Meclis'te kabul edilen sağlıkla ilgili torba kanunun detayları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2007 11:00, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58

Kanuna göre, yabancı doktorlar Türkiye'de çalışabilecek, Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulacak. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma hastanelerindeki klinik şef ve şef yardımcılığı kadrolarına atamalar, ilgili dalda uzman profesör, doçent ve uzman doktorlar arasından bakanlıkça yapılacak.

Sözleşmeli personelin ücretleri, döner sermayenin yanı sıra genel bütçeden de karşılanabilecek.

Doktorlar, tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat talepleri için sigorta güvencesine kavuşacak.

Yabancı doktorların Türkiye'de çalışmasına olanak sağlayan; Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulmasını öngören tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.

Kanuna göre, halen yürürlükteki kanunda yer alan ''Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak şarttır'' ifadesindeki, ''Türk bulunmak'' ibaresi ile ''izinli Türk hekimlerinin'' ibaresi ''mezun hekimlerin'' olarak değiştirildi. Böylece yabancı doktorların Türkiye'de çalışmasına olanak sağlandı.

Kanunla, tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat taleplerinin karşılanması için ''zorunlu mali sorumluluk sigortası'' oluşturulacak. Bu sigorta primini serbest çalışan doktorlar kendileri ödeyecek.

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele ödeme yapılan kamuya ait döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşları; çalıştırdıkları doktorlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıracak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan doktorlar için çalıştıkları kurum ve kuruluşça yaptırılan sigorta, ilgili doktorun mesleğini serbest olarak yapması halini kapsamayacak. Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorların zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmasından, doktorun çalıştığı sağlık kurum ve kuruluşunun amiri birinci derecede sorumlu olacak. Sigorta yapan, zorunlu sigorta kapsamındaki bir fiil veya hal nedeniyle sigorta yaptıranın tazminata mahkum edilmesi halinde; zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde tazminatı doğrudan zarar görene ödeyecek.

Yapmak zorunda oldukları halde sigorta yaptırmayanlara, yaptırmadığı süre içinde ödemesi gereken primin 5 katı idari para cezası verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sigorta yaptırılmamasından dolayı verilen idari para cezasından, o kurum ve kuruluşun amiri şahsen sorumlu olacak.

ŞEF VE ŞEF YARDIMCILARI İÇİN SINAV

Klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolarına, açıktan, atama izni alınmaksızın atama yapılacak.

Şef ve şef yardımcılığı sınavı, Sağlık Bakanlığınca yılda bir yapılacak. Bu sınava, tıpta uzmanlık unvanını kazanmış, orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış ve Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak bir yabancı dil sınavını başarmış olan adaylar, gerekli belge ve yayınlar ile birlikte uzmanlık alanını bildirerek başvuracak.

3 VEYA 5 KİŞİLİK JÜRİ OLUŞTURULACAK

Bakanlık, uzmanlık alanlarını dikkate alarak 3 veya 5 kişilik jüri oluşturacak. Bu jüri, yayınları inceleyip adayı sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınava tabi tutacak ve başarılı olanlara, ilgili uzmanlık alanında şef veya şef yardımcılığı sınavı başarı belgesi verecek.

Eğitim ve araştırma hastanesi biriminde açık bulunan şeflik veya şef yardımcılığı kadrosu, isteklilerin başvurması için Sağlık Bakanlığınca ilan edilecek. Şef veya şef yardımcılığı sınavı başarı belgesi bulunanlar ile profesör veya doçentler ilan edilen kadroya müracaat edebilecek.

Bakanlık, adayların bilimsel ve eğitim yeterliliklerini incelemek üzere, en az biri atama yapılacak eğitim ve araştırma hastanesi dışından olmak üzere 3 profesör veya şef tespit edecek. Bu profesör veya şefler, adaylar hakkındaki mütalaalarını bakanlığa bildirecek. Sağlık Bakanı, Müsteşar, Sağlık Eğitimi Genel Müdürü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürü birlikte değerlendirerek şef veya şef yardımcılığı atamalarını yapacak.

KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER İÇİN SINAV ŞARTI YOK

Kalkınmada öncelikli illerde bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde ilan edilen şef kadrolarına, en az 5 yıl şef yardımcısı olarak çalışanların başvurmaları halinde sınav şartı aranmayacak. Bu kişiler, atandığı kadroda 5 yıl çalışmadan kalkınmada öncelikli iller dışındaki yerlere atanamayacak.

Klinik şef ve şef yardımcılığı sınavı ile başasistanlık sınavlarına ilişkin usul ve esaslar, kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

Servis ve laboratuvar şefleri veya şef yardımcıları ile tıp alanında doçent veya profesör tabipler eğitim ve araştırma hastanelerine; uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler ya da hukuk, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve sağlık yönetimi alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabipler diğer hastanelere baştabip olarak atanabilecek.

Anestezi teknisyenleri, anestezi uzmanı veya bunun bulunmadığı hallerde ameliyatı yapan ilgili uzmanın gözetiminde ve direktiflerine uygun olarak anestezi yapabilecek.

AİLE HEKİMLİĞİ İÇİN YENİ HÜKÜM

Kanunla, aile hekimliği ile ilgili yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre, zorunlu hizmete tabi doktorlar bulundukları illerde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışabilecek veya ihtiyaç halinde aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilebilecek. Aile hekimliğinde alınan görevler de zorunlu hizmetten sayılacak. Aile hekimliğinde görev alan ve birinci basamak sağlık kurumlarında görev alan doktorların il içinde yerleri değiştirilebilecek.

TIPTA UZMANLIK KURULU OLUŞTURULDU

Eğitim kurumlarına eğitim yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak, uzmanlık ana dallarının rotasyonlarını belirlemek, uzmanlık sınavı jürilerini belirlemek, yabancı ülkelerde asistanlık yapanların bilimsel değerlendirmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini tespit etmek, tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler vermek, uzmanların gelişmeleri izlemesini sağlayıcı inceleme ve araştırmalar yapmak için Sağlık Bakanlığının sürekli kurulu niteliğinde Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulacak.

Kurul; bakanlık müsteşarı, ilgili genel müdür ve 1. Hukuk Müşaviri, biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden bakanlığın seçeceği 5, 4 tıp, bir de diş hekimliği fakültesinden YÖK'ün seçeceği birer, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve fakültesi, Türk Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği birer üyeden oluşacak.

Kurula seçilecek asil ve yedek üyelerde; uzman olmaları, ayrıca en az 3 yıllık klinik veya laboratuvar şefi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şartı aranacak.

Bakanlığın davetiyle yılda 2 kez toplanacak olan Kurul, meslek alanlarıyla ilgili konularda oy çokluğu ile karar alabilecek. Ancak kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin toplantılarda, katılanların en az üçte iki çoğunluk aranacak. Kurulun çalışma usul ve esasları Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenecek.

PERSONEL ÜCRETLERİ
Sözleşmeli personelin ücretleri, döner sermayenin yanı sıra genel bütçeden de karşılanabilecek.

Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamede de değişikliğe gidildi.

Sağlık Bakanlığı, ülkenin sağlıkla ilgili konularında danışma fonksiyonu yapmak üzere Sağlık Şurasına bağlı olarak danışma kurulu ile ihtisas komisyonları kurabilecek. Şura, danışma kurulu ve komisyonun çalışma usul ve esasları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TAYİNİ
Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasını öngören kanuna da yeni ilave yapıldı. Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığından vize almak kaydıyla, sözleşmeli personel pozisyonlarını birleşme, nitelik değiştirme veya isim değişikliği gibi nedenlerle, il içinde olmak kaydıyla değiştirebilecek.

Sözleşmeli personel; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen hizmet içi eğitim çalışmaları esnasında, doktor ve hemşireler diyaliz eğitimi amacıyla en fazla bir defa ve toplam 3 ayı aşmamak ve bu sürenin 4 katı mecburi hizmet yükümlüsü olarak çalışmayı taahhüt etmek koşuluyla pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilecek.

Sözleşmeli personelin nakillerinde, çalışılan yerin özelliklerine göre hesaplanacak hizmet esas puanı dikkate alınacak.

Tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat taleplerinin karşılanması için ''zorunlu mali sorumluluk sigortası'' oluşturulmasına ilişkin düzenleme, kanunun yayımdan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Anestezi uzman bulunmadığı hallerde anestezi teknisyenlerin ameliyatlara girmesine izin veren düzenleme için de 10 yıllık yürürlük süresi kondu.

Tasarının kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, 20 Şubat Salı günü toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber