'dan sonra ise aylık 129 lira aile yardımı almaya hak kazanacaklar.

6 BİN KİŞİYE 560 LİRA

KİT'lerde 1 sayılı cetvele tabi müdür, müdür yardımcısı, baş uzman, uzman, daire başkanı gibi personele ödenen ek tazminat oranı yüzde 100'den yüzde 200'e çıkacak. Böylece bu kapsamdaki personelin maaşı 560 lira oranında artmış olacak. Memur Sen yetkilileri bu statüde çalışan yaklaşık 6 bin personel olduğunu tahmin ediyorlar.

İTFAİYECİ AYRIMI KALKIYOR

- Devlet Hava Meydanları, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve KİT'lerde çalışan itfaiye personeli yardımcı personel sınıfından çıkarılarak belediyelerde olduğu gibi ?genel hizmet sınıfında' yer alacaklar. Böylece emekli olduklarında 100 lira daha fazla maaş alma imkanına kavuşacaklar.

BABALIK İZNİ 10 GÜN

- Üç gün olan babalık izni 10 güne çıkacak.

- Evlilik veya ölüm hallerinde verilen 5 günlük izin süresi 7 güne çıkarılacak.

- Kadın memurlara çocuk bakımı için 0-2 yaş döneminde 24 ay ücretsiz izin alabilecekler.

- Anne bu izni kullanamaz ise baba memura da doğum sonrası 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek.

- Annenin doğum esnasında veya sonrasında ölümü halinde memur babaya, anne için öngörülen ücretli ve ücretsiz izinler kullandırılacak. Bu durumda baba, doğum sonrası 8 hafta ücretli izin, emzirme izninin yanı sıra ücretsiz izinden de yararlanabilecek.

- Tasarı, kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilmesini öngörüyor. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esas oluyor.

- Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulamayacak.

ANNE BABA İZNİ ÜCRETLİ

- Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan yakınlarının ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa yakalanmış olmaları halinde 3 aya kadar aylıklı refakat izni verilecek. Gerektiğinde bu izin 6 aya uzatılabilecek.

- Çocuk yardımından yararlanma sınırı kaldırılıyor.(bütçe kanunuyla yapılan bu düzenleme memurların kendi yasasına alınmış oluyor.)

- Emekli olan memurlara yapılan harcırah 500 liradan 750 liraya çıkarılacak. (Bütçe kanunuyla yapılan düzenleme ilgili yasaya alınmış oluyor)

- Hamile memurların çalışma şartları yeniden düzenlendi. Kadın memurlara hamileliklerinin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek.

- KİT personelinin sendikaya üye olma yasağı kaldırılacak.

180 LİRA piyangosu

Sendikalı MEMURLARA Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 defa 45'er liradan toplu görüşme ikramiyesi verilecek. Böylece sendikalı memur yıllık 180 lira sendikalı ikramiyesi alacak. Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili düzenlemeyi iptali nedeniyle sendikalı memurların bu ödeneği kesilmişti.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKAN İZİN ALMAYACAK!

Memurlar, oturdukları ilin dışına gitmek için amirinden izin almak zorunda kalmayacak. Toplu şikayette bulunmak, yasaklanmış yayını görev yerinde bulundurmak, gibi eylemler nedeniyle disiplin cezası almayacak.

CEZAYA İTİRAZ!

Memurların haklarında verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı ?bir üst disiplin amirine' gitme uygulaması son buluyor. Bunun yerine hakkında ceza verilen memur itirazını doğrudan sendika temsilcilerinin de bulunduğu ?disiplin kuruluna' yapabilecek.

İLERLEME

- Mevcut yasada 68 maddenin d fıkrası kaldırılıyor. Böylece derece yükseltilmesi için, ?sicil bakımdan üst dereceleri yükselebilecek nitelikte olduğunun tespit edilmesi gerekir' şartı aranmayacak.

- 68. madenin b fıkrasında ise değişiklik yapılıyor. Buna göre üst düzey yönetici kadrolarına atama yapılabilme şartları yeniden düzenleniyor.

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 650 ve yukarı olanlar hükmü, ?5300 ve daha yukarıda olanlar? şeklinde değiştiliyor. En az 12 yıl süresi ise aynı kalıyor.

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 650'den az olanlar yerine ?5300'den az olanlar için en az 10 yıl' olarak değiştiriliyor.

Bu sürelerin hesabında dikkate alınacak kadrolar da genişletiliyor. Böylece belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyeliği görevleri de çalışma süreleri içinde dikkate alınması hükmü getiriliyor.

- 68. maddeye bir de C fıkrası ekleniyor. ?Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.?

Başbakan yetkisini devrediyor

- Tasarının 74. maddesi, yabancı ülkelerin resmi kurumları veya uluslar arası kuruluşlarda görev alacak memurlara verilecek izinde Bakanlık teklifi ve Başbakan onayı kalkıyor. Bunun yerine ilgili bakanın onayı yeterli kılınıyor.

HAVUZDA BEKLEMEYE SON

- Mevcut yasanın 91. maddesinde yapılan değişiklikle, kadrosu kaldırılan memurların en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanmaları, değilse yine aynı süre içinde Devlet Personel Başkanlığınca uygun bir kadroya atanmaları şartı getiriliyor.

ÖZÜRLÜNÜN ÇALIŞMA SÜRESİ

- Yasanın 100. maddesine eklenen fıkrayla özürlü memurların çalışma sürelerinin merkezde üst amir, taşrada mülki amirler tarafından farklı belirlenebileceği hükmü getiriliyor ve şöyle deniyor:

?Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

Ayrıca memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkün olacak. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

- Yasanın 101. maddesi de değiştirilerek, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekillerinin Devlet Personel Başkanlığı izni olmaksızın kurumlarınca düzenlenmesine imkan tanınıyor.

ÖZÜRLÜ MEMURA NÖBET YOK

- Aynı madde, özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceğine hükmediyor.

- 10 gün olan mazeret izninin ise ilave 10 gün daha verilebileceği ancak bu iznin yıllık izinden düşüleceğine ilişkin hüküm getiriliyor.

HASTALIK İZNİNDE EŞİTLİK

- Tasarının 79. maddesi, 657 sayılıl kanunun 105 maddesini değiştiriyor. Buna göre kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavilerde verilen 18 aylık izin süresinin sadece 10 yıl ve üzerindeki memurlar için uygulanması şartı kaldırılıyor. Böylece tüm memurlara bu tür hastalıklar durumunda 18 ay, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilmesi öngörülüyor.

EVLATLIK İZNİ DE VAR

- Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilmesini öngörüyor. Eşin de memur olması halinde bu sürenin eşlerin talebi üzerine 24 ayı geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabileceğine hükmediyor.

YURTDIŞI İZNİ

- Eşi yurtdışında eğitim bursu alan veya yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen memurlara, memurlara, toplamı sekiz yılı geçmemek üzere görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilecek.

- Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.

SİCİL SİSTEMİ KALKIYOR

- Tasarı ile sicil sistemi kalkıyor, bunun yerine ?memur bilgi sistemi' geliyor. Her bir memur için kimlik numarası esas alınarak, bir özlük dosyası tutulacak. Özlük dosyasına, memurun kişisel ve mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulacak. Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulacak. zlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek.

ŞEHİR DIŞI İZNİ KALKIYOR

- Tasarı, şehir dışına çıkışlarda amirden izin alma, toplu müracaat ve şikayet etme ile yasaklanmış yayını görev yerinde bulunduran memura verilen aylıktan kesme cezasının kaldırılmasını öngörüyor.

- Sözleşmeli personele de sendika kurma ve sendikalara üye olabilme imkanı getiriliyor. Ancak sözleşmeli personelin grev propagandası yapması, greve katılması ve desteklemesi ya da teşvik etmesi yasaklanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber