12 Şubat 2007'den Sonra Alınan 4/C'li Öğretmenler

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, illere bugün gönderdiği resmi bir yazıyla, 12/2/2007 tarihinden sonra 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre görevlendirilen sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin feshedilmesini istedi. Yazıda, gerekçe olarak, Eğitim-Sen'in açtığı dava ve Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararı gösterildi. resmi yazıyı görmek için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mart 2007 15:50, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.01.4- 753/17261 23/03/2007
Konu : Sözleşmeli öğreticiler

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığının 21/12/2006 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.01-44020/10192- 2006/ 96 sayılı Genelgesi.
b) Bakanlık Makamının 15/3/2007 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.01.6-663/15675 sayılı Onayı.

Bilindiği gibi ilgi (a) Genelgede; 3/11/2006 tarih ve 2006/11314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında geçici personel konumunda İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi istihdam edilmesine imkan sağlandığı belirtilerek, gerekli şartları taşıyanlar ile sözleşme imzalanması işlemlerinin 29/12/2006 tarihine kadar tamamlanması, ancak ihtiyaç duyulduğunda kontenjan çerçevesinde 30/4/2007 tarihine kadar da sözleşme yapılabileceği belirtilmişti.

Ancak, bu uygulamanın iptali talebiyle Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN) tarafından Başbakanlık ve Bakanlığımız aleyhine açılan davada Danıştay Onikinci Dairesinin 29/1/2007 tarihli ve Esas No:2007/101 sayılı kararında ?? özel bir ihtisas mesleği, asli ve sürekli bir kamu hizmeti olan öğretmenliğin, geçici personel görevlendirme suretiyle yürütülmesine olanak bulunmadığından yürütmenin durdurulması isteminin; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle davalı idarelerin birinci savunmalarının alınarak yeni bir karar verilinceye kadar kabulüne, 29/1/2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.? denilmektedir.

Bu durumda, söz konusu Danıştay kararının Bakanlığımıza 12/2/2007 tarihinde tebliğ edildiği dikkate alınarak bu tarihten sonra sözleşmeli öğretici görevlendirilmemesi, varsa bu tarihten sonra görevlendirilenlerin sözleşmelerinin feshedilmesi ilgi (b) Onay ile uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Remzi KAYA
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM
- 81 İl Valiliğine

Bu Habere Tepkiniz