Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jurilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usül ve Esaslar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Eylül 2012 15:29, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Yükseköğretim Kurulu

18.09.2012 - 4G845

2012-40845

Sayı : B.30.0.SGB.0.00.00.00/ ) Konu: Doçentli Sınav Jüri Üyelerine Ödenecek Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar.

...

01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29.05.2012 tarih ve 2012/1 numaralı "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı"nın 23 üncü maddesi uyarınca " Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usûl ve Esaslar" ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Prof. Dr. Şaban Çalış
Başkan Vekili

Kararın pdf hali için tıklayınız.

DOÇENTLİK SINAV JÜRİ ÜYELERİ İLE YARDIMCI DOÇENT, DOÇENT VE PROFESÖR ATAMA JÜRİLERİNDE GÖREV ALAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRETE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR

Amaç

MADDE I- (1) Bu düzenlemenin amacı, doçentlik sınavı jürileri ile yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe atama jürilerinde görev alacak öğretim üyelerine ödenecek ücrete ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu usûl ve esaslar, doçentlik sınavlarında jüri üyeliği yapan öğretim üyeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca oluşturulan yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görevlendirilen öğretim üyelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu usûl ve esaslar, 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı''nın 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ücrete ilişkin hususlar

MADDE 4- (1) Jüri ücreti, 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca oluşturulan yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükselme ve atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenir.

(2) Bu düzenleme kapsamında yapılacak jüri ücret ödemesi bir yılda altıyı geçemez. Bir mali yıl içerisinde bir kişiye verilen jüri üyeliği görevinin altıyı geçmesi halinde, öncelikle doçentlik sınavı jüri ücret ödemesi esas olmak üzere jüri ücret ödemesi yapılır.

(3) Jüri üyelerine ödeme yapılabilmesi için konuya ilişkin mevzuatta yer alan veya görevlendirmede belirtilen azami süre içinde görevin yerine getirilmiş olması gerekir. Zamanında yerine getirilmeyen görevler için ödeme yapılamaz.

(4) Ücret ödemesi jüri görevinin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde ödenir.

(5) Jüri üyelerine ödenecek ücret damga ve gelir vergisi tevkifatı yapılmak suretiyle vergilendirilir.

(6) Değerlendirmeye esas alman raporunu süresinde tamamlayıp teslim ettiği halde kabul edilebilir mazereti nedeniyle sözlü sınava katılamayan jüri üyesine ücretin %70'i, bu jüri üyesinin yerine sözlü sınava katılan jüri üyesine ise %30'u ödenir.

(7) Değerlendirmeye esas alınan raporunu süresinde tamamlanmakla birlikte konusu gereği farklı kurullara havale edilmesi veya jüri üyesinin şahsından kaynaklanmayan diğer nedenlerden dolayı sürecin uzaması durumunda ücret tam ödenir.

(8) 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerinin jüri ücreti ödemeleri Üniversitelerarası Kurul tarafından, vakıf yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim üyelerine "01.4.1.90- Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler" ekonomik koduna, Devlet yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim üyelerine "01.1.5."- Ek Çalışma Karşılıkları" ekonomik koduna; aynı Kanunun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca oluşturulan yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerinin jüri üyeliği ücreti görevlendirmeyi yapan yükseköğretim kurumu bütçesinin "01.1.5- Ek Çalışma Karşılıkları" ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle yapılacaktır.

Yetki

MADDE 5-(l) Bu usul ve esasların uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında, vakıf yükseköğretim kurumlarından jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine yapılacak jüri ücreti ödemeleri 2012 yılına münhasır olmak üzere "01.5.1.90- Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler" ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle yapılır.

Yürürlük

MADDE 6-(l) Bu usul ve esaslar, 1/1/2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7-(l) Bu usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber