TKHK'den KPSS 2013/3 ile yerleşenler hakkında yazı

KPSS 2013/3 sonuna göre yerleşenlerden halen 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışanlar hakkında yazı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2013 16:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
TKHK'den KPSS 2013/3 ile yerleşenler hakkında yazı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
insan Kaynakları Başkan Yardımcılığı

Sayı : 56341378/902-99/ 36??9

Konu : KPSS-2013/3 Sözleşmeli Personel Alımı

KPSS-2013/3 sonucuna göre Kurumumuz sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilen adaylardan;

1) Halen 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlar, 28/05/2013 tarihi mesai bitimine kadar yerleştirildikleri sağlık birimlerine başvuru yapmaları ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla, anılan Kanunun 17'nci maddesinde belirtilen bildirim süresinin sona ermesini müteakip üç iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Buna göre adaylar, halen çalışmakta olduğu işyerinden alacağı “...J.../2013 tarihinden önce kendi isteğiyle sözleşmesini fesih ederek işyerinden ayrılması halinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17'nci maddesi hükümlerine göre hafta (....gün) ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Tazminat ödemeksizin —/....12013 tarihinden itibaren işyerimizden ayrılabilir” ibaresini içeren belgeyi yerleştirildikleri birimdeki komisyona en geç yukarıda belirtilen tarihte ibraz edecek ve atanma şartlarına haiz olduğu ilgili komisyon tarafından tespit edilmiş ise söz konusu belgedeki fesih tarihini takip eden üç (3) iş günü içerisinde yerleştirildiği sağlık biriminde göreve başlatılacaktır. Bu durumda olanların, son başvuru olan 28/05/2013 tarihinden önce halen çalışmakta oldukları işyerlerine görevden ayrılma taleplerini intikal ettirmeleri gerekmektedir.

2) Türk Medeni Kanunu'nun 12'nci maddesine göre kaza-i rüşt kararı için adli makamlara müracaat edenler, 28/05/2013 tarihi mesai bitimine kadar yerleştirildikleri hastanenin bağlı bulunduğu Kamu Hastaneleri Birliğinde teşekkül eden komisyonlara başvuru yapmaları ve diğer atanma şartlarını da taşımaları kaydıyla; kaza-i rüşt kararını aldıkları tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde, kaza-i rüşt kararı beklerken bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ise 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır.

EK

Bilgilerinizi ve durumun ilgililere tebliği hususunda gereğini rica ederim.

Başkanı a. Kurum Başkan Yardımcısı


KPSS 2013/3 sonuna göre yerleşen adaylardan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1'inci maddesinin 3. ve 4.fıkralarında sayılan istisnalardan yararlanabilecekler hakkında yazı


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
insan Kaynakları Başkan Yardımcılığı

Sayı : 56341378/902-99/ 36??9
Konu : KPSS-2013/3 Sözleşmeli Personel Alımı

KPSS-2013/3 sonucuna göre Kurumumuz sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilen adaylardan;

1) Halen 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlar, 28/05/2013 tarihi mesai bitimine kadar yerleştirildikleri sağlık birimlerine başvuru yapmaları ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla, anılan Kanunun 17'nci maddesinde belirtilen bildirim süresinin sona ermesini müteakip üç iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Buna göre adaylar, halen çalışmakta olduğu işyerinden alacağı “...J.../2013 tarihinden önce kendi isteğiyle sözleşmesini fesih ederek işyerinden ayrılması halinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17'nci maddesi hükümlerine göre hafta (....gün) ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Tazminat ödemeksizin —/....12013 tarihinden itibaren işyerimizden ayrılabilir” ibaresini içeren belgeyi yerleştirildikleri birimdeki komisyona en geç yukarıda belirtilen tarihte ibraz edecek ve atanma şartlarına haiz olduğu ilgili komisyon tarafından tespit edilmiş ise söz konusu belgedeki fesih tarihini takip eden üç (3) iş günü içerisinde yerleştirildiği sağlık biriminde göreve başlatılacaktır. Bu durumda olanların, son başvuru olan 28/05/2013 tarihinden önce halen çalışmakta oldukları işyerlerine görevden ayrılma taleplerini intikal ettirmeleri gerekmektedir.

2) Türk Medeni Kanunu'nun 12'nci maddesine göre kaza-i rüşt kararı için adli makamlara müracaat edenler, 28/05/2013 tarihi mesai bitimine kadar yerleştirildikleri hastanenin bağlı bulunduğu Kamu Hastaneleri Birliğinde teşekkül eden komisyonlara başvuru yapmaları ve diğer atanma şartlarını da taşımaları kaydıyla; kaza-i rüşt kararını aldıkları tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde, kaza-i rüşt kararı beklerken bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ise 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır.

EK

Bilgilerinizi ve durumun ilgililere tebliği hususunda gereğini rica ederim.

Başkanı a. Kurum Başkan Yardımcısı

Dağıtım Gereği: D Planı

İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığı Tel:0312 705 1044 - Faks: 0312 705 1132

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

• •

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU insan Kaynakları Başkan Yardımcılığı t.c. sağlik bakanliği

TKHK - TKHK SÖZLEŞMELİ

15 05 2013 14:44 - 56341378/903/96576

Sayı : 56341378/902-99/36576 1111« 1İIII Mil ili il IIIII İlil I» İlil

Konu : KPSS-2013/3 Sözleşmeli Personel Alımı 01393476

Kurumumuza bağlı hizmet birimlerinin 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS-2013/3

• •

yerleştirme sonuçlan 07 Mayıs 2013 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmış, yerleşen adaylardan atama şartlarını taşıyanların 31/05/2013 tarihi mesai bitimine kadar göreve başlatılması Kurumumuzca uygun görülmüştür.

KPSS-2013/3 Tercih Kılavuzunun “Açıklamalar ve Uyarılar” bölümünün 5 inci maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Şenleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve

4 üncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. ” denilmektedir.

• • _ •

Bu çerçevede, OSYM'den alınan yerleştirme sonuçlarının Kurumumuz ÇKYS/IKYS kayıtları

ile karşılaştırılması neticesinde Bakanlığımız ve diğer bağlı kuruluşlarında görev yapan bazı 4/B

sözleşmeli personelinin hizmet sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiği, bazılarının ise halen

Kurumumuz bünyesinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalıştıkları anlaşılmıştır.

Yukarıda sayılan kapsamda bulunanlardan, ilgili Bakanlar Kurulunca belirlenen istisnaları

karşılayamayanların 4/B sözleşmeli personel statüsünde yeniden hizmete alınmalarının anılan Kanuna

aykırı olacağı değerlendirilmektedir.

Ancak, mezkûr Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında sayılan istisnalardan

yararlanabilecek durumda olan adayların en geç 22 Mayıs 2013 tarihine kadar doğrudan

Kurumumuza dilekçe ile başvurmaları kaydıyla durumları yeniden değerlendirilecektir.

Bilgilerinizi ve durumun ilgililere ivedilikle tebliği hususunda gereğini önemle rica ederim.

n ÇİÇEK

Kurum Başkan Yardımcısı

Bu Habere Tepkiniz