KPSS?2011/3 Sözleşmeli personel alımı göreve başlama işlemleri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2011 19:49, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bakanlığımız 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS?2011/3 yerleştirme sonuçları 21 Ocak 2011 tarihinde ÖSYM tarafındanaçıklanmıştır.


Genelge için tıklayınız...

Ek-2_Form_Komisyonlar için tıklayınız...

EK-3 Dilekçe Örneği için tıklayınız...


Yerleştirilen adayların başvuru ve göreve başlama işlemleri hakkında detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:

1- Adayların göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları; EK?2 formda belirtilen birimlerinizde oluşturulacak başvuru komisyonları tarafından, 27 Ocak?10 Şubat 2011 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara başvurmaları gerekmektedir.

2- Atama şartlarını taşıyanlardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecekleri gibi haklarında ayrıca gerekli yasal işlem de yapılacaktır.

3- Yerleştirilenlerin, EK?1 Formda belirtilen belgeleri hazırlayarak, en geç 10 Şubat 2011 tarihi mesai bitimine kadar ilgili başvuru komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen mazeret durumları hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti nedeniyle başvuru evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapılan başvuruları kabul edilecektir.

5- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evraklarını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını da taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet birimlerinde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan hizmet birimlerinde göreve başlatılacaktır.

6- 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/f maddesi hükümleri uyarınca; adaylardan adlî sicil kaydı istenmeyecek, bunun yerine EK?3 dilekçede belirtilen şekilde yazılı beyan istenecektir. Başvuru komisyonları, bu beyanın doğruluğunu, adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edeceklerdir.

7- Adayların, adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge getirmeleri durumunda ise bu belgeler, başvuru tarihi itibariyle ilgili mercilerden alınmış olması kaydıyla kabul edilecektir.

8- Adayların atanmak için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, KPSS?2011/3 Tercih Kılavuzunda belirtilen nitelik ve şartlar ile adaylardan istenen belgeler birlikte değerlendirilmek suretiyle tespit edilecektir.

9- Atanma şartlarını haiz olmayan adaylara, gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

10- Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli bildirimler yapılarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde göreve başlatılacaktır.

11- Adayların, son göreve başlama tarihi 15 Şubat 2011 Salı günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

12-Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenlerden, hastalık nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde son göreve başlama tarihi olan 15 Şubat 2011 tarihinden itibaren altmış gün içerisinde hizmet sözleşmelerini imzalamak üzere görev yapacakları birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

13- Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenlerden, doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanların ise bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

14- 11, 12 ve 13 üncü maddelerde belirtilen sürelerin aşılması durumunda, adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

15- Sözleşmeli personele ilgili birimler tarafından Personel Kimlik Kartı düzenlenerek verilecek, hizmet sözleşmesi son erenler Personel Kimlik Kartlarını iade edeceklerdir.

EK: 2 Adet Form

1 Adet Örnek Dilekçe

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR


MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Fotokopisi alınacak, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilecektir),

c) 18 yaşından küçükler için, 657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince alınmış kaza-i rüşt kararı veya onaylı örneği,

d) Türk soylu yabancılardan, 25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınmış çalışma izni belgesi,

e) Diploma aslı veya noter onaylı örneği, diplomanın henüz düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler (Diploma aslının getirilmesi halinde fotokopisi alınacak, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilecektir),

f) Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleşen adaylardan, Yükseköğretim Kurulu'nun 13/04/2006 tarihli kararı gereği, Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) öğrenim görmüş olduklarına dair belge,

g) 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/f maddesi hükümleri uyarınca; adaylardan adlî sicil kaydı istenmeyecek, bunun yerine EK?3 dilekçede belirtilen şekilde yazılı beyan istenecektir. Müracaat kabul komisyonları, bu beyanın doğruluğunu, adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edecektir. Adayların, adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge getirmeleri durumunda ise bu belgeler, başvuru tarihi itibariyle ilgili mercilerden alınmış olması kaydıyla kabul edilecektir.

h) Erkek adaylar için, askerlik daire yahut şubelerinden alınacak; müracaat kabul komisyonlarına başvuru tarihi itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmadığını veya askerlik çağına gelmemiş olduğunu veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösteren belge,

i) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık raporu (Tek hekim raporu yeterli kabul edilecektir),

j) 2 adet vesikalık fotoğraf,

k) Mal Bildirim Beyannamesi (Doldurularak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.),

l) Adaylardan, göreve başlatılma işlemleri için istenen belgeler konusunda; gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecekler, sehven atanmaları halinde atamaları iptal edilecek ve haklarında ayrıca yasal işlem yapılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz