1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'ye sunulan MEB tasarısı

6 Şubat tarihinde TBMM'ye sunulan kanun tasarısı
07 Şubat 2014 01:27
Yazdır
TBMM'ye sunulan MEB tasarısı

T. C.

BAŞBAKANLIK

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

Sayı : 31853594-101-93İ

6 /2 /2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 27/1/2014 tarihinde kararlaştırılan "Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. - .

Gereğini arz ederim.

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "müsabaka" ibaresi "yazılı ve/veya sözlü sınav" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2-1416 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- Bu Kanun kapsamında yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçimi yazılı ve/veya sözlü sınavla olur. Yazılı smav Milli Eğitim Bakanlığınca veya düzenlenecek protokolle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Smavı yazılı smav yerine kullanılabilir.

Öğrencilerin seçiminde yazılı sınav ve/veya sözlü smav ile mezuniyet not ortalaması Bakanlıkça belirlenecek ağırlıklarla dikkate alınır.

Sözlü smava çağrılan adaylar;

a) Genel alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

c) iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

d) Akademik çalışmalara yatkınlığı,

yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir. Adaylar, komisyon tarafından (a) ila (e) bentlerinde belirtilen özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışmda sözlü smav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınav soru ve cevaplarının önceden hazırlanması zorunlu değildir.

Sözlü sınav komisyonu, Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygun görülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur. Bakanlık, aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek üye belirler. Asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda yedek üyeler komisyonda görev yapar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun görülen yerlerde birden fazla komisyon ve bütün komisyonlar için ortak yedek üye listesi oluşturabilir. Yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçimi, başvuru şartlan ile sınavlara ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 3-1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21- Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurtdışına gönderilenler öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır.

Milli Eğitim Bakanlığı adına bu Kanun kapsamında yurtdışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır.

Bu kişilerin yurtdışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabmda da dikkate alınır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca staj amacıyla yabancı ülkelere gönderilecek memurlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz."

MADDE 4-1416 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- 21 inci madde hükümlerinden, yurtdışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye başlayanlar (bu yükümlülüklerini bitirenler dahil) ile halen yurtdışında eğitimlerine devam edenler de yararlandırılır.

Bu Kanunla değiştirilen 3 üncü madde hükümleri, yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçimine yönelik olarak 2013 yılında gerçekleştirilen sınavlar hakkında da uygulanır."

MADDE 5- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile mevcut yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"Aday öğretmenliğe atanabilmek için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartlan aranır.

Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak, adaylık döneminde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarım sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Smavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır. Smavda başarılı olamayanlar bir başka il veya ilçede görevlendirilerek, bu kişilere bir yıl içinde tekrar smava girme hakkı tanınır. Sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa smavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanım kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.

Sınav komisyonu üyeleri, Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile öğretim elemanları arasından seçilir. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya merkezde birden fazla komisyon oluşturabilir. Performans değerlendirmesinde dikkate alınacak mesleki ölçütler, smav konulan, komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usül ve esaslan ile smava ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 6- 1739 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yayımı tarihinden önce, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlannı mahkeme karanyla elde edenlerin, mahkeme karanmn aleyhlerine kesinleşmesi halinde bu kişilere unvanlarının iptal edildiği tarihten önce yapılan ödemeler geri alınmaz.

43 üncü maddeye bu Kanunla eklenen beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra aday öğretmen olarak göreve başlayanlar hakkında uygulanır."

MADDE 7- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b. Öğretim elemanlan, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevinden çekilmiş sayma, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalandır. Hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da gözönüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir."

MADDE 8- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 16- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununa göre en az üç yıl süreyle aynı gerçek kişi veya tüzel kişiler için çoğunluk hissesi itibanyla aynı ortaklar tarafından işletilen ve aynı il sınırlan dahilinde faaliyetini sürdüren ve 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre dönüşüm programına dahil olmak suretiyle 1/9/2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunan dershanelerden Milli Eğitim Bakanlığına müracaat edenler lehine, adı geçen Kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak söz konusu Bakanlık aleyhine varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi halinde, Hazine taşınmazlan üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla ilk yıl için yatırım konusu taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde beşi tutanndaki bedel üzerinden, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulüne göre yirmibeş yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilebilir.

Ancak, bunlar tarafından daha sonra herhangi bir şekilde 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin dava açılması halinde irtifak hakkı tesisi işlemi iptal edilir. Bu durumda, ilgililer tarafından herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamaz ve taşınmazın üzerindeki yapı ve tesisler sağlam ve işler vaziyette Hazineye intikal eder.

Birinci fikrada belirtilen koşullan taşıyan birden fazla istekli olması halinde birinci fıkradaki bedelin dışmda bu istekliler arasında bir defaya mahsus alınacak katılım payı üzerinden arttırma ihalesi yapılır. İhale sonucunda en yüksek katılım payım teklif eden yatırımcı lehine irtifak hakkı tesis edilebilir.

Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde düzenlenen hasılat payı, bu madde kapsamında tesis edilecek irtifak haklarından alınmaz.

Aynı taşınmaz için birden fazla irtifak hakkı tesis talebi olması halinde, 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre dönüşüm programına alınan dershanelerden gelen irtifak hakkı talepleri öncelikle değerlendirilir.

Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurduklan şirket tüzel kişiliklerince aynı taşınmaz için müracaat edilmesi durumunda bunların başvurulan öncelikli olarak değerlendirilir. Bu koşullan taşıyan birden fazla talebin gelmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

Mülkiyeti Hazineye ait ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar üzerindeki okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçalan, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ilk yıl için 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu ve 31 inci maddelerine istinaden yayımlanan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerine göre hesaplanan emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde biri tutanndaki bedel üzerinden 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre, pazarlık usulüyle, on yıla kadar yukanda belirtilen şartlarda Milli Eğitim Bakanlığınca kiraya verilebilir.

Bu madde kapsamındaki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında bulunan ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kiralanan kantin, salon, açık alan ve benzeri yerlere ilişkin kira sözleşmeleri, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen eğitim-öğretim dönemi sonu itibanyla, fesih tarihinden önceki dönemlere ilişkin bedeller tahsil edilmek suretiyle ve tazminat alınmaksızın feshedilir. Bu durumda, okul-aile birliği ve işleticiler tarafından herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

Mülkiyeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelere, ait olan taşınmazlar da Milli Eğitim Bakanlığının talebi üzerine bu madde kapsamında değerlendirilebilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu maddede öngörülen irtifak hakkı ve kiralamadan 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamındaki hangi kişilerin, hangi şartlarla yararlandırılacağı Milli Eğitim Bakanlığı rve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 9- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "dershaneleri," ibaresi ile (f) bendi yürürlükten kaldınlmıştır.

"c) Okul: Özel eğitim, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise özel okullan ile Bakanlıkça dönüşüm programına alman kurumların dört yıllık geçiş sürecine mahsus olmak üzere kurduklan açık öğretim yapan özel liseleri,"

"g) Çeşitli kurslar: Ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla, kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göre serbest zamanlarım değerlendirmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlanın,"

"j) Öğrenci etüt eğitim merkezi: Oniki yaş ve altındaki öğrencilerin, derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olmak; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler yürütmek üzere kurulan özel öğretim kurumlarım,"

MADDE 10- 5580 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"Bu Kanun kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okullan için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim öğretim yılından itibaren geçerlidir."

"Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler Bakanlığın izin ve denetimine tabidir. Bu faaliyetleri yürütenler özel öğretim kurumlan için bu Kanunda öngörülen kurallara uymakla yükümlüdür."

MADDE 11- 5580 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananlann, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içerisinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içerisinde ödenmemesi halinde bu tutarlar anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekran halinde, aynca kurum açma izinleri iptal edilir."

MADDE 12- 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 5- Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri işyerlerinde öğretmen olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu işyerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/7/2015 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartlan taşıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları halinde, Kamu Personel Seçme Sınavma girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü smavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler.

Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Bu fikra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her halükarda derslik başma belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere, özel okullarda boş kalan öğrenci kapasitesi için verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içerisinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içerisinde ödenmemesi halinde bu tutarlar anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

Dönüşüm programı kapsamındaki kurumlan, aynı amaç ve niteliklerinin korunması şartıyla devir alanlar, bu madde hükümlerinden Bakanlığın izni ile yararlandınlabilir.

Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulunduklan örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartlan karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilir. Bu durumdaki kurumlardan, teşvik uygulamalan kapsamında yararlandıktan eğitim ve öğretim desteği, istisna, muafiyet ve haklar ile diğer teşviklerin parasal tutarının, ilgili teşvikten yararlandınlma tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içerisinde ödenmesi yapılacak tebligatla ilgililerden istenir. Bu süre içerisinde ödenmemesi halinde bu tutarlar anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir.

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibanyla verilecek destek tutarlan, eğitim ve öğretim

desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usül ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 13- 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yayımı tarihinde faal olan dershaneler ile bu Kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim öğretim faaliyetleri 1/9/2015 tarihine kadar devam edebilir.

Bakanlık, bunlardan 1/9/2015 tarihine kadar başvuranları, belirlenecek esaslara göre uygun görülmesi halinde öğretim kurumlarına dönüşüm programına alır. Dönüşüm programına alman kurumların, 2017-2018 eğitim öğretim yılının bitimine kadar mevzuatta öngörülen şartlan karşılamalan kaydıyla dönüşebilecekleri okul ve diğer kurum türleri ile dönüşüm esas ve usulleri Bakanlıkça çıkanlan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 14- 5580 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 15- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (m) ve (n) bentleri (o) ve (ö) bentleri olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ı) Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü."

"o) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

ö) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı."

MADDE 16- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A ve 15/B maddeleri eklenmiştir.

"Ölçme, Değerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 15/A- (1) Ölçme, Değerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi sistemle yürütülen resmi ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarım planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

b) Kamu kurum ve kuruluştan ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlik, görevde yükselme ve benzeri smav hizmetlerini yürütmek.

c) Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazlann incelenmesi işlemlerini yürütmek.

ç) Genel Müdürlük tarafından yapılan sınavlarda sorulacak sorulan hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almak.

ç) Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak.

d) Gerekli durumlarda oluşturulacak başvuru merkezleri ve sınav koordinatörlüklerinin koordinasyonunu sağlamak, sınavlarda görev alacak personeli belirlemek ve bu kişilere gerekli hizmet içi eğitimi vermek.

e) Genel Müdürlükçe yürütülen smav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme ve diğer hizmet bedellerini belirlemek, tahsil etmek ve döner sermaye hesabında tutmak.

f) Yapılan sınavlann sonuçlarım değerlendirmek suretiyle eğitim politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili hizmet birimlerine veri desteği sağlamak.

ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü

MADDE 15/B- (1) Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usül ve esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

ç) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre yurtdışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerin sayısı, eğitim alanları, gönderileceklerde aranacak nitelikler, yurtdışındaki öğrenim çalışmaları ve istihdamlarının sağlanması ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarım sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.

d) Bakanlığın yurtdışındaki okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak, Talim ve Terbiye Kurulunun görüşüne sunmak.

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 17- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17- (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek.

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek.

c) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle işbirliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarım mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçlan rapor haline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek.

ç) Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımım ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini Eğitim Denetmenleri aracılığıyla yapmak.

ç) Her derece ve türdeki örgün ve yaygm eğitim kurumlan ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini Eğitim Denetmenleri aracılığıyla yürütmek.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Eğitim

Denetmenleri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluştan ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla illerde il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde Eğitim Denetmenleri Başkanlığı oluşturulur.

(4) Eğitim Denetmenleri Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları, Eğitim Denetmenlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usül ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 18- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinin başlığı "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı" şeklinde, birinci fıkrasının birinci cümlesi ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:"

"c) Bakanlığın internet sayfalan, elektronik imza ve elektronik belge uygulamalan ile bilişim sistemleri (MEBBİS) ve e-okul uygulamalarım yürütmek, geliştirmek ve bunlara ilişkin teknik çalışmalan yapmak."

MADDE 19- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin başlığı "İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı" şeklinde ve birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:"

MADDE 20- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "karar" ibaresi "inceleme", altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan "uygulama kararlarım Bakan onayına sunmak" ibaresi "bunlara ilişkin olarak görüş bildirmek", aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "nihai şeklini vererek Bakanın onayına sunmak" ibaresi "bunlara ilişkin olarak görüş bildirmek" şeklinde, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldınlmıştır.

"a) Öğretim üyeleri,"

MADDE 21- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Yurtdışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabilmek için atanılan tarih itibanyla en az bir yıldır fiilen Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında ya da üniversitelerde çalışıyor olmak ve görevlendirmenin yapılacağı ülkenin resmi dilini veya Almanca, Fransızca ya da İngilizce dillerinden birini bilmek şarttır.

(3) Ancak, ikinci fıkrada belirtilen dillerin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlar; resmi dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirilecekler ile Bakanlıkta müstakil daire başkam ve üzeri görevlerde asaleten bulunmuş olanların yurtdışı teşkilatında sürekli görevle atanmalannda hizmet süresi ve yabancı dil şartı aranmaz.

(4) Yurtdışı sürekli görev süresi üç yıldır, bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Bakanın onayıyla bir katma kadar uzatılabilir. Daha önce yurtdışı sürekli göreve atananlar, yurtiçi göreve dönmelerinin üzerinden en az iki yıl geçmeden yeniden atanamazlar. Yurtdışı teşkilatı kadrolanna sürekli görevle atanacaklarda aranacak yabancı dil seviyesi, personelin

atanması, eğitimi, yeniden atanması, görevden alınması ile diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.

(5) Türkiye'de veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen olarak istihdam edilebilir. Bunlara, ilgili ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurtdışı aylığının yüzde seksenini geçmemek üzere Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Bu kapsamda istihdam edilecek personelin sayısı, nitelikleri, seçim usül ve esasları, görev yerleri ve süreleri, izinleri, görevlerinin sona erdirilmesi ve verilecek iş sonu tazminatı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usül ve esaslar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir."

MADDE 22- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen üçüncü cümlesi "Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır." şeklinde yeniden düzenlenmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(7) İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Eğitim Denetmeni, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet süresine ve/veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandınlması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usül ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük haklan, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

(9) Yurtiçi veya yurtdışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programlan uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamalan ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.

(10) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlarda atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fikra kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük haklan, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

(11) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlan kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Bakanlıkta görevlendirilebilirler."

MADDE 23- 652 sayılı Kamın Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eğitim Denetmenleri

MADDE 41- (1) İl milli eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Eğitim Denetmenleri Başkanlığında Eğitim Denetmenleri ve Eğitim Denetmen Yardımcıları istihdam edilir.

(2) Eğitim Denetmen Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma smavmda başarılı olmak.

(3) Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan arasından ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar arasından da atama yapılabilir.

(4) Eğitim Denetmen Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik smavına girmeye hak kazanırlar. Smavda başarılı olamayanlara veya smava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın smav hakkım kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez smav hakkı verilir, ikinci smavda da başarı gösteremeyen veya smav hakkını kullanmayanlar Eğitim Denetmen Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

(5) İhtiyaç halinde Eğitim Denetmenleri, Rehberlik ve Denetim Başkanlığında görevlendirilebilir. Bu kapsamda görevlendirilebilecek Eğitim Denetmeni sayısı elliyi geçemez.

(6) Eğitim Denetmenlerinin, her hizmet bölgesinde iki yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır. Hizmet bölgelerinin oluşturulması ve bu bölgelerdeki çalışma süreleri; Eğitim Denetmenleri ve Eğitim Denetmen Yardımcılarının nitelikleri, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, atanmaları, çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 24- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Telif ve sınav ücretleri ile yurtdışı okul giderleri

EK MADDE 1- (1) Bakanlık;

a) Kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere, okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlan, taslak ders kitapları ve diğer yayınları ile eğitim araç ve gereçlerinin ve Bakanlıkça yapılan sınavların sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı ilgili mevzuatı uyarınca ödenecek bedel ve telif ücretinin,

b) Taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereci ile smav sorularının hazırlanmasında görevlendirilenlere, bu amaçlarla oluşturulan komisyon, smav başvuru merkezi ve smav koordinatörlüklerinde görev alan personele, Bakanlıkça yapılan sınavlarda görev alanlara, sınav güvenliğini sağlamakla görevlendirilenlere ve benzeri çalışmalarda görev alan diğer personele ilgili mevzuatı uyarınca ödenecek ücretin,

Bakanlık döner sermaye hesabından ödenmesine ilişkin usül ve esasları Maliye Bakanlığının görüşünü de alarak tespit eder.

(2) Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin incelenmesi ve Bakanlıkça yapılan sınavlar karşılığında Bakanlık döner sermaye hesabına yatırılacak bedelin tutarı ile tahsiline ilişkin usül ve esaslar Bakanlıkça tespit edilir.

(3) Yurtdışında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak büyükelçilikler ve başkonsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı, donatımı, kefalet ücreti ve kira giderleri ile Bakanlıkça uygun görülen diğer ihtiyaçları Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır."

MADDE 25-652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü teşkilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafından yapılmaya devam edilir. Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamaları, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün ödeneklerinden karşılanır.

Ölçme, Değerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Müdürlüğü teşkilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafından yapılmaya devam edilir. Ölçme, Değerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamaları, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ödeneklerinden karşılanır.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Başkam ve Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkam, İnşaat ve Emlak Grup Başkam ve Grup Başkam kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Başkam ve Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve Strateji Geliştirme Başkam kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Daire Başkam, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması halinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde uyarınca ekli (3) sayılı listede anılan kadrolara atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutanımı (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıklan kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlan, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyannca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutan, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar aynca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıklan kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Üçüncü fikraya göre Eğitim Uzmanı kadrolarına atananlar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Bakan tarafından belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdam edilir. Bunlardan daha önce öğretmen olarak görev yapmış bulunanlar hizmet süreleri, hizmet puanlan ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle, ihtiyaç bulunan okullarda öğretmen olarak görevlendirilebilir. Bu personelin sürekli görevle istihdam edildiği yerle ilgili olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun geçici göreve ilişkin hükümleri uygulanmaz.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan boş ve dolu İ1 Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak değiştirilmiştir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Eğitim Denetmeni; Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulunduklan kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler, ilgisine göre Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçmiş sayılır. Bu şekilde Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre söz konusu kadrolanna bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutanımı, atanmış sayıldıklan kadro unvanlan için öngörülen mali haklar toplamı net tutarından fazla olması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında (Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Eğitim Denetmenliği kadrolara atananlar dahil), atanmış sayıldıklan kadroda bulunduklan sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 eğitim öğretim yılının bitimi itibanyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk eğitim öğretim yılının bitimi itibanyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer."

MADDE 26- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f) ve (g) bentleri,

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,

c) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi,

ç) 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası,

ç) 40 mcı maddesinin başlığında yer alan "ve Denetçi" ibaresi,, birinci fıkrasında yer alan "ile Milli Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcılan" ibaresi ile aym maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralan,

yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 27- (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan "Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcılan ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcılan" ibaresi "Eğitim Denetmenleri ve Eğitim Denetmen Yardımcılan" şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "VH-Okul diplomadan" bölümünün (2) numaralı bendi yürürlükten kaldınlmıştır.

(3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan "İl Eğitim Denetmen Yardımcıları" ibaresi "Eğitim Denetmen Yardımcıları" şeklinde ve "İl Eğitim Denetmenliğine" ibaresi "Eğitim Denetmenliğine" şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan "ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları" ve "ve Milli Eğitim Denetçiliğine" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (g) bendinde yer alan "Milli Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları," ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendinde yer alan "İl Eğitim Denetmenleri" ibaresi "Eğitim Denetmenleri" şeklinde değiştirilmiştir.

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendinde yer alan "İl Eğitim Denetmenleri" ibaresi "Eğitim Denetmenleri" şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasında yer alan "Yönetim Kurulunun teklifi üzerine" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Baş Denetçi", "Denetçi" ve "Denetçi Yardımcısı" unvanlı boş ve dolu kadrolar iptal edilmiş ve anılan bölümden çıkarılmıştır.

(6) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 28- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Toplamı
Adedi
GIH Bilgi İşlem Grup Başkam 1 1 1
GİH İnşaat ve Emlak Grup Başkam 1 1 1
GİH Grup Başkam 1 100 100
TOPLAM 102 102

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplamı
GIH Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü 1 1 1
GİH Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü 1 1 1
GİH İnşaat ve Emlak Dairesi Başkam 1 1 1
GİH Bilgi İşlem Dairesi Başkam 1 1 1
GİH Daire Başkam 1 120 120
TOPLAM 124 124

(3) SAYILI LİSTE

KURUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Serbest Kadro Adedi Toplamı
GİH Bakanlık Müşaviri 15 15
GIH Eğitim Uzmanı 600 600
TOPLAM 615 615

Bakanlığının teşkilatını düzenleyen 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/9/2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmasıyla yürürlükten kaldın İmiş ve Bakanlık bu Kanun Hükmünde Kararname ile yemden yapılandınlmıştır.

Eğitim politikalarının etkinliği ve verimliliğinin arttınlması yönünde atılan adımlar, Bakanlık teşkilatında yapılan bu köklü değişikliklerin uygulamada edinilen tecrübeler ışığında desteklenmesini gerektirmiş ve Bakanlığın teşkilat yapısı, Bakanlık personeli ve özel eğitim kurumlanna ilişkin bazı düzenlemelerin yeniden ele alınmasını gerekli kılmıştır.

Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığının görevleri, personeli ve teşkilat yapışma ilişkin olarak hazırlanan ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören Tasan ile;

- Aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte smav uygulanması,

- 1416 sayılı Kanun ile yurtdışına eğitim amacıyla gönderilecek öğrencilere, yurtdışında yaşayan vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına ve yükseköğretime ilişkin Bakanlığa verilen görevleri yürütmek üzere Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün kurulması,

- Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü kurularak halen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından görülen sınav hizmetlerinin ihtisaslaştınlması,

- Talim ve Terbiye Kurulunun Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı olarak düzenlenmesi ve böylece Kurulun eğitim politikalan konusundaki karar alma yetkilerinin ilgili hizmet birimlerine devri,

-1416 sayılı Kanunla lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçiminin yazılı ve/veya sözlü smavla yapılması,

- Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Başkam ve Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkam, İnşaat ve Emlak Grup Başkam ve Grup Başkam kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında tl Müdürü kadrolannda bulunanlann görevlerinin bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermesi; bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Başkam ve Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve Strateji Geliştirme Başkam kadrolannda bulunanlann ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolanna atanmalan,

- Bakanlıkta Grup Başkam ve II Müdürü olarak görev yapmakta olanlar ile halen şahsa bağlı Daire Başkam, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrolannda bulunanlann özlük haklan korunmak suretiyle Eğitim Uzmanı kadrolanna atanması, bu şekilde Eğitim Uzmanı olarak atananların harcırah almaksızın okullarda öğretmen olarak görevlendirilebilmesi,

- Milli Eğitim Bakanlığı adma bu Kanun kapsamında yurtdışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini başanyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenlerin Eğitim Uzmanı kadrolanna atanması,

- Özel dershanelerin faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebilmesi ve bunlardan özel okula veya başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenlerin desteklenmesi, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin ise oniki yaş ve altındakilere yönelik olması,

- Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, dönüşüm programına dahil dershaneler lehine bedelsiz olarak en fazla yirmibeş yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilmesi ve mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binalannın kiraya verilebilmesi,

- Bu kurumlarda çalışmakta olan öğretmenlerin Bakanlıkta istihdam edilebilmesi, dönüşüm kapsamındaki kurumlarda ve diğer özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için eğitim öğretim desteğinde bulunulması,

- Her ne ad altında olursa olsun tüm eğitim ve öğretim hizmeti sunanların Bakanlığın izin ve denetimine tabi kılınması,

- Grup Başkam kadrolarının Daire Başkanlığına dönüştürülmesi,

- Uzmanlaşma, etkinlik ve iş bölümünün sağlanması amacıyla il milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki Eğitim Denetmenleri Başkanlıklarının Rehberlik ve Denetim Başkanlığının taşra birimlerine dönüştürülmesi ve Bakanlık Denetçileri ile İl Eğitim Denetmenlerinin Eğitim Denetmeni unvanı altında birleştirilmesi,

- Öğretim üyelerine verilebilecek disiplin cezalarının Kanunda açıkça belirlenmesi,

öngörülmektedir.

Bu suretle eğitim sistemimizin gerek işleyişinde gerekse kurumsal örgütlenmesinde ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için gerekli dönüşümün sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun çerçevesinde yurtdışında eğitim alacak öğrencilerin seçiminde yapılacak müsabakanın yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde olması öngörülmüştür.

MADDE 2- Milli Eğitim Bakanlığı lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına göndereceği öğrencileri yazılı sınav veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Smavı puanı ile mezuniyet not ortalamasının yanısıra sözlü smav puanını da dikkate alan, daha nitelikli bir seçme izleğiyle belirlemeyi planlamaktadır.

Bu sayede, burs verilen öğrencilerin akademik yatkınlıklarının ve potansiyellerinin bu alanda çalışmalarıyla bilinen akademisyenler ve bürokratlardan oluşan heyetler tarafından birebir değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Madde ile ayrıca, sözlü sınav komisyonunun oluşumu ve çalışmasına ilişkin genel esaslar belirlenmiş, öğrencilerin seçimi, başvuru şartlan ile sınavlara ilişkin diğer usul ve esaslar ise bu amaçla çıkarılan yönetmeliğe bırakılmıştır.

MADDE 3- Mevcut durumda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına burslu gönderilen öğrencilerden Devlet memuru olanların memuriyetten istifa etmeleri gerekmekte ve bu öğrenciler öğrenim gördükleri süreyi yurda dönüşlerinde hizmet süresinden saydıramamaktadır. Bu durum ise bu kişilerin, ücret, atama ve terfide, özellikle Yükseköğretim Kurulu kanalıyla lisansüstü öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenler karşısında dezavantajlı duruma düşmelerine yol açmaktadır.

Madde ile, bu durumun önüne geçilmesi amacıyla, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışına eğitim amacıyla gönderilenlerin öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanmaları, bu kişilerin yurtdışında eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamında çalışma sürelerinin hesabmda dikkate alınması öngörülmektedir.

Diğer taraftan madde ile, Milli Eğitim Bakanlığı adına yurtdışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenlerin Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmaları hükme bağlanmaktadır.

Madde ile ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim amacıyla yurtdışına başka memur gönderemeyeceklerine ilişkin hüküm, günümüzde geçerliliği ve uygulanabilirliği kalmadığından yürürlükten kaldırılmaktadır. Nitekim pek çok bakanlık, kamu kurum ve kuruluşu kendi özel mevzuatlarında öngörmek suretiyle yıllardır yurtdışına eğitim amacıyla personel göndermektedir.

MADDE 4- Madde ile, maddenin yayımı tarihinden önce yurtdışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp mecburi hizmet hükümlülüklerini ifa etmeye başlayanlar ile halen yurtdışında eğitimlerine devam edenlerin de yurtdışında eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) fıkrası kapsamında memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirileceği ve aynı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabmda dikkate almacağı yolunda düzenleme yapılmıştır.

Madde ile ayrıca, sözlü sınava ilişkin yeni düzenlemelerin 2013 yılında yapılan sınava ilişkin olarak da uygulanması öngörülmektedir.

MADDE 5- Madde ile, aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte öngörülen yeni sistemle ülkemizin daha nitelikli bir öğretmen kadrosuna sahip olması amaçlanmıştır.

Yeni sisteme göre, aday öğretmenliğe atananlar en az bir yıl fiilen çalışmak, adaylık döneminde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarım sağlamaları kaydıyla sınava girmeye hak kazanacaklardır. Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılması öngörülen bu sınavlarda başarılı olan adaylar öğretmen olarak atanırken, başarılı olamayanlar bir başka il emrinde görevlendirilecek ve kendilerine bir yıl içinde tekrar bu sınava girme imkanı tanınacaktır. Sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanların ise memuriyetle ilişiği kesilir.

MADDE 6- Madde ile, maddenin yayımı tarihinden önce, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik unvanlarını mahkeme kararıyla elde edenlerin, mahkeme kararının aleyhlerine kesinleşmesi halinde bu kişilere unvanlarının iptal edildiği tarihten önce yapılan ödemelerin geri alınmaması öngörülmektedir.

Madde ile ayrıca, halihazırda aday öğretmen olarak görev yapmakta olanların bu Kanunun 43 üncü maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları ile getirilen yeni düzenlemelerden etkilenmeyecekleri hükmü getirilmiştir.

MADDE 7- Madde ile, öğretim elemanlarına verilebilecek disiplin cezalan öngörülmektedir.

MADDE 8- Madde ile, Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, dönüşüm programına dahil dershaneler lehine bedelsiz olarak en fazla yirmibeş yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilmesine ve mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binalarının kiraya verilebilmesine ilişkin düzenlemeler öngörülmektedir.

MADDE 9- Madde ile, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunundan dershane tanımı çıkanlmakta, bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlanna veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde kurs açılması da imkan dışına çıkanlmaktadır.

Diğer taraftan, "çeşitli kurslar" tanımı değiştirilerek bu kurslann ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla, kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göre serbest zamanlanm değerlendirmek amacıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Madde ile aynca, öğrenci etüt eğitim merkezleri oniki yaş ve altındaki öğrencilere yönelik olarak faaliyet gösterecek şekilde yeniden düzenlenmiş, "okul" tanımına, dönüşüm programına alman kurumların dört yıllık geçiş sürecine mahsus olmak üzere açık öğretim yapan liseler de eklenmiştir.

MADDE 10- Madde ile, 5580 sayılı Kanun kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okullan için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açma izinlerinin, bir sonraki eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olması hükme bağlanmaktadır.

Madde ile aynca, her ne ad altında olursa olsun, zorunlu eğitim çağındaki kişilere eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler Bakanlığın izin ve denetimine tabi kılınmakta ve bu faaliyetleri yürütenler özel öğretim kurumlan için Kanunda öngörülen kurallara uymakla yükümlü kılınmaktadır.

MADDE 11- Madde ile, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan eğitim ve öğretim desteği ödenmesine sebebiyet verilmesi durumunda bu tutarların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığı tarafından tahsili öngörülmektedir.

MADDE 12- 5580 sayılı Kanuna eklenen ek madde ile, maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyannca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri işyerlerinde öğretmen olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu işyerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1 Temmuz 2015 tarihi itibanyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartlan taşıyanlar 1 Temmuz 2015-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında başvurmalan halinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü smavda başanlı olmalan kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolanna atanması öngörülmektedir.

Madde ile, Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilmesi öngörülmekte, bu fikra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlandınlmaktadır.

Eğitim ve öğretim desteğinin, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her halükarda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere, özel okullarda boş kalan öğrenci kapasitesi için verilmesi amaçlanmakta, eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenmesi öngörülmektedir.

Verilecek eğitim ve öğretim desteğinin; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başan seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayn ayn veya birlikte dikkate alınarak verilmesi amaçlanmakta, destek verilecek bölge, okul ve öğrenciye ilişkin temel özellikler çerçevesinde 5580 sayılı Kanun uyannca açılan özel eğitim kurumlarının resmi okulların öğrenci yükünü de azaltarak sürdürülebilir kalitede eğitim vermeleri sağlanmakta, sosyal devlet ilkesi gereği başanlı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin nitelikli eğitim almalan amaçlanmakta, böylece desteğin nesnel ölçütlere göre verilmesi öngörülmektedir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan eğitim ve öğretim desteği ödenmesine sebebiyet verilmesi durumunda bu tutarlann 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığı tarafından tahsili öngörülmektedir.

Dönüşüm programı kapsamındaki kurumlan, aynı amaç ve niteliklerinin korunması şartıyla devir alanlar, bu madde hükümlerinden Bakanlığın izni ile yararlandıracaktır.

Dönüşüm sürecinin bitiminde, dönüşme talebinde bulunduklan örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartlan karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilmekte, bu durumdaki kurumlardan, teşvik uygulamalan kapsamında yararlandıklan eğitim ve öğretim desteği, istisna, muafiyet ve haklar ile diğer teşviklerin parasal tutarının, ilgili teşvikten yararlandınlma tarihinden itibaren 6183 sayılı

Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içerisinde ödenmesi hükme bağlanmaktadır.

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 13- Dershaneler, bugün sahip oldukları yasal statüyü 1965 tarihli mülga 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunundan almakla birlikte, zamanla bu Kanunun yürürlüğe girdiği dönemde sahip olmadıklan "okula takviye kurslan" biçimine doğru hızlı bir dönüşüme girmişlerdir. Bu dönüşüm sonucunda da toplum tarafından adeta öğrenci seçme smavlan yönünden okullarda yürütülen eğitim öğretim faaliyetine alternatif olarak görülmeye başlanmışlardır. Bu durumun ise zamanla 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile son verilen eğitimde ikiliğin bir benzerini ortaya çıkardığı gözlemlenmiştir.

Geçen yıllar itibanyla dershaneye giden veya gitmeyen öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği ortaya çıkması ve en önemlisi eğitim ve öğretim politikalannı olumsuz etkilemesi nedenleri ile dershanelerin eğitim sistemimizde yarattığı bu ikiliğe son verilmesi gerektiği görülmüştür. Nitekim, öğrencilerin sınavlardaki başansının dershanenin başansı olduğuna inandınlarak toplum, adeta okul ve öğretmenden soğutulmaktadır.

Öğrenciler açısından bakıldığında, okula aynlan zamandan kalan vakitlerini dershanelerde geçiren öğrencilerin sosyal beceri gelişimini sağlayacak etkinliklerden uzak kaldığı ve hem akademik yönden gelişim sağlamalarının hem de sosyal becerilerini geliştirmelerinin aynı anda mümkün olmadığı görülmektedir. Bu anlamda müfredat dışı okuma, sosyal, sanatsal veya sportif uğraşlar, değişik faaliyet ve projelere katılım, üniversite veya lise giriş sınavlan açısından bir zaman kaybı olarak görülmekte, bu da kendini ifade etmede zorlanan, sorun çözme becerisi yeterince gelişmemiş, sosyal etkinlik deneyimi olmayan, toplumdan kopuk, ortaöğretimin temel amaçlan ile yoğrulmamış bir ortaokul ve lise öğrencisi görüntüsünün ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Okula ve sonrasında dershaneye gitmek zorunda olan öğrencilere dinlenme fırsatı sunulması gerektiği de bir diğer gerçektir.

Dershanede çalışan öğretmenler açısından konuya bakıldığında ise, bu sektörde çalışan öğretmenlerin ilerleyen yıllarda başka bir mesleğe yöneldikleri veya özel sektörden kamu sektörüne geçerek kendilerini garantiye almak istedikleri, nitekim bu kişilerin Devlet memuru öğretmenlerin tatil süresi, maaşlan ve sosyal haklan ile kıyaslandığında daha dezavantajlı konumda olduklan, aynca her sene sözleşmelerinin yenilenmesi, güvenceden yoksun olmalan, ücretlerinin düşük olması ve terfi sisteminin olmaması gibi sebeplerden ötürü çalışma şartlarının oldukça olumsuz olduğu da izlenmiştir.

Bu hususlann yanısıra, dershanelerin amaçlan ile Milli Eğitim amaçlan arasında farklılıklar olduğu da zaman içerisinde gözlemlenmiştir. Yasalara aykın davranışlar, ilkesiz ücret indirimleri, kaçak öğretmen çalıştırmalan, seviye belirleme sınavlarını amacından saptırmalan, sınavlara öğrenci hazırlamaktan ve öğrencileri zayıf olduklan derslerden yetiştirme statüsünden başka statülerinin olmaması dershanelerin rekabet koşullan içerisinde kendilerinin yarattığı başlıca sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tüm bu gerekçelerle yapılan düzenleme ile, maddenin yayımı tarihinde mevcut olan bütün dershanelerin ve yeni düzenlemeye uygun olmayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin faaliyetlerinin 1 Eylül 2015 tarihine kadar devam etmesi, bunların özel okullara ve geçici olarak açık öğretim yapan liselere dönüşebilmeleri, gerekli dönüşümü yapabilmeleri için bu kurumlara 2017-2018 eğitim öğretim yılının bitimine kadar süre verilmesi öngörülmektedir.

MADDE 14- Madde ile, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saati sayısının otuz saati geçemeyeceği hükmü ve özel okullarda yöneticilik ve eğitim öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemeyeceği hükmü yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 15- Madde ile, yeni kurulan Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ölçme, Değerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bakanlık hizmet birimleri arasında yer verilmiş, Bilgi İşlem Grup Başkanlığının adı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının adı ise İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16- Mevcut durumda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne verilen smav faaliyetlerini yürütme görevi, Ölçme, Değerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bırakılmış ve adı geçen Genel Müdürlüğün görevleri düzenlenmiştir. Düzenleme ile, bir taraftan ölçme ve değerlendirme görevlerinin müstakil bir ihtisas birimi tarafından daha etkin ve verimli bir şekilde gördürülmesi, diğer taraftan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Fatih Projesi ve benzeri konulardaki görevlerine daha fazla odaklanabilmesi amaçlanmıştır.

Bilindiği üzere, mülga 3797 sayılı Kanunla kurulan Yükseköğretim Genel Müdürlüğü ile Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kapatılmış ve bu Genel Müdürlüklerin yürüttüğü görevler Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Ancak, geçen zaman zarfında edinilen tecrübeler, uzmanlık gerektiren ve bağlandıklan hizmet birimlerinin asli görev alanlan dışında kalan bu görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yeni çözümler üretilmesini gerekli kılmıştır. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığınca, 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlan ile üniversiteler adma yurtdışına lisansüstü eğitim amacıyla burslu öğrenci gönderilmesine ilişkin halen Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından görülen iş ve işlemler ile yükseköğretimle ilgili görevler, yeni kurulan Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğüne devredilmektedir.

Aynı şekilde, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklannın eğitimine ilişkin görevleri, ilgisi sebebiyle Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

MADDE 17- Madde ile, Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yapısı yemden düzenlenmiştir. Bu çerçevede, il müdürlükleri bünyesindeki Eğitim Denetmenleri Başkanlıklan taşra birimi olarak yeniden tanımlanmış, Başkanlığın denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini Eğitim Denetmenleri aracılığıyla yapması öngörülmüştür.

Bilindiği üzere, Milli Eğitim 14 üncü, 15 inci ve 17 nci Şura Kararlannda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonunun 1993 tarihli raporunda ve eğitim bilimi alanındaki araştırmalarda denetimde bütüncül yaklaşım önerilmektedir. Aynca denetim birimlerinin tek çatı altında birleştirilmeleri kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

MADDE 18- Madde ile, Bilgi İşlem Grup Başkanlığının görevlerinin düzenlendiği 22 nci maddede yer alan Bilgi İşlem Grup Başkanlığı ibareleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı şeklinde değiştirilmekte ve Başkanlığın halihazırda ifa etmekte olduğu "bilişim sistemleri (MEBBİS) ve e-okul uygulamalanm yürütmek, geliştirmek ve bunlara ilişkin teknik

çalışmaları yapmak" görevi, olası sorunların önüne geçmek amacıyla maddede açıkça zikredilmektedir.

MADDE 19- Madde ile, İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının adı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20- Talim ve Terbiye Kurulunun Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında bir karar organı olarak öngörülmesi, bakanlıkların teşkilat yapılarına ilişkin genel esasları düzenleyen 3046 sayılı Kanunun felsefesine ve bu doğrultuda inşa edilen Bakanlık teşkilatlanmasına uymamaktadır.

Bilindiği üzere bakanlıkların hiyerarşik yapısmda en üst amir ve dolayısıyla karar mercii Bakan ve ardından Müsteşardır. Bu durum diğer bakanlıklarda olduğu gibi 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tasarlanan Milli Eğitim Bakanlığında da böyledir. Bir kurulun karar organı olarak öngörülmesi bakanlık organizasyonundan ziyade şirket organizasyonu yapısına uygundur. Şirketlerde karar organı kurul formunda (genel kurul ve yönetim kurulu olarak) oluşturulurken bakanlıklarda kanunla verilen karar alma yetkileri Bakan, Müsteşar ve yetki devri yoluyla alt hiyerarşik kademeler tarafından kullanılır. Hal böyle iken, bakanlık hiyerarşisinde Bakana bağlı bir kurulun karar organı olarak tasarlanması, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur." hükmüyle de uyum arz etmemekte, Bakanlıkta iki başlılık, adeta fiilen iki müsteşarlı (idari müsteşar-teknik müsteşar) bir yapı ortaya çıkarmakta, bu ise Bakanlığın işleyişinde muhtelif sorunlar doğurmaktadır. Bu durum ayrıca, Bakanlık görevlerinin icrasmda etkinliği ve eşgüdümü ciddi biçimde aksatmakta, karar alma sürecini sekteye uğratmaktadır.

Diğer taraftan, kurulduğu dönem ve kuruluş amacı dikkate almdığmda Talim ve Terbiye Kurulu esasen eğitim alanında faaliyet gösteren bir vesayet kurumu niteliğindedir. Yetişmiş insan sıkıntısının yaygın olduğu, bu nedenle Bakanlık hizmet birimlerinde eğitim plan ve programlan konusunda uzman personel temininde zorluklar yaşandığı dönemde mazur görülebilecek böyle bir yaklaşımın sürdürülmesi günümüz koşullarına ters bir durumdur. Talim ve Terbiye Kurulunun bu yapıdan çıkarılması, Devlet yönetiminde sivilleşme ve demokratikleşme adımlarının da bir devamı olarak görülmektedir.

MADDE 21- Madde ile, Bakanlık yurtdışı teşkilatım oluşturan eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerinde görev yapacak personelin nitelikleri ve atanmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Böylece, uygulamada muhtelif sorunlara yol açan başvuru ve smav sistemine son verilmesi, Bakanlığın yurtdışı temsilcilerinin de tıpkı daire başkam ve üzeri yönetici kadrolarına olduğu gibi başvuru ve smav olmaksızın atama yapılması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, son beş yıl içerisinde Avrupa ülkelerinde, özellikle Almanca ve Fransızca konuşulan ülkelerde görevlendirilmek üzere, görev yapacağı ülke dilini bilen öğretmen temininde sıkıntı yaşanmakta, öğretmen ihtiyacı karşılanamamaktadır. Almanca ve Fransızca konuşulan ülkelerde İngilizce veya başka bir yabancı dil bilen öğretmenlerin görevlendirilmeleri ise ihtiyaç sayısı dikkate alındığında mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, öğretmenlerimizin görev yaptıkları okul ve çevre ile iletişim kurmaları güçleşmekte, bu husus hizmet gerekleri ile örtüşmemektedir.

Madde ile, Bakanlıkça görevlendirilen öğretmenlerin yarımda Avrupa ülkelerinde vatandaşlık hakkına ya da süresiz oturma ve çalışma iznine sahip, gerekli şartlan taşıyanlar arasından Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca mahallinde sözleşmeli statüde öğretmen istihdam edilerek vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının herhangi bir aksaklığa meydan vermeden karşılanması amaçlanmaktadır.

MADDE 22- Madde ile, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen, yer değiştirmede dikkate alınacak esaslar uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak yönetmeliğe bırakılmaktadır.

ikinci görev niteliğindeki eğitim kurumu yöneticiliği görevlendirmelerine ilişkin sekizinci fıkra da, uygulamada edinilen tecrübeler ışığında yeniden düzenlenmektedir.

Diğer taraftan, aym maddeye eklenen dokuzuncu fikra ile, ulusal veya uluslararası çeşitli projeler kapsamında açılan okullara; Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programlanmn uygulandığı kurumlara ve doğrudan Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarına yönetici ve öğretmen görevlendirilmesinin doğrudan Bakan tarafından yapılacağı öngörülmektedir.

Maddeye eklenen onuncu fıkra ile de, öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fikra kapsamındaki kurumlara atanma ve görevlendirmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun ve diğer mevzuatın sınavlar, atanma ve yer değiştirmeye ilişkin hükümleri dışında tutulması ve bu fikra kapsamındaki görevlendirmelerin özlük haklan, atanma ve terfi yönlerinden kazanılmış hak doğurmaması öngörülmektedir.

Bilindiği gibi, halihazırda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ancak Bakanlık kadrolarında asaleten veya vekaleten görevlendirme yoluyla ya da altı aylık geçici görevlendirmelerle istihdam edilebilmekte, bu yüzden diğer kamu kurum ve kuruluşlannda çalışan ve hizmetlerine ihtiyaç duyulan personelin tedarikinde sorunlarla karşılaşılmaktadır. Onbirinci fikra ile, diğer bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlannda çalışan personelin geçici görevlendirme yoluyla Milli Eğitim Bakanlığında çalıştınlabilmesi imkanı getirilmekte ve bu sayede uygulamada karşılaşılan bu önemli sorunun giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 23- Madde ile, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bağlı olmak üzere il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Eğitim Denetmenleri Başkanlığında, Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcılığı kadrolannda istihdam edilecek personelin mesleğe alınmalarında aranacak şartlar yeniden düzenlenmiş ve böylelikle denetim mekanizmasının daha nitelikli bir yapı ile yürütülmesi amaçlanmıştır.

Eğitim Denetmenleri ve Eğitim Denetmen Yardımcılarının nitelikleri, mesleğe alınmalan, yetiştirilmeleri, yanşma ve yeterlik sınavlan, atanmalan, çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usül ve esaslar ile diğer hususlann düzenlenmesi ise bu amaçla çıkanlacak yönetmeliğe bırakılmıştır.

MADDE 24- Madde ile, muhtelif hizmetler karşılığı ödenecek bedel ve telif ücretleri ile sınav ücretlerine ilişkin düzenlemeler getirilmektedir.

Diğer taraftan, yurtdışında ikamet eden vatandaşlanmızın talepleri ve Dışişleri Bakanlığının teklifi doğrultusunda açılan, eğitim işbirliği ve ikili anlaşma olmaması nedeniyle kaynak aktanlamayan okullarımızın ihtiyacı olan hizmet binası, eğitim araç ve gereçleri, donatım, bakım ve onarım, kefalet ücreti ve kira giderleri için genel bütçeden ödenek tahsisi yapılamamaktadır. Okul giderlerinin tamamı öğrenci velilerinin katkılanyla karşılanmaktadır. Bu husus, okulda birden fazla çocuğu olan ailelerin ödeyecekleri katkı paylarım arttırdığından çoğunluğu işçi olan aileler ödeme güçlüğü çekmektedir. Madde ile, yurtdışındaki okullarımızın yukarıda belirtilen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla genel bütçeden kaynak sağlanabilmesi mümkün kılınmaktadır.

MADDE 25- Maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile, yeni kurulan Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ölçme, Değerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamalarının ilgili hizmet birimlerinin ödeneklerinden karşılanması hükme bağlanmaktadır.

Madde ile aynca, Bakanlıkta halihazırda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmalanna paralel olarak, belirli kademelerdeki yönetici kadrolarında bulunanların ihdas edilen kadrolara atanmalan ve mali haklarının korunması öngörülmektedir.

Madde ile aynca, İ1 Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadro unvanlan sırasıyla Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak değiştirilmiş ve buna ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmiştir.

Madde ile getirilen bir diğer düzenleme ile, okul ve kurum yöneticileri için öngörülen dört yıllık görev süresinin halen görev yapmakta olan yöneticiler hakkında nasıl uygulanacağına açıklık getirilmektedir.

MADDE 26- Madde ile, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldınlan hükümleri belirtilmektedir.

MADDE 27- Madde ile, ildeki denetim faaliyetlerinin tarafsız ve hakkaniyetle yürütülmesinin temini ve teftiş sisteminin bir bütün olarak eşgüdüm halinde çalışması amacıyla mevcut Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcılığı kadrolan iptal edilmiştir. Böylece, inceleme, soruşturma, rehberlik, iş başında yetiştirme ve araştırma işlemlerinin eşgüdümü sağlanabilecek, istatistiki veriler tek merkezde düzenli tutulabilecek, eğitimin sorunlan bir bütün olarak ele alınıp çözüm önerileri geliştirilebilecektir.

Diğer taraftan, lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalardan harç alınmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldınlmaktadır.

Madde ile ayrıca, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde değişiklik yapılarak smav ücretinin tutan ile usul ve esaslarının tespitinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Yönetim Kurulunun teklifte bulunma zorunluluğu kaldınlmıştır.

Madde ile yapılan diğer bir düzenleme ise 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki kadro cetvellerinde yapılan değişikliklerdir.

MADDE 28- Yürürlük maddesidir.

MADDE 29- Yürütme maddesidir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
24 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam