Toplu sözleşmede çalışma yapılacak maddeler

Devlet Personel Başkanlığı 2014-2015 dönemini kapsayan 2. dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ile elde edilen hükümler ve üzerinde çalışılması gereken mali ve sosyal hakların uygulanması konusunda hizmet kollarıyla ilgili bakanlıklara yazı gönderdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Kasım 2013 10:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Toplu sözleşmede çalışma yapılacak maddeler

Söz konusu yazıda üzerinde çalışma yapılması konusunda mutabık kalınan mali ve sosyal hakları içeren hükümlerle ilgili çalışmaların ilgili kurumlar tarafından başlatılması ve konunun takibi istenmektedir.Hizmet kolumuza bağlı Bakanlık ve Genel Müdürlüklerin Merkez Teşkilatlarında görev yapan memura servis hizmeti, nöbetçi memurluğun kaldırılması ve Sümer Holding personelinin işsizlik sigortası kesintisinin kaldırılması konuları yazı ekinde ilgili kurumlara gönderilmiştir.

DPB'NİN BAKANLIKLARA GÖNDERDİĞİ YAZI

T.C.
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı : 55921223/450.99/
Konu: TopluSözleşme

İlgi: 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme.

Bilindiği üzere, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme 14/08/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazcte'de yayımlanmıştır.

Söz konusu sözleşmenin Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar başlıklı üçüncü kısmında yer alan toplu sözleşmelerin bazı hükümlerinde belli konularda çalışma yapılacağı hususunda karar alınmıştır.

Bu itibarla, bahse konu hükümlerin tetkiki ile uygulanması hususunda gerekli nezaretin gösterilmesi, daha sonra gerçekleştirilecek sendikal süreçlerde toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasının takibi açısından önem arz edeceğinden, ekte yer verilen hizmet kollarına ait toplu sözleşme maddelerinde Bakanlığınızı ilgilendiren hususlarda gerekli çalışmaların yapılmasını, yapılan veya yapılacak olan çalışmalar hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve rica ederim.

Mehmet Ali KUMBUZOGLU
Devlet Personel Başkanı

TOPLU SÖZLEŞMEDE ÇALIŞMA YAPILACAĞI BELİRTİLEN MADDELER

1- Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu

Fazla çalışma ücreti

Madde 5- (1) 5235 sayılı Kanun ile 2576 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden fazla mesai yapanlara fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması hususunda Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çalışma yapılacaktır.

Servis hizmeti

Madde 6- (1) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanması konusunda çalışma yapılacaktır.

2- Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu

Ek gösterge

Madde 14- (1) Yükseköğretim kurumlan kadrolarında görev yapan genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Mesleki ve teknik öğretmenlerin ilave eğitim, öğretim tazminatı

Madde 15- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin A/II bölümünün, Talim ve Terbiye Kurulu kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Sınav ücretleri

Madde 16- (1) 6495 sayılı Kanunla 6114 sayılı Kanunda yapılan değişiklik çerçevesinde 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılacak aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara farklı idarelerde aynı tutarda sınav ücrcti ödenmesine yönelik anılan Bakanlar Kurulu Kararında düzenleme yapılacaktır.

3- Yerel Yönetim Hizmet Kolu

Ek gösterge

Madde 4- (1) Büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşların kadrolarında çalışmakta olan daire başkanlarının 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek göstergelerinin 3600 olarak düzenlenmesi konusunda yasal çalışma yapılacaktır.

4- Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmet Kolu

Fazla çalışma genelgesi

Madde 2- (1) Kamu görevlilerinin zorunlu olmadığı sürece günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılmamasına ve zorunlu olarak fazla çalıştırılanlara ise 657 sayılı Kanununun 178'inci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık genelgesi çıkarılacaktır.

Tapu Kadastro çalışanlarının sorumluluğu

Madde 3- (1) Tapu Kadastro çalışanlarının sorumlulukları ile ilgili olarak Medeni Kanunun 1007 nci maddesinden kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla ilgili kurulularla da gerekli koordinasyon sağlanarak yasal çalışma yapılacaktır.

5- Ulaştırma Hizmet Kolu

Manevra tazminatı

Madde 4- TCDD Harcırah Tüzüğünde öngörülen manevra personeline yapılan hizmet tazminatı ödemelerine ilişkin olarak "kendi merkezi" kavramının tanımı netleştirilecek ve bu konuda yaşanan sorunlar giderilecektir.

ARFF ve Apron memurlarının durumu

Madde 5- ARFF ve Apron memurlarının Yüksek Planlama Kurulu kararı ile belirlenmiş olan ücret skalasındaki durumunun değiştirilmesi hususu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak değerlendirilecektir.

6- Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu

Nöbetçi memurluğunun kaldırılması

Madde 8- Nöbetçi memurluğuna ilişkin 711 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hususunda yasal düzenleme yapılacaktır.

Sümer Holding personelinin işsizlik sigortası

Madde 6- (1) 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31'inci maddesi uyarınca istihdam edilen personelin ücretlerinden 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun hükümleri kapsamında herhangi bir kesinti yapılmayacağı hususunda yasal çalışma yapılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber