1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SGK'dan, 632 ile kadroya geçenlerin emeklilik işlemlerine ilişkin yeni genelge

31 Ağustos 2011 15:57
+Aa- Yazdır

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.09-499 09 AĞUSTOS 2011

Konu : 2011/55 sayılı Genelgede

değişiklik yapılması

G E N E L G E

2011 / 59

4/6/2011 tarihli ve 27954 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar 2011/55 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.

5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu idarelerinde ilk defa göreve başlayanların sigortalılıkları aynı Kanunun 7'nci maddesi uyarınca göreve başladıkları tarihten itibaren başlatılmakta ise de;

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1'inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen geçici 37'nci maddenin dördüncü fıkrası ile, ?? Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.? hükmü getirildiğinden, ayrıca, devlet memurlarının emeklilik haklarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ?Sosyal Haklar ve Yardımlar? başlıklı VI' ncı kısmında yer alan 187'nci maddesinde emeklilik kanunları ile düzenleneceği belirtildiğinden, sadece 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlardan kadroya geçirilenlerin 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları kadroya geçirildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümleri ile paralellik sağlanması amacıyla 2011/55 sayılı Genelge'nin ?2.2- Sigortalılar hakkında uygulanacak hükümler ile tescilleri? başlıklı bölümü ile ?2.3-Memur kadrolarına atananların hizmet sürelerinin değerlendirilmesi? başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

??

2.2- Sigortalılar hakkında uygulanacak hükümler ile tescilleri

2.2.1- 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığın sona ermesi ve bildirimi

657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan sigortalılardan sadece 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca memur kadrosuna atananların Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olan sigortalılığı atamalarının yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacağından, Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılıkları, aylıklarını her ayın 15 ile 14'ü arasında alanlar için 14'ü itibariyle, aylıklarını her ayın 1'i ile 30'u arasında alanlar için ise ayın 30'u (ayın son gününün 31 olması halinde 31'i) itibariyle sona erdirilecektir.

Kamu kurumlarında 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) bendi kapsamında çalışan sözleşmeli personel için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46'ncı maddesi gereğince işsizlik sigortası primi kesilmediğinden (aylık prim ve hizmet belgesinde hizmetleri 13 numaralı belge türü ile bildirilenler) bu sigortalıların işten ayrılış bildirgeleri 5510 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi gereğince yukarıda belirtilen tarihlerden itibaren üç ay içinde yine e-sigorta yoluyla Kuruma yapılacaktır. İşten ayrılış nedeni olarak ?21- Statü değişikliği? işaretlenecektir. Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin belirtilen sürelerde verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanun'un 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olan sözleşmeli personelin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilecek hizmetleri hakkında da işten ayrılış bildirgesindeki çıkış tarihi esas alınarak işlem yapılacaktır.

Örnek- 28/8/2006 tarihinde 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında çalışmaya başlayan ve işsizlik sigortası primi kesilmeyen 5510 sayılı Kanunun 4' üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olan ilgilinin 29/6/2011 tarihli talebi üzerine 4/7/2011 tarihi itibariyle programcı kadrosuna ataması yapılmıştır.

Bu sigortalının, 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılığı 15/7/2011 tarihinde başlatılacağından, Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılığı 14/7/2011 tarihinde sona erdirilecek ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi e-sigorta yoluyla 14/10/2011 tarihine kadar Kuruma verilecektir.

2.2.2- 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılığın başlangıcı ve bildirimi

657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışması bulunanlardan memur kadrolarına atananlar, atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren 5510 Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Bunlar, Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca 15 gün içinde Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ?Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi? ile e-sigorta yoluyla Kuruma bildirilecektir.

Bunlardan, daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışması bulunanlar hakkında bu Kanun'un geçici 4'üncü maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Örnek 1- 12/10/2008 tarihinde 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli sağlık personeli olarak Denizli Devlet Hastanesinde çalışmaya başlayan ve 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olan ilgilinin 14/6/2011 tarihli başvurusu üzerine kurumunca 20/6/2011 tarihinde memur kadrosuna ataması yapılmıştır.

Bu kişi atamasının yapıldığı 20/6/2011 tarihini takip eden aybaşı olan 15/7/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak ve 29/7/2011 tarihine kadar sigortalı işe giriş bildirgesi e-sigorta yoluyla Kuruma verilecek olup, sigortalı hakkında 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Örnek 2- 15/4/2005-14/6/2007 tarihleri arasında memur olarak 5434 sayılı Kanun'a tabi görev yaptıktan sonra 1/11/2008 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan sigortalının, 18/6/2011 tarihli dilekçesi üzerine, 27/6/2011 tarihinde memur kadrosuna ataması yapılmıştır.

Sigortalının, memur kadrosuna atamasının yapıldığı 27/6/2011 tarihini takip eden aybaşı olan 15/7/2011 tarihinden itibaren Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığı başlayacak ve 29/7/2011 tarihine kadar sigortalı işe giriş bildirgesi e-sigorta yoluyla Kuruma verilecektir. Sigortalının 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 2008 Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun'a tabi hizmeti bulunduğundan, 15/7/2011 tarihinden itibaren hakkında 5510 sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesi hükmü uyarınca mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun'un hükümleri uygulanacaktır.

2.2.3-Memur kadrolarına ataması yapılanların genel sağlık sigortalılıkları, tescil ve aktivasyon işlemleri

657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta iken memur kadrolarına atananlardan; haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanların genel sağlık sigortası tescil ve aktivasyon işlemleri göreve başladıkları kurumlarınca, 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanların ise sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezlerince yapılacaktır.

2.3- Memur kadrolarına atananların hizmet sürelerinin değerlendirilmesi

Kararname'nin birinci maddesi ile 657 sayılı Kanun'a eklenen geçici 37'nci madde uyarınca 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına veya 4924 sayılı Kanun'a tabi çalışmakta iken memur kadrolarına atananların, 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir.

Örnek 1- 20/11/1999 ? 20/3/2001 tarihleri arasında yedek subaylık hizmeti bulunan, 18/8/2006 tarihinde 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan ve 8/6/2011 tarihli başvurusu üzerine 20/6/2011 tarihinde memur kadrosuna ataması yapılan sigortalının Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığı 15/7/2011 tarihinde başlatılmıştır.

Hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olan sigortalının, sigortalılığının başlatıldığı 15/7/2011 tarihi itibariyle kazanılmış hak aylığı, 4 yıllık Eğitim Fakültesi mezunu olması nedeniyle 9'uncu derecenin 1'inci kademesi başlangıç alınmak ve 657 sayılı Kanunun 4' üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak 5510 sayılı Kanun'un 4' üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi geçen 4 yıl 10 ay 27 gün, yedek subay olarak 5434 sayılı Kanun'a tabi geçen 1 yıl 4 ay süresi (bu süresine karşılık verilen 3 ay fiili hizmet süresi zammı hariç olmak üzere) değerlendirilmek suretiyle 7'nci derecenin 1'nci kademesi olarak tespit edilecek ve Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 7'nci derecede bulunanlar için tahsis edilen ek gösterge rakamı uygulanacaktır.

Örnek 2- 9/2/2005 ? 18/5/2006 tarihleri arasında 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında geçici personel olarak Malatya Devlet Hastanesinde mesleği ile ilgili olmayan görevde çalışmakta iken, 12/4/2007 tarihinde 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli sağlık memuru olarak göreve başlayan ve 15/6/2011 tarihli dilekçesi üzerine 21/6/2011 tarihinde memur kadrosuna ataması yapılan sigortalının, Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığı 15/7/2011 tarihinde başlatılacaktır.

Sigortalının 15/7/2011 tarihi itibariyle kazanılmış hak aylığı, 2 yıllık yüksek okul mezunu olması nedeniyle 10'uncu derecenin 2'nci kademesi başlangıç alınmak ve 4924 sayılı Kanun kapsamında geçen 4 yıl 3 ay 3 gün sözleşmeli süresi değerlendirilmek suretiyle 9'uncu derecenin 3'üncü kademesi olarak tespit edilecek olup, 9/2/2005?18/5/2006 tarihleri arasında 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında geçen süresi mesleği ile ilgili olmadığından kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

Örnek 3- 19/8/2000 ? 18/6/2003 tarihleri arasında özel bir okulda öğretmen olarak çalıştıktan sonra, 13/8/2006 tarihinde Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünde 657 sayılı Kanun'un 4' üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan ve 12/6/2011 tarihli dilekçesi üzerine 24/6/2011 tarihinde kadrolu öğretmen olarak ataması yapılan sigortalının, Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığı 15/7/2011 tarihinde başlayacaktır.

19/8/2000 ? 18/6/2003 tarihleri arasında özel okulda öğretmen olarak geçen süresinin 2/3'ü, 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca öğretmen olarak göreve başladığı 13/8/2006 tarihinden Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığının başladığı 15/7/2011 tarihine kadar olan süresinin ise tamamı kazanılmış hak aylığının tespitinde dikkate alınacaktır.

??

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatih ACAR

Kurum Başkanı V.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
00:29 - BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşecek00:10 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:08 - TSK'da Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik00:05 - Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği00:03 - Öğretim üyesi hakkında dernek faaliyetinden dolayı cezai soruşturma yapılabilir mi?00:03 - Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin!
00:01 - Hafta içi saat 18:00'den sonraki dersler aylık karşılığı mı?00:01 - 10 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazanda umut var23:14 - Kars ve Ardahan'a mayısta kar yağdı22:54 - Thodex'in kurucusu Özer'e yardım eden kişi yakalandı22:52 - Bakan Soylu, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı
22:30 - Elon Musk konuştu, Dogecoın çakıldı22:04 - Kumar oynatan işletmeci polisi çileden çıkardı22:00 - Ali Erbaş: Aile kurumu çözüldükçe alkol artıyor21:48 - Ercan Havalimanının ismi değişiyor mu?21:46 - Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti
21:39 - TFF açıkladı: O maça 3'te 1'i oranında seyirci alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam