Çalışma Bakanlığından 3 maddelik yeni taşeron görüşü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşeron personelin kadroya geçiş sürecine yönelik olarak, tüm Bakanlıklara 3 maddelik bir Genelge gönderdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Mart 2018 10:07, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Çalışma Bakanlığından 3 maddelik yeni taşeron görüşü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşeron personelin kadroya geçiş sürecine yönelik olarak, tüm Bakanlıklara 3 maddelik bir Genelge gönderdi.

Gönderilen resmi yazıya göre, 4/12/2017 tarihi itibariyle askerde olup da askerlik dönüşü işe başlatılanların kadroya geçişlerinin sağlanması gerekmektedir.

Yine 2017 Aralık ayı primi eksik yatırılmış olsa dahi o ay için sözleşmesi fesih edilmemiş ise o taşeron personelin de kadroya geçişinin sağlanması gerekmektedir.

Görüşün, son maddesinde ise askerlik, izin, istirahat vs. haller nedeniyle çalıştırılamayan işçilerin yerine idarelerde hizmetlerin aksamaması için istihdam edilen (ikame) işçilerin de şartları sağlıyor olmaları halinde kadroya geçişten yararlanması gerektiği belirtilmiştir.

İŞTE BAKANLIK RESMİ GÖRÜŞÜ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Çalışma Genel Müdürlüğü

Sayı : 41515602-100-E. 16638 07.03.2018
Konu : 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü Maddesi

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 25 inci maddeye dayanılarak, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır. Anılan usul ve esasların "Tereddütleri giderecek idarelerin belirlenmesi" başlıklı 51 inci maddesi uyarınca Bakanlığımız görev alanına giren hususlarda, aynı yönde gelen görüş taleplerine ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:

1) Askerlik ödevi
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası "Birinci fıkradaki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır, ..." hükmünü amirdir. Bu itibarla, 4857 sayılı İş Kanununun 31 inci maddesinde belirtilen askerlik ödevi nedeniyle işten ayrılan işçilerden 4/12/2017 tarihi itibarıyla askerde bulunan işçiler ile askerlik ödevi 4/10/2017 tarihinde bitmiş olmakla birlikte işe dönmek için kanunda öngörülen iki aylık sürede henüz işe başlatılamamış olan işçilerin de, geçiş düzenlemesinden yararlandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Geçiş için öngörülen 10 günlük başvuru süresi ve akabindeki geçiş süreçleri 4/12/2017 tarihinde askerlik ödevini yerine getirmekte olanlar için, bu ödevin bitişinden itibaren ilgili kanunda belirtilen işe başlatılma süresi de dikkate alınarak başlatılacaktır. Yanı askerlik ödevi sona erdikten sonra 10 gün içinde başvuruda bulunulması halinde idarelerce bu başvuruların kabul edilmesinin ve geçiş sürecinin bu durumda olan her işçi için usul ve esaslara uygun şekilde uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

2) İstirahat raporu, ücretli ve ücretsiz izin ile diğer eksik gün bildirimi nedenleri

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin birinci fıkrasında, "4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlardın düzenlemeden yararlandırılacakları hüküm altına alınmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasında "Birinci fıkrada yer alan 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak şartının tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınır. Ancak söz konusu tarihe ilişkin olarak anılan Kuruma yasal süresi dışında verilen belgelere dayanılarak bu madde hükmünden yararlanılamaz." denilmek suretiyle 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılma şartının tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının esas alınacağı belirtilmiştir.

4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılma şartı, alt işveren ile işçi arasında devam eden bir iş sözleşmesinin varlığını ve işçinin söz konusu hizmet alımı nedeniyle yürütülen işler için Sosyal Güvenlik Kurumu'na tescil edilen işyerinden sigortalı olarak bildirimini ifade etmektedir. Dolayısıyla, iş sözleşmesi devam eden ve 2017/Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan işçilerden; tek hekim heyet raporu ile istirahat izni kullanan, ücretli/iicretsiz izinde bulunan veya 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde belirtilen diğer eksik gün bildirimi hallerinden biri nedeniyle fiilen 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışmamış olan işçilerin, 4S57 sayılı İş Kanunu bakımından iş sözleşmeleri sona ermiş sayılmadığından geçiş düzenlemesinden yararlandırılması gerektiği düşünülmektedir.

3) Hizmetlerin aksamaması amacıyla çalıştırılan işçiler

Alt işveren tarafından ihale kapsamında askerlik, izin, istirahat vs. haller nedeniyle çalıştırjlamayan işçilerin yerine idarelerde hizmetlerin aksamaması için istihdam edilen (ikame) işçilerden, 4/12/2017 tarihi itibarıyla idarelerindeki alt işveren işyerinde çalıştırılma şartını yukarıda yapılan açıklamalar ve düzenlemenin ilgili hükümleri çerçevesinde sağlayanların geçiş düzenlemesinden yararlandırılması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Nurcan ÖNDER
Bakan a. Genel Müdür

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber