1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'nin, bilgi edinme kararı Resmi Gazetede

ÖSYM'nin yaptığı sınavların soru ve cevapların yayınlanmamasını düzenleyen kanun hükmünün iptalini içeren Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazetede yayımlandı
06 Aralık 2014 10:28
Yazdır
AYM'nin, bilgi edinme kararı Resmi Gazetede

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2013/114

Karar Sayısı: 2014/22 (Yürürlüğü Durdurma) Karar Günü : 4.12.2014

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN:

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY ve Muharrem İNCE ile birlikte 126 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU :

12.7.2013 günlü, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

A- 26. maddesiyle değiştirilen, 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 22. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümlelerinin,

B- 27. maddesiyle 2942 sayılı Kanun'un 25. maddesine eklenen fıkranın,

C- 28. maddesiyle 2942 sayılı Kanun'a eklenen geçici 8. maddenin,

D- 33. maddesiyle, 9.10.2003 günlü, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 2. maddesine eklenen fıkranın,

E- 43. maddesiyle, 22.6.2006 günlü, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'a eklenen ek 1. maddenin;

1- Birinci fıkrasında yer alan "28/2/1997 tarihinden sonra... " ibaresinin,,

2- İkinci fıkrasının "...1/1/1990 ile...657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle... " bölümünün,

F- 59. maddesiyle, 13.12.1983 günlü, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43. maddesine eklenen fıkranın,

G- 73. maddesinin;

1- (h) fıkrasının;

a- (1) numaralı bendiyle değiştirilen, 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesinin yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin,

b- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 47. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarının,

2- (p) fıkrasının;

a- (1) numaralı bendiyle, 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesine eklenen (ı), (i) ve (j) bentlerinin,

b- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 3194 sayılı Kanun'un ek 4. maddesinin.

3- (r) fıkrasının;

a- (1) numaralı bendiyle değiştirilen, 7.6.1985 günlü, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "...rehber..." ibaresinin,

b- (2) numaralı bendiyle değiştirilen 3224 sayılı Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "...rehber... " ibaresinin,

c- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 3224 sayılı Kanun'un 40. maddesinin başlığında yer alan "Rehber..." ibaresi ile birinci ve ikinci fıkralarında yer alan

"...rehber..." ibarelerinin,

4- (bb) fıkrasıyla, 7.7.2010 günlü, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 12. maddesinin;

a - (2) numaralı fıkrasının değiştirilen (d) bendinin,

b- (3) numaralı fıkrasının (a) bendine eklenen cümlenin,

5- (cc) fıkrasıyla değiştirilen, 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendinde yer alan "...% 50 'den fazla olan..." ibaresinin,

b- (b) bendinde yer alan "Kamu payı % 50'den a: olmamak kaydıyla..."

ibaresinin,

Anayasa'nın 2., 5., 7., 9., 10., 13., 20., 35., 36., 38., 45., 46., 48., 49., 56., 60., 64., 70., 74., 90., 135. ve 160. maddelerine aykırılılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüklerinin durdurulması istemini de içeren iptali istenilen kuralların yer aldığı dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki Raportör Hamit YELKEN tarafından hazırlanan yürürlüğü durdurma ve esas inceleme raporu, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

12.7.2013 günlü, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

A- 1- 33. maddesiyle, 9.10.2003 günlü, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 2. maddesine eklenen fıkra, 4.12.2014 günlü, E.2013/114, K.2014/184 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu fıkranın, uygulanmasından doğacak, sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, OYBİRLİĞİYLE,

2- 73. maddesinin (h) fıkrasının (3) numaralı bendiyle değiştirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 47. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkraları, 4.12.2014 günlü, E.2013/114, K.2014/184 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu fıkraların, uygulanmalarından doğacak, sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA, Burhan ÜSTÜN, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL ile M. Emin KUZ'un karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

3- 73. maddesinin (p) fıkrasının (3) numaralı bendiyle değiştirilen 3194 sayılı Kanun'un ek 4. maddesi, 4.12.2014 günlü, E.2013/114, K.2014/184 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu maddenin, uygulanmalarından doğacak, sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararlarının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazetemde yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, OYBİRLİĞİYLE,

B- 73. maddesinin (p) fıkrasının (1) numaralı bendiyle, 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesine eklenen (j) bendinin dördüncü cümlesinde yer alan "...eser sözleşmesinde işleme izni verilenler ile..." ibaresine yönelik yürürlüğün durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE

C- 73. maddesinin (cc) fıkrasıyla değiştirilen, 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendinde yer alan "... % 50 'den fazla olan..." ibaresine,

b- (b) bendinde yer alan "Kamu payı % 50'den az olmamak kaydıyla../'

ibaresine,

yönelik iptal hükümlerinin yürürlüğe girmelerinin ertelenmeleri nedeniyle bu ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

D- 1- 27. maddesiyle 2942 sayılı Kanun'un 25. maddesine eklenen fıkraya,

2- 43. maddesiyle, 22.6.2006 günlü, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'a eklenen ek 1. maddenin;

a- Birinci fıkrasında yer alan "28/2/1997 tarihinden sonra... " ibaresine,

b- İkinci fıkrasının "...1/1/1990 ile...657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle..." bölümüne,

3- 59. maddesiyle, 13.12.1983 günlü, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43. maddesine eklenen fıkraya,

4- 73. maddesinin;

a- (h) fıkrasının (1) numaralı bendiyle değiştirilen, 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesinin (7) numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine,

b- (p) fıkrasının (1) numaralı bendiyle, 3194 sayılı Kanun'un 8. maddesine

eklenen;

ba- (ı) ve (i) bentlerine,

bb- (j) bendinin dördüncü cümlesinde yer alan "...eser sözleşmesinde işleme izni verilenler ile... " ibaresi dışında kalan bölümüne,

c- (r) fıkrasının;

ca- (1) numaralı bendiyle değiştirilen, 7.6.1985 günlü, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "...rehber..." ibaresine,

cb- (2) numaralı bendiyle değiştirilen 3224 sayılı Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "...rehber... " ibaresine,

cc- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 3224 sayılı Kanun'un 40. maddesinin başlığında yer alan "Rehber..." ibaresi ile birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "...rehber... " ibarelerine,

d- (bb) fıkrasıyla, 7.7.2010 günlü, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 12. maddesinin;

da - (2) numaralı fıkrasının değiştirilen (d) bendine,

db- (3) numaralı fıkrasının (a) bendine eklenen cümleye,

yönelik iptal istemleri, 4.12.2014 günlü, E.2013/114, K.2014/184 sayılı kararla reddedildiğinden, bu fıkralara bölümlere, bentlere, cümleye ve ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE

E- 1- 26. maddesiyle değiştirilen, 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 22. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri,

2- 28. maddesiyle 2942 sayılı Kanun'a eklenen geçici 8. madde,

hakkında, 4.12.2014 günlü, E.2013/114, K.2014/184 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu maddeye ve cümlelere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, OYBİRLİĞİYLE

4.12.2014 gününde karar verildi.

Başkanvekili Başkanvekili Üye

Serruh KALELİ Alparslan ALTAN Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye Üye Uye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT Recep KÖMÜRCÜ Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Uye

Nuri NECİPOĞLU

Uye

Hicabi DURSUN

Uye

Celal Mümtaz AKINCI

Uye Erdal TERCAN

Uye

Muammer TOPAL

Üye

Üye M. Emin KUZ

Hasan Tahsin GÖKCAN

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
12:04 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - Yayaların arasına giren hakim ve savcı çocuğu sanığa tutukluluğunun devamı kararı11:56 - Kocaeli'de terör örgütü operasyonu: 4 şüpheli serbest11:53 - Üstün yetenekli öğrencilere BİLSEM'le eğitim desteği11:50 - 'Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz, onun için güçlü olmak lazım'11:45 - Çamaşırlardaki deterjan artıkları astıma neden oluyor11:39 - Öykü Arin'in hayali doktor olmak11:36 - 61 yaşındaki papaz müslüman oldu11:32 - Engelli çalıştırmayanın ödediği ceza, engelliye iş kaynağı oldu11:24 - '95 puan alan mülakatta eleniyor, 75 puan alan kazanıyor'
11:21 - Her engellinin bir 'iş koçu' olacak11:19 - FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası11:16 - Gram altın 260,5 lira seviyelerinde11:16 - Irak'ın kuzeyine hava harekatı11:10 - Engelli çocuğu olan çalışan anne erken emekli olabilir11:08 - 'Geleceğin meslekleri' YKS tercih kılavuzunda11:01 - Muhtarlar ilk defa bilgisayar başına geçti11:00 - Harran Üniversitesi görevde yükselme sözlü sınavında adaylara haksızlık yapmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam