1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

11 Kasım 2005 10:19
Yazdır
Yönetmelik

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 ? Bu Yönetmelik, Vakıflar Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

Madde 3 ? Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1/12/2004 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 ? Bu Yönetmelikte geçen;

Genel müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

Genel müdür: Vakıflar Genel Müdürünü,

Genel müdürlük teşkilatı: Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerini,

Personel: Genel Müdürlük teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları,

Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Genel Müdürlükte çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

Alt görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi hizmet grupları

Madde 5 ? Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Daire başkanı,

2) Bölge müdürü,

3) Bölge müdür yardımcısı,

4) İşletme müdürü,

5) Yurt müdürü, şube müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, döner sermaye saymanlık müdürü,

6) Hastane müdür yardımcısı,

7) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman, araştırmacı, müze araştırmacısı.

d) Sağlık Hizmetleri Grubu;

1) Başhemşire.

e) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

f) İdari Hizmetler Grubu;

1) Musahhih,

2) Ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, fon saymanı,

3) Memur, yurt yönetim memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, satınalma memuru, santral memuru, satış memuru, daktilograf, veznedar, tahsildar, fotoğrafçı, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

g) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Dağıtıcı, teknisyen yardımcısı, bekçi, hizmetli, hastabakıcı, kaloriferci, aşçı.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

Mühendis, mimar, şehir plancısı, arkeolog, fizikçi, kimyager, avukat, kitap pataloğu, kütüphaneci, mütercim, programcı, tekniker, teknisyen, teknik ressam, desinatör, restoratör, biyolog, psikolog, diyetisyen, sağlık fizikçisi, fizyoterapist, laborant, veteriner, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, fen memuru, hemşire, ebe, çocuk gelişimcisi.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

Madde 6 ? Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksek okulların mimarlık, restoratör mimarlık, inşaat mühendisliği veya sanat tarihi bölümlerinden mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Emlak Dairesi Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksek okulların işletme, iktisat, hukuk, kamu yönetimi, iş idaresi, mimarlık, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

c) Kültür ve Tescil Dairesi Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksek okulların tercihan sanat tarihi, Türk dili ve edebiyatı, Arap-Fars dili edebiyatı veya tarih bölümlerinden mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

d) Diğer Daire Başkanı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksek okullardan mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

e) Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksek okulların inşaat, ziraat, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge planlama, arkeoloji ve sanat tarihi, sanat tarihi, işletme, iktisat, hukuk, kamu yönetimi, matematik, fizik, istatistik, maliye, Türk dili ve edebiyatı, yönetim ve planlama veya sosyal bilimler eğitimi bölümlerinden mezun olmak,,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

f) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksek okullardan mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

g) İşletme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksek okullardan mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 7 ? Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Son yıl sicili olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

c) Genel Müdürlükte en az iki yıl çalışmış olmak,

d) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

Madde 8 ? Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yurt müdürü, şube müdürü, müze müdürü, hastane müdürü, döner sermaye saymanlık müdürü veya hastane müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksek okullardan mezun olmak,

2) Uzman, araştırmacı, müze araştırmacısı, mimar, mühendis, arkeolog, kitap pataloğu, musahhih, programcı, kütüphaneci, mütercim şef, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı veya fon saymanı kadrolarından birinde en az 4 yıl asaleten çalışmış olmak,

b) Şef, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı ve fon saymanı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksek okullardan mezun olmak,

2) Memur, yurt yönetim memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, satınalma memuru, santral memuru, satış memuru, daktilograf, veznedar, tahsildar, fotoğrafçı, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför kadrolarından birinde en az 4 yıl asaleten çalışmış olmak,

c) Uzman, araştırmacı, müze araştırmacısı, musahhih kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Şef, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı veya fon saymanı kadrolarında toplam en az 2 yıl asaleten çalışmış olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksek okullardan mezun olmak,

2) En az bir bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı bir belge, ilgili fakülte veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) En az dört yıl hizmeti bulunmak,

e) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak veya konuyla ilgili eğitim aldığını belgelendirmek,

3) En az dört yıl hizmeti bulunmak,

f) Memur, yurt yönetim memuru, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, satış memuru, veznedar, tahsildar, fotoğrafçı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az dört yıl hizmeti bulunmak,

g) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Daktilo kullanmayı bildiğine dair sertifika sahibi olmak,

h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

ı) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartlara haiz olmak,

3) Son 3 yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

4) Erkek adaylar askerliğini komando olarak yapmış olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 9 ? Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) Son yıl sicil notu yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

Madde 10 ? Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Arkeolog, Psikolog, Biyolog, Diyetisyen, Kimyager, Fizikçi, Sağlık Fizikçisi, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) En az bir bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı bir belge, ilgili fakülte veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

c) Kütüphaneci, kitap pataloğu kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

e) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) KPDS'ye katılarak en az (B) seviyesinde başarılı olmak,

f) Veteriner kadrosuna atanabilmek için;

1) Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak,

g) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıl süreli mesleki veya teknik yüksek okul mezunu olmak,

h) Teknisyen, teknik ressam, desinatör, restoratör, sağlık teknisyeni, sağlık memuru kadrolarına atanabilmek için;

ı) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

j) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

k) Ebe kadrosuna atanabilmek için;

1) En az meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

l) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) En az meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Sağlıkla ilgili bir birimde staj yaptığına dair belgeye sahip olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme eğitimi

Madde 11 ? Bu Yönetmelik kapsamında bulunan, görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30, (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir.

Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

Duyuru

Madde 12 ? Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı eğitim tarihinden en az bir (1) ay önce bütün personele; eğitimin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara en az onbeş (15) gün önce Genel Müdürlük tarafından duyurulur.

Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve en son başvuru tarihi, başvuru süresinin bitiminden en az bir ay önce; unvan değişikliği sınavının yeri ve tarihi sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

Başvuru

Madde 13 ? Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyurunun yapılmasından sonra durumları aranılan koşullara uyan personel, eğitime girme isteklerini bir dilekçe ile görev yaptıkları birimlere bildirir. Birimler, başvuru dilekçelerini bir hafta içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderirler.

Adaylar, ancak bir unvanın görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvurabilirler.

Görevde yükselme eğitimine alınma

Madde 14 ? Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme eğitim programları, Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. Ancak, Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

Aday listelerine itirazlar, eğitime katılacakların listesinin ilanından itibaren 7 gün içerisinde Sınav Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılır, itirazlar itiraz tarihinden itibaren 7 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Aynı unvan için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı beş (5) kişiden az ise, guruplar duruma göre diğer görevde yükselme sınavlarına girecekler ile birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Madde 15 ? Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.

Düzenlenecek eğitim programında, (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (% 60) altında olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavı ve şekli

Madde 16 ? Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

Bu sınavda yüz (100) puan üzerinden yetmiş (70) ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi" nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

Sınav kurulu

Madde 17 ? Sınav kurulu, Genel Müdürün veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenecek konularda tecrübe sahibi diğer üyelerin katılımıyla bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam 5 kişiden teşekkül eder.

Ayrıca, aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Kurul, Başkanın ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

Madde 18 ? Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek, görevde yükselme eğitimine katılacakların tespitine ilişkin yapılan itirazları incelemek ve sonuçlandırmak,

c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

Madde 19 ? Yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren en geç onbeş (15) gün içerisinde Sınav Kurulunca ilan edilir ve sınava katılan personele yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde aynı unvanda kadro boşalması halinde başarı sırasına göre atama yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

Madde 20 ? Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar topluca saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 21 ? Sınava katılanlar, sınav sonucunun kendilerine tebliğinden itibaren on (10) gün içinde yazılı olarak Sınav Kurulu Başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından en geç on beş (15) gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtirazlar üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Sınavı kazananların atanması

Madde 22 ? Yapılan sınavı kazananlar, başarı sırasına göre ilgili birimdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin EK-1' indeki Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son yıl sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmadan süresi içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir ve sınav sonuçlarından doğan hakları kaybolur.

Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

Madde 23 ? Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

Unvan değişikliği sınavına katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu, yapılan itirazları 15 gün içinde değerlendirerek karara bağlar ve ilgili adaya bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasındaki geçişler

Madde 24 ? Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Kurum dışından yapılacak atamalar

Madde 25 ? Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

Bu Yönetmelikteki görevde yükselme sınavına tabii olmayan unvanlara, aynı unvana veya aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarda görevli personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar ve unvan değişikliğine tabi kadrolardan sayılan unvanları elde etmiş olanlardan aynı unvanla veya istekleri halinde hiyerarşik kademe bakımından daha alt bir göreve genel hükümlere göre, kurumlar arası naklen atama yapılabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

Madde 26 ? 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

Madde 27 ? Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Özürlülerin eğitim ve sınavı

Madde 28 ? Kurum gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 29 ? Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 30 ? 21/2/2000 tarihli ve 23971 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 ? Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

Madde 31 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

EK 1- DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı :  
Sicil No :  
Görev Yeri ve Unvanı :  

..

DEĞERLENDİRME KISTASLARI Puan Değeri Adayın Puanı
1.Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)
a) Önlisans 4  
b) 3 Yılllık Yüksek Okul 6  
c) Lisans 8  
d) Yüksek Lisans 10  
e) Doktora 12  
2.Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)
a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için
b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için
1
0,15
 
3.Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanacaktır.)  
4.İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)    
   
   
a) Her takdirname için
b) Her ödül için
2  
4  
5.?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik? in yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinden sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)
a) 05 ?15 gün süreli
b) 16-31 gün süreli
c) 2-3 ay süreli
d) 4-6 ay süreli
e) 7-12 ay süreli
f) 12 aydan fazla süreli
0,5
1
1,5
2
2,5
3
 
6.Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)
a) (D) alanlara
b) (C) alanlara
c) (B) alanlara
d) (A) alanlara
2
4
6
8
 
7.Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)
a) Her uyarma, kınama için
b) Her aylıktan kesme için
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için
-2
-4
-6
 
8.Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların ( Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır. )
a) Başarısız olduğu her bir sınav için
b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için
-2
-3
 
Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam    
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 26,499 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam