Vetolu torba sağlık yasası Meclis'te kabul edildi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2007 11:15, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderdiği, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa kabul edildi.

Sezer'in iade gerekçeleri doğrultusunda tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat talebinin karşılanması için ''zorunlu mali sorumluluk sigortası'' oluşturulması; klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolarına açıktan, atama izni alınmaksızın atama yapılması, yabancı doktorların da Türkiye'de çalışmasına imkan tanınması ile anestezi uzmanı bulunmadığı
hallerde anestezi teknisyenlerin ameliyatlara girmesini öngören maddeleri metinden çıkarılan yasada, aile hekimliği ile ilgili yeni düzenleme yapılıyor.

Buna göre, zorunlu hizmete tabi doktorlar bulundukları illerde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışabilecek veya ihtiyaç halinde aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilebilecek. Aile hekimliğinde alınan görevler de zorunlu hizmetten sayılacak. Aile hekimliğinde; birinci basamak sağlık kurumlarında görev alan doktorların, il içinde yerleri değiştirilebilecek.

Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar,istedikleri takdirde ve tazminat hakkından yararlanmamak şartıyla mesai saatleri dışında serbest olarak çalışabilecek. Bunlara, iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmeyecek. Ancak, il sağlık müdürlüğü ve başhekimlik görevini yürütenler serbest olarak çalışamayacak. Askeri sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan başhekimler, serbest çalışma yasağına tabi olmayacak.

-TIPTA UZMANLIK KURULU OLUŞTURULDU-

Eğitim kurumlarına eğitim yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak, uzmanlık ana dallarının rotasyonlarını belirlemek, uzmanlık sınavı jürilerini belirlemek, yabancı ülkelerde asistanlık yapanların bilimsel değerlendirmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini tespit etmek, tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler vermek, uzmanların gelişmeleri izlemesini sağlayıcı inceleme ve araştırmalar yapmak için Sağlık Bakanlığının sürekli kurulu niteliğinde ''Tıpta Uzmanlık Kurulu'' oluşturulacak.

Kurul; bakanlık müsteşarı, ilgili genel müdür ve 1. Hukuk Müşaviri, biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden bakanlığın seçeceği 5; 4 tıp, bir de diş hekimliği fakültesinden YÖK'ün seçeceği birer, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve fakültesi, Türk Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği birer üyeden oluşacak.

Kurula seçilecek asil ve yedek üyelerde uzman olmaları; ayrıca, en az 3 yıllık klinik veya laboratuvar şefi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şartı aranacak.

Bakanlığın davetiyle yılda 2 kez toplanacak Kurul, meslek alanlarıyla ilgili konularda oy çokluğuyla karar alabilecek. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin toplantılarda, katılanların en az üçte iki çoğunluğu aranacak. Kurulun çalışma usul ve esasları Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenecek.

-PERSONEL ÜCRETLERİ-

Sözleşmeli personelin ücretleri, döner sermayenin yanı sıra genel bütçeden de karşılanabilecek. Sağlık Bakanlığı, ülkenin sağlıkla ilgili konularında danışma fonksiyonu yapmak üzere Sağlık Şurasına bağlı olarak danışma kurulu ile ihtisas komisyonları kurabilecek. Şura, danışma kurulu ve komisyonun çalışma usul ve esasları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenecek.

-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TAYİNİ-

Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığından vize almak kaydıyla, sözleşmeli personel pozisyonlarını birleşme, nitelik değiştirme veya isim değişikliği gibi nedenlerle, il içinde olmak kaydıyla değiştirebilecek. Sözleşmeli personel; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen hizmet içi eğitim çalışmaları sırasında, doktor ve hemşireler diyaliz eğitimi amacıyla en fazla bir defa ve toplam 3 ayı aşmamak ve bu sürenin 4 katı mecburi hizmet yükümlüsü olarak çalışmayı taahhüt etmek koşuluyla pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilecek. Sözleşmeli personelin nakillerinde, çalışılan yerin özelliklerine göre hesaplanacak hizmet esas puanı dikkate alınacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber