Maliye Bakanlığı, torba yasadaki mali ödemelere ilişkin olarak genelge yayımladı

Torba kanundaki mali hükümlere ilişkin olarak bugün sabah saaatlerinde ayrıntılı bir haber yayımladık. Maliye Bakanlığı da, öğleden sonra, haberimizde yer alan açıklamalarla uyumlu bir genelge yayımlamıştır. Söz konusu genelgede, sözleşmeli personele aile yardımı, çocuk yardımındaki sınırın kaldırılması, toplu sözleşme primi ve emekliye ayrılanlara ödenmekte olan tazminat konularına açıklık getirilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mart 2011 14:56, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

6111 sayılı Kanunun Bazı Hükümlerine İlişkin Genelge/Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Ödeneği Verilmesi, Toplu Sözleşme Primi ve Diğer Hususlar

GENELGE

(6111 sayılı Kanunun Bazı Hükümlerine İlişkin)

Bilindiği üzere, 25/2/2011 tarihli ve Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 117, 118 ve 122 nci maddelerinde sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilmesi, çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğindeki sayı sınırının kaldırılması, toplu sözleşme primi ve emekliye ayrılanlara ödenmekte olan tazminata ilişkin hususlarda düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu ödemelere ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci maddede yer alan; ?Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.? hükmü uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin de aile yardımı ödeneğinden yararlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

a) Anılan maddeye göre, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile ek geçici 16 ncı maddesi,

- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi,

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesi,

- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,

- ilgili mevzuatında yer alan hükümler,

uyarınca, sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayan sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımı ödeneği aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenecektir.

b) Devlet memurları, eş ve çocukları için 657 sayılı Kanunun 202 ila 206 ncı maddelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde aile yardımı ödeneğinden yararlanmaktadır.

Bu çerçevede, sözleşmeli personele yapılacak aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü ve tutarı, bu ödeneğe hak kazanılmasında ve kaybedilmesinde ve diğer hususlarda anılan maddelerde yer alan düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir.

c) Sözleşmeli personele yapılacak aile yardımı ödeneği herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacaktır.

ç) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci madde, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden, kapsama dahil sözleşmeli personele, anılan düzenlemenin 25/2/2011 tarihinde yayımlanması ve söz konusu personelin aile yardımı bildirimini önceden verme imkanının bulunmaması nedeniyle 1/1/2011 ila 14/3/2011 tarihleri arasında ödenememiş olan aile yardımı ödeneği tutarlarının tamamı, aile yardımı bildiriminin verilmesi ve hesaplanmasını müteakiben aylıklara ilişkin hükümler dikkate alınmak suretiyle defaten ödenecektir.

2- 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez.? cümlesi, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan, 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesine göre çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, anılan tarihten itibaren sayı sınırlaması dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu tarihten itibaren bu kapsamda ödenememiş aile yardımı ödeneği tutarının tamamı, hesaplanmalarını müteakiben aylıklara ilişkin hükümler dikkate alınmak suretiyle defaten ödenecektir.

3- 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden;

a) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenecektir.

b) Anılan prim, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak ve başka bir ödemenin hesabında da dikkate alınmayacaktır.

c) Toplu sözleşme primi, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden, kapsama dahil personele 15/1/2011 tarihinde ödenememiş olan 45 TL tutarındaki prim, hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

4- 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde ve aynı Kanunun 122 nci maddesiyle 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesinin (c) bendinde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeye istinaden;

- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendi,

- 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesinin (c) bendi,

kapsamında yer alan personele, anılan mevzuat hükümleri uyarınca ödenmekte olan tazminat, 1/1/2011 tarihinden itibaren 12.105 (onikibinyüzbeş) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz / rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber