Geçici İşçilere Kadro Verilmesi ile İlgili Kanun Tasarısı Taslağı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2007 12:22, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıdaki metin sadece çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bir taslaktır. Kanun Tasarı Taslağı Bakanlr Kurulunca kabul edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilecektir.

Kapsam

Madde 1. - (1) Bu Kanun;

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç), 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin %50 sinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile kurulmuş ve sermayesinin tamamı hazineye ait kuruluşlarda,

c) İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında,

2006 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay ve daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçiler ile 31.12.2006 tarihine kadar 6 ay ve daha fazla süreyle çalışmış olma şartını yerine getirebilecek olan geçici işçileri (6 ay ve daha fazla sürelerde istihdam edilseler dahi, fiilen mevsimlik, kampanya ve orman yangınıyla mücadele işlerinde çalışanlar ile bu işlerde geçici işçi olarak geçirilen süreler hariç) kapsar. 2005 veya 2006 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlar da bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

Geçici İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Geçirilmeleri

Madde 2.-

(1) Kapsama dahil geçici işçilerden;

a) Bu Kanunun l inci maddesinin (a) bendinde belirtilen idarelerde fabrika, şantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde işçiler eliyle gördürülmesi gereken işlerde fiilen çalışanlar sürekli işçi kadrolarına, bunların dışında kalan geçici işçiler ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına,

b) Bu Kanunun l inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalıştırılanlar sürekli işçi kadrolarına,

c) Bu Kanunun l inci maddesinin (c) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalıştırılanlardan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen görevlerde çalışmakta olup, bu görevlere ilişkin olarak norm kadro çerçevesinde ihdas edilmiş kadro unvanlarına atanabilmek için gerekli olan şartları taşıyanlar aynı fıkra hükümlerine uygun olarak sözleşmeli personel statüsüne, norm kadro çerçevesinde ihdas edilmiş kadro unvanlarına atanabilmek için gerekli olan şartları taşımayanlar ile durumuna uygun boş kadro olmayanlar sürekli işçi kadrolarına, geçirilir.

Yukarıdaki (c) bendine göre aynı kadro unvanı esas alınarak sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi gerekenlerin sayısının boş kadro sayısından fazla olması halinde; sözleşmeli personel statüsüne geçirilecekler, geçici işçi statüsünde çalışanların ihtisas alanları ve hizmet ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek il genel meclisleri veya belediye meclisleri tarafindan tespit olunur.

(2) Bu Kanunun l inci maddesi kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlarda çalışan geçici işçilerden; Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek istemeyenlerin iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sona erdirilir.

(3) Kapsama dahil işçilerin bu Kanun hükümlerine göre durumlarının uygunluğunu tespit etmek, durumları uygun olanların fiilen yaptıkları işler dikkate alınarak geçirilecekleri sürekli işçi kadro veya

sözleşmeli personel pozisyon unvanlarını belirlemek üzere, l inci maddenin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisinin veya görevlendireceği işinin başkanlığında, kurum personeli arasından üst yönetici tarafından görevlendirilecek en az iki üyenin de katılımıyla bir komisyon kurulur. Bu komisyon eksiksiz olarak toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Söz konusu maddenin (b) bendinde yer alan kuruluşlarda ise bu tespit yönetim kurullarınca yapılır.

(4) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, bu Kanunun l inci maddesinin; (a) ve (b) bentlerinde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar için en geç 45 gün, (c) bendinde yer alan idareler için 60 gün içerisinde; sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirileceklerin yaptıkları iş ve bulundukları pozisyon, bu kurumdaki toplam çalışma süreleri, sosyal güvenlik kurumlarına tabi toplam çalışma süreleri, doğum tarihleri, öğrenim durumları ile çalıştıkları son yıldaki fiili çalışma süreleri ve geçirilmeleri önerilen kadro veya pozisyon unvanlarına ilişkin bilgiler ile geçirilmeleri önerilen kadro veya pozisyon unvanlarına ilişkin komisyon veya yönetim kurulu kararlan; l inci maddenin (a) bendinde belirtilen idarelerce Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına, (b) bendinde belirtilen kuruluşlarca Hazine Müsteşarlığı (özelleştirme programına alınanlar için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına) ve Devlet Personel Başkanlığına, (c) bendinde belirtilen kurumlarca İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

(5) İlgili idare, kurum ve kuruluşlarca sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmesi teklif edilen geçici işçiler; bu Kanunun l inci maddesinin; (a) bendi kapsamındaki idarelerde Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığının izni ile sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına, (b) bendi kapsamındaki kuruluşlarda Hazine Müsteşarlığının (özelleştirme programına almanlar için Özelleştirme İdaresi Başkanlığının) görüşü üzerine Devlet Personel Başkanlığının izni ile sürekli işçi kadrolarına, (c) bendi kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının müşterek izni ile sözleşmeli personel statüsüne veya sürekli işçi kadrolarına geçirilir.

(6) Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecek geçici işçiler için öncelikli olarak ilgili idare, kurum ve kuruluşların geçici iş pozisyon vizelerinde belirtilen teşkilatlarının mevcut boş sürekli işçi kadroları veya sözleşmeli personel pozisyonları ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alman norm kadrolardan boş olanlar kullanılır. Sürekli işçi kadrolarının veya pozisyonların yeterli olmaması halinde, İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bu teşkilatlar

için sürekli işçi kadroları veya sözleşmeli personel pozisyonları vize edilir. Beş numaralı fıkra uyarınca yapılan geçiş işlemi sebebiyle l inci maddenin (c) bendinde yer alan kurum ve kuruluşlardaki sürekli işçi sayısının, norm kadrosunda yer alan sürekli işçi kadro sayısını aşması

halinde, aşan sayı kadar sürekli işçi kadro sayısı ilgili kurumun norm kadro sayısına ilave edilmiş sayılır. Ancak, bu kurum ve kuruluşlardaki sürekli işçi sayısı, 29/11/2005 tarihli ve 2005/9809 sayılı, 3/4/2006 tarihli ve 2006/10265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında belirlenen sayının altına düşünceye kadar boşalan sürekli işçi kadroları iptal edilmiş sayılır.

(7) Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin, ilgili idare, kurum ve kuruluşlarca Türkiye İş Kurumuna tescillerinin yaptırılması zorunludur. Tescili yapılacak işçilerin, ilgili idare, kurum ve kuruluşlarda 2006 yılı içerisinde toplam 6 ay ve daha fazla sürelerle vizeli geçici iş pozisyonlarında işçi olarak çalıştığının belgelenmesini sağlamak üzere, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu?nun 79 uncu maddesi uyarınca Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin resmi onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur. İŞKUR tarafından tescili yapılmayanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş sayılmazlar. Bu fıkra uyarınca yapılacak işlemler için İŞKUR?a herhangi bir ücret ödenmez.

(8) Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır.

(9) Bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle boş olan geçici iş pozisyonları ile sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne yapılan geçişler nedeniyle boşalacak geçici iş pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(10) Sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında belirtilen iş sonu tazminatının hesabında dikkate alınır.

(11) Birinci fıkra hükümlerine göre geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmalarından dolayı, bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer mali ve sosyal haklarında artış

yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez. Bu işçilere sadece 2007 ve sonraki yıllardaki toplu iş sözleşmeleri ile belirlenecek genel ücret artışları uygulanır.

(12)Bu Kanun uyarınca belediyelerde geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına ya da sözleşmeli statüsüne geçirilmelerinden dolayı personel giderlerinde meydana gelecek artıştan dolayı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 8 inci fıkrasında öngörülen ceza hükümleri uygulanmaz.

Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılması

Madde 3.-

(1) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren l inci madde kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlarda geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılamaz,

(2) Ancak mevsimlik ve kampanya işlerinde, orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilir. Orman yangınıyla mücadele işlerinde, geçicilik vasfı değişmeksizin bu süre gerekirse bir ay uzatılabilir. Bu şekilde, çalıştırılacak işçiler için her mali yılda;

(a) l nci maddenin (a) bendinde belirtilen idarelerce, Maliye Bakanlığından,

(b) l nci maddenin (b) bendinde belirtilen kuruluşlarca, Hazine Müsteşarlığının (özelleştirme programına almanlar için Özelleştirme İdaresi Başkanlığının) onayı üzerine Devlet Personel Başkanlığından,

(c) Belediyeler ile bunların müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve mahalli idare birliklerinde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 20 nci maddesi çerçevesinde yetkili meclislerinden,

geçici iş pozisyon vizesi alınması zorunludur. Söz konusu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz. İl özel idareleri ile bunların müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) bu fıkra hükümlerine göre geçici işçi çalıştırılabilmesine ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Sürekli İşçi Kadrosuna veya Sözleşmeli Personel Pozisyonuna Geçişi Yapılamayan Personel

Madde 4.- (1) 2006 yılında vizeli geçici iş pozisyonlarında 6 aydan az sürelerle çalıştırılan geçici işçiler ilgili idare, kurum ve kuruluşlarca bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam olunabilir. Bu amaçla vize edilen geçici iş pozisyonlarının herhangi bir nedenle boşalması halinde bu pozisyonlar iptal edilir.

Kaynak: Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği

Bu Habere Tepkiniz