İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

MEB yatay örgütlenmeye geçti/ Video

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2011 11:13, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEB Teşkilat kanunu ile yatay örgütlenmeye gitti. Yapılan düzenlemeye göre yeni teşkilat yapısında genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve şube müdürü olmayacak

1. Fiilen çalışılmayan ek ders dışındaki ek dersücretleri kaldırılmıştır. Yerine % 200' e kadar ek ödeme getirilmiştir.Eğer % 200' den ek ödeme verilirse; 1.224,74 TL, % 190' da 1.163,50 TL %180' de 1102,26 TL, % 170' de 1041,02 TL, % 160' da 979,79 TL, % 150' de 918,55TL, % 140' da 857,31 TL, % 130' da 796,08 TL, % 120' de 734,84 TL, % 110' da;673,60 TL, % 100' de 612,37 TL ek ödeme verileceği hüküm altına alınmıştır.

2. Fazla çalışma ücreti ödenebilecektir. Yani7-9 uncu dereceler arasındakilere; 153,09 TL, 4-6 derece arasındakilere; 183,71TL1-3 üncü derecelerdekilere; 214,32 TL. Ancak bu hükümden mesaiolacağı ve takip edileceği ön görüsü de ortaya çıkmaktadır.

3. Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, MüsteşarYardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik veDenetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. HukukMüşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü,Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarıkadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılabilecektir.

4. Eğitim Müfettişleri, İl Eğitim Denetmeniolarak İl Müdürüne bağlı olarak çalışacaklar, ancak her tür eğitim kurumunu,İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri de dahil, hatta İl Millî Eğitim Müdürününaltında görev yapan Bölüm ve Şubeleri de denetleme, soruşturma, incelemeyetkisine sahip kılınmışlardır.

5. Teftiş Kurulu'nun adı Rehberlik ve Denetim Başkanlığıolmuştur. Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısına bağlı olarak çalışması ön görülmüştür.

6. Müfettiş unvanı kaldırılmış, yerine Denetçiunvanı; Denetçi Yardımcılarına Tez Hazırlama ve KPDS'den 70 almazorunluluğu getirilmiştir.

7. Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, MüsteşarYardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Üyesi, Genel Müdür, TeftişKurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, BakanlıkMüşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü kadrolarındabulunanlar, özlük hakları korunarak; ihdas edilen BakanlıkMüşaviri kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbirişleme gerek kalmaksızın atanmış sayılmışlardır.

8. Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (ana hizmetve yardımcı hizmet birimi), Daire Başkanı, Şube Müdürü kadrolarındabulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü kadrolarında bulunanlarında görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş, ancak aynıunvanlarda şahıslarına bağlı olarak ihdas edilen serbest kadrolaraatanmışlardır.

9. İhdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları ile şahsabağlı kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbirişleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacaktır.

10. Yurt dışındaki; Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesive Eğitim Ataşe Yardımcısı kadrolarındabulunanların da görevleri sona ermiş, ancak 01/07/2012tarihini geçmemek üzere bu kadrolara yeni bir atama yapılıncaya kadarbulundukları ülkelerdeki yurtdışı teşkilatına ait işleri yürütmeyedevam etmesi ön görülmüştür.

11. Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği14/09/2011 tarihinden itibaren iki yıl süreyle Millî Eğitim Uzman Yardımcısı,Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim DenetmenYardımcısı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar,yılı merkezî yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan atamasayı sınırlamasına tâbi tutulmamıştır.

12. Kadro karşılığı sözleşmeli personelin maaşları; 2000-3000TL arasında tutulmuş, ancak doğrudan 4 ikramiye, başarılı olmalarıhalinde de ek 2 maaş ikramiye ön görülmüştür.

13. Klasik denetimden, modern denetime geçiş içinhükümler tesis edilmiştir.

14. Teftiş Kurulu Başkanlığının protokoldeki yeri, Bakanhariç 3. Sırada iken (Eskiden) (Müsteşar Yrd.'ları hariç) 13.sıraya indirilmiştir.

15. Okul öncesi veilköğretim genel müdürlükleri >TemelEğitim Genel Müdürlüğü,

16. Mesleki ve Teknik Genel Müdürlükler, Sağlık İşleriDairesi Başkanlığı, Öğretmen Liseleri >Meslekîve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (Ancak İmam-HatipLiseleri bu genel müdürlük adı altında birleştirilmemiş, Din Öğretimi GenelMüdürlüğü bünyesinde ayrı bir Genel Müdürlük olarak örgütlenmesi öngörülmüştür.);

17. Çıraklık ve Yaygın Eğitim GenelMüdürlüğü, Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme veYaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı >HayatBoyu Öğrenme Genel Müdürlüğü;

18. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve EARGED'in birkısmı > ÖğretmenYetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü;

19. Yurt Dışı ve Dış İlişkiler Genel Müdürlükleri > Avrupa Birliği veDış İlişkiler Genel Müdürlüğü;

20. İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Eğitim Araçları,Yayımlar Dairesi, Sivil Savunma hizmetleri ve İdari-Mali İşler DairesiBaşkanlıkları >DestekHizmetleri Genel Müdürlüğü;

21. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı,Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı >İnşaat ve Emlak GrupBaşkanlığı;

22. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ortaöğrenim Burs veYurtlar Dairesi Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü >Ortaöğretim GenelMüdürlüğü;

23. EARGED, Eğitek >Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü;

24. Personel Genel Müdürlüğü >İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü;

25. Eğitek bünyesindeki Bilişim dairesi >Bilgi İşlem GrupBaşkanlığı;

26. Okuliçi Beden eğitimi, Spor ve İzcilik DairesiBaşkanlığı hizmetleri > ayrıayrı Genel Müdürlüklere;

27. Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği,sürekli kadro olmaktan çıkartılıp 4 yıl süreli bir görev haline getirilmişatanmaya dair bazı esaslar getirilmiştir. Sürenin de en fazla 7 yıl (1'er yıluzatma 3 defa) olması ön görülmüştür.

28. İl ve İlçelerde İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerininkurulması esas olmakla birlikte; İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomikgelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önündebulundurularak, bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilmekte vebunlara farklı yetkiler verilebilmektedir.

29. Bakanlıkta uzman istihdam edilecek olup, alınmaşartları Başkanlığımız bünyesindeki denetçilerle birlikte aynı Yönetmelikte elealınabilecektir. Ancak uzmanların çalışma yerleri farklı birimlerde öngörülmüştür.

30. Maliye Bakanlığı uhdesinde HazineAvukatları tarafından Bakanlığı temsilen takip edilmekte olandava dosyaları ve icra takiplerine ilişkin dosyalar, bir yıl içindeBakanlık Hukuk Müşavirliğine devredilerek, Bakanlıkça takibisağlanacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber