Diyanet, 4/C'li Kur'an Kursu Öğreticisi çalıştıracak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ekim 2006 08:31, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

31/10/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Karar Sayısı : 2006/11097

Ekli ?Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kurslarında Kısmi Zamanlı Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Bunlara Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesine Dair Karar?ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığının 25/9/2006 tarihli ve 5742 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/10/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR'AN KURSLARINDA KISMİ ZAMANLI GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE BUNLARA ÖDENECEK ÜCRETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ? (1) Bu Karar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında Kur'an kursu öğreticisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2006-2007 eğitim - öğretim yılında (yaz Kur'an kursu öğretimi dahil) 10 ayı geçmemek üzere, 2.500 kişinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, Kur'an kursu öğreticisi olarak geçici personel statüsünde çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile ödenecek ücretlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 ? (1) Bu Karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticilerinin seçim esasları

MADDE 3 ? (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Kur'an kursu öğreticiliği yeterlik belgesine sahip olmaları şarttır.

(2) Kur'an kursu öğreticileri, öğrenim durumu bakımından öncelik sırasına göre;

a) İlahiyat fakültesi mezunları,

b) İlahiyat meslek yüksek okulu veya ilahiyat ön lisans mezunları,

c) Hafızlık belgesine sahip imam-hatip lisesi mezunları,

ç) İmam-hatip lisesi mezunları,

arasından Diyanet İşleri Başkanlığınca seçilirler.

(3) 2005-2006 eğitim-öğretim yılında kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticisi olarak görevlendirilenlerden hizmette başarılı görülenler tercih sebebidir.

(4) Yukarıda belirlenen öğrenim durumu itibarıyla geçici öğretici ihtiyacının karşılanamaması durumunda Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek öğrenim durumuna göre geçici öğretici çalıştırılabilir.

Haftalık çalışma süresi

MADDE 4 ? (1) Bu Karar çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Kur'an kursu öğreticileri için haftalık çalışma süresi, gündüzlü Kur'an kurslarında bir öğretim gününden az, beş öğretim gününden fazla olamaz. Yatılı Kur'an kurslarında ise, bir öğretim gününden az, altı öğretim gününden fazla olamaz.

(2) Bu maddenin uygulanmasında, her beş ders saati bir öğretim günü olarak hesaplanır.

Ödenecek ücret

MADDE 5 ? (1) Bu Karar çerçevesinde görevlendirilecek personele bir öğretim günü için ödenecek brüt ücret 40 YTL dir.

(2) Ödemeler, ilgililere görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret ayrılma tarihini izleyen üç iş günü içinde ödenir.

(3) Bu ödemeler sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz.

Kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticilerinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 ? (1) Kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticilerinin yetki ve sorumlulukları Kur'an kursu öğreticilerinin yetki ve sorumlulukları ile sınırlıdır.

Suç sayılan fiil ve hareketler

MADDE 7 ? (1) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticileri için de geçerlidir.

Kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticilerinin çalıştırılacağı yerler

MADDE 8 ? (1) Kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticileri, bir öğretim yılı boyunca çalışmayı kabul ederler. İl ve ilçe müftülüklerince ihtiyaca göre belirlenen görev yerlerinde çalıştırılırlar.

Sözleşmenin feshi

MADDE 9 ? (1) Bu Kararın 3 üncü ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartları taşımadıkları, sözleşme hükümlerine uymadıkları veya görevlerinde başarısız oldukları tespit edilen kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticileri, il/ilçe müftülüklerince uyarılabileceği gibi sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir. Ayrıca, taraflar bir ay önceden yazılı ihbar ile sözleşmenin feshini isteyebilirler.

Sözleşmenin feshi halinde tazminat hakkı

MADDE 10 ? (1) Hizmet sözleşmesinin feshinde ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez.

Görevlilerin sorumlulukları

MADDE 11 ? (1) Kurumda ilgili ders için yeteri kadar kadrolu personel bulunmasına rağmen geçici personel istihdam edilmesi ya da geçici personele görev yaptığı öğretim günü sayısına tekabül eden ücretten fazla ödeme yapılması halinde sorumluluk müteselsilen mutemet, şef, Kur'an kursu müdürü ve il/ilçe müftüsüne aittir. Bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Başka iş yapma yasağı

MADDE 12 ? (1) Bu Karar kapsamında kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticisi olarak çalıştırılacaklara bu görevleri dışında başka bir iş verilemez.

Sözleşme ücreti dışında ücret ödenmemesi

MADDE 13 ? (1) Kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticisi olarak çalıştırılanlara sözleşmede yer alan ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaz.

Sosyal sigortaya tabi olma

MADDE 14 ? (1) Kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticileri, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

İzinler

MADDE 15 ? (1) Kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticilerinin isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde 2 gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde her olay için 3'er gün ücretli mazeret izni verilir.

(2) Ayrıca, bir öğretim yılında, resmi sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporları kapsamında kullanılan sağlık izinlerinde azami 5 öğretim gününe tekabül eden ücret ödenir. Sağlık izinlerinin bu süreyi aşması halinde, aşan kısım için herhangi bir ücret ödenmez.

Sözleşme süresi ve vize işlemleri

MADDE 16 ? (1) Kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticilerinin sözleşme süresi, 10 ayı geçmemek üzere bir öğretim yılı (yaz Kur'an kursu öğretimi dahil) ile sınırlıdır. Bu şekilde çalıştırılacakların tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

Yürürlük

MADDE 17 ? (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 ? (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Habere Tepkiniz