Sözleşmeli Öğretmenler İçin Bir Açıklama da Maliye'den...

Enflasyon zammı, denge tazminatı ve öğretim yılına hazırlık ödeneğini hala alamayn öğretmenler bulunmaktadır. Daha önce bu konuda memurlar.net olarak çok sayıda dosya yayımladık. Dün de Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasını yayımlamıştık... İllerdeki uygulama farklılığının hala devam etmesi nedeniyle Maliye Bakanlığı da bu üç konuya ilişkin bir açıklama yapmıştır. Maliye Bakanlığının açıklaması için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2006 16:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.22-115904

Konu : Sözleşmeli Öğretmenler 21.12.06 * 28112

??.. ??.???VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza gönderilen 15/11/2006 tarihli ve 94784 sayılı yazıya istinaden anılan Bakanlığa bağlı örgün eğitim kurumlarında sözleşmeli statüde istihdam edilen öğretmenlere yapılacak ödemeler konusunda uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinde değişiklik yapılarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında sözleşmeli statüde öğretmen istihdam edilmesine imkan tanınmış ve Bakanlığımızın 30/6/2006 tarihli ve 12103 sayılı yazısı ile il/ilçe bazında vize edilmiş pozisyonlarda 3 Temmuz 2006 tarihinden itibaren sözleşmeli statüde öğretmen istihdam edilmeye başlanmıştır.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında sözleşmeli statüde çalışan öğretmenlere yapılacak ödemeler; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile bu Esaslarda değişiklik yapan 5/6/2006 tarihli ve 2006/10557 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Bakanlığımızca vize edilen hizmet sözleşmesi ve ilgili cetvelde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelere göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli statüde istihdam edilen öğretmenlere, ilgili mevzuatı, vizemiz ekinde yer alan tip hizmet sözleşmesi ve ilgili cetvelde yer alan şartlara bağlı olarak aşağıdaki ödemelerin yapılması gerekmektedir.

1- Bakanlığımızca vize edilen hizmet sürelerine bağlı olarak ödenebilecek brüt sözleşme ücretlerine, sözleşmeli statüde istihdam edilen personele 15/9/2006 tarihli ve 2006/10971 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan %2.32 oranındaki artış uygulanmak suretiyle bulunacak brüt sözleşme ücretlerini geçmemek kaydıyla, anılan artış dikkate alınmak suretiyle ?Hizmet Sözleşmesi?nde belirtilen tutarda her ay brüt sözleşme ücreti ödenecektir.

2- 2006/10971 sayılı Karar ile değişik 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tutarda (brüt 82,50 YTL), sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin, her ay ek ödeme yapılacaktır.

3- Hizmet sözleşmesinde belirtilen sözleşme ücreti karşılığında alanları itibarıyla haftada okutmak zorunda oldukları ders saatlerini tamamlayan öğretmenlerden, alanları itibarıyla emsali kadrolu öğretmenlere verilebilecek ek ders görevi saatini geçmemek kaydıyla, derse girenlere fiilen okuttukları her ek ders saati için, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca kadrolu öğretmenlere ödenen brüt tutar kadar aynı usul ve esaslara göre ek ders ücreti ödenecektir.

4- Öğretim yılının başladığı Eylül ayı içerisinde görevi başında bulunan öğretmenlere, her öğretim yılının başında bir defaya mahsus olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneği de aynı esas ve usuller çerçevesinde ödenecektir.

Yukarıda belirtilen ödemeler dışında sözleşmeli öğretmenlere herhangi bir ad altında ödeme yapılmayacaktır.

Sözleşmeli statüde istihdam edilen öğretmenlere yapılan ödemelerden; sözleşme ücreti ?01.2.1 Ücretler?, ek ödeme ?01.2.2 Zamlar ve Tazminatlar?, öğretim yılına hazırlık ödeneği ?01.2.3 Ödenekler? ve ek ders ücreti ise ?01.2.5 Ek Çalışma Karşılıkları? ekonomik kodlarına gider kaydedilmek suretiyle yapılacaktır

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini rica ederim

Hasan Basri aktan
Müsteşar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber